Kisalföld, 1957. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-01 / 100. szám

KISALFÖLD 1957. május 1, szerda Magyar-jugoszláv gazdasági megállapodás!' írtak alá Ünnepélyes eseményre, a ma­gyar—jugoszláv gazdasági szerző­dés aláírására került sor kedden délelőtt a Külkereskedelmi Mi­nisztériumban. A tárgyalásokról szóló jegyzőkönyveket a Magyar Népköztársaság kormánya nevé­ben Incze Jenő, a Külkereskedel­mi Minisztérium megbízott, veze- löje, a Jugoszláv Szövetségi Nép­köztársaság kormánya nevében Iá vies Gretics, a jugoszláv külke­reskedelmi bizottság elnökhelyet­tese írta alá. A tárgyalások befejezéséről a következő közleményt adták l<i: ,,A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztár­saság kormánydelegációi 1957. április 19-től április 30-ig tárgyalá­sokat folytattak Budapesten ju­goszláv áruk beszerzése céljából Magyarországnak -nyújtott két­millió dolláros, két évre szóló, ju­goszláv áruhitel felhasználásáról. Megbeszélték az 1956. május 29-t egyezmény alapján a Magyar Népköztársaság által a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság részére 1957-ben teljesítendő áruszállítá­sok megkönnyítésének kérdéseit es a két ország közötti rendes áritcsereforgalom további fejlesz­tését céfcró egyéb kérdéseket. A tárgyalások barati Légkörben és a kölcsönös megértés szellemé­ben folytak és az errevonatkozó megállapodások aláírásával 1957. április 30-án eredményesen befe­jeződtek.“ Algériai szabadságharcosok esküt tesznek nemzeti lobo­gójukra, hogy életüket és vérüket nem kímélik mindaddig, amíg egyetlen hódító taposhat hazájuk földjén. Lobogójuk zöld színe a nép egységét jelképezi, a fehér — békeszere- tetüket, készségüket a barátságra minden néppel. A hold­karéj és a csillag a lobogóban a végtelen sivatagra boruló szikrázó ég szimbóluma, vörös színük pedig a szabadságért kiömlött vérre emlékeztet, melyet oly hamar magába szív a sivatag homokja. Magyar müszerkiállítasok, bénultatok Kairóban A Mertimpex Külkereskedelmi Vállalat az idén számos kiállítá­son mutatja be a világ minden táján a magyar műszeripar ter­mékeit. Többek között rövid idő alatt Kairóban rendeznek három bemutatót. Április 30-án, kedden Kairóban az ossza rab orvosok kongresszusa alkalmából a válla­lat orvosi műszerkiállítást nyi­tott, amelyen ótven különböző kézi műszert, s egyéb készüléke­ket ismertetnek. Köztük kiváló speciális magyar orvosi műszere­ket, a gyomorvarró gépet, szívké­seket, tüdőtőltő berendezést, stb. Ugyancsak Kairóban május 10- én nyílik a laboratóriumi és geodéziai műszerbemutató, ame­lyen mintegy száz készüléket, műszert állítanak ki. A harmadik bemutatót május 15-én nyitják meg Kairóban. Ez a kiállítás hatvan különböző elektronikus és elektromos mű­szert, köztük telefontechnikai, élelmiszer és egyéb ipari vizs­gálókészüléket mutat be. A politikai előadássorozat következő előadása A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága politikai előadássorozatának következő előadására május 6-án, hétfőn délután 5 órakor kerül sor a nép­hadsereg központi tisztiházában (V. kerület, Váci utca 38..). Ez al­kalommal Kiss Károly, az MSZMP Központi Bizottsága in­téző bizottságának tagja tart elő­adást „Az MSZMP — a munkás- osztály forradalmi pártja“ címr mel. Köszön fjük a Velícsányi családot Magyar alapkőletétel Brüsszelben Brüsszelben már javában folyik a jövő év áprilisában nyíló világ- kiállítás építése. A Magyarország­nak kijelölt területen a napokban került sor a pavilon alapkőletéte­lére. Kiállításunk épületeit ma­gyar tervek alapján, belga vállal­kozó építi fed, magyar mérnökök irányításával. Két építészünk, Gá­doros Lajos és Németh István most is Brüsszelben tartózkodik és vezeti a részlettervek elkészí­tését. A nagy világtalálkozón a ma­gyar kiállítás 5200 . négyzetméter területet foglal el és pavilonunk, 22 000 légköbméteres lesz. A mel­lettünk lévő tömbökben egyik ol­dalt a Szovjetunió, a másik oldalt pedig az USA kiállítása lesz. Az ENSZ leszerelési albizottságának hétfői Az A KP jelenti: Az ENSZ le­szerelési albizottsága, amely már hetedik hete ülésezik, hétfőn a »,fegyverzet korlátozási és fel­ügyeleti övezetek« kérdésével fog­lalkozott. Zorin szovjet küldött új­ból előterjesztette azokat a szov­jet javaslatokat, hogy a németor­szági demarkációs vonal két olda­lán létesítsenek demilitarizalt övezeteket. Ezt a tervet legújab­ban Bulganyin marsall MacMil- lanhoz intézett levelében, Miko- jan pedig Bécsben említette. Allan Noble brit delegátus meg­jegyezte, hogy e kérdésben poli­tikai meggondolások is számításira jönnek. Emlékeztetett a Német­ország újraegyesítésével kapcso­latos nyugati javaslatokra, az európai biztonsági rendszer létre­hozására vonatkozóan és hangsú­GYŐR: Május elsejei kuli ú/program és felvonulási útvonal Heggel 6 órától 8 óráig zenés ébresztő a város tíz pontján. Délelőtt 10 órakor a Dunakapu térre érkező zenekarok térzenét adnak. % Délután 3 órakor Kiskúton az Építők öttusázó csapata lovas és vívó bemutatót tart. Délután 4 órakor a kiskúti' sza­badtéri színpadon a Vagongyár fúvószenekara indulókat játszik. 4 óra 25 perekor a vagongyári énekkar műsora. 4 óra 40 perckor a MÜDOS£ népi zenekara magyar nótákat és csa rdásokyt játszik. 5 órakor a Vasas Szakszervezet tánccsoportja székely és rábaközi táncokat mutat be a népi zene­kar kíséretével. 5 óra 35 perekor a Megyei Ta­nács kórusa énekel. 5 óra 50 perckor a Vörös Had­sereg úti Általános Iskola .ének­és zenekara játszik. 6 óra 10 perckor a Rajkó-zene­kar csárdásokat játszik. A GYŐRI ÜNNEPI NAGY­GYŰLÉSRE A FELVONULÁSI ÚTVONAL A KŐVETKEZŐ: I-es szektor: Árpád út, Czuczor Gergely u., Dunakapu tér. Indul: 9 órakor. Íl-es szektor: Fehérvári út, Sztálin út, Lenin út, Király utca, Virág-köz, Jedlik Ányos u., Du­nakapu tér. Indulás: 9 órakor. III- as szektor: Bartók Béla u., Lenin u., Sztálin u., Aradi vérta­nuk u., Püspökvár. Indul: 9.15 órakor. IV- es szektor: Kossuth Lajos u., Híd u., Rába-híd, Püspökvár. In­dul: fél 10 órakor, « uiese lyozta, hogy a német egység prob­lémáját, ketll előbb megoldani, csak azután lehet arról beszélni, hogy fokozatosan demilitarizalt övezeteket létesítsenek . Közép- Európában. Nagy-Britannía — mondotta — kész diplomáciai úton megtárgyalni Németország újra­egyesítésének és a biztonságnak »ikerproblérnáját.­Moch francia küldött kijelen-' tette, hogy Franciaország egy­aránt kész folytatni a vitát Né­metország újraegyesítéséről és a biztonságról. Hozzátette azonban, hogy e viták eredményét meg­könnyítené egy leszerelési meg­állapodás. Kanada és az Egyesült Államok delegátusa csatlakozott ehhez a véleményhez. A bizottság előzőleg folytatta a rakétákról és a távirányított lö­vedékekről szóló vitát. Jules Moch kijelentette, el kell kerülni a hidrogénbomba esetében elkö­vetett hiba .megismétlését és meg kell állapodni a sztratoszféra fe­letti rakéták fejlesztésének meg­állapításában, amíg nem késő. Népes munkáscsa­lád a szabadhegyi Ve- licsányiéké. Igaz, hogy már csak egy fia van otthon Veli- csányi néninek: a .»ki­csi“, a huszonhat éves katonoviselt fiatal­ember. A nyolcat, mint ahogy a mama mondotta „szárnyuk­ra bocsátották“. Mi­közben férjére vára­kozunk, elpanaszolja,' hogyan megsértette őt a szomszédasszo­nya, akinek a fia disszidált. „Nevelt volna maga is haza­fit1’ — vágta neki oda az asszony. „Ki­lencet neveltem, de közülük egy sem disszidált“, — füstö­lög a néni. Mindjárt elmegy azért a mér­ge, hiszen a gyerme­kekről van szó. Meg a „papáiul“, aki most ment nyugdíjba. Az asztmája miatt. Hogy bizony furcsa az öregnek", hogy nincs a gyár, s a hosszú évek óta megszokott munka. — Tudja, azért most sem képes el­szakadni a gyártól. Be-bejár, hol taggyű­lésre, hol meg csak úgy látogatóba. Most meg május elsején együtt megyünk a nagygyűlésre a gyár­ral. Majd titokzatosan, mintha valami na­gyon bizalmasat kö­zölne, hozzáteszi a néniké: — Én is be­lépek ám a pártba. — Melyikbe? — Melyikbe? Hát a 5 kommunistába. Mit •gondol felvesznek? ♦ Mert igaz, hogy hat- Jvanegy éves vagyok, Ide azért csak érek még valamit. Persze, hogy ér, méghozzá sokat. Ha egyebet nem tenne, mint a maga egysze­rű szavaival minél több embernek: idős­nek, fiatalnak elmon­daná küzdelmes éle­tét, kemény helytál­lását, sokat segítene a partnak. A fürge, kedvesar- cu néni bizony ne­héz, megpróbáltatá­sokkal teli életre te­kinthet vissza. Ki­lenc gyermek felne­velése mindenképpen »agy erőfeszítést je­lent egy családnak. Hát még ha ennek súlya nagyrészt az anya vállán nyug­szik! Mert Velicsá- nyi Ferenc, a nagy család feje a felsza­badulás előtti évek­ben sokszor volt tá­vol szeretteitől. Buj­dosnia, menekülnie kellett; Velícsányi •térén c kommunista volt es az is maradt TD/S csehszlovákiai Bélán 1921-ben kap­csolódott a kommu- msta mozgalomba, oilman háró birtokán cseJede&kedeít akkor, a báró úr méneset gondozta. És mivel a kommenció nagyon kicsiny, a báró úr gazdagsága pedig oly merhetetleriül nagy volt. Velícsányi Fe­renc azokhoz csatla­kozott, akik ez igaz- fagtalan rend ellen harcoltak. Először hl u „ ’««retekkel: házhellyel, állatokkal örokös állással pró­bálták a mozgalom­tol eltántorítani. Mi­kor látták, hogy ez nem sikerül, csendő’-- kÍÍÜ-’ „ bujkálás és börtönbüntetés jutott Velícsányi eivtársnak osztályrészül. A csa­ládnak pedig nélkülö­zés, bizonytalanság, gyötrelem . s ; — Bizony, az ak- május elsejék mindig sok edvtám le­bukását hozták. De azért mindig megtar­tottuk, — emlékezik vissza a múltra Veli- csányi elvtáre. Majd tűnődve hozzáteszi: Kegyet len ül meg­szenved tek a gyere­kek, megismerték a legszörnyűbb nélkü­lözést és félelmet, de talán nem is baj. Em­ber lett mindegyik. Kommunista műid az öt fiam. Most is azok ... — teszi hoz­za büszkén. Mind az öt fia . > . Négy leánya Csehszlo­vákiában él. Férjnél van mindegyik. Hogy milyet) emberekhez, azt mutatja a Po­zsonyban élő vő le­vele az apóshoz: . ~ amióta eszmélek, kommunista vagyok — írja. ők is meg- tmn epiik május else­jét. Velícsányi bácsi ót fiával együtt lesz ott a győri nagygyű­lésén. öt fiával, akik­nek mindegyike hűsé- «cp harcosa a mun­kásmozgalomnak. Kisunokáival: a csa­csogó Ildivel, Mariká­val As a többivel És a nehéz harcokban nuseges élettársával: a hatvanegy éves fia- talezivü anyókával, kilenc gyerek és ti­zennégy unoka ma­májával . ; ; Afcj most akar belépni a Kommunist 4k pár t ­jába. — Nagy ünnep ez a mostani. Elgondol­ni, iä szörnyű, hogy mi következett volna rank októberben, ha a fehérterror kezét le nem fogja a nemzet­közi proletárszolidarí­tas. Mert ez volt a szovjet segítség. Segí­tettek es mi ezen a májuson még na­gyobb meggyőződés­sel teszünk hitet a pi’ole tárinternacio­nalizmus eszméje mellett. Ezeket mondja Ve- licsányi elvtársi, az ■dós kommunista. Köszöntjük őt, kívá­nunk hosszú életei, nyugodalmas öregsé­get az Idős harcosnak. Köszöntjük a májusi menetben ünneplő, s a szocializmus építé­sének hétköznapjain is derekasan harcoló Velícsányi családot! J. L. Újítás az állatvilágban Az ENSZ-ben az úgynevezett magyar ügy tárgyalásakor egyes diplomaták védelmükbe veszik a magyarországi fa­siszta ellenforradalmárokat. Dilles - lemond? Barrat O, Hara, Illionis állam demokrata párti képviselője hét­főn kijelentette, lehetséges, hogy Dülles külügyminiszter egészségi állapota miatt lemond — jelenti az AP. „Mind több jel mutat arra Washingtonban, hogy Dulles tá­vozásra készül“ jelöltette ki O.Hara. — „Úgy gondolom, hogy ennek legfőbb oka valószínűleg a külügyminiszter egészségi álla­pota") Az a ritka eset, amikor a kacsa veszi védelmébe a hiénát, t

Next

/
Thumbnails
Contents