Kisalföld, 1977. június (33. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-01 / 127. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1977. JUNIUS 1., SZERDA ARA: 80 FILLÉR XXXIII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Az együttműködés jegyében Csehszlovák határ őr küldött ség Győrött tí±Ül Brezsnyev Franciaországba utazik Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára a francia köztársasági el­nök meghívására június 20—22. között hivatalos látogatást tesz Francia- országban. A Lenin- bákadíjbizoitság elnöke hazánkban Kedden Budapestre ér­kezett Nyikolaj Blohin szovjet akadémikus, a Nemzetközi Lenin-béke- díjbizottság elnöke és Alekszandr Gurjanov, a bizottság titkára. A szov­jet vendégeket a Ferihe­gyi Repülőtéren Jakab Sándor, az MSZMP KB osztályvezetője és Márta Ferenc az MTA főtitkára, az MSZMP KB tagjai fo­gadták. Jelen volt Vla­gyimir Pavlov, a Szovjet­unió magyarországi nagy­követe. Zsivkov kitüntetése A Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának elnök­sége Todor Zsivkovot, a Szovjetunió Hőse címmel, Lenin-renddel és Arany­csillag Érdeméremmel tüntette ki. A legmaga­sabb szovjet kitüntetése­ket Leonyid Brezsnyev nyújtotta át a bolgár ve­zetőnek a Kremlben. A Legfelsőbb Tanács Elnök­ségének erről szóló ren­deleté értelmében a ki­tüntetéseket „a szovjet és a bolgár nép közötti test­véri barátság és sokolda­lú együttműködés fejlesz­tésében, a béke és a szo­cializmus megszilárdítá­sában szerzett érdemei­ért, a nemzetközi kom­munista és munkásmoz­galom bap való sokéves tevékeny részvételéért” adományozták a BKP el­ső titkárának, a bolgár ál lamtanács elnökének. Lüigendori . távozik Kedden délelőtt ülést tartott az osztrák kor­mány és elfogadta Kari Lütgendorf hadügymi­niszter lemondását. Ezt követően Kreisky kan­cellár és Lütgendorf megjelent, a szövetségi eipöki palotában s a kor­mány döntéséhez dr. Ru­dolf Kirchschläger szö­vetségi elnök hozzájáru­lását kérte. Kirchschläger beleegyezését adta a had­ügyminiszter lemondásé-' hoz- Mint ismeretes, a mi­niszternek azért kellett le­mondania. mert fegyver- kereskedési botrányba keveredett s hónapok óta az ellenzék és a sajtó tá­madásainak középpontjá­ban állt. NAGYÜZEM A VASÚTNÁL M Összhangban a szállítfatókkal Josef Kocour ezredes emlékérmet ad át Horváth Jánosnak. (Farkas M. felvétele) A vonatokkal sakkozni kell. Méghozzá úgy, hogy előre ki­számíthassunk tizennyolc­húsz lépést — mondja Tóth István, a MÁV győri állomá­sának főnöke. — Aki ezt nem tudja, az nem vasutas. Ha kell. ötvenéves tradíciót vál­toztatunk meg, hogy segít­sünk magunkon. Mintha kissé fáradt lenne az állomásfőnök, de ez ért­hető is, hiszen a győri vasuta­sok nagyon nehéz hónapokat éitek át. Nyolcvan év alatt, amióta számítható, tulajdon­képpen nem változott a győri teherpályaudvar befogadó ké­pessége. holott a szállításra váró termékek mennyisége a sokszorosára növekedett. — Az úgynevezett őszi csúcsforgalom nálunk március 18-ig húzódott. Sohasem lá­tott mennyiségű árut kellett szállítanunk, és ez sok eset­ben meghaladta kapacitásun­kat — mondja Tóth István. — Az óriási mennyiség a minő­ség rovására ment. Sok volt a várakozás, eltértünk a menet­rendtől. és csökkent az uta­zási sebesség. A' kívánatosnál rosszabb volt a korszerű mozdonyok kihasználtsága. Ezekhez járulnak a munka­erőgondjaink. Akad győri vas­utas, akinek most adjuk ki a múlt évi szabadságát. Egyre ■ fogynak azok az emberek akik szívükben Is vasutasok, pedig a győri állomás ma olyan helyzetben van, hogy az emberi becsület pótolja a mű­szaki fejlesztést. Gondjaink rövid távon nem oldhatók 'meg. csak hosszú, megfontol* fejlesztéssel. Annak ellenére, hogy a győri vasutasok ilyen nehéz helyzetben vannak, alapvető feladatukat mégis kiválóan oldották meg. A múlt év vé­gén a nagy hajrában minden győri vállalat termékét elszál­lították. Gyökeres fordulat történt az üzemek és a MÁV kapcsola­tában. Még nem is olyan ré­gen arról tudósítottuk olvasó­inkat. hogy akadozott a vál­lalatoknál a hétvégi rakodás: a MÁV neon megfelelő időben és a leértnél kevesebb kocsit tudott az ipari üzemeknek ad­ni. Noha gondok még ma is adódnak, a vasút és a vállala­tok közötti viszony egészen más. a kölcsönös megértés és segítökészség a jellemző. Somogyi Lajos kereskedel­mi főnök így határozta ezt meg: — Számottevően csökkent a kocsiállásért fizetett birság, sok vállalatnál gyakorlatilag megközelíti az optimumot A Győri Növényolajgyár, a Car- do Bútorgyár, az ÉDÁSZ. a Győri Szeszipari Vállalat dol­gozói nemcsak jó. hanem lel­kes munkát végeznek. Átra­kási gondjaink csökkentésé­hez felbecsülhetetlen segítsé­get adnak a MAHART győri dolgozói és a vagongyáriak. A vállalatok a kölcsönös tájé­koztatás megjavulása óta tud­ják már, hogy mikor lehet va­gont szerezni. Segítségért csak akkor fordulnak hozzánk, amikor valóban szorult hely­zetben vannak. A nehéz első negyedév után a második negyedévben vég­zett pontos, lelkiismeretes munkával a győri vasutasok Hazánkban tartózkodik a csehszlovák belügyminisztéri­um határőrsége politikai munkatársainak küldöttsége. Vezetőjük Josef Kocour ezre­des. a csehszlovák határőrség politikai csoportfőnöke. A küldöttség tagjai: Frantisek Swamberg alezredes. Jan Ku- dym őrnagy és Hradil Ros­tislav alezredes, a bratislavai határőrbrigád politikai osztá­lyának vezetője. A delegáció tegnap délelőtt Győrbe érkezett. A Magyar Szocialista Munkáspárt Győr- Sopron megyei Bizottságának székhazában Horváth János, az MSZMP Győr-Sopron me­gyei Bizottságának titkára és dr. Papp József, a megyei pártbizottság osztályvezetője fogadta a vendégeket, akiket útjukra elkísért d:. Abel László vezérőrnagy, a BM Határőrség politikai csoport­főnöké, Varga Pál határőr ez­redes. a politikai csoportfő­nökség osztályvezetője. Csele József határőralezredes, a győ­ri határőrkerület parancsnoka, Bírta Gábor határőr alezre­des. a győri határőrkerület politikai osztálya vezetőjének helyettese. Horváth János köszöntötte a vendégeket. Beszélt arról a szoros együttműködésről, afnely a magyar és a csehszlo­vák határőrizeti szervek kö­zött kialakult. Megyénkben tisztelik és szeretik a határ­őrséget. Győr-Sopron megye minden felelős párt- és állami vezetője a határőrizet gond- iait és eredményeit magáénak vallja, mert az nemcsak nem­zeti. hanem internacionalista feladat is. Külön méltatta a határőrök nehéz és felelősség­teljes munkáját. Szólt arról, hogy számos önkéntes segítő­je van a határőröknek. Ezt a határőrközségek növekvő sza­ma is bizonyítja. Megyénkben a határőrizet össztársadalmi feladat és az is lesz. Horváth János ezután is­mertette megyénk iparának, mezőgazdaságának eredmé­nyeit. feladatait. Beszélt a kulturális élet fejlődéséről, műemlékekben gazdag váro­sainkról. történelmi emléke­inkről. amelyek köteleznek a haladó hagyományok ápolásá­ra. Josef Kocour ezredes meg­köszönte a szives tájékozta­tást. majd emlékérmet adott át Horváth Jánosnak és dr. Papp Józsefnek. Ezt követően a vendégek a győri határőrkerület parancs­nokságára látogattak, ahol Cfsele József adott tájékozta­tót a kerület munkájáról, fel­adatairól. Délután megtekin­tették a hegyeshalmi for­galomellenőrző pontot és a já- nossomorjai határőrőrsöt IB. Jó termés várható Beleden Háry Béla. a megyei párt­bizottság első titkára és Wer(- ner István, a csornai járási pártbizottság első titkára la togatást tett a Beledi Terme­lőszövetkezetben. Páyer Imre. a téesz elnöke tájékoztatta a vendégeket a növényt er mész Lésben és az ál­lattenyésztésben végzett mun­káról, majd ezt követően megtekintették a gazdaság te­henészetét. A tejtermelés fo­kozásában az elmúlt években jelentős eredményeket ért el a gazdaság, de az ágazat ve­zetői önkritikusan beszámol­tak arról is. hogy a jelenlegi eredményekkel még koránt­sem elégedettek. Megtekintették a gazdaság több búzatábláját is. melyek ígéretes terméssel kecsegtet­nek. A szövetkezetei évek óta a jó gabonatermesztő egysé­gek között tartják számon A gazdaság vezetői beszámollak arról is. hogy egy agrokémiai központ kialakítását tervezik, amely minden bizonnyal hoz­zájárul a téesz további ered­ményeinek fokozásához. Aktívaülés a közoktatásról Orbán Sándor, az MSZMP KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályának munkatársa tartott előadást tegnap délután a közoktatás­politika időszerű kérdéseiről a Sopron járási pártbizottság tanácstermében. Az aktivaülésen. amely a közoktatáspolitikai határozat végrehajtásának jelenlegi helyzetével, ezen belül a to­vábbi időszak feladataival, a közoktatás pártirányításával és ellenőrzésével, az iskolai demokratizmussal, a káder­munkával és az úttörőmoz­galommal foglalkozott, a já­rási pártbizottság és a járási hivatal, valamint a járási út­törőelnökség képviselőin túl az iskolákat irányító párt- szervezetek vezetői, a járás általános iskoláinak igazgatói és önálló óvodáinak vezetői vettek részt. Az előadást követő hozzá­szólások folyamán a pártira- nyitás és ellenőrzés kedvező tapasztalatairól, a pedagógus párttagfelvétel nehézkességé­ről. továbbá a munkában helytálló képesítés nélküli pedagógusok főiskolai felvéte­lének megkönnyítésével kap­csolatban hangzottak el kér­dések, észrevételek. A közoktatáspolitikai mun­ka eredményes folytatását nagyban elősegítő aktívaülés végén Szekeres Ferenc, a já­rási pártbizottság osztályve­zetője a témakör munkahelyi feldolgozására, s a tenniva­lóknak az elhangzottak szel­lemében történő alkalmazásá­ra kérte fel a jelenlevőket. a félévi terveiket teljesíteni fogják. Segít ebben az a há­rom új Diesel-mozdony, amely végleg kiszorította a teherpá­lyaudvarról a tolató gőzmoz­donyokat. A két tartalék 424- es csak rendkívüli esetben áll munkába. Már ma is jobb a tehervonatok menetrend sze­rinti indítása a tervezettnél, és csökkent a korszerű, nagy teljesítményű gépek állási ideje. . Horváth Sándor Forgácsolók az MMG-ben Tizenötmillió forintot költőit a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár forgácsolóüze­mének korszerűsítésére. Az egykori favázas épület helyett ma korszerű, vasbetonvázas, majd­nem háromezer négyzetméter alapterületű csarnokban dolgoznak a gyár forgácsolói. Az üzem­rész a vállalat valamennyi egysége számára készít alkatrészeket. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Hajrán túl, hajrán innen

Next

/
Thumbnails
Contents