Kertészhiradó 2. (1960)

1960 / 1. szám

A Kert;- sdar . ;i Technológiai Tanszék kutató műnkájárói« Technológiai leüt tó munkánk szorosan kapcsolódik a termesztési tanszékek kutatásaihoz és eredmé­nyeihez. A mi feladatunk a megter­melt kertészeti cikkek, gyümölcs, és zöldségfélék termelés utáni eltartása, a fogyasztó részére va­ló biztosítása egész éven át. fe­ladatunk, hogy ezeke't a cikkeket magas biológiai értékben, jobb mi­nőségben, élvezetes formában, és minél alacsonyabb áron biztosít­hassuk a dolgozók részére.Kutató munkánk is ezen célok minél tel­jesebb megvalósítására irányul, A Tanszék külön kutató intézeti részleggel is rendelkezik, igy kis létszám, és kevés oktató mellett is lehetőség nyílik ar a, hogy ezen a téren bizonyos eredménye­ket tudjunk felmutatni. Kutatásaink évek óta több irány­ban folynak. Elméleti vonatkozású témáinkban újabb vizsgálati mód­szerek kidolgozásán munkálkodunk, és kidolgoztuk a különböző gyü­mölcssavak szétválasztásának pa- pircromatografia módszerét. Ezzel a módszerrel meg tudjuk állapítani egyes terményeink szerves sav ösz- szetevőit, és azt érés ás tárolás folyamán követni tudjuk, mely mind a feldolgozás, mind a tárolás a tárolás szempontjából is lényeges befolyást gyakoroló tényező. Ezen a témakörön belül fo­lyamatban van a gyümölcscukrok cromatográfiás módszerének ki­dolgozása is a fentiekhez hason ló célkitűzéssel. A gyakorlati élettel szorosan összefüggő, és termesztési, nemesitési vo­nalon is jól használható eddig még fel nem deritett eredménye­ket értünk el C vitamin kutatá­sainkkal. Itt hazánk éghajlati és talaj adottságaiból adódó magas biológiai érték meghatá­rozásával foglalkoztunk már 1954 óta. Az első években sorra vettük C vitamin tartalmú gyü­mölcs és zöldségféléinket, és pontos meghatározási módszerrel rögzítettük annak mennyiségét* Ugyanezt végeztük el ezekből keszitett konzerveinknél is, majd a további években kísérle­tet állítottunk ,be a különböző feldolgozási módoknak a C vita­min tartalomra gyakorolt hatá­sának megállapitására. Kutató munkánk kiterjedt C vitamin tartalom megőrzése megfelelő módszerének kidolgozására is, mely szintén eredménnyel zá­rult. folyamatban van C vita­min tartalmú készítmények tá­rolás alatti vitamin megtartó tulajdonságának megál1apitása, különböző konzervkészitmények-

Next

/
Thumbnails
Contents