Kisalföld, 1974. december (19. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-01 / 281. szám

AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1974. DECEMBÉR 1„ VASARNAP ★ ' XXX. ÉVFOLYAM, 281, SZÁM Fock Jenő visszaérkezeti indiai és kiirntai látogatásáról Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, aki Indira Gandhi miniszterelnök meghívására hivatalos látogatást tett az Indiai Köztár­saságban. majd azt követően U Ne Win- nek, az államtanács elnökének és U Sein Win miniszterelnöknek a meghívására Bur­mába látogatott, szombaton visszaérkezett Budapestre. Fock Jenővel együtt hazaérkezett felesé­ge. valamint a miniszterelnök kíséretének tagjai: dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, dr. Hetényi István, az Országos Tervhivatal államtitkára. Rácz Pál külügy­miniszter-helyettes,. dr. Szalui Béla külke­reskedelmi miniszterhelyettes. Lakatos Er­nő, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivata­lának elnökhelyettese, dr. Kos Péter, a Külügyminisztérium főosztályvezetője, Nagy Lajos, a Külügyminisztérium proto­kollosztalyának vezetője, Kovács Sándor, a Minisztertanács elnöke, titkárságának veze­tője. A fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Huszár István és dr. Tímár Má­tyás, a Minisztertanács elnökhelyettesei, Bondor József építésügyi és városfejlesztési miniszter, Púja Frigyes külügyminiszter, Rö- dönyi Károly közlekedés- és postaügyi mi­niszter, Dégen Imre államtitkár, az Orszá­gos Vízügyi Hivatal elnöke, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatalának elnöke, dr. Gál Tiva­dar. a Minisztertanács titkárságának veze­tője. Jelen volt az érkezésnél C. B. Muthamma, az Indiai Köztársaság nagykö­vete, valamint B. D. Sevikin. a Szovjetunió nagykövetségének követtanácsosa. (MTI) ( Csendesedik az őszi hajrá Alábbhagy az operatív bizott­ság rajtrakészsége. A megye mezőgazdasága az őszi fel­adatok teljesítésében a cél egyenesbe érkezett. Félidőn túl, a második félidő vége felé vagyunk. A cukorrépa betakarítása befejeződött, a kukoricáé a vége felé tart. s az őszi mély­szántás is jelentős lépésekben haladt előre. A termelőszövel? kezetek és az állami gazda­ságok megnyerik az utóbbi évek egyik legnehezebb csa­táját. A kukoricát összesen 53 000 hektáron kell leszedni. A betakarítás 95—96 száza­lékon áll. A hektáronkénti átlagtermés 45 mázsa. A ter­mény nedvességtartalma 35— 40 százalék között mozog. Te­hát a szövetkezetek az 500— 600 vagonos napi szárítőka- pacitást kihasználják. A cukorrépa betakarítása — összesen 9200 hektáron — befejeződött. A hektáronkénti átlagtermés 400 mázsa, jobb a tavalyinál. A termésátlagok különben 15—20 százalékkal haladják meg az előző évit. Az őszi munkák közül a mély­szántás az, ami még egy ideig a szövetkezetek napi felada­ta, és a sajtó napi témája- le­het. Eddig 111 000 hektáron végezték el a gazdaságok. A felszántandó terület 65 szá- .zalékát törték fel az ekék. Az egész megyében 600—700 erő­gép birkózik a talajjal. Mint már arról többször írtunk, a rendkívüli időjárás rendkí­vüli feladatok elé állította a .mezőgazdaságot. A jövő évi kenyér, az idei termés meg­felelő mennyiségben és mi­nőségben történő megmentése országos közüggyé vált. A segítő szándékú, széles körű társadalmi megmozdulásról felmérés készült. Győr-Sop- ron megyében 418 idegen jár­mű 2617 munkanapon vált az őszi hajrá tevékeny része­sévé. A felmérésben szere­pelnek diákok, katonák. szo‘ cialista brigádok. A kimuta­tás szerint 32 135 ember ösz- szesen 115 618 munkanapot áldozott a megszorult mező- gazdaság javára. Összegezés- kénoen leszögezhetiük. hogv a őszi mezőgazdasági munká­kat illetően az országos kép­ből kiemelkedik Gvőr-Soproa megye. Ez az eredmény mél­tó az eddigi hagyományok­hoz, s megfelel a népgazda­ság által támasztott igénvekv- nek. P. M. Lakásul szolgáló műemlékek Az Országos Műemléki Fel­ügyelőség soproni építésve­zetősége két esztendővel ez­előtt látott hozzá VÁTl-ter- vek alapján a soproni Lenin körút 9. és 11. számú lakó­házainak felújításához. A munkálatok során itt is, mint már annyiszor, érte megle­petés az építőket. A 9. számú ház Homlokzatán például XVIII. századból származó rokokó díszítést találtak, az utca felőli szobákban faragott fafödémet takart a nád 'és a vakolat. Az egyik első eme­leti szoba mennyezetén pe­dig vastag mészréteg fedte a gazdag stukkó díszítést, amelynek alakos ábrái a reg­gelt, a delet és az estét jel­képezték. A két házban összesen ki­lenc lakást és egy földszinti irodahelyiséget alakítottak ki. A lakások alapterülete jó­val nagyobb a házgyáriaké­nál, és az elosztásuk, elren­dezésük, létrehozásuk is sok­kal bonyolultabb. Többségük kétszintes, tehát nyersbelon vagy tölgyfa csigalépcsőn is - hét megközelíteni az emeleti lakrészt. A faborításos log­giák, a mozaikkőkockás konyhák, mellékhelyiségek, a süttői keménymészkő-lapok- kal kirakott hangulatos fo­lyosók, a néhol csillagtáblás parketták, a tölgyfa kapuk, az udvari falban az érdekesség­ként megmentett kerekes kút a tervezőit igényességét dicsé­rik. A sok pontosságot, ala­pos munkát kívánó kivitele­zésért pedig Orbán Imre és Macsi Pál brigádjait illeti el­ismerés. A lakóházak mögött han­gulatos belső udvart is lét­rehoztak parkkal, padokkal, sőt az Ikva-patak kimosta ro­mos épületet úgy bontották le. hogy a főfalat meghagy­ták, helyreállították, mert a városképi szempont így kí­vánta. A főfal meghagyásával sikerült elérniük, hogy meg­bontatlan maradt az oly hí­res Ikva-parti házsor. A kilakoltatott bérlők ha­marosan visszakapják átala­kított, a kényelmüket szol­gáló, gyönyörű lakásukat, amelynek teljes felújítása S millió 900 ezer forintba ke­rült. A műanyag festékkel fes­tett, rokokódíszes házaktól csak egy boltíves átjáró vá­lasztja el a Rejpál-házat, amelynek felújítását jelenleg végzik. Ez az épület is renge­teg értéket takart el sze­münk elől, feltárásukkal és helyreállításukkal a jövő év végére készülnek el. S vele :z egykori Kis-Várkerület ház­sora szépül meg. Pénteken Orosz József, a Műemléki Felügyelőség sop­roni építésvezetője megmu­tatta a város vezetőinek a felújított két lakóházat, amelyről egyöntetűen a leg­jobbakat mondták. Szép pél­daként emlegették. hogy igenis lehet, nem is olyan drágáért műemléket mente­ni, s benne a mai ember igé­nyének megfelelő lakásokat kialakítani. U. Gr. A Magyar Országos Bél: t­nács meghívására november 28 és 30 között a békemozgal­mi tevékenységről konzulta­tív ■i~~'ácskozást tartottak Bu­dapesten a bolgár, a csehszlo­vák. a kubai, a lengyel, a ma­gyar, a mongol, az NDK. a román, a szovjet és a viet­nami békemozgalmak képvi­selői. Részt vettek a megbe­szélésen a Béke Világtanács titkársága és a Nemzetközi Béke Intézet képviselői. A találkozón véleményt cseréltek a szocialista orszá­gok bék^mozgalmainak tevé­kenységéről és megvitatták, milyen módon járulhatnak hozzá a békeszerető erők moszkvai világkongresszusa eszméinek további gyakorlati megvalósításához. Megvitat­ták a tpvábbi feladatolcat « nemzetközi biztonságért, a le­szerelésért. a népek nemzeti függetlenségéért, a nemzet­közi együttműködésért, a de­mokráciáért. a béke és a tár­sadalmi haladás további ki- szélesítésé-rt folytatott ’küz­delemben. + A- ♦ Sarlós István, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára szombaton fogadta azt a szovjeté küldöttséget, amely O. SZ. Harhargyln, a szovjet békebizottság alelnrt- ke vezetésével részt vett a szocialista ’országokban mű­ködő békemozgalmak képvi­selőinek budapesti tanácsko­zásán. Jelen volt a megbeszé­lésen Pethő Tibor, az Orszá­gos Béketanács elnökhelyet­tese. Több mint 47 millió forint érté­kű. 20 különféle ;átékot gyárt az Elzett Művek Le­mezáru gyárának győri gváregyse- ge. # Képeinken: Élő Józsefné és Kre- mola Jenöné a legújabb mini sportjátékot ellen­őrzi működés köz­ben. — Szerencsés Ernőné és Kovács Gyula né a csengős mozdonyokat sze­relik össze, hogy minél előbb „in­dulhassanak'’ a játékboltokba. Mirtusz Károly felvételei Élő Vilmos a Magyar Vagon- és Gépgyár egyik KISZ-oktatás vezető­je a következőket vallotta munkájá­ról: — Már többen kérdezték tőlem milyen a jó propagandista? Válasz egyszerűnek tűnik, mindenkinek le­hettek olyan tanárai, akik imponáló tudással rendelkeztek, pedagógiai felkészültségükhöz nem férhetett két­ség. előadásaik azonban mégis lapo­sak, eredménytelenek voltak. Egy dolog hiányzott belőlük, az átadás ké­pessége. A propagandistának és a pedagógusnak közös tulajdonsága kell hogy legyen az eredményességet szolgáló közvetlen emberi kapcsolat kiépítésének kéoessése. a szakmai felkészültség, és a jó előadói kész­ség. — A propagandista munkájúnak lényege a politikai ismeretek átadá­sával történő emberformálás, ez a KISZ-oktatások vezetőinél annál is inkább fontos, mivel ők gyakran ’ a politikai felkészültség alapjait terem­tik meg a fiatalokban. A propagan­dista a politika megvalósulásáért dol­gozik. szolgálja, magyarázza a politi­kát és vitatkozik a félreérthető né­zetekkel. Agitátornak is nevezhet­nénk a propagandistákat, hiszen világosítanak, mozgósítanak. — Nekem sosem az volt az elsőd­leges célom, hogy a fiatalok kívülről Vallomás a KlSZ-munkáról fújják a tételeket, hanem az, hogy megismerjék, belássák az összefüggé­seket és módot találjanak a gyakor­lati alkalmazásra. — 1960-ban bíztak meg először szemináriumvezetéssel. Űgv gondol­tam ez érdekes és szép feladat lesz. hiszeh fiatalokkal kell foglalkozni, és a magam tapasztalatai is nőnek azáltal, hogv tanúja leszek a külön­féle nézetek összecsapásának. De csakhamar rádöbbentem, hogy a’ pro­pagandista nemcsak külső szemlélő, hanem ugyancsak tevékeny részese a vitának. Főként az ő felkészültségén múlik, hogv a beszélgetés végletekbe csap-e át. vagy a helyes következte­tések levonásával zárul. Ezt viszont csak az tudja elérni, aki mag'a is ta­nul, Az eddigi tapasztalataimra épít­ve úgy érzem, hogy évről évre nehe­zebb lesz a feladatunk, egyre több a KISZ-csoportokban is a „rázós” vitapartner. Ám ennek örülhetünk, hiszen ez azt jelenti, hogy a fiatalok is továbbképezik magukat, érdeklőd­nek a politika iránt. — Egy idő után arra is iá kell jönni az embernek, hogy a propagan­dista nem élhet meg rutinból. Mások tapasztalatai vezettek rá erre, még mielőtt magam is elkezdtem volna Az önképzés állandó belső kényszere sokat dolgozott bennem. Először el­végeztem a Kilián Akadémiát, majd a Marxista, Esti Egyetemet, végül 1973-ban politikai gazdaságtanból, fi­lozófiából és munkásmozgalom tör­ténetéből szakosító államvizsgát tet­tem. A tanulás azonban ezzel nem" fejeződött be a számomra, mivel a társadalom és a politika dinamiku­san fejlődik, és ezzel lépést kell tár­tani, főleg akkor, ha az ember a pro­pagandisták szép, és felelősségteljes munkáját végzi. — A nyáron a KISZ Győr-Sopron megyei novákpusztai vezetőképző tá­borában töltöttem egy hetet, a kis­üzemi fiatalok csoportjának vezeté­sével bíztak meg. Itt is meglepve ta­pasztaltam azt, hogy mennyire járta­sak, felkészültek a fiatalok, kiderült az is, hogy nagyon odafigyelnek a KISZ-élet alapszervezeti és munka­helyi gondjaira, javaslatokon, változ­tatási lehetőségeken gondolkoznak. Ügy érez’em, hogy manapság valami jó, valami úi indult el a KlSZ-okta- tásban. a propagandisták komolyan veszik feladatukat érzik annak igazi jelentőségét. A propagandista tevékenységem­ben- nincs semmi különös, minden foglalkozásra gondosan készülök, el­olvasom a témakörrel kapcsolatos cikkeket a ,.Magyarország”-ból. a ..Társadalmi Szemlé”-ből. az „Ifjú- kommunistá”-ból és más lapokból, így minden témához megtalálom a szükséges magyarázatokat, és nem maradnak megválaszolatlan kérdé­sek. A csoportban először is igyek­szel?: jó légkört kialakítani és egyenrangú csoporttaggá válni ebben a közösségben. A ..lekezelés”, a „fe­lülről beszélgetés” sosem lehet jó módszere a propagandistának. Amennyiben van rá mód vitát kez­deményezek és ez csaknem mindig sikerül, azzal az egyszerű fogással, hogv az anyaggál kapcsolatos téma­köröket helyi kérdésekkel tűzdelem meg. A közvetlen környezet mindig érdekli az mbereket. és ha a helyi vi­szonyok között fel tudjuk lelni a társadalmi összefüggéseket, az álta­lános törvényszerűségeit, az mindig emlékezetes marad hallgató és pro­pagandista számára egyaránt. (Né—En) VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! ARA; 80 FILLER Békemozgalmi tanácskozás A tartalomból: A palesztin dosszié Hédervári eredmények . • Hűtőházi , mozaikok e Közös zsebre megy Harminc éve Rába ETO VIDEOTON 5:0 Ünnepi előkészület

Next

/
Thumbnails
Contents