Kisalföld, 1964. március (9. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLEZTAtWAl, BGYB$ÜtJ>&T19K 1 Ära: 80 fillér A KGST Végrehajtó Bi­zottságának moszkvai ülés­szakán részt vett magyar küldöttség szombaton éjsza­ka Apró Antalnak, az MSZMP Politikád Bizottsága tagjának, a kormány elnök- helyettesének vezetésével el­utazott a szovjet fővárosból. A ■ Kijevi-pályaudvarán a küldöttség búcsúztatására megjelent Rajnai Sándor, hazánk ideiglenes moszkvai ügyvivője. (MTI.) A görög fővárosban szom­baton heves NATO-ellenes tüntetések zajlottak le. Gö­rög diákok tüntettek az at­héni utcákon, s vonultak az egyetem, illetve az angol és az amerikai követség épü­lete elé. A csaknem négyezer fő­nyi tömeg erélyesen til­takozott a NATO-orszá- gok Ciprussal kapcsola­tos magatartása ellen, s szabadságot követelt a szi­getországnak. Megnyílt a lipcsei vásár Az NDK kormányának meghívására magyar kor­mányküldöttség utazott a lipcsei vásárra. A delegációt Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter vezeti. A küldött­ség tagjai: Mulató János, Borsos László miniszterhe­lyettesek, továbbá Kárpáti József hazánk berlini nagy­követe, aki az NDK-ban csatlakozik a delegációhoz. A CSKP Központi Bizottságának határozatáról A CSKP Központi Bizott­sága teljes mértékben reha­bilitálta a Szlovák Kommu­nista Pártnak azokat a neves személyiségeit, akiket a sze­mélyi kultusz időszakában alaptalanul a burzsoá nacio­nalizmus, valamint á párt­ós államellenes tevékenység vádjával illettek. A CSKP Központi Bizott­sága érvénytelenítette a ko­rábbi alaptalan párthatáro­zatokat Húsúknak- Novomes- kynek és Clementisnek a CSKP Központi Bizottságá­ból és a pártból való kizárá­sáról, párt-, állami- és tár­sadalmi tisztségeikről tör­tént leváltásukról, valamint K. Smidkenek a CSKP Köz­ponti Bizottságából való ki­zárásáról. Ki lesz a győztes? Alig 24 órával azután, hogy 'élbeszakadtak a húsvéti itazási engedélyekről folyta- ,ott tárgyalások az NDK vormánya és a nyugat-ber- ini szenátus között, Willy 3randt nyugat-berlini pol- z ármester televíziós nyilat­ozatában félreérthetetlenül j bonni kormányra hárította ) felelősséget a kudarcért. \ nyilatkozatra a nyugatné­met kormány szokatlanul Kies edlennyilattkozattai Vá­laszolt. Jelenleg tehát — a második világháború óta először — nyílt harc dúl, Bonn és Nyugat-Berlin kö­zött. A Brandot támogató nyu­gat-berlini erők most azt a merész jóslatot is megenge­dik maguknaík, hogy a nyu- íat-berlini schőnebergi vá­rosháza és a bonni Sehaum- burg-palota harca a Bonn meghódításával végződik majd. (MTEj Szombaton este ünnepé­lyes külsőségek között meg­nyílt a lipcsei nemzetközi vásár, amelyen 64 ország mutatja be áruit. A meg­nyitó beszédet Erich, Apel, a Német Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese tartotta. Apel hangsúlyozta, az NDK kormánya arra törekszik, hogy tovább fejlessze a töb­bi _ országokhoz fűződő gaz­dasági és kereskedelmi kap­csolatait. Erich Apel rámutatott, a küszöbön álló világkereske­delmi ENSZ-érteikezlet nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy létrejöjjön az egyenjogúságon alapuló nem­zetközi kereskedelem. Ennek viszont az a feltétele, hogy valamennyi állam egyforma joggal vehesse ki részét be­lőle fűzte hozzá. A diáktüntetéssel egyidő- ben a görög kormány né­hány tagja rendkívüli mi­nisztertanácsot tartott. Jelen volt a többi között a külügy­miniszter és a hadsereg né­hány vezetője. A Papandreu-kormány figyelmeztette Törökor­szágot. hogy Görögország ellenez minden egyoldalú beavatkozást Ciprussal kapcsolatban. A görög miniszterelnök szom­baton fogadta az Egyesült Ál­lamok athéni nagykövetét és tiltakozott Stevenson ameri­kai ENSZ-k ül dött magatartá­sa ellen. A miniszterelnök közölte a nagykövettel, hogy az aímerikai kormány maga­tartása és az amerikai sajtó megnyilvánulásai „kellemetlen amerikael- lenes érzelmeket kelte­nek Görögországban”. A szombati nap folyamán Papandreu fogadta a Szov­jetunió athéni nagykövetét is. Görög kormánykörök kö­zölték, hogy Görögország nem szándékozik részt venni a március 2. és 4. között meg­rendezendő NATO hadgya­korlatokon az Égei-temgeren. * A Szovjetunió és a ciprusi kormány polgári légiforgal­mi egyezményt írt alá, amelynek értelmében közvetlen légijárat léte­sül Moszkva és Nicosia között. A Iégdjárat hetenként egyszer Moszkva—Nicosia—Damasz­kusz útvonalon közlekedik. Az egyezmény aláírásakor a szovjet küldöttség vezetője hangsúlyozta, hogy á közvet­len légi járat megindulása to­vább fogja erősíteni a két or­szág kereskedelmi kapcsola­tait. (MTI.) Tovább húzódik az osztrák Heltai András, az MTI bé­csi tudósítója jelenti: Klaus, az Osztrák Néppart szélsőségeit képviselő kancel- lárjelölt fellépése máris mélyreható ellentétekhez ve­zetett a szocialistákkal. A vita előterében Habsburg Ottó ausztriai visszatérésé­nek kérdése áll, amely már tavaly csaknem a 17 éves koalíciós együttműködés fel­borulásához vezetett. Mivel Klaus-ék „jogi” szempontokra hivatkozva ed­dig nem voltak hajlandók biztosítékot adni a Habsburg- ügj’-ben, a Szocialista Párt' most népszavazást javasol a kérdésben, de tervét a Nép­párt mereven elutasította. Hétfőre tűzték ki a koalí­ciós bizottság újabb tárgya­lását. A kiélesedett ellenté­tek miatt bécsi politikai kö­rökben már nem számolnak azzal, hogy az új kormány a jövő hót közepére megala­kulhat. A jelek szerint a vál­ság tovább húzódik. (MTI) A győri Célgépgyár terméke — világszínvonalon A tegnap meg­nyílt lipcsei vá­sáron a Magyar Szerszámgépipari Művek gyártmá­nyai is ott vannak a szerszámgépipa­ri gépek kiállítási pavilonjában. A vásárra való elő­készületek során a vállalat központja a győri Célgép­gyárat is kijelöl­te: küldje el a vá­sárra az utóbbi évek egyik, legsi­kerültebb és leg­újabb gyártmá­nyát, a DP—1 tí­pusú húzókőcsi­szoló célgépet. Arra a kérdé­sünkre, hogy „mit tud” a gép, Vidos Árpád, a Célgép­gyár gépészmér­nöke — aki a Gépipari Tudomá­nyos Egyesület győri csoportjá­nak megbízásából megfigyelőként vesz részt a tava­szi lipcsei vásáron — a következőket mondotta: — Az általunk gyártott DP—1-es típusú húzókőcsi­szoló célgép a ma­ga nemében, a A tavaszi lipcsei vásáron kiállított DB—d típusú buzoköesísaole célgép maga kategóriájában világ­színvonalat képvisel. A ká­belgyártáshoz szükséges szer­számok csiszolására hasz­nálják. A gépre jellemző legfontosabb mérce, hogy 0.02-től 3 milliméter pontos­ságú munkát végezhetnek vele. Azt pedig, hogy ez a gép a világranglista élén van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ez a gyártmányunk mintaoltalom alatt áll. Ez azt jelenti,-hogy rajtunk kívül ezt a típust sehol és senki sem gyárt­hatja. — Külföldön is ismerik a DP—1-es húzóköcsiszoló cél­gépet? — Igen. Tavaly például húszat gyártottunk belőle, és valamennyit külföldi cég vá­sárolta meg. Az idén 36-ot készítünk, amelyből tizet ugyancsak külföldi országok rendeltek meg. — Mit várnak a tavaszi lipcsei vásártól? — Annak ellenére, hogy 1965-re az idei húzókőcsi- szoló-gépgyártásunk ötszörö­sét, tehát összesen 180-at kérnek tőlünk eddigi meg­rendelőink — kétharmadát külföldi, köztük nyugati or­szágok —, várható, hogy a tavaszi lipcsei vásáron újabb megrendelők jelentkeznek a DP—1 típusú húzókőcsiszoló célgép gyártására. k- i. 1964. február 29-én hajnali 4 óra 37 perckor látott nap- világott a Budapesti I. számú Női Klinikán Práger Tamás­ka, a szökőév egyik újszülöttje, és négy év múlva lesz első születésnapja. Tamáska 3 kiló 40 dekával született. A képen: Az újszülött az anyukával. (MTI Foto — MiUó László lelv.) A holnap munkásai ' Tíz éve immár, hogy min­den iparitanuló-intézetben — a tanév közepe táján meg- iinneplik az iparitanuló-na- pot. Vidámság, szórakozás, tréfás játékok, jutalmak, a fiatalság, az ifjú szakembe­rek megkülönböztetett meg­becsülése teszik emlékeze­tessé e napot. Ilyenkor — de máskor is, mindig — a szülök, tanárok., az oktatók, az idősebb munkásnemzedék nagy-nagy szeretettel tekin­tenek az erős, okos, szépen serdült ipari ifjúságra. Az egész nép együttérző, törődő megnyilvánulása az iparitanuló-nap. Munkásün­nep, a bizalom ünnepe, ami a szakmák leendő művelői­nek szól, azoknak a munkás- embereknek, akik majd a holnapot kovácsolják. A meg­becsülés kötelezi munkásosz­tályunk minden egyes fel­növekvő tagját a szakma, a kétkezi munka becsületére, húségre osztályához, népé­hez. Az ünnepeiteknek jó tanu­lást, egészséges és hosszú életet kívánunk. Kívánjuk, hogy munkájuk szeretetét vigyék maguklcal mindenüvé. Mert ha a tudás a munka szerétetével párosul, akkor van értelme az' ünneplésnek, és eljövendő ünnepeink még boldogabbak, örömökben gazdagabbak lesznek. Csapadékosabb márciusra számíthatunk Első fokú belvízvédelmi készültség Nyíregyháza körzetében tetné belvízzel az orszá­got. Az ausztriai vízgyűjtő te­rületen megkezdődött hóol­vadás több utánpótlást ad a Felső-Dunának, A vízügyi szakemberek számítása sze­rint a jövő hét elejéig na­ponta 3—4 centiméterrel emelkedik majd a víz. A Tiszán eddig mozdulat­lan volt a jég, mert a ke­leti országrészről csak ké­sőbb űzte el a hideget az enyheség. Az utóbbi napok­ban viszont 5—10 centimé­terrel megvékonyította a je­get, s szombaton már he­lyenként a jégpáncélt is megmozdította, lejjebb csúsz­tatta. A hó már az ország leg­nagyobb részén elolvadt. Ezen a télen negyed any- nyi csapadék sem hul­lott, mint egy évvel ezelőtt. Az ősz is aszályos volt, te­hát a talaj száraz és könv- nyen _el tudja nyelni a hó­levet.* így feltehetően a jelenleginél gyorsabb olvadás sem veszélyez­Nyíregyháza térségében azonban az éjszakai fagyok miatt a talaj nem nyelte el a mintegy 10 milliméteres esőt. Űjabb csapadékra is számítani lehet, eíért a Fel- ső-tiszavidéki Vízügyi Igaz­gatóság most elrendelte az első fokú belvízvédelmi készültsé­get, ami azt jelenti, hogy meg­szigorították a figyelő szol­gálatot és naponta többször ellenőrzik a vízlevezető csa­tornákat. Márciusban előre­láthatóan csapadékosabb időszak következik, de a vízügyi igazgatóságok erre is felkészültek. * Hazánk időjárási helyzetét egyrészt az Erdős-Kárpátok felől átszivárgó kontinentális hideg, másrészt a délnyugat­ról hullámokban érkező me­leg levegő határozza meg. A Meteorológiai Intézet központi előrejelző osztályán adott tájékoztatás szerint va­sárnap még nem lesz lénye­ges változás az időjárásban. Egy hét múlva békekölcsön-sorsolás Az idei első államkölcsön húzásokat az Első-, az Ötö­dik- és a Hatodik Békeköl­csön 1964. eüső félévi sorso­lását — március 9-én és 10-én a Nádor utca 15. szám alatti művelődési termében bonyolítja le az OTP. Az első napon, hétfőn dél­után 2 órai kezdettel az Első Békekölcsönt sorsolják 73 100 kötvényre, 21,4 millió forin­tot. Kedden délelőtt 10 óra­kor kezdődnek a húzások. Először az Ötödik Békeköl­csönből 244 200 kötvényre 38,4 millió forintot, majd a Hatodik Békekölcsönből 362 400 kötvényre 57,1 millió forintot sorsodnak ki nyere­mény és törlesztés formájá­ban. A kétnapos húzásom tehát a három békekölcsönből a szerencsés nyerteseknek ösz- szesen 679 700 kötvényre 116,9 millió forint jut. A nyeremények kifizetését mái- >ch« 16-án kezdik meg. tMtet) GYŐR, 1964. MÁRCIUS 1., . —■,n re A y r—uri TA M ÁPC I ApiA XX, ÉVFOLYAM, vasárnap AZ MSZMP ES A MEGYEI TANACS LAPJA 51. szám A nyulat bokrostul? • A múlt nőm lohet mérwadó A kulturális szemlék elé • Szudán első erdőmérnöke Új játékforma a totóban VNA^AA/NA/VVVN/SAAAA^/VNAAAAAAi^A^W^^VVVVV^ WWWVWWVWSAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAA JtTh * NÜTO-ellenes tüntetés Athénben KGSHulÉttseg hazautazott Moszkvából Ráírták a szovjet ciprust légiforgalmi egyezményt

Next

/
Thumbnails
Contents