Kisalföld, 1979. március (35. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK' Az OVH és a mérvéi tanács együttműködése A vízügyi beruházások helyzete, tervei Veszélyes Janus-arc A mitológiából ismert Janus istennek két area volt. A világpolitikában a kétarcúság nem egy­szer életveszélyes követ­kezményekhez vezethet. Ez a régi igazság bizo­nyosodik be nem utolsó­sorban az amerikai ma­gatartás nyomán most a Távol-Keleten, amely­nek fejleményeit a szó szoros értelmében lé­legzetét visszafojtva, fi­gyeli az aggódó emberi­ség. Még az Egyesült Álla­mok szövetségeseinek sajtójában is érzékeltet­tek bizonyos fenntartá­sokat egy legalábbis kü­lönös egybeesés miatt: Blumenthal amerikai pénzügyminiszter éppen akkor tartózkodik Pe- kingben és folytat Teng Hsziao-ping miniszterel- nök-helyettessel általa ..kitűnőnek és alapos­nak'’ minősített, tárgya­lásokat, amikor kínai hadosztályok dúlják pusztítva-gyilkolva Vi­etnam földjét. A tény — sajnos — önmagáért beszél. Ezen semmit sem változtathat az a groteszk washing­toni bizonyítvány-ma­gyarázat, amely szerint Blumenthal ..igyekszik rávenni Pekinget táma­dó csapatai visszavoná­sára”. Az ezzel kapcsola­tos kínai reagálásban a Fehér Ház és a State Department pontosan azt kapta, amire számít­hatott. A kínai főváros­ban nem titkolt iróniá­val úgy fogalmaztak, hogy „az amerikai fi­gyelmeztetés elsősorban belső és nemzetközi pro­paganda-célokat szol­gál”. Az igazán tragikus eb­ben a megállapításban éppen az, hogy közel jár az igazsághoz. A világ nem felejti el azt, hogy Teng éppen a vietnami agresszió előestéjén járt az Egyesült Államokban, ahol nyíltan deklarálta Kína támadó szándéka­it, miközben Washington hangsúlyozott tinnené- lyességgel fogadta. Ez­ért emlékeztet a Pravda szerdai állásfoglalása arra, hogy egyesek, akik ma a vietnami lángok­nál a pecsenyéjüket sze­retnék megsütni, egyszer maguk is effajta tűz­vész kárvallottjai lehet­nek . . . Hiába mutat „mérsék­lő szándékot” az egyik arc, miközben a másik „kitűnő és alapos” tár­gyalások során üzleteket köt; miközben London „nem hozza összefüg­gésbe” a Harrier-repülő- gépek kínai eladását a délkelet-ázsiai helyzet­tel; miközben éppen most írtak alá három nagy megállapodást a nyugatnémet Messer­schmidt (!)—Bölkow— Biohm cég és a kínai kormány képyiselői. Amikor agresszió fo­lyik, mindenki történel­mi nagyságrendű fele­lősséget vállal, aki bár­milyen módon támogat­ja az agresszort. Megyénk vízügyi fejődé­seinek helyzetéről tárgyaltuk tegnap délelőtt Győrött, a megyei tanácson az Országos Vízügyi Hivatallal közös, évente rendszeresen sorrake- rülő tervegyeztető tanácsko­záson. Lombos Ferenc, a me­gyei tanács elnöke köszön­tötte a résztvevőket, közöttük fír. Ülés Györgyö', az. OVH elnökhelyettesét. Gősi •Sán­dort, az MSZMP KB Izgid. Szabó Mihályt, a m-gyei pártbizottság titkárát. Fa Ta­nyai Tibort, az S.ZJMT titká­rát . Jelen voltak az OVH ve­zető munkatársai, az ÉVIZTG vezetői, képviselői is. hogy elmondják szakterületük ta­pasztalatait. A tárgyaláson elsőként a múlt évben meghatározott feladatok teljesítését értékel­ték. Kölcsönösen megállapí­tották. hogy eredményes volt a szoros munkatársi kapcso­latokra alapult az OVH és a megyei tanács együttmű­ködése. Megyénk tervtel.iesi- tése országosan is az elsők között értékelhető. A beruházások között a Győr jobb ivóvízellátását szolgáló nagybajcsi vízmű el­ső ütemének éoíté-.e a tervek szerint halad. 1979-ben üzem­be helyezik a térszíni meden­cét és a szűrő; lázat. így a vízmű 20 ezer köbméter na­pi kapacitásra lesz képes. Ve­zérlése egyelőre kézzel tör­ténik. az automatikus vezér­lés 1930-ra készül el. Ki­emelt fontosságként szerepel a tervekben Sopron ivóvíz­ellátásának megoldása, amelyhez az OVH jelentős segítséget nyújt. A győri szennyi iztyztíto építésének V. ijtéves tervi programja két részből áll. Az c1ső ütem. az «‘emelő telep kivitelezése tavaly megkez­dődött. de üzembe helyezése csak 1931-re várható, mert 'a Ganz-MÁVAG a szivaly- tyuk szállítását csak a jövő év végére vállalta. A máso­dik ütem a tisztító telep, je­lenleg a beruházási program készül, jövőre pedig készen lesznek a kiviteli tervek is. Ugyancsak a jövő év végé: befejeződik a műszaki elő­készítés és a tereprendezés. A soproni szennyvíztisztító telep biológiai fokozatának műszaki előkészítése 1980, el­ső felében befejeződik, s még abban az évben meg­kezdhető az építés. A beru­házás átnyúlik a VI. ötéves terv. időszakára. Folyamatos a mosonmagyaróvári tisztító- telep műszaki előkészítése. A terveket a VIZITERV az idén elkészíti, jövőre meg­kezdődik az építés. A haló­dik ötéves tervben készül el a csornai 'tisztítótelep, terve­zését a MÉLYÉPTERV jövő­re befejezi. A következő öt­éves tervre átmenő beruhá­zás lesz a kapuvári szenny­víztisztító építése is. A fentiekből is latszik; de országosan is jellemző, amit y tegnapi tanácskozáson az OVH vezetői elmondtak: a következő ötéves tervidőszak vízügyi beruházásai környe­zet védelmi. szennyvíztisztítá­si és csatornázási közpon- túak. s elsősorban a nagyvá­rosok ilyen jellegű gondjait kell megoldani. (Ilyen mó­don szerepel a tervekben Győr városa is.) Az említet­teken tú] nagyon fontos me­gyénk mind az öt városában a vízellátás fejlesztése, vala­mint a községek egészséges ivóvízzel való ellátása. A me­gyei tanács és az OVH szo­ros együttműködése révén a következő években komoly előrelépés várható. A terv­egyeztető tárgyaláson szó volt megyénk öntözés-fej- lyesztési elképzeléseiről, lehe­tőségeiről is. J. F. SzoIUferlIásS és toá&ágí gyűlés Befejeződtek a isssgysr-kasíMzsai tárgyalások Sarlós Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa fő­titkárának. és Ros Samaynak, a Kambodzsai Nemzeti Egy­ségfront Központi Bizottsága főtitkárának vezetésével, szer­dán befejeződtek a hivatalos magyar—kambodzsai tárgya­lások. A megbeszéléseket követő­en Ro-s Samay — aki a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának meghívására hiva­talos. baráti látogatáson tar­tózkodik hazánkban — a Népfront Belgrad rakparti székhazában újságírókkal ta­lálkozott. Szolidaritási és barátsági gyűlésen találkozott szerdán a főváros dolgozóival a Kam­bodzsai Nemzeti Egységfront Központi Bizottságának Ros Samay főtitkár vezette kül­döttsége. A Marcibanyi téri if júsági ház nagytermében ott voltak a fővárosi nagyüze­mek munkás'.eollektíváinak, szocialista brilomjainak kép­viselői, a politikai, az állami és a társadalmi szervek ve­zető személyiségei. Részt vettek a gyűlése i a hazánk­ban tanuló kambodzsai diá­kok is. Az élné'.esésben foglalt he­lve,! Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja. a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának főtitkára. Bostai Károlyné, a HNF bu­dapesti Bizottsága titkárának megnyitója után Mólnál' Bé­la, a HNF Országos Tanácsá­nak titkára mondott beszédet. — Barátságunk a kambod­zsai néppel nem új — mon­dotta. — Rokonszenvünk. szolidaritásunk kísérte hősi küzdelmét az amerikai ag­resszió elleni harc időszaká­ban, és örültünk győzelmé­nek. Ez a barátság azonban nem bontakozhatott ki. mert a hatalom-bitorló Pol Pót— leng Sary klikk elzárta a né­pet, elszigetelte igaz barátai­tól. Barátságunk a forradal­mi erők győzelmével meg­újult, kibővült. Felszólalt a nagygyűlésen „Ros Samay főtitkár is. Beve­zetőben szólt azokról a ke­gyetlenségekről, amelyek a Pol Pót—leng Sary rezeim uralmát jellemezték. Az elmúlt időszak megpró­báltatásai után Kambodzsa e3 Magyarország barátsága ma tisztább és szilárdabb, mint valaha — hangsúlyozta. Beszéde végén Ros Samay átnyújtotta Molnár Bélának a kambodzsai Nemzeti Egy­ségfront vörös zászlaját. A résztvevők ezt követően táviratot fogalmaztak meg a kambodzsai népnek. tlésl tartóit a KISZ Központi Bizoüsága A nemzetközi ifjúsági és diákmozgalom időszerű kér­déseiről, valamint a fiatal művészek helyzetéről, a KISZ körükben végzett munkájá­ról tárgyalt szerdai ülésén az ifjúsági szövetség Központi Bizottsága. AMaróthy László­nak, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának, a KISZ Központi Bizottsága első titkárának elnökletével meg­tartott tanácskozáson részt vett és felszólalt Övári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkává. Ott volt Pozs'gay Im­re kulturális és Polinszky Károly oktatási miniszter. A Központi Bizottság meg­hallgatta és tudomásul vei le Barabás Miklósnak, a titkár­ság tagjának a nemzetközi if­júsági és diákmozgalom idő­szerű kérdéseiről tartott tá­jékoztatóját. A továbbiakban a testű1'' Barabás Jánosnak, a KB titkárának előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta á fiatal művészek társadalmi helyzetével és a KlSZ-körök- ben végzett tevékenységével foglalkozó jelentést. A Központi Bizottság végül személyi kérdéseket tárgyalt. Tojás, minden mennyiségben Ipari szövetkezetek vezetői Mihályiban Gazdálkodás és fegyelem Megyénk ipari szövetkezeteinek elnökei egyhetes tovább­képzésen l esznek részt a megyei tanács mihályi továbbképző központjában. Tegnap délután Háry Béla. a megyei pártbi­zottság első titkára tájékoztatta a továbbképzés résztvevőit az aktuális külpolitikai kérdésekről és az időszerű gazdaságpoli­tikai (ennivalókról. Négy cs félmillió tojást vizsgálnak át és csomagolnak a kül­földi cs hazai fogyasztók számára a Győri Baromfiipari Vál­lalat ötíevényi tojásfeldolgozó üzemében. Az ..alapanyagot”, az exportpiacon is keresett tojást főleg a környékbeli — öt- Icvényi, dunamenti, szabadhegyi — termelőszövetkezetek „to­jásgyáraiból” vásárolják. Ha megyénk ötvenmilliárd forintnyi termelési értéké­hez mérjük a harminchárom ipari szövetkezet 1.1 milliár­dos termelési értékét, látszat­ra nem számottevő e tevé­kenység. De ez valóban csak látszat, semmiképp sem mondhatjuk, hogy elenyésző az ipari szövetkezetek mun­kája, a munka értéke. Az ipari szövetkezetek a szolgál- latás kivételével teljesített éle tervüket. A bázishoz képest eredményeik jók. a tervezett­hez azonban már kevésbé. Mindez sejtetni engedi, hogy a szövetkezetek tervei reáli­sak. a szolgáltatások igények szerinti, megyei szintű átfo­gó vizsgálata azonban szük­ségesnek látszik. íme. egy feladat azok közül, amelyek­ről Háry Béla szólott a to- vábbképzés résztvevőinek. A találkozó alkalmával el­sőként említette Kína vietna­mi agressziójának néhány vi- lágoolitikai összefüggését. Ez­után a népgazdaság egyensú­lyi helyzetéről, a tőkés piaci gazdálkodás megismerésének szükségességéről beszélt. Em­lékeztetett arra: eddig is azt mondtuk. hogy változzék, korszerűsödjék a gyártmány- szerkezet. de most már cse­lekedni. tenni kell. Nemze­tünk jövője miatt erre van szükség. Ismert, hogy új vi­lággazdasági helyzetben kell meglelni népgazdaságunk he­lyét. A helykeresésben nem kevés feladat jut a külkeres­kedelemnek. Ezt azért érde­mes külön említeni, mert a külkereskedelmi értékesítés jelenleg nem elégíti ki az igé­nyeket. Az előadó részletesen be­szélt a gazdálkodást irányí­tó vezetők felelősségéről, a vezetés cs a munkahelyi fe­gyelem együttes követelmé­nyeiről. Emlékeztetett arra, hogy szellemi javainkat a legmegfelelőbb helyen hasz­nosítjuk-e? A válasz egyér­telmű: még nem. Sok múlik a vezetőkön. Egy gazdasági egység áruértékesítési lehető­ségeinek felkutatása csakis a vezetőkön múlik. A jelen­legi helyzetben ezért a koráb­binál sokkal nagyobb igényt támasztunk a külkereskede­lemben illetékes szervezetek, testületek felé. A megyei pártbizottság el­ső titkára kitért a munká­sok felelősségére, valamint a munkahelyi létszámfelülvizs­gálatokra. Nyíltan fogalmazta meg azt a közöségi igényt, hogy váljanak konkrétabbá a jogok és a kötelességek, és mindezek tükröződjenek a kollektív szerződésekben is. A rossz munkának legyenek konkrétabbak a szankciót. A megyei pártbizottságnak az a szándéka, hogy egységes szemléletet alakít ki vala­mennyi illetékessel: a terme­lés folyamatában a vezetői utasításnak van érvénye, az üzemi demokrácia pedig a ki­alakított fórumokon érvénye­sül! Minden intézkedés akkor ér célt. ha a tudatra ható fe­gyelmezés egyik eszköze. E szemszögből vizsgálta a me­gyei pártbizottság első titká­ra a kezdeti létszámfelülvizs­gálat tapasztalatait. Hangsú­lyozta, ennek alapvető célja, hogy egy munkahelyen annyi ember dolgozzon, amennyi­re szükség van. A létszám fe­lülvizsgálatot a legilletéke­sebb munkahelyi vezető vé­gezze el. a felsőbb szintű ve­zető pedig értékelje azt. Vár­ható, hogy az üzemekben alkalmazotti cs egyéb munka- területen munkaerő szabadul fel. Esetenként nem lesz olyan új munkahely, ahova a dolgozó menni szeretne. A létszámfelülvizsgálatnak ter­mészetesen van más tanul­sága is: elsősorban az. ho'V a vállalati munkaerőgazdál­kodás tapasztalatait át k?U tekinteni. Enné! is lényege­sebb tapasztalat, hogy ez gazdasági helyzetünk jobb megértését se i. A megyei pártbizottság el­ső titkára becsületes, ada­gon felüli munkát kért a me­gye ipari sző e.tkezeteinek vezetőitől. V,L. AZ MSZMP GYÖR-SOPRCN MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1979. MÁRCIUS 1„ CSÜTÖRTÖK ________________ARA: 1,20 FORINT______________________XXXV, ÉVFOLYAM, 50. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents