Kertészhiradó 1. (1959)

1959 / 1. szám

1 T Colunk, szándékaink. Több mint két éve nélkülözzük Fő- skálánkon u Hirndó hasznos munkáját. :-,Idő alatt gyakran hiányát éroztük 'lynn fórumnak, amelynek közromüködé- ;évol szorosabb kapcsolatot lótosithe­l.ílnk tanszékeink, dolgoz óink és hallga- tóink között. A szorosabb kapcsolatra gyro nagyobb szükségünk ran. Főlsko- 'nlcnak megvan a meghatározott helye szerepe a szocializmus építésének ni őse gi tó seben, s ez a szerep nem is :icsi. A mi feladatunk az, hogy egyre jobb munkát végezzünk a kertészeti ozakombörok neveié30 terén, hogy olyaii !certmárnökökot képezzünk népgazdaságunk számára, akik a magyar falu forradalmi átalakulásának -odaadó hafeov.i, olőso- gitői lesznek. \ Lapunk egyik fontos f lad.rta az lesz, hogy l'olkutasra és t rg aszó Fő-'.' iskolánkon azokat a hasznoé tapasztu- - latokat, amelyok uz ifjúé'g oktatása, |. novelese terén célszerűen és ■ erodményo-{ s<*n felhasználhatók. Figyelje éber szommcl a Főiskola eli tét, s kirnéletlo- nül nyesegesse a. vadhajtásokat, .gondoz­za ó3 terjosszo a jobb szakemberkép­zést szolgáló ojodmónyoket, terveket Ó3 elgondolásokat. Segitso elő dolgo^ zóínk mindenirányu problémájának meg­oldását. - . Ezekkel a gondolatokkal indítjuk it' rn á.radónkat. .Meggyőződésünk, ( hogy dolgozóink, hallgatóink körében - éppen céljainál fogvh - hathatós tá­mogatásra talál. Torpó Apdrás kand.1 dj tus MSZMP szerre z t jáx-ttítkárp Főiskolánk lapját újra megindít­juk. Szerény t rjc-delem’un, do remé­nyekkel eltelve bocsátjuk ki kezünk­ből az első sz;:iot; reméljük, hogy megtalálja útját Főiskolánk hallgató­inak, dolgozóinak szivéhez, szeretet­tel fogadják és a-tölti célját. Biztosan szómi tunic rá, hogy o lap értékes tényező 1 sz Főiskolánk élo- íe^eaT'Nom"ógyőz->r éreztük a hiányt, hogy az itt felyó, sokfelé ágazó mun­kák között nine's - indig elég szoros kapcsolat. AJL ujeb.> k ezdeményezések nem nyom k elég nyilvánosságot. Ne­mes célú erőfesz it ;sok lehetnének eredményes'bbek, h - n m Ulszigotel- ten, vagy csak a személyes érintkezés lehetőségei által mogszabott szűk kör­ben folynának 1 , hanem a szélesebb nyilvánosság érd. Idődéso, hozzászólá­sa sarkalná.és sogitené a törekvése­ket. Közös célú- munkánkat, hivatáisunk teljesebb betöltését segítené, ha közvetlen és rendszeres, gyakori ér­tesülést szereznénk’ mindannyian min­denről, ami Fői skol-ánkon' készül, vagy történik; munlca helyünk ön, ahol a nap 24 órájának felét, harmadát töltjük. A hasznos tájékoztatáson túl la- \ púnknak iránymutatónak kell lennio. A/ falakon belüli él-t nem önmagában van s nem önmagáért van. Nem is személyes önmagunkév csupán, hanem magasabb có— lrk, átf-gó szempont k kell, hogy in- ditsáhc minden cs -• lökve síinket. Nemze­dékünk nagy történelmi feladatában, a sz-■ dal izmus építjseben nekünk is meg­van e Jjplyun a meghatározott szere­pünk. Népünk javéiért, mindnyájunk jobb vcz/h: KERTÉSZET! EGYETEM j KOMYVTARA í/í A$7­Fofyóiratleltár: ..... ‘-avrrai m mow n c AU IJ h VJ V U O.

Next

/
Thumbnails
Contents