Kis Ujság, 1920. február (33. évfolyam, 28-52. szám)

1920-02-01 / 28. szám

Nem lehet válság! Xem tudjuk más sál, mint a nemzetgyűlési választások kör zelségével és személyi izgalmai­val megokolni azt a jelenséget, hogy egyes politikusok vétkesen egyéni és az adott nehéz helyzet­ben tizszerte súlyosabban latba- eső olyan nyilatkozatokat tettek a közeljövőről, amelyek alkalma­sak arra, hegy ifjú és zsenge belső rendünket, alig visszaszer­zett nyugalmunkat ismét kifor- elitsák f ai kaiból. Mindenki tudja, nem kell tehát ismételnünk, hegy kikről és melyekről van szó. Kü­lönben sem az a célunk, hogy a személyi ellentéteket mélyítsük, hanem hegy a tárgyiakat is lebrtől'-g kiküszöböljük. E.ért utalunk egyrészt Horthy fővezér tegnapi parancsára, más­részt Huszár miniszterelnök nyi­latkozatára. amelyek egymással és a mbirdvác-diiált válsággal kapcsolatosak s azt mindjárt gyökeresen el is intézik. A fő-, vezér egyszerűen, de egyenesen lenyűgöző erővel szegezi le abbeli álláspontját, hogy a bel­politikai egyen,súly mai állapotát minden zavarkc.ltő kísérlettel szemben meg fogja védelmezni. , Ei ugyanezt mondja, nem katonai, hanem politikai alapon, Huszár miniszter elnök is. Magyarán: Sir G.orge Claik biztosítékokat nyert arra nézve, hogy az ország ügyeit ez a kormány vezesse mindaddig, amíg az újonnan összeülő nem­zetgyűlés másként nem dönt. Horthy jelen volt ennél'a meg­állapodásnál s hogy azt minden körülmények között álíani, el­tökélt szándéka, parancsban hozza tudomására csapatainak és a'közönségnek. Pont. Huszár Károly jelen volt a megállapo­dásnál s kijelenti, hogy mandátu­mát csak a törvényes magyar hatalom kezébe hajlandó letenni. , Mi a törvényes magyar hata­lom? A nemzet gyűlés s a majdan megválasztandó uj államfő. Ad­dig, amig ezek hiányoznak, aeldig a mai helyzeten , egy jottányi változásnak nem szabad és nem 1 elint történnie. Eilenbén'történ­hetik és fog is történni változás akkor, amikor a nemzetgyűlés, az ideiglenes államfő megválaszd fásával, mt gteremtette Magyar - ország alkotmányos fejét és a végrehajtó s kormányzó hatalom egyetlen törvényes forrását. Ad­dig azonban minden és mindenki marad a helyén, mert egyetlen kÖvee:k® rnr "bolygatása öz egész ákamópiil# öfszeomiáaáí vonhat ná hnaga után ! ’ A korcsolyázás áldozatai. nyert arra az ország ügyeit A kormány helyzete szilárd\ A keresztény pártok és a kisgazda part többséfre Hu­szár mellett. — A Friedrichcsoport és a sokor apátiéul kisaazd k- fúziója. —. A koncentráció megalakulásá­nak jegyzőkönyve. - Hivatalos jelentés a választások eredményéről. Horthy fővezérnek lapunk teg­napi számában közölt párái csa és Huszár minisz oreirökiK k ugyan­csak tegnap közölt nyilatkozata tisztázta a kormány helyzetét és ! kétségtelenné tette* azt a tény., hogy nemcsak a kül- és b *ip< lé ifcui helyzet, hanem a koiceiV ráció meg Mikulásakor történt megálla­podás .is azt követeli, hogy a Huszár-kormány a hatalmat majd csak a nemzetgyűlésnek adja át. Ezt a véleményt osz' .ia ;> keresz­tény bőkk tagjainak lö.bbége is, amely szila’cián áll Huszár Károly mögött. Kitűnik esabból ás,* hogy á Kőresz'ény Egyesülés Párljáb n í’ri'd’iöh" MVáh. hívei ivet' kötöz­tek; amelyen alörástíkat akartak gyűjteni .arra igSjsw,. kogy .s, jgrt. mondja ki, hogy a 'fifusaár-komáu.y mielőbbi távozását kívánja, tiszta keresztéi\v irányzatot követel és ennek végrehajt ására és biztosítá­sára Fi’iíd-ich Istvánt óhajíja a miniszterelnöki székben látni. Az ivre azonban alig akadt aláírás. Az iv kibocsátását l.-.öve-ő mérocbk na­pon egy újabb i\ kerül* forgalomba,, amelyen a párt Huszár ,Károly mi­niszterelnök iránti bizalminak óhajt, kifejezési adni. Ezt az.imt pár éra leforgása alatt a párt tagjainak leg­nagyobb része., köziül: minden szá­modévá tag, aláírta Mi volt a megállapodás j a koncertráhió megalaku­lásakor? Hafgy a Horthy és Huszár áfás- pontja mennyire helyes, azt iga- zo'ja , hogy a konuent; áció mécs !a- ku'épára pjj.s kormány vi'Vá;a tara Ivresat s'ésalí' k&' g?»mb<mja'3í»gf,®r iávífaü .Cre­dit foífeicwk sá:;a, hogy at 1010. novei© bér lío 25-én tartott minisztertanácsban Huszár Ká-oly miiusztere’nök tel­jes terjedelmében felolvasta S.r Ge­orge C.arknek hoaeája intézett le ve­iét, amely többek közt ezeket mondja : •Wan szerencsém közölni Excel* ienc'áddal, hf'ty a Jegfe’sőbb ta­nács kormány á‘ műit provizórikus de facto kormányt elismerte, amellyel kész tárgyalni addig is, míg a választások és az ezekből létrejövő nemzetgyűlés egy olyan kormány alakításához vezetnek, ame'y az egész magyar nép törvé­nyes akaratának kfejezője !esz.<< A levél felolvasása nyomán töb­bek közt- felszólalt Rubinok Gy ula fö dmivelésügyi miniszter és beszé­dében kijelentette, hogy á min.Vz- jertánáes ezen tény fölött örömét, másrészt pedig készségéit, fejezi ki á kiránt, hogy az újonnan mepale- ku < k< ncéntrácps kormány vá’Jal- kózá-.áb mely Magyai.c:«.ág egész jövőjét ke'l: hogy ezen riéhéz ’dcik- bén szóigá'ja, a leple kesébben és a ’egoda&dóbban kész támogatni és hogy a most roega.a kuit mmiszté- nmn el nem ha gy ja a he’vét, pn nem m tufáimat m v? nrmxtgyfUfa ktSsée. io-jfa iekmi. i ,A sík n szteiek és terntészmeíeh Fridi* ■ m

Next

/
Thumbnails
Contents