Kisalföld, 1964. április (9. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

VILÁG mSYB9m>4®FML% Ara: SO Mér A termelés növelésének alapja a növénytermesztés fejlesztése kibővített ülést tartott a megyei pártbizottság F °7«.YszAm Boldogok vagyunk, hogy ismét onok kozott lehetünk Forró szerétéitől fogadta a főváros népe a szovjet párt- és kormányküldöttséget A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá- íicfc és a forradalmi mun­kás—paraszt kormánynak a meghívására kedden reggel hivatalos baráti látogatásra Magyarországra érkezett a Szovjetunió párt- és kor­mányküldöttsége. A vendégeket, N. Sz. Hrus- csovot, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának első titkárát, a szovjet kormány elnökét, a küldöttség tágjait a záhonyi állomáson ünnepélyesen fo­gadták. A szovjet delegációval együtt érkezett Nyina Pet­rovna. N. Sz. Hruscsov fele­sége is. A küldöttséget N. Sz. Hrus­csov, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának első titkára, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke vezeti. A delegáció tagjai: P. J. Seleszt, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Elnöksé­gének póttagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, J V. Andropov, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tit­kára, A. A. Gromiko, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központ} Bizottságának tag­ja, külügyminiszter, P. A. Szatyukov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának tagja, a Pravda főszerkesztője. P. N. Fedoszejev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Tudományos Akadé­miájának alelnöke, a Szov­jet-Magyar Baráti Társaság I elnöke, R. F. Gyementyeva, j a Szovjetunió Kommunista 1 Pártja Központi Bizottsága j i Revíziós Bizottságának tagja, ' | a Szovjetunió Kommunista i Pártja Moszkva városi Bi- I zottsága titkára és G. A. Gye-1 Népünk őszinte érdeklő­déssel és mély barátsággal várja önöket s ebben a lá­togatásban Sírnak bizonysá­gát látja, hogy erős, szilárd és megbonthatatlan a mr.- gyar—szovjet barátság, amely ségbe forrva, egyre növekvő szocialista öntuc lattal végez­nek. önökkel együt; a tavasz is megérkezett hazánkba; s re­méljük, hogy ez még kelle­mesebbé teszi ii tlétüket, De társaságában felszálltak a különvonatra, amely tovább­indult Budapest felé. Ütközben a szovjet vendé­gek közvetlen hangú beszél­getést folytattak az eléjük utazott magyar vezetőkkel. Amerre a vonat haladt, a zászlódíszbe öltözött állomások előtt minde­nütt mosolygó emberek integettek a vendégek­nek. A szolnoki vasútállomás épülete előtt mintegy ötez­ren gyűltek össze a vendé­gek köszöntésére. Hosszan zúgott az éljenzés, a taps, amikor a vonatból kiszállt N. Sz. Hruscsov, Nyina Hrus- csova, valamint a delegáció több tagja. Csáki István, az MSZMP Szolnok megyei Bizottságá­nak első titkára mondott üd­vözlőbeszédet. Szavaira N. Sz. Hruscsov válaszolt. Is­mét felzúgptt a taps, a meg­jelentek hosszan éltették a szovjet—magyar barátságot A különvonat a szolnoki dol­gozók ünneplése közben gör­dült ki a pályaudvarról. A Keleti-pályaudvaron A küldöttség fogadására már jóval 12 óra előtt gyüle­keztek a főváros dolgozói a Keleti-pályaudvar Kerepesi úti oldalánál. A kellemes, tavaszias időben mintegy tízezren gyűltek össze, sok ezren vára­koztak a pályaudvarhoz vezető útvonalakon is. A szovjet, vendégek foga­dására megjelent Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára, a for­radalmi munkás—paraszt kormány elnöke, Apró Antal, Biszku Béla. Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, dr. Mün- nich Ferenc, Rónai Sándor, Somogyi Miklós és Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, vala­mint a Politikai Bizottság póttagjai és a Központi Bi­zottság titkárai. Pontosan 12 óra 15 percet mutatott a pályaudvar órá­ja, amikor begördült a szov­jet párt- és kormányküldött­ség különvonata. A vonat aj­tajában mosolyogva, decüs arccal megjelent Nyikita Szergejevics Hruscsov jólis­mert alakja. A vonatról le­lépő szovjet párt- és kor­mányvezetőt és feleségét, továbbá a küldöttség tagjait elsőként Kádár János és fe* lesége. Komócsin Zoltán és Erdélyi Károly külügymi­niszterhelyettes köszöntötte. N. Sz. Hruscsov meleg, ba­ráti kézszórítássál. öleléssel üdvözölte Kádár Jánost, Kádár Jánosné pedig nemze- tiszínű szalaggal átkötött, hatalmas csókáira] kedves­kedett Nyina Petrovnának. Hosszan zúgott a taps, az éljenzés, amikor a vendégek a magyar párt- és állami ve­zetők társaságában, KISZ- fiátalok, úttörők és kisdobo­sok sorfala között elhaladva, kiléptek a pályaudvar előtti térre. Hatalmas ünneplés köz­ben, nemzetiszínű és szovjet zászlók emelkedtek a ma­gasba: i a budapestiek forró szeretettel köszöntötték a testvéri sízovjet nép küldöt­teit. Viharos taps, éljenzés töl­tötte be a teret, amikor N. Sz. Hruscsov és Kádár Já­(Folytatás a 3. oldalon.) Nyikita Szergejevics Hruscsov. Kállai Gyula. Nyina Hr uscsova és a küldöttség tag­jai útban Budapest felé a szolnoki pályaudvaron nyiszov, a Szovjetunió Kom munista Pártja Központi Bi zottságának tagja, a Szovjet­unió budapesti nagykövete. A záhonyi állomáson Kál­lai Gyula mondott üdvözli beszédet. Kállai Gyula beszéde A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a magyar forradalmi munkás—paraszt kormány, az egész magyar nép nevé­ben forró szívvel, testvéri szeretettel üdvözlöm önö­ket a Magyar Népköztár­saság földjén. Mindig örülünk, ha vendé­geket üdvözölhetünk, de két­szeres az örömünk és bol­dogságunk ma, mert népünk ig££ barátait, a hazánkat ’ fel­szabadító, nemzetünk szocialista fejlődését önzetlenül tá­mogató Szovjetunió párt­ós kormányküldöttségét és annak élén Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtársat köszönthetjük hazánkban. a Magyar Népköztársaság szocialista fejlődésének és előrehaladásának legfonto­sabb záloga. Nézzenek körül országunk­ban, ismerkedjenek meg köz­vetlenül a magyar mun­kásosztály, a termelőszö­vetkezeti parasztság és az értelmiség alkotó te­vékenységével, íjmelyet egyre inkább egy­ha a feáasz melege még ta­lán kevésnek bizonyulna, szívünk minden melegével igyekszünk pótolni: azon leszünk, hogy jól érezzék magukat nálunk, érezzék azt a szeretetet, nagyrabecsülést, ami az önök által képviselt Szovjetunió iránt egész népünket eltölti. Kállai Gyula szavaira N. Sz. Hruscsov válaszolt. N. Sz. Hruscsov besztíde A szovjet párt- és kor­mányküldöttség nevében szív­ből megköszönöm a szívből jövő meleg szavakat. Magyar földre lépve, mindenekelőtt a szovjet emberek forró üdvözletét és legjobb kí­vánságait toli pácsolom önöknek és az egész ma­gyar népnek. Nagy örömmel látjuk a testvéri nép eredményeit. A magyar nép a M agyar Sző­ri adista Munkáspa rt vezeté­sével sikeresen építi a szo­cializmust. Halljuk és ol­vassuk, hogyan ölnek, ho­gyan dolgoznak, dfe sokkal többet jelent, hogy közvetlenü megis­merkedhetünk é etükkel, személyesen tál átkozha­tunk magyar ba rátáink­kal. Fontos hozzájárulss ez elv­társi együttműködésünk, egységünk további szilárdí­tásához. . Még egyszer szívből meg­köszönöm a meleg fogadta­tást. Éljen a szocializmust építő Magyarország tehetsé­ges. munkaszerető népe' Éljen országaink testvéri barátsága! N. Sz. Hruscsov nagy taps­sal fogadott beszél le után a vendégek rövid baráti esz­mecserét folytatta! a fogad­tatásukra megjelent megyei, járási és községi vezetőiekéi. Szután az eléjük utazott ma­gyar páspt- és állam vezetők Már kel huszonöt hold borsó a ménfőcsanaki határ­ban. Februári vetés. Még az innepek előtt hét holdon földbe tették az árpát, s ma folytatják a vetést. Tegnap keverték herével a vetőma­got. Nem látni táblát ember nélkül. Traktorok forgolód­nak, fújtatnak a szél járta határban, csizmák^ fejken­dők, szoknyák, p'^hjkák.. ■ messziről tarka nyüzsgő pon­tok. Földre kívánkozik már ilyenkor a falusi ember. Koroncón vetik az árpát. A Tószer-tag felől, a major háta mögött haitik a traktor dohogása. Nyugtalan lovak nyerítése töri meg. Ez a tábla tizenkilenc hold, vagy talán még annyi se. — Hány órakor tudtak kezdeni? — Hét. A tábla széléig nem áll meg a traktoros. Ki venné ezt most udvariatlanságnak? Szabó István, mióta csak közös gazdaság van Koron­cón — állandó vető. Ilyenkor lemond a fuvarozásról, s ra­kodójával, Pálfi Pállal, aki most a faros, hajnaltól ké­sőig, hétköznap, ünnepnap vet. Nem volt korai a hét óra? — Kicsit nyálkásnak lát­szott a föld, de bírta a gépei. Most már jó, ez a szél ne­künk segíti. Szép, tiszta a vetőmag. S a gép ? — Jó-e a gép? — Kétéves lesz már de nem álltam még vele fél na­pot sem. A traktorosnak az volt az ünnep, hogy készülődött. , — Az adagolón igazítottam hétfőn, nem szeretem, ha munka közben hiba van. Meg ilyenkor már türelmetlen az ember... — A traktoron megnyug­szik? — Földben kellene már lennie az árpának. — Mennyit tud elvetni na­ponta? — Huszonnyolc-harminc hoLiat. Csak, jó idő legyen hozzá. Haraggal kémlelik a fel­hős eget. Félnek az esötö1. A faros elkészült az igazí­tással, int, miatta indulhat­nak. Űj barázdába fordulnak. — A mai nappal megkez dődött a hajrá. — Az mit jelent? Menet közben kiáltja visz­sza: — Míg vetni való van, minden nap hétköznap. gSOOB Kádár János és N. Sz. Hruscsov a Himnusz alatt a Keleti-pályaudvar előtt

Next

/
Thumbnails
Contents