Kisalföld, 1974. október (19. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-01 / 229. szám

Éárúiilts a Aiciitittca - Xözäs közleményt adtik ki a látogatásról Szívéíyjs bucsúzlatás Kiiidötlségünk üdvözlő távirata a szovjet vezetőknek VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRA: 80 FILLÉR A2 MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BI20TTSAGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA GVÖR 1974 OKTOBER 1 KEDD YVí nítmvíM ooo C7AM Meiezon Moszkvában a magyar-szovjet tárgyán ' # Hazaérkeztek a Szovjetunióból a magyar párt- és kormányküldöttség tagjai. Képünkön (balról jobbra): Benke Valéria, Németh Károly, Aczél György, Biszku Béla és Fock Jenő az érkezés utáni percekben, (Telcfoto, MTI, Szcbcllédy Géza felv. — KS, Kisalföld képtáviró) (étnapos leningrádi tartózkodás után vasár* nap visszaérkezett Moszkvába a magyar párt- és kormánykül­döttség. Leonyid Brezs- nyev a Kremlben talál­kozott Kádár Jánossal. Megbeszélésük során eszmecserét folytattak a Szovjetunió és a Ma­gyar Népköztársaság közötti együttműködés kibővítéséről. Hétfőn a Kreml Katalin-terméberr befejeződtek a magyar -szovjet hivatalos tár­gyalások. A záróülésen elfogadták a látogatás« ról kiadandó közös köz­leményt. A vnukovói kormányrepülőtéren 10 000 moszkvai bú­csúztatta küldöttségün­ket. A Magyar Népköz- társaság párt- és kor­Vasárnap reggel, kétnapos leningrádi tartózkodás után, a magyar párt- és kormány- küldöttség, élén Kádár Já­nossal. az MSZMP Központi Bizottságának első titkárával, visszaérkezett Moszkvába. A delegációval együtt érkezett vissza a fővárosba Kádár Já- nosné is. Egyidejűleg vissza­tért Moszkvába Mihail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Konsztantyin Ruszakov, a Központi Bizottság tagja, az SZKP főtitkárának munka­társa, Nyikolaj Rogyionov, a Központi Bizottság tagja, külügyminiszter-helyettes. Vlagyimir Pavlov, a Központi Bizottság tagja, budapesti szovjet nagykövet. Vasárnap a Kremlben Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára találkozott Kádár Jánossal, az MSZMP KB első titkárával, v Megbeszélésük során esz­mecserét folytattak a Szov­jetunió és a Magyar Népköz­Hétfőn a koradélutáni órák­ban a Kreml Katalin-termé- ben befejeződtek a magyar— szovjet hivatalos tárgyalá­sok. A záróülésen elfogadták a látogatásról kiadandó kö­zös közleményt. A zárómegbeszélésen ma­gyar részről jelen volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Fock Jenő, a Politikai Bi­zottság tagja, a Miniszterta­nács elnöke, Németh Ká­roly. az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára. Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Társadalmi Szemle tőszerkesztője. Hu­szár ■ István miniszterelnök­helyettes, Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, külügyminiszter, és Rapai Gyula, az MSZMP mányküldöttsége eluta­zásakor üdvözlő távira­tot küldött a szovjet ve­zetőknek. A megbeszélésen a két párt és a két ország közötti testvéri kapcsolatok elmélyí­téséről. együttműködésünk­nek a szocialista és kommu­nista építés jelenlegi szaka­szában legperspektívikusabb formáiról, s e kapcsolatoknak a jelenlegi követelmények­nek megfelelő tökéletesítésé­ről tárgyaltak. Megvitatták a szocialista országok közötti és békesze­rető erőkkel való együttmű­ködés kérdéseit, a nemzetkö­zi feszültség további enyhí­téséért, az általános béke és biztonság megerősítéséért ví­vott harcban. A zárómegbeszélésen befe­jezték a magyar—szovjet közös közlemény egyezteté­sét. Az eszmecserét a nézetek és álláspontok teljes azonos­sága jellemezte valameny­Élelmiszereink sorában jelen­tős helyet foglalnak el a zöld­ségfélék. Mit ígérnek a zöld­séghozamok? Lesz-e elegendő télire? Mit csinálnak a tartó- sítóüzemekben? Ezekre a kér­désekre kerestük a választ. Aranyérmes paprika A kónyi termelőszövetkezet­ből két éve küldtek először paprikát Erfurtba. A soroksá­ri fajta akkor aranyérmet ka­pott a nemzetközi kiállítás es vásár bíráló bizottságától. Az idén gondokkal kezdő­dött az esztendő. A hideg idő­járás nem kedvezett a szárba szökő növényeknek. Csémi Sándor elnök nemegyszer mondta is Németh Ferenc kertésznek: — Az idén nem szerzünk aranyat! A tapasztalt kertész azon­ban bizakodott. Hajnali négy­kor már a paprikaföldön tar­tózkodott, lelkiismerete sze­rint mindent megadott a növényeknek: talaj erőpótlast és védelmet. Az eredmény nem maradt el. Az idén is megnövekedtek az ökölnyi paprikák. Egy-egy darab súlya elérte a 2ö—30 dekagrammot. Egy hónapja nyi megvitatott kérdésben. A magyar és a szovjet vezetők zárómegbeszélése a szívélyes­ség és a testvéri barátság légkörében ért véget. Búcsúíogadás Hétfőn délután a nagy Kreml palota György-termében az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa búcsúfogadást adott a Ma­gyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége tisztele­tére. A fogadáson szovjet részről jelen volt Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgor- nij, Alekszej Koszigin, vala­mint az SZKP és a szovjet állam számos más vezető sze­mélyisége. három rekesz soroksárit indí­tottak útra Budapestre, hogy onnét a Hungarofruct Külke­reskedelmi Vállalat segítségé­vel Erfurtba jusson. Kosztolányi Lászlótól, a so­roksári paprika nemesítő jótól szeptember 10-én érkezett távirat Kónyba. Ismét arany­érmet kapott a kónyi földön termett ízes zöldség. Csémi Sándor elnök Németh Ferenc­nek tulajdonította az érdeme­ket. — A hozamokkal elégedet­tek vagyunk — mondja az el­nök. — Harminc vagonnyi mennyiséget még le kell szednünk. Továbbá öt holdról még a magtermő fajta is be­takarításra vár. A terv 1200 vagon A mosonmagyaróvári főselék- és konzervgyárban Vörös Ist­ván igazgató elégedett az idei termékek minőségével. — Az uborkaidény jól si­került. Százhetven vagonnal fogadtunk. Ennek egy része üvegekbe került, és tartósított állapotban kerül a boltokba. Más részét később bocsátjuk ki, addig hordóban tároljuk. — Mivel foglalkoznak je­lenleg? Szívélyes légkör, nézetazonosság Záróiilés a Kremlben társaság közötti együttműkö­dés kibővítéséről és elmélyí­téséről, a társadalom életé­nek minden területén. Hang­súlyozták. hogy a Szovjet­unió és Magyarország politi­kai szövetségének alapja a két ország marxista—leninis­ta pártjainak — az SZKP- nak és az MSZMP-nek — szoros, állandóan erősödő kapcsolatai és testvéri szoli­daritása. Leonyid Brezsnyev és Kádár János eszmecserét folytatott a kölcsönös érdekű időszerű nemzetközi problé­mák széles köréről. Különle­ges figyelmet fordítottak a szocialista közösségnek a nemzetközi feszültség enyhü­léséért és a béke megszilár­dításáért vívott harca kérdé­seire. Leonyid Brezsnyev és Kádár János találkozója test­véri, szívélyes légkörben, a megvitatott kérdéseket illető teljes egyetértés és nézetazo­nosság szellemében zajlott le. Központi Bizottságának tag­ja, hazánk moszkvai nagykö­vete. Szovjet részről a tárgyaló asztalnál helyet foglalt Leo­nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának tő­titkára, Nyikolaj Podgornij, az SZKP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke, Alekszej Ko­szigin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, minisz­terelnök, Mihail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságá­nak tagja. Konsztantyin Ka­tusén, az SZKP Központi Bi­zottságának titkára, Nyiko­laj Bajbakov, miniszterel­nök-helyettese, Vaszilij Kuz- nyecov, a külügyminiszter első helyettese, és Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. A magyar párt- és kormányküldöttség búcsúztatása Hétfőn délután befejeződött a Kádár János vezette ma­gyar párt- és kormánykül­döttség hivatalos baráti láto­gatása a Szovjetunióban. A délutáni órákban a küldöttség tagjai — Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke. Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára, Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Társadalmi Szemle főszerkesztője. Hu­szár István miniszterelnök- helyettes, Púja Frigyes, a Központi Bizottság tagja, kül­ügyminiszter — a Magyai- Népköztársaság kormánygé­pén hazautaztak a Szovjet­unióból. A Moszkvából a vnukovói kormányrepülőtérre vezető utat a szovjet vendéglátók magyar és szovjet zászlókkal díszítették fel. A Lenin su­gárút egész hosszában transz­parensek. szalagleli rátok él­tették a két párt és népeim; örök és megbonthatatlan ba­rátságát. Összefüggő sorfalat alkotva több tízezer moszk­vai, zászlókat lobogtatva, él­jenezve búcsúztatta a vendé­geket. A vnukovói repülőtéren a delegációt Leonyid Brezs­nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára. Alekszej Koszigin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnök, Mihail Szusz­lov. az SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, Viktor Grisin, az SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, a moszk­vai városi pártbizottság első (Folytatás a 2. oldalon.) — Sok munkát ad a para­dicsom. A tervezett mennyi­ségnek kétharmada érkezett meg hozzánk. Ez az a zöldség, amelyet leginkább veszélyez­tet az időjárás. Ha tudnánk, hogy lesz „vénasszonyok nya­ra”, akkor nem főne a fejünk. Az időjárás azonban változé­kony, igyekeznünk kell tehát, hogy a tervezett mennyiség minél előbb megérkezzék. — Mennyi paradicsom vár­ható? — 1200 vagon. Jelenleg nyolcszáz érkezett meg. — Milyen zöldségfélét tar­tósítanak még? — Most kezdtük meg a hagyma tárolását. Kétszáz va­gont várunk, valamennyit a Lajta-Hansági Állami Gazda­ságból. Harminc vagon már meg is érkezett, értesüléseink szerint azonban a gazdaság­ban megtermett a kétszáz va­gon hagyma. A feldolgozása október elején kezdődik, és becsléseink szerint március végére fejeződik be. Szilva és gombóc A győri Hütöház igazgatója, dr. Berzsenyi Ferenc szívesen tájékoztat az időszerű mun­kákról. Tudományos előadások és kiállítás A magyar—szovjet tudomá­nyos együttműködés 25. év­fordulója alkalmából a MTESZ Sopron városi szer­vezete és a TIT városi szer­vezete a héten szakmai elő­adássorozatot és kiállítást rendez. Hétfőn délután 4 órai kez­dettel a Magyar Tudományos Akadémia geodéziai és geo­fizikai kutatóintézetében tu­dományos ülésszak volt. Az elnöki megnyitót dr. Tárczy- H or noch Antal akadémikus tartotta. Dr. Beticze Pál, az intézet tudományos főmur.ka- társa A magyar—szovjet együttműködés a Föld körüli térség kutatásában címmel; dr. Halmos Ferenc tudomá­nyos íőmunkatárs A girote- odolit-fejlesztés és a magyar —szovjet műszaki tudomá­nyos együttműködés címmel tartott előadást. Csütörtökön a Ruhagyárban délután 4 órai kezdettel dr. Fülöp Sándor gazdasági igaz­gató A Szovjetunió segítsége a magyar népgazdaságnak címmel; pénteken délután 4 órai kezdettel a TIT-klubban dr. Pántos György egyetemi tanár A Szovjetunió és ha­zánk műszaki kapcsolatainak jelentősége fagazdaságunk felsőoktatásában címmel tart előadást, majd 5 órai kezdet­tel dr. Gunda Mihály egyete­mi tanár, a MTESZ helyi szervezetének elnöke meg­nyitja A magyar—szovjet tu­dományos együttműködés soproni vonatkozásai MTESZ —TIT-kiálbtást. (A kiállítás szombat és vasárnap kivételé­vel naponta délután 2—8 óra között tekinthető meg.) Szovjet ifjúsági bizottság látogatása Az Állami Ifjúsági Bizottság meghívására szeptember 22- től 28-ig magyarországi láto­gatáson vett részt V. L. . Sza­rokin, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Ifjúsági Bizott­sága titkára. Megbeszéléseket folytatott Nádor Györggyel, az Állami Ifjúsági Bizottság titkárával aktuális ifjúságpo­litikai kérdésekről és a két szerv további együttműködé­séről, látogatást tett ifjúsági intézményekben. Budapesten és Heves megyében. V. L. Szorokint fogadta Aczél György, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, Ba- rannai Tibor, az MSZMP Központi Bizottsága osztály­vezető-helyettese és Maróthy László, a KISZ KB első titká­ra. — A megyén kívül a vasza- ri Hunyadi Téeszben épp most csépelik a babot. Kísér­letként. tíz holdon termett az idén. Ugyanazon a táblán, amelyről a borsót takarították le. Azt a növényt is mi vásá­roltuk meg. — Mi történik a fejtett bab­bal? — A Hűtőházba kerül és fagyasztjuk. — Milyen élelmiszereket készítenek még? — Jelenleg paradicsompap­rikát gyártunk. Száz tonna már elkészült. Reméljük, si­kerül az ötszáztonnás terv. Ezer tonna szilvát is fagyasz­tottunk, de még további 300 tonnára számítunk. Kompót- ként, védőételként kerül majd forgalomba. Felhasználjuk azonban a gombócgyártásnál is. Három helyen kaptunk meg­nyugtató válaszokat. Minde­nütt a paprika, a paradicsom és más zöldség bőségét ígér­ték. Ha netán valaki nem kedveli a savanyú ízeket, szilvás gombócot ehet kedvé­re. (Varga) Ügyeletesünké a szó

Next

/
Thumbnails
Contents