Kertészmérnök 28. (1986)

1986 / 1-2. szám

ÉV VÉGI MÉRLEG Az éwégi eseményeknek kedves színfoltja az az Egyetemi Tanácsülés, amelyen az eltelt nap­tári év eredményeit értékelik a Tanács tagjai. December 30-án dr. Dimény Imre rektor nyi­totta meg az 1985-ös esztendő tapasztalatait összefoglaló Tanácsülést. A bevezető előadását az év fontosabb ese­ményeinek felelevenítésével kezdte. Az el­múlt időszak több szempontból fordulópon­tot jelentett, ebben az évben volt a XIII. Párt- kongresszus, felszabadulásunk 40 éves évfor­dulója, az új rendszerű választások erőpróbája, a Hazafias Népfront kongresszusa, a VII. ötéves terv elfogadása. Jelentős volt 1985 a felsőoktatási intézmé­nyek számára azért is, mert az Országgyűlés el­fogadta az oktatási törvényt, amelynek alap­ján a Művelődési Minisztérium vitára bocsá­totta a felsőoktatás szervezetéről és működé­séről, a felvételikről, a fegyelmi szabályzatról, a tandíjakról, a tanulmányi és vizsgarendről szó­ló koncepciókat. Körvonalazódtak a kutató munka következő öt évre szóló elképzelései. Széleskörű vita kere­tében készült el egyetemünk középtávú fej­lesztési koncepciója és folytatódott a tanterv- korszerűsítés minden évfolyam tantárgyi prog­ramjainak elfogadásával. Az 1985-ös év általánosítható tapasztalatai közül Rektor elvtárs kiemelte, hogy egyete­münk párt és állami vezetősége egységben vé­gezte munkáját. Tevékenységünket az MSZMP KB Politikai Bizottságának 1981-es februári határozata alapján az ifjúsággal együttműköd­ve hallgató centrikusán folytattuk. Egyetemünk nyitottabbá vált. Számos nem­zetközi rendezvénynek adtunk helyet, bővül­tek hazai és nemzetközi kapcsolataink. A szer­ződéses munka volumene az 1984. évi szinten alakult. Számos élelmiszeripari intézménnyel (gyárak, kutatóintézetek) aktív kapcsolatot építettünk ki, amely az egyetem fejlesztési el­képzeléseink fontos része. Oktatóink, dolgozóink nagy szakismerettel végzik munkájukat. Az elképzeléseinket szűkre- szabott gazdasági keretek között kellett meg­valósítanunk. A jó gazda gondosságával sáfár­kodtunk lehetőségeinkkel. Köszönet illeti a Gazdasági Főigazgatóság segítségét. Általános felismeréssé vált, hogy nagyobb mértékben kell „vállalkoznunk”. A termelésfejlesztéshez kapcsolódó kutatás emeli az oktató-nevelő munka hatékonyságát, ezért a vállalkozásoknak zöld utat kell adnunk. A bevezető után sokan szóltak az elhang­zottakhoz. A mi termelési munkánk az okta­tás és a kutatás eredményességén mérhető le. A szellemi munka eredményeinek átadása azonban lassan történik. Sajnos a szervezeti ke­retek, a rendelkezésre álló összegek a mai igé­nyektől néhány lépéssel elmaradtak. A hozzászólók kitértek az új tanterv beve­zetése utáni tapasztalatokra (a megnövekedett gyakorlati foglalkoztatás eredményessége, az oktató munkában a tanszékek együttműkö­dése). Komoly szükség lenne az oktatói munka anyagi elismerésére. Ennek elmaradása rossz hangulatot kelt dolgozóinkban. Meg kell állíta­ni oktatóink, dolgozóink leértékelődését. Mindehhez külső segítségre is nagy szükség van. Rektor elvtárs a napirend összefoglalásában ösztönzött az együttműködések fokozására, a szellemi kapacitás jobb kifejtésére, a szakmai közéletben az emberi értékek felerősítésére. Balaton Gyula a Művelődési Minisztérium, Új­házi Ilona a Pénzügyminisztérium munkatársa a napirend végén egyetemünknek nyújtott több évtizedes segítő munkája elismerésül Jubileumi Emlékplakettet kapott. Befejezésül Rektor elvtárs megköszönte az egyetem minden dolgozójának, hallgatójának áldozatkész munkáját és kérte, hogy a követ­kező évben is mindent tegyenek meg az új fel­adatok sikeres megoldása érdekében, végezzék munkájukat szorgalommal, becsülettel, felelős­séggel. Ehhez kívánunk minden munkatársunk­nak és hallgatónknak jó egészséget, sok bol­dogságot, eredményekben gazdag újesztendőt. A Tanácsülés az elhangzottak feletti kötetlen beszélgetés után, dr. Kozma Pál egyetemi tanár újévi jókívánságával ért véget: Bort, búzát, bé­kességet! Dr. László Péter 3

Next

/
Thumbnails
Contents