Kisalföld, 1978. november (34. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-01 / 258. szám

Szovjet javaslat az ENSZ-fibizittsáp •• Ünnepi est az új színházban A Szovjetunió soha nem alkalmaz nukleáris fegyvert olyan államok ellen, amelyek lemondanak annak gyártásá­ról és beszerzéséről, és nem tartanak területükön ilyen fegyvereket — jelentette ki Oleg Trojanovszkij, a Szov­jetunió állandó ENSjZ-képvi- selője az ENSZ-közgyűlés egyesszámú főbizottságának ülésén, amely hétfőd a Szov­jetunió kezdeményezésére megkezdte a vitát az egyik Etiópiái-vietnami I •• •• közös közlemény Addisz-Abebaban kedden etiópjai—vietnami közös köz­leményt hoztak nyilvános­ságra a Nguyen Huu Tho al- elnök vezette vietnami párt- és kormányküldöttség etió­piai hivatalos látogatásáról. Etiópia és a VSZK — hang­súlyozza a közlemény — ha­tározottan elítéli Peking nagyhatalmi terjeszkedő és egyeduralmi politikáját. Pe- kingnek az imperializmussal és a kolonializmussal kötött szövetsége nemcsak Délkelet- Ázsia, hanem az egész világ békéjét és biztonságát fenye­geti. Az okmányban a két fél szolidaritásáról és támogatá­sáról biztosítja az imperia­lizmus, a kolonializmus, a neokolondalizmus, a fajüldö­zés és a nemzetközi reakció ellen harcoló ázsiai, afrikai és latin-amerikai népeket. Nguyen Huu Tho baráti lá­togatásra hívta meg Viet­namba Mengisztu Haile Ma- riamot; az etiópiai ideiglenes katonai kormányzó .tanács elnöke a meghívást köszö­nettel elfogadta. fontos napirendi kérdésről, a nukleáris fegyverrel nem rendelkező államok biztonsá­gát szavatoló nemzetközi szerződésről. A Szovjetunió — mondot­ta a szovjet ENSZ-képviselő — kész kétoldalú egyezmé­nyek megkötésére is ebben a kérdésben. Ugyanakkor úgy véli, hogy a nukleáris fegyverrel nem rendelkező országok biztonságát teljes mértékben csak az szavatol­Nyugati hírügynökségek szerint a tanzániai kormány kedden közleményben jelen­tette be, hogy az ugandai ál­lamfő hétfőn parancsot adott csapatainak a tanzániai ha­tár átlépésére.” A közlemény ezt provokációs cselekedetnek minősíti és hangsúlyozza, hogy „Tanzánia megteszi a szükséges intézkedéseket”. A két afrikai ország fe­szültté vált viszonyára a — különösen a legutóbbi időben szinte mindennapossá vált — kölcsönös vádaskodások utal­A bagdadi arab külügy­miniszteri értekezlet kedden saját kebeléből hattagú bi­zottságot delegált az államfői csúcstalálkozó munkaokmá­nyának megszerkesztésére. A bizottságban Irak. Szí­ria, Jordánia, Tunézia és Kuvait külügyminisztere, va- valamint a PFSZ politikai osztályának vezetője kapott helyet. A csúcs az eredeti tervek szerint csütörtökön kezdődik. hatja, ha a nukleáris fegy­verrel rendelkező országok kötelezettséget vállalnak nemzetközi szerződésben rögzített garanciák betartásá­ra — hangsúlyozta Troja­novszkij. A közgyűlés elsőszámú bi­zottságának ülésén felszó­lalt Henryk Jaroszek, Len­gyelország állandó ENSZ- képviselője is. Jaroszek alá­húzta a szovjet javaslat fon­tosságát és időszerűségét. nak. Nyugati hírügynökségek ezzel kapcsolatban emlékez­nek Uganda két héttel ezelőt­ti vádjára, miszerint Tanzá­nia agressziót követett el el­lene. Tanzánia ezt cáfolta. Ugandai katonai alakula­tok kedden betörtek Tanzá­nia területére és az ország északnyugati részén, a Viktó- ria-tótól nyugatra heves har­cok folynak tanzániai ér ugandai csapatok között — közölték tanzániai kormány­forrásokra hivatkozva a nyu­gati hírügynökségek. Közben a bagdadi lapok a külügyminiszteri értekezle­ten elhangzott felszólalásai? közül számosat ismertettek. Ezekből kitűnik, milyen vá­lasztóvonalak húzódnak az arab világon belül. A konzer­vatív, amerikabarát tábor képviselői nem óhajtanak ra­dikális döntéseket. A demok­ratikus Jemen képviselője viszont sürgette a Camp Da­vid-i alku elítélését. A líbi­ai külügyminiszter hangoztat­A SALT-II megköthető! A Szovjetunió és az Egye­sült Államok olyan közel ju­tott a SALT—II. megállapo­dáshoz, hogy elképzelhetet­len, miért ne köthetnék meg — jelentette ki hétfői sajtó- értekezletén Paul Warnke, az Egyesült Államok fegyver­zetellenőrzési és leszerelési hivatalának kedden leköszö­nő igazgatója. „A SALT—II-nek olyan előnyei lennének” — tette hozzá Warnke, aki eddig SALT-tárgyalásokon részt­vevő amerikai küldöttség ve­zetői tisztét is betöltötte —, „hogy nem látom be. miért szeretné bárki is, ha megkö­tése elmaradna”. Arra a kérdésre, szüksé­ges-e a kérdés magasabb szinten történő újratárgyalá­sa, az amerikai politikus ta- gadólag válaszolt: „A múlt heti moszkvai Gromiko— Vance megbeszéléseken tel­jes egészében áttekintették a témát. A genfi tárgyalások megfelelő fórumot biztosíta­nak a kérdésnek” — mon- lotta Warnke —, „de ha bár­mely fél szükségét érzi. hogy a tanácskozásokat magasabb szintre emeljék, meg fogja tenni javaslatát”. ta. hogy Szadatot úgy kell kezelni, mint Izrael szövetsé­gesét. A konzervatívokat mozga­tó Szaúd-Arábia — saját ha­gyományai szellemében — óvatos nyilatkozatot tett, amelyben szó esett a Palesz­tinái Felszabadítási Szervezet egyedüli képviseleti jogának elismeréséről, és arról, hogy Rijad „nem tekinti Camp Dávidét olyan megállapodás­nak, amely alapján békét le­het teremteni”. Első ízben népesítette be közönség a győri Kisfaludy Színház új épületének néző­terét tegnap este. Felcsen­dültek a Himnusz hangjai, majd József Attila Ars poe­ticája hangzott el a Kisfaludy Színház művészének. Nagy Sándor Tamásnak tolmácso­lásában, s egyben megkezdő­dött az az ünnepség, amelyet a megyei művészek, társin­tézmények, kulturális és szellemi dolgozói, amatőr együttesek és a színház volt tagjai, az üzemi közönség- szervezők és az építésben ki­emelkedő társadalmi munká­val részt vevő szocialista bri­gádok képviselőinek tisztele­tére rendeztek. Cserhalmi Imre, a Kisfa­ludy Színház igazgatója kö­szöntötte a megjelenteket, akik között helyet foglalt Kreiter Mária, a megyei párt- bizottság propaganda és mű­velődési osztályának vezető­je, Módos Dezsőné, a városi tanács elnökhelyettese, Jan- kovits György, a megyei ta­nács művelődésügyi osztály- vezetője és Szabó Rudolf, a városi pártbizottság osztály- vezetője. Mint köszöntőjében Cser­halmi Imre elmondta, a teg­napi ünnepséggel kezdődött mee az az eseménysorozat, ameúvel Győrött Thália új hajlékát, köszöntjük. — Ma este cse’ádi körben ünnepelünk — folytatta az igazgató —, hiszen a nézőté­ren és az elnöki asztalnál ülők is egyaránt a kultúrát sz^ieáliák. Ünnepi beszédet .Tankovits Györev mondott. Felvázolta a győri színjátszás kétszáz­éves, nehézségekkel teli múltját, majd így folytatta: — Amire közel kétszáz esztendeje vágytak Győrött, ag «aast szocialista államunk áldozatkészsége nyomán valósággá vált A mi új épü­letünk nemcsak helyével, ha­nem létrejöttének egész fo­lyamatával győri, köszönet a létrehozásban fáradozó fizi­kai és szellemi dolgozóknak. A társadalmi megsegítésnek olyan mozgalma bontakozott ki, amely az építkezés utolso hónapjaiban megoldhatatlan­nak látszó nehézségeken is átsegítette az építkezés veze­tőit. Az új színházi otthon birtokba vétele majd azzal lesz teljes, ha nemcsak be­költözünk, hanem a szó jó értelmében megszokjuk, s szellemi szükségletté is vá­lik a színházlátogatás. Bí­zunk abban, hogy ez a folya­mat nem várat magára éve­kig. Őszintén kívánom, hogy ez az épület mindnyájunk örömére és gazdagodására hosszú évtizedeken át szol­gálhassa a magyar színház- művészet ügyét. Az ünnepség befejező ré­szében Kreiter Mária adott át. kitüntetéseket, emlékpla­ketteket. A színház építését kiemelkedő társadalmi mun­kával huszonkét szocialista brigád segítette, amelyek ve­zetői emlékplakettet vehet­tek át. Szocialista kultúráéit kitüntetést kapott Ballal Ist- ván színművész. A színház jelenlegi tagjai közül négyen „Kiváló munkáért” kitünte­tést vettek át, a színház 33 volt művészét pedig diszpla- kettel és emlékalbummal ju­talmazták. Végül a meghívott vendégek tiszteletére a szín­ház társulata bemutatta Illyés Gyula Fáklyaláng című drámáját. Pió Szál jut—6 Utolsó ellenőrzések Uganda megtámadta Tanzániát Bagdad: Gsütörtököa csúcs ÜNNEPÉLYESEN avatták fel tegnap Moszkvában a nagy kommunista forradal­már, a szovjet állam, a kom­munista párt kiemelkedő sze­mélyisége, Jakov Szverdlov emlékművét. Az új emlékmű a város központjában, a Kreml közelében, a Forrada­lom terén áll. ADDISZ ABEBA-i sajtó­jelentések szerint az etiópiai kormánycsapatok október hónap folyamán az eritreai szakadároktól visszafoglalták a Vörös-tenger mentén fek­vő Bejlul, Edd és Tgio tele­püléseket és ezzel megsza­kadt a szeparatisták kaocso- lata az őket támogató külső erőkkel. ANDREOTTI olasz mi­niszterelnök kedden beszé­det intézett a parlamenti képviselőkhöz és lényegében felvettette a bizalmi kérdést. A kormány azért fordult köz­vetlenül a képviselőházhoz, mert zátonyra futottak a szakszervezetekkel folytatott tárgyalásai a kórházi alkal­mazottak fizetésemeléséről, és fokozódó feszültség jelei tapasztalhatók a munkanél­küliek körében is. MOSZKVA A Palesztinái Felszabadítási Szervezet kül­döttsége. amelv Jasszer Ara- fatnak. a PFSZ végrehajtó bizottsága elnökének vezeté­sével tartózkodik Moszkvá­ban, kedden koszorút helye­zett el a Vörös téren, a Le- nin-mauzóleumnál és lerótta kegyeletét az ismeretlen ka­tonának a Kreml falánál levő síriánál is. WASHINGTON. Az ameri­kai kormány kedden határo­zott támogatásáról biztosítot­ta az iráni vezetést és re­ményét fejezte ki, hogy a sah, s az úgynevezett mér­sékelt; ellenzék támogatásá­val. folytatni tudja maid „po­litikai liberalizálását és gaz­dasági reformjait”, A külügy­minisztérium szóvivője kö­zölte, hogy Washington „rendszeres kapcsolatban áll” az iráni kormánnyal. A szóvivő szerint „komoly gon­dokon” kell urra lennie az iráni vezetésnek, de ez — mondotta — remélhetőleg si­kerülni fog. Irán Amerika legnagyobb fegyvervásárlója: az elmúlt évtizedben mint­egy tízmilliárd dollár értékű hadianyagot vásárolt. AZ AMERIKAI KOR­MÁNY kész mesterséges mű­holdat építeni és fellőni Ki­na számára, olyat, amely fon­tos szerephez jut a kínai had­sereg hírközlésében is. A Wa­shington Star kedden ameri­kai kormányforrásokra hi­vatkozva számolt be a dön­tésről. A Carter-kormány június­ban repülőgépen szállítható földtani vizsgáló-berendezé­sek eladását engedélyezte Pe­king számára. Hasonló be­rendezéseket a Szovjetunió és más szocialista országok nem vásárolhatnak, mert — az amerikai indoklás szerint — a korszerű műszerek szá­mítógépek katonai célokra is felhasználhatók. A LIBANONI jobboldali miliciák orvlövészei kedden újabb súlyos provokációkat követtek el Beirutban. Az akciók a főváros keleti ré­szébe összpontosultál?. Szinn el-Fil és Dekuaneh előváro­sokban többízben heves ösz- szetűzés támadt a 'milicisták és az arabközi békefenntartó erők alakulatai között. Az összecsapásokban hétfőn haj­nalra hárman vesztették éle­tüket. NEW YORK. Kedden New Yorkban összeült a Biz­tonsági Tanács, hogy az afri­kai államok kérésére újból megvitassa a Namíbiában ki­alakult helyzetet Tiltakozás,.. A rhodesiai fajüldöző rezsim a helyi afrikai fiatalok erő­szakos besorozásával igyekszik válságos helyzetén javítani az országban. A képen salisbury-i egyetemisták jegyzéket írnak alá, amelyben a kormány döntése ellen tiltakoznak. Az úti előkészületeket foly­tatnak már a Szojuz—31 űr­hajón a világrekorder űrket­tős tagjai: az utolsó ellenőr­zéseket, méréseket végzik a berendezések. Ismeretes, hogy Kovaljonok és Ivan- csenkov nem a saját űrhajó­jával tér vissza a Földre, az­zal a Bikovszkij—Jähn nem­zetközi páros jött haza. Az űrhajócserére azért volt szük­ség, mert a Szaljut—6 jelen­legi állandó személyzete igen hosszú ideig maradt a világ­űrben, s biztonsági okokból a Szojuz-űrhajók egyes alkat­részeit száz napnál hosszabb ideig nem akarják használat­ban tartani. A két űrhajós kedden szin­te az egész napot a „Bíbic” - öltözékben töltötte, hogy szervezetük fokozatosan visz- szaszokjék a várható megter­heléshez. Ennek ellenére volt idejük a testgyakorlásra, és a kialakűlt szokásodnak megfelelően „pihenésiképpen” a Föld megfigyelésével is foglalkoztak. A KGST tizedik tagja Moszkvában, a KGST szék­házában megkezdte működé­sét a Vietnami Szocialista Köztársaság állandó KGST- képviselete. Ebből az alka­lomból Nguyen Xuan Trang, a képviselet vezetőjének he­lyettese az APN tudósítójá­nak adott nyilatkozatában a többi között elmondotta, hogy a KGST végrehajtó bízott­Kína-Japán: „új hajnal” Kínai politikai és sajtókö­rökben „történelmi jelentő­ségűnek” minősitik Teng Hsziao-ping miniszterelnök­helyettes most végétért nyolcnapos tokiói látogatását és hangsúlyozzák, hogy az augusztusban aláírt kínai— japán béke és barátsági szer­ződés ratifikációs okmányai­nak kicserélése „új hajnal” kezdetét jelenti Peking és Tokió sok vihart látott kap­csolatainak történetében. Az eddigi legmagasabb szintű kínai látogatás nyo­mán Pekingben arra számí­tanak, hogy az elkövetkező időkben példátlan méretek­ben meggyorsul és kiszélese­dik Kína és Japán gazdasági, politikai és bizonyos értelem­ben katonai együttműködése. Kínai vezető körökben nem rejti véka alá azt a vé­leményt, hogy Peking straté­giai fontosságúnak tekinti a sokoldalú kapcsolatok erősí­tését és fejlesztését tegnapi ellenségével, Japánnal, amelyről úgy ítéli meg, hogy sikerült szervesen beépíte­nie a Mao által meghirdetett „három világ” koncepció alapján létrehozandó szovjet­ellenes egységfrontba. A kínai fővárosban mű­ködő ázsiai diplomaták nem kis aggodalommal figyelik a kínai—japán viszony alaku­lását és attól tartanak, hogy Kína. Japán és az Egyesült Államok részvételével há­romhatalmi tengely jöhet létre, amely felboríthatja a jelenlegi hatalmi egyensúlyt Ázsiában. ságának legutóbbi ulánbátori ülésszakán döntés született arról, hogy KGST közremű­ködéssel folytatják azokat az építkezéseket, amelyek a kí­nai gazdasági és műszaki se­gítség megszüntetése követ­keztében leálltak. Ezzel egy­idejűleg egyeztették, hogy a testvéri országok miként vesznek részt Vietnam nép­gazdaságának helyreállításá­ban és a szocialista építésihez szükséges anyagi-műszaki bázis megteremtésében. Az első ilyen beruházás eredményeként hamarosan megépül a transzvietnami észak—dél vasútvonal, amely Hanoit köti össze Ho Si Minh-várossal. Ezen kívül szovjet közreműködéssel épü! Délkelet-Ázsia egyik legna­gyobb vízierőműve, továbbá a hanoi és a haiphongi ház­gyár. A rézbányászatban bol­gár szakemberek segitik a vietnami munkásokat, a len­gyelek pedig eay hajógyár építésében működnek közre. Magyarország a távközlési berendezése!? gyártásának megszervezésében, az ásványi kincsek feltárásában, vala­mint egy kenyérgyár és eev bútorgyár építésében nyújt segítséget Vietnamnak. KItfHFÖlD 1978. november 1., szerda RÖVIDEN 2 ■

Next

/
Thumbnails
Contents