Kisalföld, 1965. április (10. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I Ara: 50 fillér A tartalomból; Életem májusa Nemcsak a szakszervezet dolga! Szerkesztői üzenetek Minden tizedik gép megsemmisült Napalmbombák hullanak Dél-Vietnamban Kevés kivétellel elvetették az árpát a szövetkezetek Ezer hold cukorrépavetés Hanoiban szerdán közöljék, hogy a nap folyamán Észak- Vietnam ellen intézett ame­rikai dél-vietnami légitáma­dások során 12 ellenséges re­pülőgépet lőttek le. Mivel amerikai közlés szerint az akciókban 122 gép vett részt, ez azt jelenti, hogy minden tizedik gép megsemmisült. A VDK fővárosában ki­adott jelentés rámutat, hogy a támadó gépek több csoport­ja lalcott területeket bombá­zott To Nghe An, Ha Tinh és Léderer Frigyes, az MTI tudósítója jelenti: A francia minisztertanács szerdai ülésén Couve de MurviLte külügyminiszter be­számolt Rómában Fanfani olasz külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseiről, amelyeknek központjában a hatok politikai együtt­működése és az azzal kapcsolatos külügymi­niszteri értekezlet terve állott. Peyrefitte tájékoztatásügyi miniszter a minisztertanács ülése után az újságírók «lőtt leszögezte: Franciaország álláspont­ja ma Is ugyanaz, mint 1960—61-ben volt, amikor az úgynevezett Fou- chet-féle tervben kifejtette elképzeléseit a Közös Piac országainak politikai együtt­működéséről. Változatlanul szükségesnek tartja ezt a politikai együtt­működést, mert enélkül a gazdasági Közös Piac sem állhat fenn sokáig. Célszerű­nek tartja, hogy a Közös Piac még függő­ben levő kérdéseinek rendezése után, ez év második felében hívják össze a csúcsértekezletet. A csúcsértekezletet a kül­ügyminiszterek tanácskozá­sának kell megelőznie. A külügyminiszterek azonban csak akkor ülhetnek össze, ha kialakultak a feltételek ahhoz, hogy tárgyalásuk valóban eredményes legyen. Ezek a feltételek ma nincse­nek meg. A francia kormány ezért javasolja, hogy az érdekelt országok to­vább tanulmányozzák és alaposan dolgozzák ki a nyugat-európai országok politikai együttműködé­sének tervét. A francia kormány hatá­rozott állásfoglalása megerő­síti, hogy De Gaulle válto­zatlanul ragaszkodik a ,,ha­Magyar—osztrák útlevél- és vámkezelési egyezmény Szerdán befejeződtek a magyar—osztrák útlevél- és vámkezelési egyezmény lét­rehozására irányuló tárgya­lások. Az egyezményt a Kül­ügyminisztériumban magyar részről dr. Ustor Endre nagy­követ, külügyminisztériumi főosztályvezető, osztrák rész­ről dr. Edmund Josef Krahl követ, a tárgyaló delegációk vezetői par áfái ták. (MTI.) Quang Binh tartományokban az. utak és folyók mentén. 1965. márciusában az ameri­kaiak és dél-vietnami szövet­ségeseik 17 légi- és tengeri támadást intéztek a VDK te­rülete ellen. 1964 augusztus 5-e óta összesen 100 ellensé­ges gépet lőttek le Észak- Vietnam fölött. A Vietnami Néphadsereg főparancsnokságának össze­kötő bizottsága üzenetben tiltakozott a nemzetközi el­lenőrző és felügyelő bizott­zák Európájához”, elveti a ..nemzetek feletti” politikai közösség gondolatát és csak az esetben hajlandó egyez­ményes formában rögzíteni a politikai együttműködés elveit, ha a társországok is egyetértenek azzal, hogy Nyugat-Európának az Egyesült Államoktól füg­getlen, önálló kül- és katonai politikát folytató tényezőt kell alkotnia. Ezt a gondolatot fejti ki a degaulleista Nation vezércik­ke is. Hangsúlyozza, Fran- ciáomág élőbb meg akarja ismerni az „Európa-menyasz- szonyl”, mielőtt rászánná ma­gát a házasságra. Egyes társ­országok még mindig „atlanti Eu­rópáról” álmodoznak, Franciaország viszont ön­álló kontinentális Euró­pát akar, nem kér olyan menyasszony­ból, aki „San Franciscoig érő heverőn fekszik”. (MTI.) ■ ságnál az újabb dél-vietnami amerikai agresszió miatt. * Mintegy 70 amerikai heli­kopter és harci repülőgép szerdán napalmbombákkal felgyújtott egy 8000 hektár kiterjedésű erdőt Saigontól mintegy hatvan kilométerre északnyugatra. Az ameri­kaiak állítása szerint a dzsun­gelben a hazafias erők egyik támaszpontja terül el. A na­palmbombák több erdőtüzet okoztak: ezen a területen az amerikaiak korábban már lombtalanná vegyianyagokat is használtak a szabadság- harcosokat elrejtő növényzet elpusztítására. Dél-Vietnam egy másik körzetében Tam Ky közelé­ben a szabadságharcosok szerdán három amerikai heli­koptert lőttek le: két ameri­kai meghalt, tizennégyen megsebesültek. (MTI.) A Lenfonó- és Szövőipari Vállalat győri Lenszövógya- rában a tavaly beszerzett to üzembe helyezett szovjet gyártmányú automata szö­vőgépeken három szocialista brigád dolgozik. Az újfajta gépeken nem könnyű a ter­melés, a szövőknek hozzá kell szokni a gépek kezelés séhez, kiszolgálásához. Ép­pen ezért egyelőre teljesít­ményük sem éri el a száz százalékot. A szövők gyakor­lásként először pamutfonal­soproni képzőművészete” cí­men ma délután 5 órakor nyílik a soproni Festőterem­ben. A kiállításra az el­múlt két évtized legszebb alkotásait hozták a soproni képzőművészek. A tárlat egyúttal a festők és szobrá­szok fejlődéséről is tanúsko­dik. # A soproni óvónők párt- szervezetének irányításával ma folytatódik az óvónők (Folytatás a 3. oldalon.) „Áprilisi árpa maradjon a zsákban” — tanácsolja a gazdáknak egy régi közmon­dás, figyelmeztetve, hogy a késői vetés után bizonyta­lan a jó termés. Három­négy éven át azonban nem alkalmazkodhatott a jó ta­nácshoz megyénk egyetlen termelőszövetkezete sem, az időjárás kényszerítette, .hogy áprilisban vesse el a tava­szi árpát.’A megyei tanács mezőgazdasági osztályának legfrisebb jelentése szerint, az idén márcizis végéig csak­nem minden tsz végzett az árpavetéssel. A múlt hét vé­géig a tervezett 26 000 hold­ból 24 500 holdat vetettek be, jelenleg néhány száz hold árpavetéssel vannak még hátra a gazdaságok, főleg a soproni járásban. A borsó­nak is több mint 95 százalé­kát elvetették már. A zab vetésének 60 százalékával végeztek. Néhány közös gazdaság — elsősorban a győri és a mo­lal dolgoztak, és normáju­kat tó,3 százalékra teljesí­tették. A felszabadulási ver­senyben vállalták a brigá­dok tagjai, hogy teljesítmé­nyüket egy százalékkal nö­velik annak ellenére, hogy most már merevebb, a pa­mutnál könnyebben szaka­dó len vetülékfonallal dol­goznak. A vállalás után az első hónap teljesítménye 95,5, a másodiké pedig 97,1 százalék volt. A verseny te­hát nem várt, de nagyon ér­tékes eredményt hozott ed­dig is. A brigádok a minő­ség javítására tett felaján­lásaiknak szintén eleget tet­tek. A szövődében másik két brigád is dolgozik, régi gé­peken. Teljesítménye a nor­málnál több; a versenyben azonban még a megszokott szintet is túlszárnyalták. Az egészséges versengés a gyár többi dolgozóját is magával ragadta, amit leginkább a gépkihasználással lehet mér­ni. A gépkihasználás a tava­lyihoz képest három száza­lékkal javult, most 79 szá­zalékos. A szakemberek sze­rint ez országos méretben is jónak mondható. sonmagyaróvári járásban — megkezdte a cukorrépa ve­tését is. A tervezett 17 000 holdból a múlt hét végéig 1000 holdat vetettek el. Lu- cerna-felülvetést 4000 hol­don végeztek a tsz-ek, tisz­tán 1650 holdat vetettek. A vöL'öshere-feiülvetés nem egészen 5000 Hold. Viszont 370 hold lucernát, 630 hold vörösherét ki kellett szánta­ni, főleg a pocok kártétele miatt. Megyeszerte nagy terüle­tek fertőzöttek a talajlakó kártevőkkel. Az ellenük való védekezés ezért minden gazdaságnak nagyon fontos feladata. Különösen azokat a földeket kell aldrinos szu­perfoszfáttal vagy HCH-val fertőtleniteni, amelyekbe ku­koricát vetnek. A jelentés szerint megyénk szövetkeze­tei összesen 4580 hold talaj- fertőtlenítést terveztek az idei tavaszra, a fertőzéshez mérten elég keveset. Ebből is azonban csak 755 holdon végezték el a fertőtlenítést. A munka pedig sürget, mert két hét múlva — ha a talaj hőmérséklete megengedi — vetni kell a kukoricát. A ta­laj előkészítéssel és a gyom­irtó vegyszerezéssel is ezért szükséges igyekezni. A ta­vaszra tervezett 8144 hold hungazinozásból összesen 2300 holdat végeztek el a tsz-ek. Ezzel a munkával a győri járás közös gazdasá­gai haladtak előre legjob­Jelkép volt az ülés: a Ha­zafias Népfront megyei el­nöksége, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság megyei el­nöksége és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ügyvezető elnöksége ünnepi ülése tegnap délelőtt Győrött a TIT-klubban. Nagy Gyula, a Magyar Szocialista Munkáspárt Győr- Sopron megyei Bizottságá­nak titkára meleghangú ün­nepi beszédében visszatekin­tést nyújtott a húsz esztendő harcairól, eredményeiről és ezeket mondotta: — Mögöt­tünk húsz év tanulságai, előttünk egyenes út és vilá­ban: több mint 1600 holdra permetezték ki a vegyszert. A mosonmagyaróvári járás­ban viszont még nem kezd­ték meg a hungazinozást. . Nagy területen az idén elő­ször alkalmazzák megyénk közös gazdaságai a kalászo­sok és a burgonya karba mi- dós levéltrágyázását, össze­sen 40 000 holdra elegendő permetezőanyagot kapott a megye, a szövetkezetek terv szerint 26 000 hold vetést akarnak levéltrágyazni. A karbamíd ki permetezését a gyomirtó vegyszerrel együtt végzik a gazdaságok. A pocok elleni védekezést mind az öt járásban meg­kezdték. A védekezéshez II vagon arvalin állt a közsé­gek rendelkezésére. A ’mun­ka jól halad, s ha az időjá­rás nem akadályozza, e hét végéig mindenütt befejező­dik. A megyei tanács mező- gazdasági osztálya felhívja a termelőszövetkezetek fi­gyelmét a hideglevegős szé- naszáritók építésére. Terv szerint 48 szénaszárító be­rendezést kell üzembe he­lyezni május elejéig, de mindössze hat tsz kezdte meg az építkezést. A lucer­na első kaszálását legjobb május első harmadában be­takarítani, különösen azok­ról a területekről, amelye­ken magot fognak. Erre az időre pedig feltétlenül el kell készíteni a szárítót. gos cél. Utalt ezzel azokra a feladatokra is, amelyeket az egész nép összefogásá­val, akarásával már most és a következő években végre kell hajtani, hogy még szebb, még boldogabb legyen a sza­bad magyar élet. Az elnöklő dr. Révay Zol­tán elismeréssel szólt azok­ról, akik a nagy célok való- raváltásáért folyó harcban példát mutattak, majd dr. Hajós Vilmos megyei nép- frontitkár átnyújtotta a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társa­ság aranykoszorús jelvényét az ideiglenesen megyénkben állomásozó szovjet katonai alakulatok parancsnokának és öt szovjet tisztnek, to­vábbá kilenc, kiváló mun­kát végzett aktivistának Belovitz Károly, az MSZBT megyei titkára helyett, aki tegnap Budapesten vette át kitüntetését. Nádasi László, a TIT megyei titkára a TIT országos és megyei elnök­ségének dicsérő oklevelét adta át a szocialista kultúra fejlesztésében kitűnt tíz ak­tivistának. Az MSZMP me­gyei Bizottsága dicsérő le­velekkel köszönte meg a leg­kiválóbbak munkáját. A szovjet tisztek szívbő) jövő szavakkal köszönték meg a kitüntetést, amelyet — mint. mondották — né­pük nevében vesznek át. Pa­rancsnokuk a Magyar Szo­cialista Munkáspárt, a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társa­ság, a népfront és a TIT képviselőinek díszoklevele­ket adott ajándékul. Az ünnepség végeztével a résztvevők együtt maradtak, és baráti beszélgetésben ele­venítették fel a húsz év em­lékeit. m „v A győrszentiváni 1. sz. általános iskola negyedik osztályosai tanulmányi kirándu­láson voltak tegnap Győri; en. Megnézték a városi tan ács székhazát, az úttürőhá­és megpihentek a váx alatt Franciaország kontinentális Európát akar Ncgyszerű tettekre sarkallja a dolgozókat a felszabadulási munkaverseny Ünnepségek, kiállítások Mögöttünk húsz év tanulságai Előttünk egyenes út és világos cél Ünnepi ülés a felszabadulás évfordulója tiszteletére AZ MSZMP GYŐR-S0PR0N MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPjA györ, 1965. Április i., csütörtök ★ xxi. évfolyam, 77. szAm Sopronban Felszabadulásunk jubileu­mi évfordulója alkalmából ünnepségeket és kiállításokat rendeznek Sopronban. A vá­ros felszabadulásának nap­ján, április 1-én ünnepi zászlódíszt öltenek a házak, középületek. A soproni fia­talok előző este fáklyás fel­vonulást rendeztek. A vá­ros három pontjáról indul­tak a KISZ-isták, az emléke­zés és kegyelet koszorúját el­helyezték a szovjet hősi em­lékművön, majd a Pamut­ipar művelődési otthona előtt fejeződött be a felvo­nulás. Az otthonban tánccal szórakoztak este 10 óráig a fiatalok. * Ma, április 1-én délelőtt 10 órakor ünnepi tanácsülés lesz a városi tanácsháza nagytermében. Ünnepi be­szédet mond Erdély Sándor, a végrehajtó bizottság elnö­ke. Ebből az alkalomból né­hány legeredményesebb üzem emléklapot kap, to­vábbá kiosztják a társadal­mi munkával megérdemelt emlékérmeket. Az ünnepi ta­nácsülés végül a felszabadu­lás jubileumáról határozati javaslatot hoz. ♦ Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos ülés­szakának utolsó előadásaira kerül ma sor az egyetem KISZ-házában. Ezt követően doktoravató nyilvános ta­nácsülést rendez az egye­tem. A soproni képzőművészek ünnepi kiállítása „Húsz év

Next

/
Thumbnails
Contents