Kisalföld, 1970. április (15. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYÖK, 1970. ÁPRILIS 1., SZERDA * XXVL ÉVFOLYAM, 76. SZÁM VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 fillér Felszabadulási Jabiíeumi Emlékérem átadása az Országházban Így kezdődött mtemreg idős asszony ér- /m kezeit Sopronba a távoli Szibériából. Férjétől, a Vörös Hadsereg tisztjétől negyedszázada innét kapta az utolsó életjelet. Férje sírját nem sikerült megtalálnia, de — mint mon­dotta az idős, beteg asszony — lelke megnyugodott. A 25 eve elvesztett társa sírjára szán virágot elhelyezte a Sopron jelszabadulásáért éle­tüket áldozott szovjet hősök emlékművénél, a siroliat gon­dozó úttörőket megölelhette, kezet szoríthatott azokkal, akik az élen fáradoznak az új élet mind szebbé tételéért. Ma ünneplik a soproniak városuk felszabadulásának 25. évfordulóját. Elhelyezik a kegyelet virágait azok sír­jain, akik életüket adták asért, hogy a Sopronkőhidán raboskodó hazafiak közül már több életet ne oltson ki a fasizmus dühöngése, hogy felszabaduljon a lidércnyo­más alól a város lakossága, amely legtovább szenvedte, rettegte a nyilas rémuralmat. Felidézik a soproniak az akkori romhalmazt, pusztu­lást, bizonytalanságot, amely­ből a vörös csillagos katonák megérkezése mutatott ki­utat. Mosonmagyaróvár lakossá­ga holnap emlékezik szabad­ságának negyedszázados ju­bileumára. Ott a háború ke­vésbé pusztított anyagiak­ban, mint Sopronban. Sok tekintetben különböző­ek voltak a 25 évvel ezelőtti viszonyok a két városban, de a: alapvető vonások közö­sek. Sopronban és Moson­magyaróváron is számosán éltek, készültek a Vörös Hadsereg fogadására illegá­lis kommunisták, a szabad életet, demokratikus újjá­születést váró hazafiak. Mind­két városban éltek hitle- rizmustól elbódultak, volks- bundisták. Rettegő, gyászoló családok sóvárogták mindkét városban sorsuk jobbra for­dulását. Az első csillagos harcosok láttán az emberek többsége fellélegzett. S a felszabadítottak a sza­badság első óráiban láthat­ták: a marcona, harcedzett katonák tekintete ellágyul, amint öregre, gyermekre néznek, kezük kfltonakenye- ret, egy-egy szelet csokoládét nyújt feléjük. Szavuk ide­gen de a soproni, mosonma­gyaróvári anya megérti: ne­kik már nincs öregük, kicsi­nyük. a fasiszták puff, puff... Egy vigasztalásnak szánt si- mogatás, egy-egy fazék me­leg víz, hogy a katona a har­cok porát lemoshassa. Ka- tonakorrdérban főtt gulyás, melyből jutott az éhező pol­gári lakosságnak. így kezdő- aött az ismerkedés, barátko- zás, melyből a soproniak, mosonmagyaróváriak is meg­értették: testvérek érkeztek hozzájuk... Következett a további bi­zonyítás: rögtön az első órákban elhangzott az idő­sebb, tapasztaltabb testvér hívása, jöjjenek mindazok, akiknek keze a fasiszta dú- lásban be nem szennyeződött. Kezdjenek hozzá az új élet teremtéséhez. Munka volt elég, s akik a nehezét vál­lalták, mindig érezték a testvéri segítő kezet, áldo­zatkészséget. Az élelem szov­jet katonai járművön érke­zett. katonalovak kerültek az újgazdákhoz, az üzemek szovjet segítséggel kezdtek működni. 5 amint az egész ország népe, Sopron és Mo­sonmagyaróvár lakói negyedszázad óta folytono­san érzik a testvéri támaszt. Segítségével eltüntették a múlt gyászos örökségét, em­beri, szabad életet terem­tettek. JL-né Kapuvár díszpolgára Március 29-én, délelőtt, a város felszabadulásának nap­ján érkezett meg Kapuvár­ra Iván Filippovics Kolomo- jec, 45-ös volt városparancs­nok, aki egy hétig Kapuvár vendége. Délután megtekin­tette a jubileumra megnyílt 10 éves Rábaközi Múzeum új, állandó kiállításait, majd résztvett a kapuvári úttörők hálastafétáján és a hxdavatá- si ünnepélyen. A március 28-i ünnepélyes tanácsülés rendeletet alko­tott a régi Margit-hid (a Kis- Rábának ezen a hídján értek Kapuvárra a felszabadító szovjet csapatok) Felszabadu- lás-híd névre való elnevezé­séről. Kolomojec elvtárs teg­nap délelőtt a kapuvári párt és állami szervek vezetőivel találkozott a tiszteletére adott fogadáson. Délután ünnepé­lyesen átadták neki a már­cius 28-i tanácsrendelettel kelt díszpolgári, címet, amely- lyel Kapuvár város polgárai­val egyenrangú jogok illetik meg, este az egyesített Lenin Tsz jubileumi párttaggyűlé­sén vett részt. A vendég ma délelőtt a kapuvári óvodákat, iskolákat látogatja meg, holnap a Ka­puvár és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet vendége lesz. Mosonmagyaróvári gépek a VDK-nak nép alatt 1,20—1,40 kilóra híznak a csibék, és az auto­matizált tojóházi berendezést, amely ötezer tyúk tartására alkalmas. A gyár tizennyolc- ilyen berendezést szállított eddig a VDK-ba. A napok­ban indulnak útnak a mo­sonmagyaróvári szerelők, hogy a gépeket üzembe he­lyezzék. A megyénk felszabadulási ünnepségeire érkezett erfurti küldöttség tagjainak (balról jobbra), Gerhard Schinkel, Rudi Leu és Willy Krüger elv társaknak dr. Fésűs András nyelvtanár tolmácsol az új v Hes-üzemben. Már a kijevi világkiállítá­son nagy sikert aratott a hús­csibe és tojóházi berendezé­seivel a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár. A gyárnak ezek a termékei az­óta Európa sok országába el­jutottak. Űjabban a Vietna­mi Demokratikus Köztársa­ságba szállítja a csibenevelő berendezést, amelyben 62—70 Tegnap délután 3 órakor a Sopron városi KISZ-bizottság tagjai és a város KlSZ-íia- taljai elhelyezték az emlé­kezés koszorúit a Szent Mi­hály temetőben lévő szovjet katonai sírokon, megkoszo­rúzták Bors László, Entzbru- der Dezső síremlékét, a Pata­ki Ferenc és partizántársai, valamint a Kellner ligeti em­lékműveket. Délután a városba érkezett Nagy Józsefne könnyűipari miniszter és Zsadnay Pál, a Könnyűipari Minisztérium pártbizottságának titkára. A vendégeket Zárai Károly, az MSZMP Sopron városi Bi­zottságának első titkára, dr. Erdély Sándor, a városi ta­nács vb elnöke, Weiszböck Rezsöné, a Lakástextil Vál­lalat soproni gyárának igaz­gatója fogadta. A baráti fo­gadás után a miniszterasz- szony és kísérete ellátogatott a LATEX-ba, elbeszélgetett a gyár dolgozóival. A fonoda és lakástextil-osztály két szo­cialista brigádjának naplójá­ba bejegyezték nevüket. A gyárlátogatás után a minisz­terasszony elismerően nyilat­kozott a látottakról. Délután 5 órakor a Festő­teremben dr. Domonkos Ottó. a múzeum igazgatója meg­nyitotta ..A soproni képző­művészet 25 év alkotásaiból” című kiállítást. Ugyanezen a napon a GYSEV igazgatóság épületé­ben Lisiczky Lajos, a GYSEV soproni igazgatója nyitotta meg a vasút történetéről szóló kiállítást. Este 7 órakor mintegy 3000 fiatal gyűlt össze a Csengery utcában. A fáklyák százai vi­lágították menetüket a Lenin körúton át a szovjet hősi em­lékműig. Ott Szita Szabolcs, a ]£ISZ városi titkára mon­dott ünnepi beszédet. Méltat­ta a szovjet nép hősi küzdel­mét hazánk felszabadításáért. Szólt arról, hogy a felszaba­dulás óta eltelt 25 évben a fiatalság mennyi jót kapott, hogyan változott az élete, és (Folytatás a 2. oldalon) Huszonöt szalag Huszonöt községen halad át a- csornai járás területén a felszabadulási váltó. Hu­szonöt községben készülnek az ünnepségre. Az asszonyok szalagot hímeznek, ezt kötik majd fel a váltóbotra. Vala­mennyin rajta lesz a község neve és a falu felszabadulá­sának időpontja. Tegnap délelőtt az Országházi) an Losonczi Pál, az Elnöki Tan ács elnöke átnyújtotta Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet. (MTI foto — Vigovszki Feren (elv. KS.) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa felszaba­dulásunk 25. évfordulója alkalmából Felsza­badulási Jubileumi Emlékérmet adományo­zott azoknak, akik az elmúlt negyedszázad­ban kimagasló tevékenységet fejtettek ki a függetlenségért, a szabadságért és a szocia­lizmusért vívott küzdelemben. Kedden dél­előtt 11 órakor az Elnöki Tanács Felszaba­dulási Jubileumi kitüntetést adott át. Aczél György, dr. Ajtai Miklós, Apró Antal, dr. Beckl Sándor, Bcnke Valéria, dr. Bíró József, Biszku Béla, dr. Bodnár Ferenc, Brutyó János, Bugár Jánosné, dr. Burgert Róbert, Czinege Lajos, Csáki István, JErfurtí uendegeink gyárlátogatása • Tegnap délelőtt kilenc óra­kor folytatták a húsvéti ün­nepek utáni látogatásaikat megyénkben a Német Szocia­lista Egységpárt Erfurt me­gyei Bizottságának küldöttei. Vasárnap Sopronban jártak, délután megtekintették a „Röpülj, páva!” döntőjét, hétfőn pedig a Balaton tava­szi tájaival Ismerkedtek. A hetet gyárlátogatással kezdték az erfurti vendégek. A győri Pamutszövő- és Mű- börgyárban Jankovich Nán­dor igazgató fogadta a vendé­geket és tájékoztatta őket a gyárról, valamint az export- tevékenységről. Ismertette a gyártás- és gyártmányfej­lesztés irányát, a beruházási és az új termékekre vonat­kozó terveket. Az erfurti kül­döttség tagjai megtekintették a gyár termékeiből összeállí­tott mintakollekciót, majd üzemlátogatásra indultak. / Először a vlies-üzembe vit­ték vendégeiket a Pamutszö­vő- és Műbőrgyár vezetői. A nemrég óta működő egység gépeinek, berendezéseinek megtekintése után a gyár többi termelő üzemét láto­gatták végig a vendégek. Dél­után a megyénkben tartózko­dó erfurti küldöttség Pannon­halmára utazott. Csergő János. Cservenka Fercncné. Cséml Károly, dr. Dabronaki Gyula, Egri Gyula, Erdei Lászlóné, Fehér Lajos, Fock Jenő. Fodor Gyula. Földes László, Friss István. Galambos József. ' Gáspár Sándor, Gosztonyi János. Győri Imre, Havas Ferenc, dr. Háy László, dr. Horváth András, llku Pál. Jakab Sándor, Karakas László, Kádár János, Kállai Gyula, Keres Emil, Kiss Árpád, Kiss Károly, Kisházi Ödön. Klaukó Mátyás. Komócsin Zoltán, dr. Korom Mihály. Losonczi Pál, Martin János, Méhes Lajos, Molnár Ernő, Nemes Dezső, Nemeslaki Tivadar, Németh Károly, Nógrádi Sándor, Nyers Rezső, Oláh György, dr. Orbán László, Övári Miklós, Palkó Sándor, Papp Árpád. Pataki László, Párdi Imre, Péter János, Pothornik József, Púja Frigyes. Pullai Árpád, Révész Géza, Sarlós István. Sándor József. Sebes Sándor, dr. Sík Endre. Somogyi Miklós Somoskői Gábor, dr. Szekér Gyula, dr, Szénási Géza. Szipka József, Szirmai Jenő, Szurdi István, dr. Tapolczai Jenő. Tausz János, dr. Tímár Mátyás, Tömpe István, Varga Gyula. Veres József. elvtársakmak, Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottsági tagoknak és «z MS ZMP Központi Ellenőrző Bi­zottsága elnökének. (MTI) Az ünneplő Sopron A város vendegei - Gazdag műsor Erősödjék a népek összeloiása és harca a békéért, a társadalmi haladásért!

Next

/
Thumbnails
Contents