Kis Ujság, 1922. június (35. évfolyam, 123-144. szám)

1922-06-01 / 122. szám (123. szám)

Zita királynénak leánya szüléiéit. Madrid, május 31. {Havas.) Zita királyné leány- gyermeknek adott életet. k kfsántántból hármasszöretség lasz. London, május 31. A Momingpost megbízható for­rásból arról értesül, hogy a cseh és a jugoszláv kormány a legközelebbi napokban évek hosszú sorára szóló formális szövetségi paktumot fognak kötni. Ez a paktum a két ország közt jelenleg fennálló ántántot sok­kal .szorosabb unióvá fogja átvál­toztatni. Biztosra veszik, hogy nemsokára Románia is csatlakozik a paktumhoz. A kisántántnak ez a konszolidációja, legalább a fönt- emlitett két tagját illetőleg, a génuai konferencia eredménye, mert a két kormány tudatára jött annak, hogy a nemzetközi problé­mákról táplált nézeteik most már '.teljesen azonosak és a szorosabb együttműködés mindkét országra nézve rendkívül üdvös lesz. Techni­kai értelemben ez a paktum a kis- ántánton kivül áll, amelynek útjait semmiképen sem keresztezi. Mi- ,helyt azonban Románia a paktum­hoz csatlakozik, a kisántántból hár- masszöcetség lesz. Az uj szövetség­nek tisztán defenzív jellege van és az a vezérlő eszméje, hogy Közép- * Európa Kékéjének és a békeszerződés által tere mtett határoknak őre. k nagykönlekTanác skozása a trianoni békeszerződésről. Páris, május 31. (Havas.) A nagyköveti konfe­rencia ma a trianoni szerződésben megállapított területi és határkér­désekkel foglalkozott. őz uj osztrák kancellár programőeszéde. Bécs, május 31. A nemzetgyűlésen Seipel dr., az újonnan megválasztott szövetségi kancellár ma tartotta programbe­szédét. Kijelentette, hogy neki, miként annakidején a régi Ausztria utolsó miniszterelnökének, akinek kabinetjében helyet foglalt, felelős­sége tudatában nincs bátorsága, hogy a reábiaott tisztséget ellássa. De bízik Istenben, hogy minisztertársaival együtt alkalma lesz arra, hogy a hazának ezekben a komoly időkben némileg hasznára váljék. Ha esetleg bizalmatlanságot kelt, hogy egy volt császári miniszter köztársaság szövetségi kancellárja lett, emlé­keztet arra, hogy ő azért lépett be a Lammasch-kabinetjébe, hogy a régi, összeomló állam demokratikus és" föderatív újjáépítésében részt- vegyeu. Bállá Géza kihallgatása a szabadkai rendőrségen. fi budapesti választások. A választások második csoportja. — Telekit és Peidlt választották meg Szege­den. — A szegedi II. kerületben vizsgálat folyt szabályialantágofe miatt. — Megpeticlanálfák Szeder egyik mandátumát. A vasárnap—hétfői választások j eredménye a kormány nagy győ- j zelmét jelenti. Kilencvenkét mán- j dátum jutott a kormánynak,, mig | az ellenzéknek csak tizenkilenc j | kerületet sikerült a maga részére j elhódítani. A titkosan szavazó sze- ; gedi 1. kerület Teleky Pál grófot vá­lasztotta meg Bárczy Istvánnal szemben nagy szótöbbséggel, a II. kerület Peutt Gyula szociáldemok­rata mellett döntött. - ’ . Itt a szavazatok összeszámolá­sa közben bizonyos visszaélé: sekre jöttek rá, melyek az össze­számolás felfüggesztését . tették szükségessé. Arról volt ugyanis szó, hogy a szocialista választók egy része úgynevezett »olasz rend­szeri) szerint előre megjelöli szavazó­lapokat tesz a borítékba. A szava­zatok számlálását tehát 6 órakor felfüggesztették, azonban másfél óra után folytatták a számlálást; mert a vizsgálat megállapította, : hogy történtek ugyan visszaélések, de ezek jelentősége nem akkora, mely indokolná a választás esetle­ges megsemmisítését. így azután végeredményben Peidl Gyulát ! Pálffy Dániellel szemben ezerkétszáz szavazattöbbséggel megválasztották. 4* Egységes Párt kiáltványa. Az Egységes Keresztény, Kis­gazda, Földmives és Polgári P<árt fölhívást intézett a magyar társá- | dalomhoz, amelyben szomorú, de | egyben megdöbbentően veszedelmes i tünetre hivja'föl a figyelmet. Szinté 1 • hihetetlen, de mégis igaz — mondja a fölhívás, — hogy akadtak na­gyobb számban olyan volt képviselő­jelöltek, akik a választások előtt és a választások alatt azt hirdették magukról, hogy keresztény és nem­zeti alapon állanák, de most, hogy á május hó 28-án megtartott orszá­gos képviselőválasztásokon elbuk­tak. indokolatlan elkeseredésből fa­kadó bős szuszomjtól és vak gi/ülölet- től vezéreltetve, a polgári kisgazda és földmives társadalomhoz tar­tozó volt szavazóikat és híveiket nyíltan arra biztatják, hogy a pót- választásokon szavazatukkal a szo­ciáldemokrata, vagy pedig a legszél­sőbb baloldali radikális irányzathoz tartozó képviselőjelölteket támogas­sanak. Az Egységes Párt bízik abban. hogy a magyar polgárság a kisgaz­dák, földmivesek és a nemzeti tö­rekvésekkel együttérző munkásság rendíthetetlen polgári és nemzeti Öntudattal, a nemzeti Magyaror­szág, a polgári társadalom, nyugalma és az ország jövő békés fejlődése, ér­dekében fogják szavazatukat érvé­nyesíteni. Á Magyar Országos Tudósitó je­lenti : Az egységes kormányzópárt ez utón is felhívja hiveit, hogy azok­ban a kerületekben, ahol magasabb politikai okokból kifolyóan listát nem állított, az egységes párthoz legközelebb álló és a kormányt támo­gató, pártokra, tehát vagy a keresz­tény egység táborának listájára,, — amelynek listavezetői Wolff Károly. Csittért/ András és Ént szí Sándor — vagy pedig a nemzeti polgári pártra adják le szavazatukat. Az egységes párt azonkívül fel­hív minden magyar polgárt, hogy szavazatát feltétlenül adja le, mert a jól szervezett szociáldemokrácia is csak avval érhetett el sikert, hogy minden emberét leszavaztatta. Ha a polgári társadalom lustaságánál és nemtörődömségénél fogva nem szavaz le teljes számban, könnyen kisebbségbe kerülhet. A soproni választás.- A soproni választás eredményét tegnap este hirdették ki. A leadott szavazatok közül Hébelt Ede dr. szociáldemokrata jelölt 4010, And- rássy Gyula gróf 2943 és ; Klebels- berg Kunó gróf 2831 szavazatot kapott. Ennek következtében Hi­bát Ede dr. és Andrássy Gyula gróf között pótválasztás ' lesz. .' . A választás eredménye nagy el­keseredést keltett ‘ az egységes pártban, ahol érthetetlennek tart­ják, hogy ez a város, melyet ez a kormány mentett meg az ország­nak, a kormány belügyminiszteré­vel szemben egy ismeretién nevű szocialista jelöltet juttatott több­séghez. Erre vonatkozólag Gömbös Gyu­la. az Egységes Párt ügyvezető al- clnöke a következő nyilatkozatot tette munkatársunk előtt: »Sopron viselkedése hálátlanság azzal a kormánnyal szemben, amely Soproni megmentette az Ausztriához való csatolástól. En mint soproni ember,' végtelenül csodálkozom a város polgárainak magatartásán és kezdem hinni, hogy ehhez a vá­roshoz, amelyhez aniiyi szép emlék köt, hamis ideált'fűztem:'Égy lát­szik, zűrzavaros fejek zűrzavaros .... \,. vm .Murám 122. szám. R líra 3 korona '•* 1922. Csütörtök, Imim c i£ll|jHIii3 politikai

Next

/
Thumbnails
Contents