Kisalföld, 1959. július (4. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

2 KISALFÖLD 1953 július 1, SZexOA. Gosíulka és Zsivkov beszéde ct varsói nagygyűlésen Mint jelentettük — hétfőn dél­után Varsóban aláírták a bolgár és a lengyel párt- és kormánykül­döttség közös nyilatkozatát. (A nyilatkozatot július elsején hoz­zák nyilvánosságra.) A Tudomány és Kultúra Palo- ■tája kongresszusi termében nagy­gyűlést tartattak. A nagygyűlésen Gomulka és Zsivkov mondott be­szédet: Gomulka kiemelte, hogy a kiét nép közötti együttműködés kiszé­lesítése nemcsak a szocialista tá­bor egységét és szolidaritását erő­síti, de hozzájárni az emberiség ^biztonságának és békéjének ügyé­hez is. — A mi politikánk — mondotta Gomulka — a vitás nemzetközi kérdések békés megoldását, a nemzetközi feszültség enyhítését szolgálja. — Néhány nyugati állam impe­rialista köreinek, különösen a nyugatnémet imperialista revan- sista köröknek, ezzel ellentétes a szándékuk. Ezek a körök szabják meg a nyugatnémet kormány len­gyel ellenes, NDK-ellenes politi­káját, amely nemcsak a szocialista tábor, de az egész Európa békéje ellen irányul. Mi békepolitikánkból kiindulva teljes támogatásban részesítjük a Szovjetuniónak a német kérdés rendezésére irányuló javaslatait — folytatta. — Ezek elfogadása egész Európa békéjét biztosítaná. Zsivkov beszédében többek kö­zött megállapította, a megbeszélé­sek bizonyították, hogy mindkét párt még magasabbra emeli a rnarxizmus-lekinizmus zászlaját és következetes harcot Vív a munkás- osztály hatalma ellen irányuló minden revizionista, opportunista törekvéssel szemben. Megbeszéléseink kitértek olyan fontos kérdésekre is — hangsú­lyozta —, mint a nyugat-berlini háborús tűzfészek likvidálása. — Lehetünk-e nyugodtak — kérdezte Zsivkov —, amikor Nyu- gat-Németországban magasra eme­lik fejüket az Adenauer kancellár által támogatott rev&nsiszta, mi­litarista erők? A bonni revansisz- ták megmutatták éles fogaikat: nyíltan Lengyelország nyugati te­rületei ellen törnek. Lengyelország azonban ma már nem az 1939-es Lengyelország, jó lesz, ha nyuga­ton is érrflékezetüfcbe vésik, hogy az Odera és Ne isse határai ma az egész szocialista tábor határai sérthetetlenek és megmáslthatat- lanok. A nagygyűlés a két ország ba­rátságának és testvériségének él­tetésévé! ért véget. BERLIN. Rostockban megnyílt a Keleti-tenger környéki országok munkásainak 2. konferenciája. A kétnapos konferencia arról tár­gyal, melyek a munkásosztály fel­adatai a Keléti-tengeri térség bé­kéjének biztosításában. Nagy-Berlin főpolgármesterének nyilatkozata az Izvesztyijának Friedrich Ebert, Nagy-Berlin főpolgármestere telefon-nyilatko­zatot adott az Izvesztyijának az­zal kapcsolatban, hogy a nyugat­német szövetségi gyűlés Berlin­ben rendezi meg elnökválasztó ülését. Ebert hangsúlyozta, hogy ez a provokációs akció hozzátartozik azokhoz a kísérletekhez, amelyek­kel Nyugat-Németország vezetői el akarják mérgesíteni a nemzet­közi helyzetet. „Mindent megten­ni, -hogy ne enyhüljön a nemzet­közi feszültség — ez az a feladat, amelyet, Nyugat-Németország ve­zető körei és nyugat-berlini csat­lósaik maguk elé tűztek" — álla­pítja meg a többi között. — Nyu- gat-Berlin kiválasztása a nyugat­német szövetségi gyűlés céljaira új kísérlet arra, hogy- megtorpe­dózzák a berlini kérdés békés ren­dezésének lehetőségeit Genfben. Nagy-Berlin főpolgármestere hangsúlyozta, hogy a német nép mind határozottabban állást fog­lal a német békeszerződés meg­kötése. a berlini probléma rende­zése mellett. Egyesült Nemzeti Front alakult Irakban Mint az Űj Kína hírügynöksége közli, Bagdadban különböző po­litikai pártok vezetői és más köz­életi személyiségek vasárnap este KassZen miniszterelnökhöz inté­zett emlékiratukban bejelentették egy új Egyesült Nemzeti Front megalakítását. Az emlékiratot 126-an írták alá — az Iraki Kommunista Párt, a Nemzeti Demokrata Párt, az Egyesült Demokratikus Kurd Párt képviselői»1 valamint az összes né­pi és szakmai szervezetek megbí­zottai, ismert közéleti személyi­ségek. „Van-e osztrák haza ?" Ne rójon meg bennünket az ol­vasó ... Ezt a képtelenségig ba­dar, sőt felháborítóan pimasz kér­dést nem mi tesszük fel. Csupán idézzük a nyugatnémet hadügymi­nisztériumhoz közelálló Deutsche Soldaten Zeitung című újság egyik cikkének címét. Van-e osztrák haza? — teszi fel a kérdést cinikusan a tiszteletre egyáltalán nem méltó nyugatné­met cikkíró. S cikkéből megtud­hatja ország-világ, a2 osztrák ál­lampolgár is (mert hiszen a szó- banforgó újságot egész Ausztriá­ban is terjesztik), hogy nincs, ilyen haza nem létezik. Nem bi­zony. Tévhitben élt eddig a bécsi munkás, a burgenlandi paraszt, meg a hegyes-völgyes Ausztria ér­telmisége, de még a nemzeti füg­getlenséghez esetleg ragaszkodó osztrák kapitalista is. Az a mint­egy nyolc van háromezer négyzet­kilométernyi terület, ahol élnek, s amelyet Ausztriának neveznek — tulajdonkeppen nem is haza. Az semmi. Az nem nemzetközi jogi alany. Az egész világ becsapta a tiroliakat, meg a burgenlandiakat, meg a bécsieket, meg a salzbur­giakat, meg a többieket, amikor Ausztriát a hazájuknak tekintette, amikor önálló, független nemzeti létükről beszélt. S egy nyugatnémet újságírónak kellett jönnie, hogy teljesítse a missziót, írásban magyarázván az osztrákoknak: „Osztrák haza ép­pen úgy nincsen, mint ahogyan külön bajor hazáról sem lehet be­szélni. Csak egy közös haza van: Németország.” Lehet, hogy akadtak osztrákok, akik e kinyilatkoztatást olvasván egyszeriben kétségbeestek s hazát­lannak érezték magukat? Lehet. De valószínűbb, hogy sokkal' töb­ben akadtak, akiknek ökölbe szo­rult a kezük ... Nemcsak azért-,' mert az idézett sorokból Ausztria függetlensége elleni aljas fásisztá támadást olvastak ki, hanem azért is, mert eszükbe jutott 1938, az Anschluss s az azt megelőző fa­siszta sajtókampány, amelynek hangja kísértetiesen megegyezett a Deutsche Soldaten Zeitung cikk­írójának mostani hangjával. Ámde e cikkírónak is eszébe juthatott, hogy sorai efféle gon­dolatokat ébreszthetnek, mert cikkében gyórsan kijelenti: „Az a feltételezés, hogy Ausztriát 1938- ban- Németország részéről ellensé­ges támadás érte, csak rossz tré­fának fogható feL” No lám, szegény osztrákok. Nemcsak, hogy tulajdonképpen hazájuk sincs, hanem még a tör­ténelem is rossz tréfát űzött ve­lük. Mert. ugyebár tényleg csak rossz tréfának fogható fel, hogy 1938. március 11-én Schuschnigg kancellár rádióbeszédben közölte az osztrák néppel, hogy a hitleri erőszaknak engedve lemond, el­kerülvén ezzel a „felesleges vér­ontást”. S az is csak rossz tréfá­nak fogható fel, hogy még aznap este osztrák földre léptek az első náci csapatok ,.. Meg az is, hogy március 12-én Hitler és bérence, az új kancellár, Seyss-Inquart már Bécsben rikácsolt a fasisz­ta díszszemlén. És az is csak rossz tréfa volt, hogy még aznap meg­kezdődött mindazoknak az üldö­zése, akik közismerten az osztrák függetlenség mellett törtek lánd­zsát. Vagy talán nem is ezek a törté­nelmi tényék foghatók fel rossz tréfának? Az osztrák nép, az osztrák ha­zafiak számára bizonyára nem ezek jelentik a rossz tréfát. Sokkal inkább az az arcátlan merészség, ahogyan a nyugatnémet újságíró (akinek lapja közeláll a bonni hadügyminisztériumhoz) „tréfál­kozik” velük. S az osztrák dolgo­zók nem szeretik az ilyen „tréfál­kozást”. Ezt biztosan tudjuk. Csak azt nem tudjuk, hogy az osztrák kormány szerét i-e? Mért arról, sajnos, nincs értesülésünk, hogy a szóbanforgó lapot kitiltotta volna Ausztria területéről. H. J. Az elmékirat hangoztatja, hogy az új tömegszervezet létrehozói az ország jelenlegi politikai helyze­tét megvizsgálva szükségesnek ta­lálták az Egyesült Nemzeti Front életre keltését és bejelenti, hogy az újonnan alakult szervezet Kasz- szen miniszterelnök vezetésével folytatja majd tevékenységét. Az emlékirat végül rámutat, hogy az imperializmus az utóbbi hónapokban az iraki nép egysé­gének megbontására összpontosí­totta erőfeszítéseit, s ilyen körül­mények között fokozódott, a nép ébersége, megnövekedett öntudata. LIPCSE! TUDÓSÍTÓNK ÍRJA Hamis nyugati spekulációk az assuani gát építése körül Mint ismeretes, az Egyesült Arab Köztársaság kormánya terv­be vett* * Egyiptom régi álmának, az assuani Nílus-gátnak felépíté­sét. A Nilus vízének igábafogásá- val ugyanis Egyiptom nemzeti jö­vedelme évente 250 millió egyip­tomi fonttal emelkedne, a parasz­tok nem lennének többé kitéve az időjárás szeszélyének (megszűnné­nek a borzasztó hatású áradások éppúgy, mint a katasztrófáiig szá­razságok) és emellett Egyiptom termőterületét egyhafmaddal le­hetne növelni. Ugyancsak ismeretes, hogy az assuani gát megépítését a nyugat­németek szerették volna maguk­nak biztosítani, és az eredeti ter­veket is ők dolgozták ki. E nyugat­német tervvel szemben az Egye­sült Arab Köztársaság kormánya végül mégis a Szovjetunióval álla­podott meg. Jelenleg Kairóban ép­pen tanácskozások folynak a Szov­jetunió és az Egyesült Arab Köz- táírsaság szakértői közötti a nagy munka mielőbbi megkezdése ügyében. A Szovjetunió szakem­berei ugyanis felülvizsgálták az eredeti terveket és megállapított ták, hogy a gát építési idejét a nyugati elgondolással szemben tíz évről nyolc évre lehet leszállítani, az építkezési költségeket pedig mintegy 10 millió dollárral lehet csökkenteni azáltal, hogy az ere­detileg tervezett hét alagút he­lyett egy nyitott csatornán át ve­zetik a Nilus vizét. Érthető, hogy az Egyesült Arab Köztársaság nagy megelégedéssel vette tudomásul a szovjet javas­latot, hiszen a gát felépítése ren­geteg pénzbe és áldozatba kerül, és Egyiptom számára életbevágó­an fontos kérdés, hogy a nagy építkezés minél rövidebb idő alatt és a lehető legkisebb költséggel készüljön el. Ezekután érthető, hogy a nyu­gati tőkés körökben igen savanyú arccal figyelik a most folyó ta­nácskozásokat. Már a Szovjetunió kormányának múlt év végén tör­IVasszer elnök .Jóváhagyta az assnáni gát végleges tervét A Reuter jelentése szerint Nasz- szer elnök hétfőn este aláírta az asszuáni gát végleges tervére vo­natkozó kormányrendeletet. Az A1 Gumhurija című félhivatalos kairói lap kiemeli, hogy' a végle­ges tervnek szovjet szakértők ál­tal történt módosítása mintegy hatmillió fontsterling megtakarí­tást eredményez. Nas&zer elnök decemberben rakja le a gát alap­kövét. Az asszuáni gát előrelát­hatólag 1968-ban készül el. A Szovjetunió — mint ismeretes — 400 millió fúbelt ad az építkezési KüzvéleményStD^tás Angliában Nemrégiben közvéleménykuta­tást rendezték Angliában a genfi külügyminiszteri értekezletről és a legmagasabb szintű tanácsko­zásról A News Chronicle hétfőn közölte az eredményeket. A meg­kérdezettek 69 százaléka azt vá­laszolta, hogy a kormányfői érte­kezletet a külügyminiszteri érte­kezlet kimenetelétől függetlenül, meg kell tartani: munkálatok első szakaszának tá­mogatására. Az AP és az AFP jelentése sze­rint a Times keddi számában kommentárt fűz az asszuáni gát felépítéséről hozott határozathoz. A lap kiemeli, hogy Egyiptom és a Szovjetunió egyformán hatal­mas szimbolikus jelentőséget tu­lajdonít az asszuáni gátnak. tént bejelentés*, amely szerint hajlandó az assuani gát megépíté­sének első szakaszát finanszírozni, nyugati körökben bombaként ha­tott. A tőkés világban ugyanis azt gondolták, hogy miután a Szov­jetunió hétszáz millió rubel ösz- szegben hitelt nyújtott hatvan egyiptomi üzem berendezéséhez, képtelen legz további még na­gyobb anyagi segítséget nyújtani az Egyesült Arab Köztársaság gazdaságának fejlesztésére. A2 imperialista hatalmak valósággal megborzadtak attól a gondolattól, hogy Afrika legnagyobb építkezé­se visszavonhatatlanul a Szovjet­unió nevéhez fűződik majd. Ez az oka annak, hogy különösen a múlt év vége óta a nyugati hatalmak hallatlan mértékben fokozták erőfeszítéseiket, aknamunkájukat, hogy valamilyen módon megront­sák a viszonyt a Szovjetunió és az Egyesült Atab Köztársaság között. Ez év tavaszán úgy tűnt, hogy az Egyesült Arab Köztársaság az Irakkal kapcsolatban kirobbant vitában szembe kerül a Szovjet­unióval. Az imperialista sajtóban számos reménykedő cikk jelent meg azzal a céllal, hogy kiélezzék a Szovjetunió és az Egyesült Arab Köztársaság közt támadt vitát, és ezzel olyan helyzetet teremtsenek, hogy a Szovjetunió tagadja meg részvételét az assuani gát építé­sében. Egyes imperialista sajtó­cikkek még ennél is tovább men­tek, és nyíltan arra bíztatták Nassaert, szakítson a Szovjetunió­val és a Nyugat majd előteremti valahonnan az assuani gát felépí­téséhez szükséges hitelt. A Kairóban június 2-a óta folyó szovjet-egyiptomi szakértői tár­gyalások ilyen előzmények után világosan mutatják az imperialism ta spekulációk kudarcát. A Szov­jetunió nem tekinti túlságosan tragikusnak a Kairóban elhang­zott meggondolatlan kijelentése­ket, továbbra is kész megadni minden segítséget az assuani gát felépítéséhez, és mint a szovjet szakértők megállapították, a nagy munka októberben megkezdődhet. Mindez természetesen nem je­lenti azt, hogy a továbbiakban az imperialisták lemondanak zavaró mesterkedéseikről. *— Bizonyára igyekezni fognak a jövőben is vi­szályt és ellentétet kelteni az Egyesült Arab Köztársaság és a -Szovjetunió között. De, mint ahogy nem sikerült eddig ered­ményt elérniök, úgy bizonyos, hogy a Szovjetunió higgadt, ma­gabiztos és türelmes magatartása ezután is eredményesnek bizonyul majd a nyugati spekulációkkal szemben. Dr. Nagy Ivor Nagy visszhangot keltett Franciaországban az „Üszkös seb“ Algériai foglyok éhségsztrájkja A francia közvéleményben élénk visszhangot keltett az „Üszkös seb' címmel megjelent kötet, amelyben algériai diákok elmond­ják kínvallatásuk történetét. A könyvet a rendőrség elkobozta. Debré miniszterelnök a szenátus­ban egy interpellációra válaszolva kijelentette, hogy a kötet, becste­len mű. teljes egészében mesébe illő kitalálás és hogy a kommu­nista párt által felbérelt két író szerkesztette. Jerome Lindon, a kötetet, meg­Tlltakozás az amerikai-japán «biztonsági szerződés" ellen Az amerikai-japán „biztonsági szerződés” felülvizsgálása ellen küzdő mozgalom országos taná­csának megbízottai a szocialista és a kommunista párt képviselői­vel együtt kedden Fuzsijamá kül­ügyminiszternek és a kabinetiroda főnökének átnyújtották a június 25-í tokiói országos .gyűlés részt­vevőinek tiltakozását „a bizton­sági szerződés” felülvizsgálása el­len. A küldöttek követelték Euzsí- jamától, hogy azonnal szüntessék még a tárgyalásokat az amerikai­japán szerződés felülvizsgálásáról, helyezzék hatá’yon kívül a szer­ződőst és folytassanak semleges politikái. jelentető Editions de Minuit ki­adója nyilatkozatot tett közzé, amelyben hangsúlyozza, hogy az „Üszkös seb” szövegét azok írták, akik szerzőkként alá is írták. Kö­zülük 6gy sem volt tagja a kom­munista pártnak. A kérdés azon­ban nem ez — folytatja a nyilat­kozat —, hanem a következő: Az „Üszkös 6eb”-ben elmondott té­nyek megfelelnek-e a valóságnak, vagy 6em. A kormány igaz azt publikálta, hogy minden valót­lan. Kissé gyorsan tekinti azon­ban a problémát megoldottnak..: * Július 18-án elkezdett éhség­sztrájkjukat hétfőn is folytatta a fresnesí börtön és a páriz Santé fogház algériai foglyai, al — mint ismeretes — a polib foglyoknak kijáró elbánást k telnek. Szombat óta központi sításra víz helyett tejet kír az algériaiaknak, akik az nem voltak hajlandók elf azt. Az éhségsztrájk kővé“ ben sokan annyira legyer hogy védőügyvédeik ri? tartják helyzetüket.

Next

/
Thumbnails
Contents