Kisalföld, 1959. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

i KISALFÖLD 1959, jatmar 1, estitörtök. Ma lépnek életbe az új termelői árak Néhány kiskereskedelmi ár korrekciója 320 millió forint megtakarítást biztosit a lakosságnak A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hiva­tala közli: A part és a kormány határo­lta alapján 1959. január 1-től új pari termelői árak, új építőipari gységáxak, új szállítási díjtételek s kereskedelmi haszonkulcsok _pnek életbe. Az árrendezés révén megváltoz- ak a vállalatok egymás közötti orgaknábam érvényesülő árak. A ál az, hogy az alapanyagtermelő larágak — a bányászat, a ko­kszát, az építőipar — együttesen .bbmilliárd forintos állami támo- atására ne legyen többé szükség, hogy a termelői árak jobban ikrözzék a termékek önköltségét. Azok az iparágak, amelyeket Idig az államnak támogatnia ellett, a tényleges önköltségen üli árakon adták el termékei­ét a feldolgozó iparágaknak. Az lami ártámogatásnak az volt a ivetkezménye, hogy a feldolgozó larágak önköltségében az alap­i.vagok alacsony összeggel szere­litek, ezért az ezeken alapuló •rmelői árak a feldolgozó ipar­iakban sem tükrözték a tényle- es önköltséget. Egyes gyártmá- yok termelői ára tehát jelenté­knyen eltért az előállítás tényle- es költségeitől. Az új árrendszer gazdaságosabb termelést szól­alja, mert megszünteti ezeket a visszássá gokat. A termelői árrendezés folytán ••••zükségessé vált egyes fogyasztói árak emelése, ez azonban a kis­kereskedelmi áruforgalomnak . endkívül szűk körét, mindössze ál százalékát érinti és az áreme- cst bőségesen ellensúlyozza az egyes fogyasztási cikkeknél végre- ■ aj tot t kiskereskedelmi árleszállí­tás. Az áremelések ugyanis olyan cikkeket érintenek, amelyeket a lakosság általában nem rendsze­resen és nem nagy mennyiségben vásárol, s az áremelkedések ösz- ; ’ege országos viszonylatban kö­rülbelül évi 330 millió forint, az árcsökkentések viszont nagyrészt a lakosság ellátása szempontjából jelentős cikkekre vonatkoznak, s évi összegük mintegy 650 millió forint, vagyis az áremelések ösz- szegének csaknem kétszerese. Az áremelés a következő fonto­sabb cikkekre terjed ki:, külön­böző vas, műszaki áruk (alkatré­szek, szerszámok, szerelési anya­Sokszor adtunk már hírt a ter­melőszövetkezetek .urméseredmé- .yeiről, jövedelméről hiteles ada­gok alapján. Az elmúlt napokban < sszesítés készült a szövetkeze­ik tiszta vagyonáról is. Ez a va­gyon az 1957-es évvégén 39 .nil- .6 208 000 forintot Tett ki Győr- öpron megyében. Most majdnem ! 0 millióval több. vagyis 48 millió ■'38 000 forint az sszes szövetke- eti, vagyon értéke. Megjegyzendő rogy a földek értéke ebben nincs 'ént, s azoké az énületeké, álla- ’oké sem, amelyeket hitelből vet­tek, s az áruk még nincs letör- '.esztve. Csak a -tiszta« vagyonról van szó: állatokról, épületekről gépekről stb. A magas pénzbeli érték azt mutatja, hogy a szövet­kezetek gazdaságilag az elmúl ♦ esztendőben is nagyot fejlődtek A szövetkezeti vagyon növeke­dése előreláthatólag jelentősen meg fog gyorsulni a következő években. Nemcsak azért, mert új szövetkezetek megalakulása vár­ható, hanem azért is, mert a 1004-es kormányhatározat igen je­lentős hitelkedvezményeket nyújt, az építkező szövetkezeteknek, ágy-egy tehénistálló viszonylag Dénzbe kerül, ha azt az vtő szövetkezet a tervezett kőre benépesíti jószággal, s meg­felelő tejhozamot ér éL Nagyrészt gok), egyes vegyszerek, mozaik- és cementlapok, vasbetpngeren- dák, nád- és gyékénylemezek, to­rontáli és perzsaszőnyegek, köte­lek, vatta, egyes hangszerek, va­dásztöltény, bognár- és kádáripari termékek, zsákszövetek. Az árcsökkentés a következő fontosabb cikkekre terjed ki: A zsír ára kilogrammonként 28 forintról 25 forintra, a zsírszalon­na és háj fogyasztói ára 27 forint­ról 24 forintra, a sózott kenyér- szalon,na ára 32 forintról 27 fo- ronitra, a füstölt paprikás cseme­geszalonna fogyasztói ára 46 fo­rintról 40 forintra, a rétesliszt ára 240 forinttal, a bors ára 300 fo­rinttal csökken. Az éttermekben megszűnik az ülő fogyasztási díj, az úgynevezett zene-felárat pedig beszámítják az árakba. A könnyűipari cikkek közül az árleszállítás több textil-, ruhá­zati- és cipőipari terméket érint. A nylonharisnya fogyasztói ára a szálvastagiságtól ’függően, páron­ként 17, 12, illetve 7 forinttal, a férfi és női nylonzoknik ára mint­egy 20—25 százalékkal, a nylon női pulóver fogyasztói ára mintegy 5—12 százalékkal, a festett nylon méteráruk fogyasztói ára^ST'forint helyett 85 forint lesz. Mintegy 25—40 százalékkal csökken a PVC anyagból készült esőkabátok, térítők és egyéb köz­szükségleti cikek fogyasztói ára. A tiszta műszálból készült pa­mutszerű méteráruk árát 15—20 százalékkal szállították le. Csökken a mikropórusos gumi­talpú cipők és szandálok, valamint a tornacipők, a cérnaféleségek és kézimunkafonalak, továbbá a gu­miból készült játékok ára is. Az ajtók és ablakok fogyasztói ára 10 százalékkal, a mész fo­gyasztói ára pedig 32 százalékkal csökken. Csökkentik a 300-as és 400-as cement árát is. Vidéken bevezetik a terület sze­rint megállapított egységes ház­tartási és világítási áramdíjsza­bást, ez 24 millió-forint megtaka­rítást jelent a lakosságnak. A petróleum ára 6 forintról, 4 forintra, a benzin ára 4 forinttal) 2.70 forintra csökken. D A kormány intézkedésé alapján a kereskedelemnek január 1-től már az új árakon kell biztosítani a forgalom lebonyolítását. ennek a rendelkezésnek a hatásá­ra ez évben is meggyorsult már az istállóépítkezés. Úgy is mond­hatnánk, hogy az építkezés álta­lában. Jellemzők a következő szá­mok: a megye termelőszövetkeze­tei 1958-ra összesen 18 483 000 fo­rint értékű beruházást terveztek, saját erőből és állami hitelből. A 3004-es kormányhátórozat hatásá­ra ezt az összeget 27 461 000 fo­rintra növelték. Saját erőből több mint 7 milliót, állami erőből pe­dig több mint 19 milliót ruház­tak be. A termelőszövetkezetek általá­ban számításokat végeztek. Kiszá­mították. hogy a tehénistállók építése állami hitelből is nagyon kedvező. Nemcsak azért, mert a pénzt a tervek teljesítése esetén nem kell mind visszafizetni. Azért is, mert az új istállókban hizlalt, vagy nevelt jószág hasznából év­ről-évre könnyen futja az esedé­kes hitelek törlesztésére: a ha­szonnak csak egy töredéke megy rá. Az állami hitelekből épített istállók és más épületek aprán- kint teljesen a szövetkezetek tu­lajdonába mennek, anélkül, hogy a közös gazdaságok anyagilag hát­rányát éreznék a naev éoítkezé- Ez a folyamat egyre gyor­sabban növeli a szövetkezetek tiszta vagyonát, csakúgy, mint a 'saját erőből történő beruházások. Külföldi Hírek NICOSIA. A ciprusi angol ható­ságok kedden életfogytiglani bör­tönbüntetésre változtatták hat ciprusi görög halálos ítéletét — jelenti a Reuter. GETTYSBURG. Eisenhower el­nök január 9-én intézi a kong­resszushoz az Egyesült Államok helyzetével foglalkozó szokásos üzenetét. Az újonnan megválasz­tott 86. kongresszus január 7-én tartja első ülését. CAPE CANAVERAL. A Cape Canaveral-i kísérleti terepen Ked­den kilőtték az amerikai haditen­gerészet egy „poláris” rakétáját. A kísérlet nem járt sikerrel, mert a rakéta eltért tervezett pályájá­tól és néhány perccel a kilövés után fel kellett robbantani a leve­gőben. Négy hónapon belül ez volt a harmadik sikertelen „polá­ris” kísérlet. . PÁRIZS. A karácsonyi párizsi könyvpiac nagysikerű újdonsága volt a kitűnő francia humorista, Pierre Damnos válogatásában megjelent kötet: „Az egész világ humora.” Tizenhárom ország leg­jobb humoristái negyven vidám írással szerepelnek a kötetben. A magyar humort Karinthy három Heltai Jenő és Molnár Ferenc egy- egy karcolata képviseli. TUNISZ Tuniszban hivatalosan bejelentették, hogy Bur.giba átala­kította kormányát. E kormány- átalakítás érdekes mozzanata, hogy Mohamed Maszmudit tájé­koztatásügyi miniszterré nevezték ki. Maszmudi azelőtt párizsi nagy­követ volt és ez év októberében kizárták az új Desztur párt poli­tikai bizottságából az L’Action cí­mű hetilap támogatása miatt. Maszmudit, jelenlegi kinevezését megelőzően, visszavették a párt politikai bizottságába. Ollenhauer ismét a tárgyalások mellett foglalt állást Erich Ollenhauer, a Német Szo­ciáldemokrata Párt vezetője ked­den cikket közölt a párt sajtó- szolgálatában. Kijelentette, hogy a Nyugat és a Kelet komoly tár­gyalásaira van szükség a leszere­lés és az európai biztonság min­den kérdésében, beleértve a né­met egység helyreállítását. Hozzátette: irreális dolog azt követelni, hogy Németországot szabad választások útján egyesít­sék, amíg nem döntötték el köz- megelégedésre a leendő egyesített Németország katonai státusát. Ollenhauer hangsúlyozta, hogy semmiféle lehetőségről nem sza­bad lemondani, amikor a közép­európai demilitarizált övezet meg­teremtéséről és az új közép-euró­pai biztonsági rendszer létrehívá­sáról van szó. A MÁV vezérigazgatóságának közleménye A MÁV vezérigazgatósága fel­hívja az utazóközönség figyelmét, hogy január 2-án, pénteken és 3-án. szombaton Budapestről hét­végi távolsági munkásvonatok nem indulnak, ellenirányban pe­dig január 4-ről 5-re, vasárnapról hétfőre virradó éjjel nem érkez­nek. A POZSONYI TELEVÍZIÓ MŰSORA Január 1. 10.00: Ifjúsági műsor. 13.00: Antonin Novotny köztársasági elnök szózata. 18.55: Esti műsorismertetés. 19.00: Televíziós újság. 19.30: B. Smetana: Az eladott menyasszony (opera). 22.00: Napi kommentárok: Január 2. 10.00: Gyermekműsor. 18.55: Esti műsorismertetés. 19.00: Televíziós újság. 19.30: Szép a mi hazánk. 20.00: Yves Montand énekel, 21.10: Napi kommentárok^ A kormány Tájékoztatási Hiva­tala közli: A forradalmi munkás-paraszt kormány napirend előtt Kállai Gyula javaslatára elhatározta, hogy az MSZMP Központi Bizott­ságával együtt levélben üdvözli Dobi István elvtársat, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnö­két 60. születésnapja alkalmából. A Minisztertanács a napirend első pontjaként meghallgatta és jóváhagyta Dögéi Imre földműve­lésügyi miniszter jelentését a gép­állomások 1958. évi munkájáról. A jelentés szerint a gépállomások december 20-ig 9 519 778 normál­hold gépi munkát végeztek s ez­zel 1958. évi tervüket 97,7 száza­lékra teljesítették. A Német Kommunista Párt de­cember 30-án Berlinben kiáltványt tett közzé a párt fennállásának 40. évfordulója alkalmával. A kiáltvány összefoglalja azt a győ­zelmes harcot, amelyet az NKP alapítása óta a militarizmus és a reakció erői ellen folytat. A kiáltvány felhívja a német kommunisták »szociáldemokrata osztálytestvéreit, a munkásokat, PÁRIZS (AFP) A keddi francia minisztertanács elhatároztá, hogy az ország védelmi rendszerének általános átszervezésén belül vé­delmi bizottságot létesít, amely­nek elnöke a köztársasági elnök. A bizottságnak döntési joga van A Minisztertanács a Honvédel­mi Minisztérium előterjesztésére rendeletet adott ki a családfenn­tartó sorkötelesek szolgálat- halasztásáról, továbbá a sorkato­nai szolgálatot teljesítő személyek hozzátartozóinak segélyben, illető­leg bizonyos kedvezményekben való részesítéséről, majd folyó ügyeket tárgyalt. Befejezésül Apró Antal, a Mi­nisztertanács első elnökhelyettese beszámolt a forradalmi munkás­paraszt kormány 1958 évi munká­jának eredményeiről és a kor­mány tagjainak, a Minisztertanács és a minisztériumok dolgozóinak további sikeres és jó munkát kí­vánt az új esztendőben. a2 egész népet, fogjon össze közös harcra a jobb életért, a jogokért és a szabadságért.« A kiáltvány a következő sza­vakkal zárul: »Mi, kommunisták, a munkásosztályhoz, a néphez for­dulunk: harcoljátok ki velünk együtt a legalitást a Német Kom­munista Párt számára. Egyesítsük erőinket, hogy megvalósuljon a béke és a demokrácia Németor­szága!« minden védelmi jellegű kérdés­ben. Szó van arról is, hogy rendele­tileg létrehoznak egy „tudomá­nyos védelmi bizottságot, amely irányítja és összehangolja a véde­lemmel összefüggő tudományos és műszaki kutatómunkát”. /UÓOOOOÓÓOOOÓOÓOÓÓOÓOOÓOOÓÓOÓOÓÓOÓOÓOÓOOOÓOOOOÍKH APRÓHIRDETÉSEK mellett kertnek is alkal­mas szántóföld és Ná­dorvárosban 141 négy­szögöl házhely eladó. To- maschekné, Győr, Vörös Hadsereg U. 60. 12 Beköltözhető öröklakás eladó. Érdeklődők levél­ben jelentkezzenek: Dé- nesfai, Győr, Kiss János u. 7. 934 VEGYES Minden kedves vevő­jének boldog újévet kí­ván Poltzné kalápos- mester, Győr, Arany Já­nos 35. 950 KÖNNYEN JUTHAT BEKÖLTÖZHETŐ LA­KÁSHOZ! Vásároljon a Győr-Sopron megyei Or­szágos Takarékpénztár­nál 1, 2 és 2 szoba hal­los ÖRÖKLAKÁST: 17 Rövid, kereszthúros zongora és háromajtós szekrény igényesnek el­adó. Győr, Bajcsy Zs. út 8., L em. jobbra, Három és kétajtós szekrény, rekamié, kis­méretű kombináltszek- rény, asztalok, székek: hálószoba, könyvszek­rény eladó. Győr, Bajcsy Zsilinszky út 34. — Házépítésre és gyümölcsös telepítésé­re alkalmas házhe­lyek hosszabb lejára­tú beépítéssel kedvez­ményes fizetési felté­telek meHett eladók. ORSZÁGOS TAKA­RÉKPÉNZTÁR, GYŰR, 16 Több mint 48 millió forintot ér a fermelőszövetkezetek tiszta vagyona A. Német Kommunista Párt kiáltványa De Gaulle megreformálja Franciaország védelmi rendszerét ADÁSVÉTEL Asztalos gyalupad el­adó. Kossuth u. 22/b. Gintliék. 10 200 kg-os hízottsertés eladó. Győr, Bacsó Béla u. 53. 6 FRAKK-KEMÉNYGAL- LÉROKAT és legyezőket megvételre keres a Kis­faludy Színház jelmez­tára. 1006 Egy magas tejhozamú tehén eladó. Ménfőcsa- nak, öreg u. 24, 998 LAKÁSCSERE Budai kétszoba össz­komfortot adok Győr- belvárosi nagyobbért. Tel.: 15—11, 1 INGATLAN I Szabadhegyi állomás

Next

/
Thumbnails
Contents