Kisalföld, 1968. szeptember (13. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 1,— Ft Ellenőrizzük, védjük a fiatalokat üt! Megpihen a vándor Itt már a nép keze gondozza a tájat üü Hajnalpír és naplemente Tiltakozunk Rejtett kincseink ® Válogat a vevő Normalizálódnak a szovjet-csehszlovák gazdasági kapcsolatok Moszkva (TASZSZ) A Szovjetunió prágai ke­reskedelmi képviselője uta­sítást kapott kormányától az árucsere mielőbbi normali­zálására és felélénkítésére. Mint Alekszandr Jefimov, a Szovjetunió prágai ke­reskedelmi képviselője az Izvesztyijának adott nyilat­kozatában elmondja, a cseh­szlovák külkereskedelmi mi­nisztérium közölte vele, hogy a csehszlovák kormány uta­sítást adott a kereskedelmi egyezmények szigorú telje­sítésére minden vonalon: a minisztériumoknak, a trösz­töknek, a gyáraknak és üze­meknek. A normális külke­reskedelmi forgalom helyre- állítása sokban függ az álta­lános helyzet rendezésétől. Leginkább a szállításban mutatkoznak nehézségek. Mielőbb el kell távolítani az átrakodó határállomáso­kon a szállítási akadályokat. — A néhány nap múlva megnyíló bmói vásáron élénk kereskedelmi tevé­kenységet szándékozunk ki­fejteni — folytatja Jefimov. A hosszúlejáratú szerződés alapján 10 százalékkal fog­juk növelni a kölcsönös szál­lításokat — újra megkezd­jük a tárgyalásokat az 1971/75 évi új hosszúlejáratú szerződés megkötéséről. Mint ismeretessé vált, a legközelebbi jövőben magas­színtű találkozók lesznek a nagy horderejű gazdasági problémák megvizsgálása céljából. (MTI.) a hazafias erők tűzcsapásai az amerikai expediciós hadtestre SAIGON A dél-vietnami felszaba­dító népi fegyveres erők könnyű- és nehéz-tüzérsége szombatra virradó éjszaka súlyos tűzcsapásokat mért az amerikai expediciós hadtest és a saigoni bábhadsereg több fontos támaszpontja és hídfőállására az ország egész területén. Az AP amerikai hírügy­nökség helyzetrajza szerint a szombat hajnalra virradóan végrehajtott rajtaütéseiben a gerillahadsereg váltakozva alkalmazta aknavetőit és 122 mm-es rakéták kilövésére alkalmas rakétavetőit. A ka­Telep és telepes Helyet kér a Farmer-család — Nem valami biztatóan kezdődött soproni szereplé­sem. Egyik délelőtt csönge­tést hallok az udvaron. Le­nézek az emeletről: a fagy- laltos. Az emberek meg jön­nek ki a műhelyekből fagy­laltért. Másnap megismétlő­dött az eset. Elborította az agyamat a vér. Lerohantam a fagyialtoshoz, indulatom­ban majdnem felborítottam a taligáját. Azt válaszolta, itt eddig ez volt a szokás. Mondtam neki. ezután pedig az lesz, hogy az üzem udva­rán nem árulhat, ez nem cukrászda. — Egy előttem ismeretlen eredetű hagyománnyal kel­lett hadakoznom. A fagyial­tossal pöröltem, holott, tud­tam, hogy nem ő a hibás. Hogyan vágjam el a bajok gyökerét? A délelőtti tíz­órai-szünetben az esztergá­lyosok a Várkerületre' men­tek elemózsiáért. Ha csupán magyarázat nélkül megtil­tom a sétaTikálást, ellensé­geket szerzek. Százharminc ember között egyedül voltam idegen. Annyit dolgoztam, amennyire képes voltam. Lépésről lépésre szembe­szálltam a restséggel, a fa­lakba is beivódott fegyelme­zetlenséggel. — Egy év telt el azóta, hogy a városba kerültem, és most már egyenesben va­gyunk. A telep, az emberek és én is. Fiatal ember mondta eze­ket. Még harmincéves sincs. Markáns arcú, lassú beszé­dű, megfontoltan nyilatkozó és cselekvő. Tóth István, az Építőgépgyártó Vállalat soo- roni telepének vezetője. Egy éve, amikor a Finommecha­nikai Vállalat István bíró utcai üzemét átvette a veszp­rémi gyáregység, őt küldte Sopronba telepesnek. — Engem az új helyemen is a kötelesség vezérelt. Ami a kötelességem, azt végre­hajtom. Ki akartam érde­melni vállalatom bizalmát, de még ennél is fontosabb volt számomra az, hogy meg­honosítsuk Sopronban az építőgépgyártást. Sokat akartam, de nem önös ér­dekből. Az új teleptől is so­kat várt a város vezetősége. Helyet adott, és amire kér­tük, abban segített.­A központ azzal jelentke­zett Sopronban, hogy idővel gyárat telepít ide. Néhány hónap múlva így kellett mó­dosítania az ígéretét: ha megéri, ha a telep rászolgál a bizalomra. Az üzem dol­gozóinak volt miért fáradoz­niuk, nem vesztegették hiá­ba az időt. Gabonatermesztési tanácskozás Fertődön Kenyérgabona-termesztési tanácskozást rendeznek szeptember 5-én a G, -»r- Sopron megyei Tanács me­zőgazdasági és élelmezésügyi osztálya a Magyar Agrártu­dományi Egyesület Győr- Sopron megyei szervezete, a termelőszövetkezetek területi szövtségei, a Hazafias Nép­front Győr-Sopron megyei Bizottsága. A tanácskozáson vitabe­vezető előadást tart Alapfi Géza termelésfejlesztési fő­felügyelő ,Ji kenyérgabona (kalászos gabona) termeszté­sének helyzete és fejleszté­sének főbb feladatai” cím­mel. A vitában felszólal dr. Beke Ferenc Kossuth-díjas, a Fertődi Növénynemesítési és Növénytermesztési Kuta­tóintézet igazgatója, dr. Var­ga János, a Mosonmagyar­óvári Agrártudományi Főis­kola tanszékvezető egyete­mi tanára, Varga Antal, a Megyei Növényvédő Állo­más igazgatója és Horváth Imre az osli Petőfi Tsz fó- agronómusa. A fiatal főnök nem oszto­gatta a fegyelmiket. Az üzem esztergályosai, lakatosai ma­guk is belátták, rendnek kell lennie, ők is telepesei az új üzemnek. Az addig javítá­sokkal, egyedi gépgyártással foglalkozó finommechaniká- soknak meg kellett keres­niük azt az építőipari be­rendezést, amelyikkel be­törhetnek a nagyvállalat üzemei közé. Kikísérletezték a bitumenkeverő kisgépet. Bőséges rendelést kaptak készítésére; érdemes volt kí­sérletezni. Befutott az első termékük. Jól gazdálkodtak az idő­vel és a pénzzel. Január óta már jegyzik a soproni üze­met. A százharminc, jórészt forgácsoló szakmunkásnak növelték a fizetését; mivel az üzem teljesítette féléves tervét, jogot kaptak rá a dol­gozók, hogy ezentúl heti negyvennégy órát dolgozza­nak. A soproni telep még kivé­teles jogokat élvez a vállalat üzemei között. Megkapja a jól fizető munkákat. Szük­sége van a kivételezésre, hi­szen kicsik a műhelyei, és a jelenlegi telepen nem tud már terjeszkedni. A Finom- mechanikai Vállalat hajda­ni dolgozói már bizonyítot­tak: állják a versenyt a töb­bi üzemmel. Már klkísérletezték a te­lepen a kislakás-építkezé­sekhez kitünően használható betonkeverőket, a Farmere­ket. A tervezők ötletességét bizonyítja, hogy már sokan érdeklődnek az új berende­zés iránt. Jövőre újfajta te- remfűtőkályhák gyártását is elkezdik. Azt mondják a soproni Építőgépgyártó' Vállalat dol­gozói: üzemüknek nincs múltja, csak jövője. A het­venes évek elejére a város peremén új gyár építését tervezik. A Farmer építő­gépcsalád helyet követel az építőiparban, és rangot kö­vetelnek maguknak a sop­roni telepesek is. Hogy nem jogtalanul, azt az üzemük egyéves születésnapjára be­bizonyították. — Ferenczi — tonai objektumokat hangta lanul és láthatatlanul meg­közelítő partizán-tüzérség a danangi tengerész gyalogsági és légitámaszpont berende­zéseit a kulcsfontosságú Bi­en Hoa-i amerikai légitá­maszpont kifutópályáit, Plei- ku erődítményváros katonai építményeit, valamint a Már­vány-hegyen kiépített ame­rikai helikopter-támaszpont fel- és leszálló pályáit sze­melte ki célpontnak. A leg­súlyosabb károkat az ame­rikaiak Pleikuban szenved­ték mert a DNFF tüzérsége ide összpontosította nagyha­tósugarú rakétavetőinek tü- zét. A saigoni hivatalos szóvi­vők elismerik, hogy fegyve­res erőik veszteségeket szen­vedtek, pontos adatokat azonban erről nem közöltek. A saigoni katonai rezsim rendőrei, titkos ügynökei és provokátorai szombaton ház­kutatásokkal, razziákkal és többrendbeli letartóztatással igyekeztek elébe vágni a vi­etnami nép 1945-ben meg­kezdett szabadságharcára emlékező tüntetéseknek. Be­súgók tájékoztatásai alapján a rendőrök őrizetbe vettek „vietcong-gyanúsnak” minő­sített személyeket, akiknél fegyvereket és „kommunista jelszavakat feltüntető” transzparenseket találtak. A központi hatóságok szeptember 4-ig riadóké­szültségbe helyezték a rend­őrséget. A Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front ugyanis szeptember 2-án em­lékezik meg arról, hogy 23 évvel ezelőtt ugyanezen a napon indította el Ho Si Minh elnök a francia gyar­matosítók elleni harcát. (AFP, Reuter, AP, MTI.) Jól működik a Növényolaj-Ipari és Mosószergyártó Or­szágos Vállalat győri növényolaj-üzemében a júliusban fel­szerelt vakuumdesztiliációs berendezés, amely a nyersolaj­gyártásnál keletkezett olajos benzint választja szét. (Nagy Éva felv.) Benn nyomást szeretne gyakorolni Párizsra Seydoux bonni francia nagykövet pénteken felkeres­te Kiesinger kancellárt. A megbeszélés tárgya — hiva­talos közlés szerint — egy­részt De Gaulle álláspontjá­nak ismertetése volt a cseh­szlovákiai eseményekkel kapcsolatban, másrészt a tá­bornok szeptember végi bon­ni látogatásának előkészíté­se. A francia nagykövet láto­gatása után jól értesült bon­ni körök csalódásukat fejez­ték ki a francia elnök maga­tartásával kapcsolatban. Az’ NSZK kormánya ugyanis „kívánatosnak tartaná” hogy Franciaország „nagyobb részt vállaljon a NATO biztonsági intézkedéseiből” — amint egy bonni kormányszóvivő kifejezte. Seydoux nagykövet és Kiesinger kancellár meg­beszélésével egyidejűleg azonban Párizsban Debre külügyminiszter kijelentette, hogy Párizs elutasítja a NATO , további erősítésének gondolatát, rant reagálást a csehszlovákiai akcióra. Debre kijelentése ellenére Bonn nem adja fel azt a szándékát, hogy nyomást gyakoroljon Párizsra. Az MTI tudósítójának értesülé­se szerint Brandt külügymi­niszter, aki a közeljövőben találkozik francia kollegájá­val, olyan irányban igyek­szik befolyásolni Debret, hogy a francia kormány leg­alábbis egy egységes diplo­máciai akcióba kapcsolódjék be és vegyen részt aktívan a Nyugateurópai Unió tanács­kozásain. E tanácskozások tárgya a csehszlovákiai hely­zet miatt „megváltozott európai katonai és politikai erőviszony” lenne. A NATO „megerősítésére’' irányuló bonni elképzelések — ami alatt az NSZK-nak az Atlanti Szövetségben meg­erősítendő pozíciója is érten­dő — egyelőre csak a hol­land és az olasz kormánynál találtak elvi támogatásra Bonn most idegesen várja a washingtoni választ. Eddig az NSZK csupán annyit ért el, hogy az Egyesült Álla­mok nem von ki további csapatokat Nyugatnémetor­szágból. (35 ezer főnyi had­erő kivonásáról volt szó, eb­ből 17 ezer amerikai katona már el is hagyta az NSZK-i,) az angolok, belgák és a ka­nadaiak is leállították a terv­be vett csapatvisszavonóso­kat. (MTI.) SZOMBATI SZÍNES Hétközben, délelőtt is elevenek Győr ut­cái, hát még szom­baton délután! A forgatag sokszorosá­ra nő, az emberek jobban sietnek, mint máskor. Élő erhber- folyóhoz hasonlít leginkább ilyenkor a Lenin út. Mindenki rohan, mindenkinek sürgős, mindenki mi­hamarabb haza akar érni. Ha valaki beleke­rül ebbe a szombat délutáni forgatagba, kénytelen együtt sod­ródni az emberekkel. Az emberekkel és a csomagokkal. Mert: — Ilyenkor mindig duplán kell vásárol­ni. Ma estére is, mert ugye, ez is már inkább ünnepnek számit. .. Aztán itt a vasárnap. Reggeli, ebéd, vacsora, közben meg sütemény. A te­levízió mellett sokat elrág az ember .:. Szinte végetérhetet- len szóáradat két nagy bevásárlósza­tyor és egy tömött háló közül. Aztán a beszédes háziasszony­nak még eszébe jut, hogy a dinnyét el­felejtetté. Pedig hogy szereti az egész csa­lád! Nem ismer le­hetetlent, még azt is elviszi valahogy. A RÁDIÖS-TÉVÉS- BOLT előtt idegesen toporog két férfi. Jön vagy nem jön? Ez itt a kérdés... A tehertaxit várják, kettőjük között ha­talmas doboz. Vi­gyáznak rá, óvják a tömegtől. — Miért éppen most vásároltak tele­víziót? Hiszen még csak fizetésnap sincs Nem lehet kényel­mes szombaton dél­után ... — Hát... az igaz. De ha egyszer elkap­ja az embert a vá­sárlási láz! Hirtelen elhatároztuk, és már jöttünk is. Estére már nézzük. Az an­tennát délelőtt már megcsináltuk a bará­tommal __ Fiatalember a bol­dog tulajdonos. A barátja gonoszko- dóan megjegyzi: — Kár annyira örülnöd. Vége a sza­bad időnek... De azért ő is láz­ban van az új készü­lék miatt. Érthető, a műszerész beszél be­lőle. A SIETŐ áradat kellős közepén terme­tes asszonyság tor­pan meg. Többen is nekiütköznek a hir­telen megállónak, de ő nem törődik vei» Gyorsan előkeresi pénztárcáját, számol­ni kezdi a maradék pénzt. Bevásárolt már, de hátha futja még valamire. — Nem jó egy­szerre sok pénzt el­hozni. Akármennyi van is, az ember mindet elköltené. Pedig a jövő hétre is kell, meg azutánra is ... NÉHÁNY ellesett pillanat a szombat délutáni forgatagból. Vége egy dolgos hét­nek, jól megérdemelt pihenő következik. Mint a múlt héten, vagy a jövő héten, vagy azután ... — uras — AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR. 1968. SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP ★ XXIV. ÉVFOLYAM. 205. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents