KIs Ujság, 1920. október (33. évfolyam, 232-258. szám)

1920-10-01 / 232. szám

* . ^Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország!* ■ / Joglemondás. f A főváros tegnapi közgyűlésén ^olyan események történtek, ame­lyekről nyugodtan és tárgyilago­san mcgállapithatjuk, hegy saj­nálatosak, kínosak, nem magyar tanácsterembe valók. Ugyanezt egyébként maga a tanácskozó testület is megállapította, gon­doskodván egyúttal arról is, hogy azok, akik a kérdéses jelenetben tevőleges résztvettek, levonják cselekedetük következményét, ami nem lehet más és nem lehet több, mint a nyilvános megkö­vetés. Ez meg is történt s sze­rintünk ezzel1 az ügyet elintézett- nek kell tekinteni. : .Ami történt, megtörtént. Azt már visszapergetni a tények rokkáján nem lehet. És ami tör­tént, nem is olyan példátlan. Kevésbé izgalmas és kiélezett időkben, kevésbé mély párt- ellentétek idején is pattant ki már efféle botrány s az európai parlamentek történetében ren­geteg oly incidens van föl jegyez­ve, ahol az érvek fogytán tett­leges argumentációhoz folyamo­dott a nekiszilajult indulat. Az elintézés ugyancsak mindenütt a lehetséges határok között mo­zog s a véghatár : a bocsánat- kérés. ’Ne tessék a világért se azt hinni, hogy mi lelkesedünk azon, ha a közügyek küzdőterén az elmék mérkőzésének helyére a testierő fizikai huzakodása lép. Dehogy. Minket époly egész­séges ellenszenvvel teát el az ilyesmi, mint más, rendescszü embeft. Hanem mi mindennél fontosabbnak tartjuk magát a közérdeket, amelynek sem minő egyéni érzékenység, személyi idegállapot orvén gazdátlan és őrizetlenül, vagy csak ellenőri­zetlenül maradnia nem szabad. Igaz : a' véleménynyilvánítás szabadsága is közérdek. Ámha ezt megsértik, ha ezt korlátoz­zák, nem az az orvoslás módja, hogy odadobom a megbántott szabadságjogon keresztül a^ egész rámbizott közérdektől®*, get is azzal, hogy lemondok az ellenzéki bírálat jogáról, amely egyébiránt nemcsak, jog, de kö- t el esség is. Oly kötelesség, amely először is azt szabja elém, hogy a helyemen maradjak s onnan harcoljak mindazért, aminek vé­delmére választóim odaküldtek. Tehát a szó és vélemény szabad­ságáért is J Éjjeli sortüz a Balkán-vonatra. A közelmúltban — rabit ismere­tes — a nemzetgyűlés a .kisebb pénzügyi javaslatok t öihégét hozta tető alá. Ezenkívül azon­ban a. pénzügyminiszter egész sor adóemelési javaslatot készít most elő, hogy az ország sze­kerét a költségvetési deficitek hatalmas kátyújából, a legteimé- szetesebb utón, az adóbevételek fo­kozásával próbálja kiemelni. Ámde nem elég a legszellemesebb adó­fajták és adónemek életrehivása, szükséges, hogy ezeket az adókat tényleg he is fizessék. A főváros köz- igazgatási bizo’tságának leguí óbbi ülésén, a havi jelentések kapcsán, jelentést tettek az adófizetésekről is, melynek slatisztiteája bizüJTf* nem a legkedvezőbb: az emberek nem igen, má i éveknél is kevésbé, fizetik a rájuk kivetett adót. Az adófizetés sohasem' volt valami népszerű dolog, most azonban min­den eddigi esztendő, vagy hónap statisztikájánál lanyhább és aggasz­tóbbadófizetés. Kevés a végrehajtó. Munkatársunk felkereste a Vám- Jíjk^qiületében székelő pénzügy- igazgatóságot, hol az adóügyek egyik vezető szakembere a következő információt adta a Kis Újság szá­mára : — Való, hogy a közigazgatási bizottság ülésén bejelentettük, hogy augusztus hónapban lényege-' sen lanyhább volt az adófizetés, mint júliusban XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXX X X X X X Esztendős hátralékban vagyunk az adókivetésekkel is, de a inai" kivetett adók behajtása is rendkívül sok nehézségbe ütközik. Kevés az adóvégrehajtó ! Érdekes, hogy XXXXXXXX XX XXXXXXXXX amikor meneküli tisztviselőink nagy részét egyáltalán nem tudjuk foglalkoz­tatni, akkor végrehajtókban komoly hiány mutatkozik. A régiek egy ré­sze elhagyta a pályát — számuk különben sohasem volt fölös — újak pedig egyáltalán nem jelent­keznek a tanfolyamokra. ZJj intézkedések. — Ajá^gazgatási bizottságnak tejííif^lfjres kapcsán szigorú.utasí­tást kapott a pénzüvyiga zgat óság. hogy a mintegy 1918. óta elmaradt adókivetéseket, jövedelem-, vagyon- és fiadinyereséqadó tekintetében X XXXXXXXXX X XXX a legsürgősebben foganatosítsa. Eztn intézkedés hatása alatt most lázas munka folyik a hivatalokban, mert a kivetési hátralék hatalmas anya­gát X X X X X x X X X X X X X fel kell dolgoznunk. — Egy másik intézkedés, amely a hivatalos lap minapi számában napvilágot látott rendeletben már bennfolglaltá+ik, véget vet annak a helyzetnek, hogy az emberek az adóügyben történő idézéseknek ne tegyenek eleget. Ez a rendelke­zés — miként a rendőrségi idézések­nél — megadja az elővezetés jogát, azonkívül jogot ad tékintélyes pénz­bírság kirovására is. Ezentúl tehát ha valaki nem jelenik meg az idé­zésre, akkor elrendelhető hatósági közegekkel való elővezetése, agon­A „Kis Ujság“ tudósítójától,- • • , , -Jam kívül még pénzbüntetést is kap. Ilyen módon, azt,hiszem, hamaro­san le fog szokni a közönség arról, hogy az adóügyeket, —■ úgy az idé­zéseket, niint a fizetési kötelezett­ségeket, — oly könnyedén vegye és a szigorú intézkedések kapcsán bizton reméljük, hogy mihama­rább ákerülni fog a mai szomorú adófizetési statisztikát kedvezővé változta* ni. Wílson ellen. yjflgífősitett egy törvényjavaslatot, amelyet még nem is tárgyaltak. — Tévedésből irta alá.) Newyorkból jelentik : Most derült ki, hogy Wilson, még augusztus elején aláirt egy törvényjavaslatot, amelyet a kongresszus még le sem tárgyalt. Wilsonnak ez a cselekedete nagy politikai szenzációvá fejlődött. Taylor szenátor, volt spanyolor­szági nagykövet és Edmond képvi­selő kijelentették, hogy a kongresz- szús összeillése után azonnal indít­ványozni fogják Wilsonnak alkot­mányellenes magatartása miatt vád alá helyezését. Wilson azzal véde­kezik, hogy a t örvényja vaslatot a nagy sietségben tévedésből irta alá. Minthogy úgy a szenátusban, mint a képviselőházban többségben van­nak a republikánusok, valószínű, hogy a vád alá helyezési indítványt el fogják fogadni és lehet, hogy be­áll az Amerika történetében példát­lan eset, hogy elnökét állami tör­vényszék elé lógják HUtani. XXXXXXXX Lanyhul az adófizetés statisztikája — Kevés az adóvégrehajtó — Lázas munka az adókivetésben. — Etővezetik és pénzbírsággal sújtják, aki nem engedelmeskedik az adóügyi idézésnek.

Next

/
Thumbnails
Contents