Kisalföld, 1962. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGVEiüLJEIEKI Ara: 50 fillér A békés versengés meggyőzi a népeket arról, hogy a szocialista társadalomé a jövő N. Hruscsov válasza Hans Thirrmg oszirák professzor liírfe«« Az Izvesztyija közli azok- nak a válaszoknak a szövé­st, amelyeket Nyikita Hruscsov, a Szovjetunió Mi­aHo^er^nácSának elnöke adott Hans Thirring osztrák professzor., levelében feltett kérdéséire. Hruscsov rámutatott arra. hogy a burzsoá propaganda szándékosán torz képet raj­tol a kommunizmusról s igyekszik bizalmatlanságot kelteni a nagyszerű kommu­nista tanítás iránt. Hangsú- yozta: „szilárd meggyőző­désünk, hogy a kommuniz­mus teljesen és végérvénye­sen diadalmaskodik.” Kije­lentette, hogy a kommuniz­mus váltja fel a kapitaliz­must, „nem azért, mert mi akarjuk ezt, hanem azért, mert a kommunista társa­dalmi rend biztosítja min­den más társadalmi renddel szemben a termelő erők leg- nagyobbfokú kibontakozását, minden egyes ember anyagi es szellemi igényeinek maxi­malis kielégítését, az igazi demokráciát, a társadalom­nak és minden egyes tagjá­nak teljes szabadságát.” A békés együttélés a szov­jet külpolitika fő vonala — hangsúlyozta Hruscsov. Kö­vetkezik ez magának a szöv­et államnak a természeté­ből, mert ebben az állam­ban nincsenek olyan osztá­lyok, vagy társadalmi cso­portok, amelyek érdekeltek lennének a háborúban, má­sok javainak elrablásában más népek leigázásában. ’ A szocialista országok jelentette ki Hruscsov __ nem szándékoznak beavat­kozni mások dolgába, sem exportálni a forradalmat. Másnak sem szabad azon­ban — jegyezte meg — más i országokba exportálni az el- 1 lenforradalmat. r megjelenése óta "eltelt tübl mint 100 esztendő alatt óriá si változások mentek végbe a világon a tudomány, a !e?,h.n,ika ás a társadalom tejlodese területén. Hangsú­lyozta, hogy a kapitalizmus­Üzenetek és beszéllek Géppisztolyropogás Algírban Csőmbe fenyegetőzik Tizennégy nap óta a föld alatt Az újév krónikájából Szilveszter Budapesten Harsog a Papírtrombita a Körúton véglg oto — Bojár Sándor felvétele.) BERLIN Valter Ulbricht, az NDK államtanácsának elnöke, Otto Grotewohl miniszterel­nök, Johannes Dieckmann, a népi kamara elnöke és Erich Correns professzor, a demokratikus Németország nemzeti frontja országos ta­nácsának elnöke az új esz­tendő alkalmából üdvözlő táviratokat intézett a világ államférfiaihoz. A Szovjetunió vezetőihez intézett távirat többek közt hangsúlyozza: — Meggyőződésünk, hogy a német népnek a Szovjet­unióval és a többi szocia­lista országgal szoros barát- sá€ban és testvéri együttmű­ködésben sikerülni fog, hogy az új esztendőben új sikereket erjen el a békéért és a szo­cializmus felépítéséért fo­lyó harcban. NEW YORK U. Thant, az ENSZ ügy­vezető főtitkára a világ min­den népéhez és kormányá­hoz intézett újévi üzeneté­ben rámutatott az elmúlt év veszélyeire ás nehézségeire "em «kották el. Ezekből a nehézségekből ¥ 3 tanulsáS szűr­ném \ <h°ey a továbbélés nem lehetséges együttműkó­Megvalósult és megvalósuló energiatervek Sopron i 4 tőkés országoknak legalább ugyanannyira, ha nem jobban érdekük­ben áll elhárítani a há­ború veszélyét __ je­gyezte meg Hruscsov __ A fölény nem náluk van, azt már mindörökre el­vesztették. Az általános leszerelés­re, a gyarmati rendszer fel­számolására, a német béke­szerződés megkötésére vo­natkozó szovjet javaslatok megvalósítása — jelentette ki Hruscsov — szétzúzná a háború gépezetét és lehető­ve tenné valamennyi népnek, hogy békés munkával fog­lalkozzék. A továbbiakban megie- gyezt,e>. hogy a Szovjetunió a tőkés országoknak java- J1 békés versengést. Szilárdan meg van ugyanis győződve a szocialista tár­sadalmi rend fölényéről. Hangsúlyozta, hogy a békés nerjenges' idővel „meggyőzi tt. népeket arról, hogy a szo­cialista társadalmi rend a legigazságosabb, a leghala­dóbb, övé a jövő". . Csak maguknak a nepeknek van joguk dön­teni arról, hogy melyik társadalmi rend álljon fenn, mégpedig annak alapian, hogy a szóban levő társadalmi rend megfelelő-e az emberek túlnyomó több*óge érde­keinek mondotta Hruscsov. A továbbiakban megje­gyezte, hogy Marx és Engels Kommunista Kiálványának Az Észak-Dunántúl inai i 1 S lakossága hLz- naljak fel az ország áramá­nak egyharmad részét. Ezért az energiaátviteli berendezé- S, - fejlesztése e területen dek.rendU népgazcJasági ér­Márciusban hírt adtunk a sopronkövesdi transzformá­torállomás építéséről. Ezzel megjavul Sopron és környó­rlS ÉDAS7F1 —a' Sopron regi EDASZ-Eromuve a vá­ros és környékének villa- mosenergia-szükségletét már csak igen kis részben tudja fedezni, a többi energiát az országos erőművek szolgál. távvezetékeken. A k.OTEX mellett épülő erőmű reladata elsősorban a hőener­gia-szolgáltatás, ezért elké- szülte után lényegében nem változik me£ az áramellá­tás helyzete. Sopron villa­mosenergiáját továbbra is UteniZetéken kel1 odaszal­Szombathelyen hasonló a helyzet, azzal a különbség­gel, hogy ott helyi erőmű nincs, a várost teljesen a távvezetékek látják el vil­lamosenergiával. — a Ne­hézipari Minisztérium ezért úgy döntött, hogy az orszá­gos hálózatba bekapcsolja a Sopron—Szombathely között lévő Sopronkcvesdet. Az ott építendő transzformátorállo­más üzembe helyezésével egyszerre két gyorsan fejlő­dő varost látnak el villamos­arammal. A sopronkövesdi transzfor­mátorállomás építése és szé­ffé nemrégiben befejező­dött, de csak a jövő év vé­gén működik teljes kapsei- tassal. A transzformátorállo TTias huszonötmillió forintba I teljesítményű.fnegavoltamper 1 a s°Proni villamos­flrtt+keSeS Tég nem feiezö­rv* be. A távvezetékeken odaszállított áramot egy 12 S7ltamperes’ ideiglenes transzformátorállomás fo­gadja addig, amíg nem épül fel a varos keleti oldalán a nagy transzformátorház A yáros nyugati részén ha- sonio állomást építenek, és ez utóbbival kooperál majd a Soproni Hőszolgáltató Fró- mu. .4 Soproni Vasöntöde bő­7^vn,e- ,-éS felújításának megvalosulasaval az üzem aramigénye megnő. Ezért Sopronkovesdről a gazdasá­gossági számítások falapján ^Sy megfelelő távvezetéket építenek majd. vezeteket Az Észak-Dunántúli Áram- szolgáltató Vállalat szerelői karácsony előtt befejezték Vas megyeben az utolsó köz­ség villamosítását is, Csipké­teken tartották meg a fény- unnepélyt. A vállflat kör­zeteben most már csak két kis bakonyi falunak, Cseh­nfn?anaf, és Hárskűtnak nincs villanya. A jövő év első negyedében azonban ott is kigyullad a villanyhámpa Győr A megyeszékhely villamos­hó7Sla'?,1IiataS,at egy százról húsz kilovoltra redukáló transzformátorállomás és a két helyi erőmű biztosítja. Az 'igények ugrásszerű növekedé­se miatt szükségessé vált a transzformátorállomás fel­újítása. Ez a munka az év utolso napján befejeződött §L a „“^menyeképpen az ü-dasz most már jóval több energiát adhat az üzemek­nek Az igények kielégítése azonban a gyáraktól is függ helyesebben azok fogadóéi-J ; Keitől^101 & átviteI1 vezeté­Az országos Villamos Táv- vezeteki Vállalat győri ,00/20 kilovoltos transzfor­mátorállomásának felújítása során az állomást két rész­ié bontották. Az egyik rész f™Var°f-- haIózat°t, a város fogyasztóit latja el, a másik tfüuzif Vldéki .távvezetéket taplalja. A két rendszer íuggetlenítése lehetővé tette hogy a feszültségeket a szűk- ’ seg szerint szabályozzák. ■ 4 nfP°kbsn értekezletet tartottak Budapesten Győr és a megye 20 éves villa- mos távlati fejlesztési ter- V*£°L A tervek szerint Győ­rött egy 63 megavoltampei teljesítményű erőmű épül 048 millió forintos beruhá­zással. Ennek feladata a vá­ros ipari üzemeinek gőzel- atasa lesz. Ezért 180 mil­lió forintos költséggel gőz- tavvezetékeket is építenek majd. Ugyancsak az országos táv­vezetéki rendszerbe való be­kapcsolódás megjavítására Győr del-keleti határában egy 250 kilovoltos alállomást az Iparcsatoma túlsó olda- P“?ig egy másik 100/20 kilovoltos traszfor- matorállomást építenek. A varos leginkább csak dél relé terjeszkedhet, ezért már 1962-ben hozzálátnak Ná­dorvárosban egy nagy transz­formátorállomás építéséhez. A húszéves távlati fejleszté­si terv szerint 1980-ra a vil­amosenergiafogyasztás a je­lenleginek hatszorosára emelr majd. Ezért az : EDASZ a mostani tíz, egven- tent 100/20 kilovoltos transz- 1 :ormátoráIlomásainak a szá- ] íjat körülbelül negyvenre ; foveli, dés nélkül. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha a népek, az emberek és az egyének egyéni érdekeiket alávetik a magasabbrendű érdekeknek. A megbékélés, a közvetítés és a tárgyalások az egyet­len út, amely biztosítja a nagyobb megértést, a szociális és gazdasági fejlődést a világon. WASHINGTON Dean Rusk amerikai kül­ügyminiszter újév napján te­levíziós interjúban foglalko­zott a nemzetközi helyzet főbb kérdéseivel. Mint nyugati hírügynök­ségek jelentik, a külügymi­niszter kijelentette, hogy kormánya „felelős szinten érintke­zésbe kíván lépni a Szovjetunióval annak ki­derítésére, vajon a két hatalom megállapodásra juthat-e különböző kér­désekben”. E kérdések közé sorolta Rusk az atomfegyverkísér- letek megszüntetését, a le­szerelést, a kozmikus térség lslkutHtásábsn való együtt- működést és a kultúrkapcso- latokat. Berlin kérdéséről szólva az amerikai külügyminiszter megismételte kormányának tarthatatlan álláspontját és azt állította, hogy az Atlanti Szövetség „szilárdan kitart Nyugat-Berlin jogainak vé­delmében”. Mint az ADN tudósítója jelenti, Kennedy elnök az elmúlt napokban megbeszé­lést folytatott legfőbb ta­nácsadóival és ennek során áttekintették az 1961-es év eseményeit, Kennedy a meg­beszélés után kijelentette, hogy a Szovjetuniónak és a szocialista tábor országainak 1961-ben sikerült „tért nver- niök”. , Algériában ) különös zajjal — bomba­robbanások és géppisztoly­ropogás hangja mellett — . köszöntött be az új esz- . tendő. Algírban és Ornában . az ultrák a OAS felliívá- sara zajos tüntetést rendez­tek „Algéria francia!” jel­szóval. Éjfél tájban Algír több utcájából bombarobba­nás és géppisztolyropogás hallatszott. Katanga egyharniada a Csombe-ellenes erők kesén van ELISABETHVIJXE (MTI) Elisabethvillei jelentés sze­rint Csőmbe katangai el- nök” újév napján ismét sajtóértekezletet tartott. Be­jelentette, hogy levelet kül­dött Kaszavubu kongói el­nöknek és tiltakozott az el­len, hogy Kaszavubu január 3-ára Kaminába összehívta a katangai tartományi gyű­lést. Csőmbe azt állította, hogy Kaszavubu intézkedése al­kotmányellenes” majd azzal fenyegetőzött, amennyiben Kaszavubu nem vonja visz- sza intézkedéseit, a „vitás kérdésben” - a belga par- lament által Kongó függet­lenségét kimondó törvény alapjan — a belga kor- ÄBixyhoz fordul döntésért* : Egy kérdésre válaszolva , Csőmbe elismerte, az észak­: katangai Kongóiéban levő 1 „csapatai” parancsot kaptak a város kiürítésére, de cá­folta azokat a híreket, ame­lyek Kapona elestél, jelen­tették. A Reuter elisabethvillei tudósítója ismerteti azokat a becsléseket, amelyek sze­rint a Csombe-ellenes erők Manono elfoglalásával el­lenőrzésük alatt tartják a kongoí Katanga tartomány területének egyharmadát. Támadás egy portugál laktanya elleti LISSZABON (MTI) Nyugati hírügynökségek ismertetik a portugál kor­mány hivatalos közlemé­nyét, amely szerint a Lissza­bontól mintegy 170 kilomé­terre del-keletre levő Beja varosában az újév hajnalán fegyveres polgári személyek megtámadták és elfoglalták a gyalogsági laktanyát. A közlemény szerint a hely­színre siető kormánycsapa- tok nehány órán belül visz- szäfoglaltak az épületet. A tűzharcban mindkét félnek veszteségei voltak. Közölték továbbá, hogy elesett a harcban de Fonseca alezre­des, hadseregügyi miniszter- helyettes. A támadó fegyveres cso­portot Varela Gomes kapi­tány vezette, aki ellenzéki képviselőjelöltként indult a novemberi választásokon. Gomes kapitány hírügynök­ségi jelentések szerint sú- lyos sebesüléssel a beiai kórházban fekszik. A laktanya elleni táma­dás hírére a Salazar-kor- many országszerte biztonsá­gi intézkedéseket foganato- sitotu Újév - a föld alatt ~4 decazevillei bányászok Szilveszter éjszakát és újév bánya mélyén töltöttek. Sztrájkjuk kedden a 14. napjába lépett. Szil­veszter éjszakáján a Fran­cia Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának küldött­ségé szállt le a bányába és valamennyi francia kommu- msta üdvözletét tomácsolta a sztrájkotoknak. A szénmedence egész la­kossága szolidáris a bányá­szokkal. A környékbeli pa­rasztok és kiskereskedők is támogatják a sztrájkmeg­mozdulást — élelemmel lát­ják el a bánya mélyén sztrájkoló munkásokat. A bezárásra ítélt szénbá­nyák 50 000 ember megélhe­tését biztosítják, nekik ad­ják el termékeiket a kör­nyékbeli parasztok, belőlük sínek a kiskereskedők, ft-veyron megyében megbé­nult a közigazgatás, mint­egy 300 polgármester le­mondott, a tisztviselők be­szüntették a munkát. A decazevillei bányászok- ioz hasonló sors fenyegeti kelet-pireneusi szénme- ence dolgozóit is. A kor­mány itt is tervbe vette a mányák bezárását. Az első 2 bányász újévkor kapta meg a felmondását. (MTI.)- JAWAR ^ S*ERI>A _________*2*™« SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYE. TANÁCS LAP.A............................... .............................. nak, mint az ember kizsák­mányolásán alapuló társa­dalomnak a lényege nem változott meg, a kapitaliz­mus belső ellentmondásai tovább éleződnek. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents