Kisalföld, 1967. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-01 / 27. szám

ÍG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ära: 50 fillér 4 tartalombólt Szerszámok kórusa Levél a munkásöntudatról A két szomszédvár,,. Kitárult a börtönajtő Közös felelősség a közös célért „Küldjétek a legkiválób­bakat az országgyűlésbe és a tanácsokba!” — szól a ma­gyar néphez a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának választási felhívása. Hogy kik a legkiválóbbak, kiket tartanak a választópolgárok alkalmasínak arra, hogy ügyüket négy éven át kép­viseljék, arról a holnapi naptól kezdve véleményt nyilvánítanak: megkezdőd­nek a jelölő gyűlések. Moz­galmas szakaszába lépett a választási előkészület. Nagy, jelentőségteljes kö­zéleti események lesznek a jelölő gyűlések. Akiket a Hazafias Népfront a válasz­tópolgároknak ajánl, azok felelősségűk teljes tudatá­ban vállalják a rájuk váró feladatok teljesítését. A vá­lasztópolgárok pedig a ma­guk érdekei, az ország ügye iránti felelősségük tudatá­ban foglalnák állást akikor, amikor megvitatják, ki képviselheti legjobban az érdeküket a parlamentben, a tanácsokban. Népünk helyesli és elfo­gadja a párt politikáját. A mindennapok tetteivel har­col megvalósításáért, s ez­zel minden szónál szebben tesz hitet mellette. Am a politikát nem lehet szemé­lyektől különválasztani, hi­szen megvalósítása emberek dolga. Ki legyen az, aki négy éven át ezt a politikát a jók közül a legjobban képviselje? Ki az, aki a rá­termettek közül a legráter­mettebb? Erről történik döntés a jelölő gyűléseken. Felelősséggel jár a döntés, mert akik mellett letesz- szük a garast, azok képvi­selik ügyeinket megválasz­tásuk esetén az államhata­lom különböző posztjain. Nagy felelősség az övék, de azoké sem kisebb, akik sze­mélyükről döntenek. A Ha­zafias Népfront jelöltjei a párt politikájának képvise­lői. Olyanok, akik már ed­dig is megbecsülést, bizal­mat szereztek az emberek előtt példamutató életükkel, önzetlen közéleti tevékeny­ségükkel. Amikor tehát a választópolgárok a Hazafias Képfront jelöltjét támogat­ják, egyben a párt politiká­ját támogatják. E politika nyomán gazdagodik orszá­gunk, erősödik a szocialista nemzeti egység, növekszik a bizalom a párttagok és pár- tonkívüliek, munkások, pa­rasztok, értelmiségiek kö­zött. A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresz- szuaa azt bizonyította és summázta minden jó szán­dékú, becsületes ember előtt, hogy a párt politikája a ma­gyar nép egyetemes érdekeit szolgálja, s ezért a nép ér­deke szervesen kapcsolódik ehhez a politikához. De a kongresszus utat is mutatott, új célokat tűzött ki. S az új útón, az új célok felé haladni azt is jelenti, hogy a jövőben újszerű feladatok, magasabb szintű tennivalók várnait ránk. A gazdaság- irányítás reformja jobb munkastílust, nagyobb ön­állóságot . és felelősségválla­lást, tágabb látókört, rövi­den: nagyobb igényeket tá- maszt az emberek, elsősor­ban a vezetők iránt. A meg- választandóktól megköveteli, hogy gyakran legyenek vá­lasztóik között, érzékenyen reagáljanak jav aslataikra, észrevételeikre, panaszaikra, s választóik érdekeit a nép­gazdaság érdekeivel egyez­tetve terjesszék javaslatai­kat a törvényalkotó fórum: az országgyűlés elé. A kép­viselőnek együtt kell élnie az emberekkel, a szó szoros értelmében közéleti ember­nek kell lennie. És érző em­bernek kell lennie, aki szi­vén viseli az emberek ügyes­bajos dolgait, kész segítséget nyújtani azoknak,, akiknek bizalmából megtisztelő kö­telességét kapta és vállalta. Már a jelölő gyűléseket megelőzőleg is növekedett sz érdeklődés a közélet ese­ményei iránt. Az emberek beszélnek az eredményekről, kiváltképpen a legutóbbi négy év eredményeiről, de beszél­nek a gondokról, bajokról . is. A jelölő gyűléseken is szó esik majd eredmé­nyeinkről, hibáinkról, jövő­be mutató feladatainkról. Minél többen, minél őszin­tébben szólalnak fel a gyű­léseken, annál tisztább lesz a kép, annál világosabbak a tennivalók, s annál jobban kikristályosodik, ki az, aki leginkább képes a jó törek­vések bátor szószólója lenni. Az új választójogi törvény, a szocialista demokrácia megerősödését bizonyító s további erősödését szolgálni hivatott törvény a felelőssé­get még inkább aláhúzza. Választóét és jelöltét egy­aránt. Az új választójogi törvény alapján a képviselő felelőssége növekedett, hi­szen most már személy sze­rint közvetlenül kell számot adnia, hogyan gazdálkodott a bizalommal, a tisztsége adta lehetőséggel. Betöltöt- te-e 3 szocialista társadalom képviselőjének első és leg­fontosabb követelményét: a nép képviselője-e? A jelölő gyűlések vitái, az elhangzó felszólalások, véleménycserék végered­ményben egy célt szolgál­nak. Ez a cél: népünk bol­dogulása. Munkálkodni érte történelmi feladat, tanúság­tétel az igazság, az emberség és a béke szocialista politi­kája mellett. V. Gy. A révfalui Duna-parton építik fel a győri műszaki főiskolát Megyénk székhelye az átla­gosnál gyorsabban fejlődő vá­rosok közé tartozik. A vasúti tartály és személykocsiknak jelentői' része Győrött készül. A hazai textiliparnak Buda­pest után Győr a második leg­fontosabb bázisa. Az új ötéves tervben Győr ipara még na­gyobb szerepet kap. Mintegy ötmilliárd forintos beruházás­sal növekedik a város ipara. Elsősorban a Magyar Vagon- és Gépgyár, az Öntödei Válla­lat, az ÉM. Győr-Sopron me­gyei Á’lami Építőipari Válla­lat és a Pamutszövő- és Műbőr­gyár fejlődik. A gyors ipari fejlődés szük­ségessé teszi a megfelelő felké­szültségű szakemberek számá­nak növelését is. A szakember- képzést szolgálja a városban működő különböző esti tagoza­tú technikumi és felsőfokú ok­tatás. Győr város és a hazai ipar fejlődése tette indokolttá 1966-ban annak a kormányha­tározatnak a meghozatalát, amelv szerint Győrben műsza­ki főiskola létesítendő. Az MSZMP Győr-Sopron megyei Végrehajtó Bizottsága tegnap délelőtt foglalkozott a létesí­tendő új műszaki főiskola idő­szerű problémáival. A megyei párt-végrehajtóbi zottsác ülésén részt vettek a Művelődésügyi, a Kohó- és Gépipari, a Közle­kedési és Postaügyi Miniszté­rium. valamint az Országos Tervhivatal illetékes szakem­berei is. Megállapodtak abban, hogy a műszaki főiskola részére a legalkalmasabb hely a gvőr- révfalui Duna-partnak ..Torkos­kerti” környéke. Ez a terület ideális hely a főiskolának. 1 Szép a környezet, tiszta a leve­Klatis kancellár a Szovfefuniőba utazik Becs (MTI.) Josef Klaus osztrák kancel­lár március 14.- és 21-e között hivatalos látogatást tesz a Szovjetunióban — közölték kedden Bécsben. Az osztrák kormányfő Nyi- kolaj Podgomij, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke hívta meg őszi ausztriai gő, és így alkalmas arra, hogy mind az, oktatói kar, mind a hallgatók nyugodt légkörben végezhessék teendőiket. Azért is választották a megye, a vá­ros t's az illetékes minisztériu­mok szakemberei e helyet a főiskola részére, mert további fejlesztésre is alkalmas. Végül az is lényeges, hogy a város központja a leendő főiskolától könnyen megközelíthető. A gyakorlati teendők első lépéseként az Építésügyi Mi­nisztérium Győr-Sopron me­gyei Tervező Vállalata rövide­sen megkezdi a talajtani vizs­gálatokat. 1967 márciusáig pe­dig elkészül a beruházási prog­ram, amelyet a kormányzat elé terjesztenek. Az új műszaki főiskola beru­házási programja előrelátha­tóan 400 millió forintos lesz. A nagyszabású építkezések min­den bizonnyal 1973-ban feje­ződnek be. Az új felsőfokú in­tézménynek 1500—1600 hallga­tója lesz. Különös gonddal tör­ténik az intézet technikai fel­szerelése. Egy-egv hallgatóra átlagosan 35—40 000 forint ér­tékű műszer és gép jut. Korszerű, 1400 személyes kollégiumot is építenek. Ezt olvan felfogással tervezik és építik fel, hogy a nvári hóna­pokban a turisztikai szükség­leteknek megfelelően szállodai feladatot is betöltsön. A főis­kolai építkezésnek része az a kétszáz új lakás, amelv az ok­tatói kar letelepedését bizto­sítja. Az új főiskola az ország esvi'k legkorszerűbb felsőokta­tási létesítménye lesz, közép­látogatása alkalmával. Klaus ismételten bejelentette, hogy a szovjet államférfiakkal folyta­tandó tárgyalásokon különösen fontosnak tartja az újabb esz­mecserét Ausztria és a Közös Piac között tervezett szerődés- röl. 160 km/óra Légfüggöny és panoráma Még sötét volt kedd reggel, amikor csöndben kigördült a győri Magyar Vagon- és Gép­gyárból tíz, hosszú vasúti sze­mélykocsi. Az első tíz az idén. Mondják, hogy nem mostaná­ban fordult elő ilyesmi: a jó munkaszervezést dicséri. De sürget az idő is — mondták a villanyszerelők, ak-ik-a kocsik­kal együtt indulták a futópró­bára —. ugyanis az idén még százötvenöt ilyen kocsi készül a nyárban. A Csehszlovák Államvasutak rendelte ezeket a BAI-típusú, 24,5 méter hosszú, elsősorban belföldi forgalomra tervezett kocsikat. A termes kiképzésű — egy kis és egy nagy terem­ből áll — vagonban nyolcvam­Autósok üzennek Ki, mit üzen Vietnamba a kocsival? Török Kálmán: „Használ­ják egészséggel a győzelem­hez! Mert hogy ez a hős nép győzni fog, ahhoz nem fér két­ség.” • Nagy István lakatos: „Együtt­érzésünk eltörli a távolságot és a határokat.” Fridii Lajos öccsével, Sán­dorral együtt dolgozott a ko­csin: „Garancialevelet bátran | adnánk az autóhoz. Arra vi­gbzóinak, hogy felajánlásuk gyorsan valóra váljék, tervük sikerüljön. Nem volt síma az út. Sok­szor megakasztotta a munka lendületét az anyaghiány. A műszaki szakszolgálat dolgo­szervezték és irányították » teendőket. Nagy figyelmet kel­lett fordítani arra. hogy min­dig csak annyian legyenek » .„vietnami kocsi” körül, amennyien elférnek ... szőni aligha lesz szükség, mer ha a pilótája csak ti zed any ■ nyi szeretettel bánik vele, há­lás, lesz érte a masina.” A motorház fedelének bel­ső oldalára ezt írták: Az igaz ügy győzni fog! K, b. nyolc utas számára van ülő­hely. A lehető legnagyobb ké- ni/elmet nyújtja a kocsi szá­mos újdonsága. Az ülések — akárcsak a színházban, moziban — takarí­táskor felhajthatok. Közöttük kényelmes közlekedőtér segíti a zavartalan utazást. A fűtés újszerű: az ülések között he­lyezték el a tervezők a villa­mos kályhát. Levegő terélőik úgy irányítják a meleget, hogy mintegy légfüggönyt képez a felfelé áramló levegő a panorá­ma-ablakok előtt Ezzel telje­sen megszűnik a huzatérzés. A kocsi gőz- és elektromos fűtésre egyaránt alkalmas. A nőz nyomására önműködően átvált, ha gőzmozdonyt kap­csolnak a szerelvényre. A fű­tésről még annyit, hogy a kül­ső hőmérséklet függvényében tizenkilenc-húsz fokig automa­tika e'emek vezérlik. Az utasok 21—23 Celsius fok között állít­hatják szabályozhatják a te­rem melegét. Szintén a tervezők gondos­ságát dicséri, hogy a kocsi mindkét végében külön WC és mosdó áll az utazóközönség rendelkezésére. A mosdóban a villanvborotva számára. az utastéren pedig a porszívóhoz szereltek fel csatlakozókat. A bőséges fénycsővilágitás több mint 150 lűx erősségű fényt szo’gátíat. A világítás egyik érdekessége: a kocsi hosszabb tartózkodásakor (például, ha­tárállomásokon) külső csatla­kozásról is működtethető, és nem merülnek ki az akkumu­látorok. ! ció van róla, hogy a mosta­ni . egyenáramú generátorokról üzemelő világító berendezést a kivetkező sorozatú kocsikban már váltóáramú generátorról működtetik. Ez a hazai megol­dás az előbbinél jóval éssze­rűbb. üzembiztosabb. A tegnaD reggel futópályára vezénvelt vasúti kocsik az ösz- szes nemzetközi szabványnak megfelelnek. A vagonok forgó­vázát 160 kilométeres órán­kénti sebességhez tervezték. (A futópróbán a fékberendezést 120 km-es óránkénti sebesség­re vizsgáztatták; egyelőre ez a maximális utazósebesség a csehszlovák vasútakon a BA1- riousú kocsikkal.) A futópróbán részt vett cseh- ■s? lovak szakemberek nagy megeléoedéssel vették át a nyári kocsikat Komáromban. A magvar közönség a Bmo és Prága környéki vonalakon ta­lálkozhat a vagonsvár Rába- márkájú vasúti személykocsik­kal. „ <X ttleaÉH AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1967. FEBRUÁR 1„ SZERDA + XXIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM i és kéleteurópai közlekedési ok- 1 tatás egyik fontos bázisává vá. | iik, ahol gépészeti, híd-, út- és j vasútépítő mérnököket képez­nek majd. Az új főiskolánál ! az is fontos szerepe lesz, hogy ! az észak- és nyugat-dunántúli ! értelmiségiek kutatómunkáját ! segítse, támogassa. A Magyar Szocialista Mun- j káspárt Győr-Sopron megye I Végrehajtó Bizottsága ha táró- I zatot hozott arról, hogy a me- gvé és a város illetékes álla­mi szervei tegyenek meg min­dent abból a célból, hogy a fő­iskola tervezését és építésé! semmi se akadályozhassa, és az a tervezett időre elkészül­hessen. zói igyekeztek elhárítani az anyagbeszerzés elől az akadá­lyokat. Nits István telepve­zetővel, Bécsi Béla ifjú mér­nökkel, Török Kálmán autó­szerelő csoportvezetővel együtt ta, ki, mennyit tesz? Meddig marad benn a műszak után és mikor megy haza távoli fa­lujába családjához? Egy hó­napig az volt a fontos az autóközlekedési vállalat dol­Ha a lelkesedést, jóakara- i tot, szorgalmat és forró együtt­érzést benzinné lehetne vá!- i toztatni, akkor útközben nem j kellene feltöltetni a ZIL—164- es tehergépkocsi tankját, í Menne, robogna hetedhét or­szágon át, hegyen-völgyön ke­resztül egyenesen Vietnamba. Győrből, a 19-es Autóközle­kedési Vállalat Benczúr utcai telephelyéről indítják az autót. Akár tegnap délután, két órakor1 elindulhatott volna: addigra lett készen. Két hét­tel korábban, mint vállalták a Benczúr utcai főnökség mun­kásai. műszakijai. Autósze­relők, lakatosok, asztalosok, fényezők, festők. mérnökök, osztályvezetők — ifjak és öregek egyaránt — siettették a munkát, egyengették a ko­csi útját. Egy selejtezésre vá­ró, de felújítható autó útját. Ném ismerne rá a gazdája. Olyan, mintha most gördült volna le a szerelőszalagról a gyárban. Kévés a fogalom, hogy felújították: újjávará­zsolták a kocsit az AKÖV dol­gozói Több mint 800 óra tár­sadalmi munkájuk árán hoz­ták rendbe, csatlakozva egy igen nemes gesztussal a felhí­vásihoz: segítsetek Vietnam­nak? A kocsi körül állunk, né­zem az emberek arcát. Sze­mük csillog a boldogságtól. A becsülettel elvégzett munka öröme dobogtatja szívüket, meg talán a büszkeségé is. hogy íme mi tettük ezt, har­mincán. öivemen, ki számol­Irány: Vietnami

Next

/
Thumbnails
Contents