Kisalföld, 1976. október (21. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-01 / 232. szám

AZ MSZMP GYOR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1976. OKTÓBER 1., PÉNTEK ARA: 80 FILLÉR XXXII. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM Szerve:r a szakszervezet Nevelni a takarékosságra Két és fél millió — üzemanyagból Az Építőipari Szállítási Vállalat győri üzemegysége tavaly négyszázhúsz tonna benzint és száz tonna gázolajat takarított meg. A megtakarított üzemanyagok értékének összege több mint két és fél millió forint. Ez az egyetlen adat is bizonyít­ja, hogy hasznos volt a vállalatnak az a törekvése, melyet a Központi Bizottság 1974. december 5-i határozata nyomán fogant. Az okos, és a számok ta­núsága szerint hasznos taka­rékossági mozgalom része lett az üzemegység gazdál­kodásának. Szervezője és el­indítója pedig a szakszerve­zet. 1974-ben így fogalmaz­ta az üzemegység szakszer­vezeti bizottsága a teendő­ket: nevelni az embereket a takarékosságra. Minden más. így a szükséges műszaki és egyéb intézkedések ezután következhettek. Az szb ter­melési tanácskozáson beszél­A város általános iskolái­ban folyó világnézeti nevelés hatékonyságát tanulmányozta és a belőle adódó feladatokat határozta meg szeptember 30-i ülésén a soproni városi párt-végrehajtóbizottság. Megállapította a testület, hogy az általános iskolák cél­irányosan foglalkoznak a ne­veléssel. A tantárgyakban rejlő lehetőségeken túl igye­keznek a kisdobos-foglalko­zásokat, a szakkörök és az úttörőcsapatok tevékenységét is felhasználni a szocialista ember formálására. Felada­tuknak tekintik a nevelők a családokkal való együttmű­ködést. A tantestületek tag­te meg a dolgozókkal a teen­dőket. sarkallta őket a szó szerinti cselekvő egyetértés­re. Csakis a szervezett dolgo­zók közreműködésétől vár­hatott eredményt. Hogy mennyire talált érzé­keny fülekre a szakszervezet kezdeményezése, arra már történt utalás. Ézek után ar­ról. amivel az ÉPFU megta­karíthatta magának és a nép­gazdaságnak az összegében nem nagy. de mindenképpen számottevő összeget. ugyanakkor családi és mun­kahelyi tudatformálásra van szükség. Tudatosan tervezett iskola- vezetői, és tantestületi tevé­kenységet kell folytatni. Elkö­telezett és tartalmas nevelői magatartásra és hatékony módszerekre kell törekedni. A világnézeti nevelést a gye­rekek formálásának, egyéni­ségük kialakításának közép­pontjába kell állítani — álla­pította meg határozatában a végrehajtó bizottság. F. L Az üzemegységnél a leg­nagyobb rendszerességgel fi­gyelemmel kísérték a gépko­csik üzemanyag-felhasználá­sát. Tavaly majdnem ezer kocsi fogyasztását ellenőriz­ték. A műszaki hiba miatt túlfogyasztó járműveket azon­nal megjavították. 1975-ben 158 teherkocsit rendelt az üzemegység műszaki ellenőr-, zésre és javításra. Rendszeresen ellenőrizték az ÉPFU-nál a rakodógépek üzemanyag-fogyasztását is. Ennek köszönhető, hogy majd tíz százalékkal tudták csök­kenteni az üzemanyag-fel­használást. Az üzemegység a célszerű energia-felhaszná­lásra buzdította ötletes em­bereit. Jó eredménnyel: ta­valy hat újítást nyújtottak be az ÉPFU dolgozói, melv- lye] az üzemanyag-fogyasz­tás csökkentését akarták el­érni. A gépkocsivezetők részére szervezett tanfolyamokon el­sődleges fontosságot kapott annak megvitatása, milyen vezetési fogásokkal lehet csökkenteni az üzemanyag­felhasználást. Az ÉPFU szakr szervezeti bizottsága taggyű­léseken beszélte meg a dol­gozókkal évközben, mit sike­rült elérniük a célokból. A műszaki és gazdasági intézkedések soráról adott még számot az ÉPFU. me­lyekkel igyekezett megfelel­ni a Központi Bizottság elvá­rásainak. Űj módon szervez­ték át a teherkocsik kihasz­nálását okos módon tették érdekelté a gépkocsivezető­ket és gépkezelőket a haté­konyabb munkára. Ezek ered ményeként hasonló eredmé­nyeket vár az üzemegység a ma is ható. a célszerűség je­gyében szervezett gazdálko dástól. mint tavaly. Egyebek között a most ke zöltekről számolt be az ÉPFU vezetősége tegnap az építő ipari dolgozók szakszervezete megyei bizottságának tanács­kozásán. F. J. Együttműködési megállapodás Ülést tartott tegnap Győr- Sopron megye Tanácsa. Az ülésen értékelték a megye mezőgazdaságának negyedik ötéves tervét, valamint az ötödik, ötéves terv cél­kitűzéseit. Sor került a tanácsülésen a megyei ta­nács és a Szakszerve­zetek Megyei Tanácsa közöt­ti együttműködési megálla­podás megkötésére, valamint a megyei tanács és a KISZ megyei Bizottságának együtt­működési megállapodására, amely az 1976—80-as évekre szól. Ezután döntést és jóvá­hagyást igénylő ügyeket tár­gyalt a tanácsülés, majd sze­mélyi kérdésekben döntött: Kecskeméthy István tanács­elnök-helyettest — saját ké­résére — tisztségéből 1976. október 1-i hatállyal felmen­tette és egyidejűleg Válki Istvánt, a Győr-Sopron me­gyei Beruházási Vállalat ed­digi igazgatóját megbízta a tanáeselnöik-helyettesi tiszt­ség ellátásával. Dr, Kelemen Istvánt, a Győr-Sopron me­gyei Tanács VB egeszés-gügyi osztályának vezetőjévé; Happ Ferencet, a Győr-Sopron me­gyei Tanács VB győri járási hivatal elnökévé nevezte ki. Kitüntetések ' A fegyveres erők napja al­kalmából Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter a katonai igazgatás terén több éven át végzett eredményes munkájuk elis­meréseként Karácsony Ernő- né dr. nak, a Győr-Sopron megyei Tanács igazgatási osztályvezetőjének, Kovács Bálintnak, a Kapuvár városi Tanács VB titkárának a Haza Szolgál atáért Érdemérem arany fokozatát, Nagy Ká- rolynak, a Püski Községi Ta­nács elnökének a Honvédel­mi Érdemérem 20 év után, Farkas Gézának, a Győrzá- moly Községi Tanács elnöké­nek a Honvédelmi Érdem­érem 15 év után kitün­tetéseket adományozta. A kitüntetéseket a honvédel­mi miniszter nevében Oláh István altábornagy, a Nép­hadsereg vezérkari főnöke, miniszterhelyettes adta át szerdán a Néphadsereg Köz­ponti Klubja nyári helyiségé­ben. A pedagógus és a család együttműködése A világnézeti nevelés hatékonysága jainak többsége szakmailag éa ideológiailag képzett. Az is­kolaigazgatók és a pártalap- szervezet időszakonként fog­lalkoznak a világnézeti neve­lés helyzetével, módszereivel és feladataival. Mindezek ellenére sem mondható el erről a rendkí­vül fontos, következményei­ben mess/,eható tevékenység­ről, hogy színvonala, folya­matossága és eredménye már kielégítő lenne. A kettős ne­velés továbbélésére lehet kö­vetkeztetni az alsótagozatos tanulók megnyilvánulásai alapján. Egyebek között arra figyelmeztet ez — bár az is­kolai évek folyamatában megmutatkoznak a világné­zeti nevelés eredményei —, hogy kiterjedtebb, konkré­tabb és hathatósabb iskolai, Bezárta kapuit a BNV Az őszi Budapesti Nemzet­közi Vásár zárónapján köz­ponti rendezvény már nem hívta a szakembereket. az utolsó látogatók is hagytak időt a kiállítóknak arra. hogy megvonják a vásár gyors­mérlegét, véglegesen lezárják a tárgyalásokat, befejezzék üzleti megbeszéléseiket, ame­lyek sikeresek voltak. A vásár pavilonjait este 6 órakor bezárták, 7 órakor pedig végképp bezárultak az idei őszi BNV kapui. A vásárren­dezőség angol, német, orosz és magyar nyelven búcsúzott a látogatóktól: Viszontlátásra 1977 májusában, a tavaszi BNV-n, a beruházási javak nemzetközi bemutatóján. ■ A korszerű kertművelés nélkülözhetetlen kisgépeit állí­totta ki a Budapesti Nemzetközi Vásáron a Hermes Áfész. A szabadtéri kiállításon számos talaj- és növényművelő eszközt, szerszámot (kapát, gereblyét, öntözőt, fűnyírót, kismotort és ekét) láthatlak az érdeklődő kertbarátok. (M. K. felt.) Kádár János fogadta az Iraki Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára csütörtökön fogadta a hazánkban tartózkodó Aziz Mohamedet, az Iraki Kom­munista Párt Központi Bizottságának első titkárát. A szívélyes légkörben és az elvtársi együttműködés szellemében tartott találkozón tájékoztatták egymást az MSZMP és az Iraki Kommunista Párt tevékenységé­ről, véleménycserét folytattak a nemzetközi helyzet, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről. Hangsúlyozták a testvérpártok két- és sok­oldalú tanácskozásainak jelentőségét, a mozgalom egy­sége erősítésének fontosságát. Állást foglaltak a közel- keleti helyzet átfogó igazságos rendezése, a libanoni vérontás azonnali beszüntetése, a válság politikai meg­oldása mellett: Megerősítették szolidaritásukat a liba­noni haladó hazafias erőkkel, a palesztínai felszaba- dítási mozgalommal. Megállapították, hogy az MSZMP és az Iraki Kom­munista Párt testvéri kapcsolata, együttműködése to­vább mélyült a marxizmus—leninizmus, a proletár in­ternacionalizmus szellemében. Méltatták a magyar és az iraki nép barátságának, a két ország sokoldalú együttműködésének, s azon belül az MSZMP és a BAATH párt kapcsolatainak kiszélesítésében elért ered­ményeket. A találkozón jelen volt Adel Haba, az Iraki Kommu­nista Párt KB-tagja és dr. Berecz János, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője. A muzsika névnapja A z UNESCO nemzetközi zenei tanacsa tavaly ze­nei világnappá avatta október elsejét. A világ­napok alkalmával szokásos „üzenet” írója, Dmitrij Sosztakovics szovjet zeneszerző nevezte el ezt az ünnepet a muzsika névnapjának. Ezen a napon a zenét köszönjük, mint családtagjainkat, barátainkat szokás, néhány kedves szóval. A zenét pedig nemcsak szóval, hanem — zenével is, hangversenyek egész so­rával világszerte. Most a szokottnál kicsit ünnepélye­sebben és meghatottabban nyújtjuk át a közönségnek a megrendülés, a felemelkedés, a felzaklatás, megnyug­tatás és elgondolkodtatás sajátos érzelmi egységét — azt a humanista értéket, amelyet a zene teremtett meg a történelem folyamán az egyes ember és az egész em­beriség számára. A zene, a dal végigkíséri egész életünket a szó szoros értelmében a bölcsőtől a koporsóig. S ami esztendő el­telik a bölcsődal és a gyászzene között, azt át-meg át­járja a harmónia keresése az élet különböző terüle­tein, és ezt gyakran, ha csak időlegesen is, de sokszor . megtaláljuk a zenében. A történelmi korszak, a társa­dalmi környezet, ízlésünk, műveltségünk és személyes szokásaink "határozzák meg, hogy milyenfajta zenében véljük megtalálni. De az élmény, hogy a zene felszínre hozza és kifejezni segíti saját érzéseinket, hogy össze­köt a másik emberrel, hogy segít megismerni önmagun­kat és más nemzeteket — ez az élmény minden igazi muzsikában közös. Ezért a tisztelet azoknak, akiknek hivatásuk a zene és azoknak is, akik hallgatóként, mű- élvezőként vesznek részt a zene újjáalkotásában. Vagy éppen tanítóként, ismeretterjesztőként a híd szerepét vállalták a muzsika és a hallgatók között. K is túlzással talán, de jogos büszkeséggel szoktuk emlegetni: hazánk zenei nagyhatalomnak szá­mít. Nem véletlen ez: a mai magyar zeneszer­zők olyan elődök nyomdokain haladhatnak, akik a kor legmagasabb szintjén valósították meg a népi gyöke­rekből táplálkozó nemzeti zenét és tették olyan egye­temessé. olyan általánossá, hogy a magyar népzenében megcsendülő hangja a nagyon sok más nemzettel való összetartozást éreztetni tudja. Napjainkban éppen a ze­ne az, amely a világ legtöbb országába közvetíteni tudja „Bartók és Kodály népének” az elmúlt harminc évben megújult művészetét — nemcsak a zene nem­zetközi nyelvénél, hanem a magyar zene eredményei­nél fogva is. Ebből a gyönyörű misszióból megyénk is kiveszi a részét. A Győri Filharmonikus Zenekar lemezfelvételei és külföldi turnéi, a Győri Leánykar nemzetközi nagy­díjas hanglemezei, a Magyar Vagon- és Gépgyár ve­gyeskara. a Győri Liszt Ferenc Kórus, a Győri Pedagó­gus Énekkar, a Soproni Liszt Ferenc Leánykar, a Sop­roni Pedagóguskórus és a kapuvári vegyeskar vendég- szereplései a környező országokban fontos eseményei ennek a tevékenységnek. Nemcsak a klasszikusok befo­gadásának, feldolgozásának, színvonalának, hanem a magyar zene és szűkebb hazánk zenekultúrájának .is elvitték a hírét. Ezeknek az együtteseknek a kiváló tel­jesítménye mögött a zenét szeretők és a zenét aktívan művelők jelentős tömegei állnak: zenekari bérlettula.i- donosok, operabarátok, hanglemezgyűjtők, iskolai és üzemi kórustagok ezrei, az óvodától a főiskoláig terjedő zenei oktatási rendszer — és hangversenyek, ismeret- te”t<»«ztő előadások egész sora. N emcsak az ünnepek szépek tehát, hanem a hét­köznapok is — ámbár nem gondtalanok. De ezekből nőnek ki úiabb és újabb eredményeink: ezeket a gondokat tudva vállalkoznak művészek és népművelők, pedagógusok és kultúrpolitikai vezetők a zenét aktívan befogadó közönség új és új rétegeinek meghódításéra.

Next

/
Thumbnails
Contents