Kisalföld, 1980. augusztus (36. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-01 / 179. szám

AZ MSZMP GYŐR SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1980. AUGUSZTUS 1., P -NTEK ARA: 1,20 FORINT XXXVI. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM Kádár János fogadta a francia külügyminisztert Befejeződtek Púja Frigyes és Jean Francois-Poncet tárgyalásai Cemutatkozó látogatások o Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke és Apró Antal. az országgyűlés elnöke be­mutatkozó látogatáson fo­gadta Bryan George Cartled- ge-ot, Nagy-Britannía és Észak-írország Egyesült Ki­rályság magyarországi rend­kívüli és meghatalmazott nagykövetét, valamint Jac­ques Lecompt-ot, a Francia Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetét. Visszatért a szovjet- vietnami ürpáros A csütörtök délután, ma­gyar idő szerint negyed hat­kor sikeresen végrehajtott le­szállással véget ért a nyolc­napos szovjet—vietnami űr­kísérlet. Viktor Gorbatko és Pham Tuan utolsó munka­napját a világűrben teljes egészében a legizgalmasabb és leg felelősség teljesebb mű­velet, a leszállás előkészítése és végrehajtása töltötte ki. Az utolsó közösen elfogyasz­tott reggeli után Rjumin. Pgpov, Gorbatko és Pham Tuan együtt ellenőrizte még egyszer a Szojuz—36 fedél­zeti rendszereit, majd a két űrpáros búcsút vett egymás­tól. Gorbatko és Pham Tuan megköszönte vendéglátói sok-sok segítségét, majd el­hagyta a Szaljut—6-ot. A Moszkva közelében levő föl­di irányítóközpont nagyter­mében helyet foglalók a tele­víziós közvetítés jóvoltából láthatták, hallhatták a bú­csút. A két visszatérő űrha­jós valamivel 11 óra előtt be­szállt a Szojuz—36-ba. majd bezárult az űrhajót a Szaljut —6-tal összekötő zsilipkamra. A szükséges előkészületek után valamivel 14 óra előtt a Szojuz—36 levált az űrállo­másról, távolodni kezdett és ezáltal gyakorlatilag meg­kezdte a visszatérés művele­tét. A Szojuz—36 űrhajó le­szállóegysége a Szovjetunió területének megadott térsé­gében, Dzsezkazgan vátostól 180 kilométerrel délkeletre ért földet. Viktor Gorbatko és Pham Tuan közérzete jó iraki gazdasági delegáció Budapesten A magyar-iraki gazdasági együttműködési állandó ve­gyesbizottság 6. ülésével kapcsolatos előkészítő tár­gyalásokra Subhi Yassin al- Samarae ipar- és ásványügyi miniszterhelyettesnek, a ve­gyesbizottság iraki társalel- nökének vezetésével csü­törtökön Iraki gazdasági de­legáció érkezett - Magyaror­szágra. A vendégeket a Feri­hegyi repülőtéren Melega Ti­bor külkereskedelmi minisz­terhelyettes, a vegyésbizott- ság magyar társalelnöke fo­gadta. Jelen volt Abdul Mahdi al-Shalan, az Iraki Köztársaság budapesti nagy- követségének ügyvivője is. Jean Francois-Poncet, a Francia Köztársaság hivata­los látogatáson hazánkban tartózkodott külügyminiszte­re csütörtökön délelőtt meg­koszorúzta a Magyar hősök emlékművét a Hősök terén. A koszorúzáson jelen volt Bényi József, a Magyar' Nép- köztársaság párizsi nagykö­vete. Jacques Lecompt. a Francia Köztársaság buda­pesti nagykövete. Farkas Mi­hály .vezérőrnagy, a budapes­ti helyőrség parancsnoka. Ezután a Külügyminiszté­rium Dísz téri veindégházá­Az, hogy különféle keres­kedelmi egységek baráti or­szágok áruit úgynevezett nemzeti heteken kínálják, immár hagyománynak minő­sül. Éppen tíz éve, hogy a Centrum-hálózat kezdemé­nyezte ezt a közkedvelt ke­reskedelmi akciót, amely szerte az országban egyre inkább kapcsolódik a test­vérmegye, a testvérvá­ros mozgalomhoz is Győrött is számos nemzeti héten találkozhattak a vá­sárlók lengyel, csehszlovák és NDK-beli árucikkekkel, hol a Centrum áruházban, hol a Győri Afész Kis-Duna áruházában, de volt már ak­ció legújabban a SZÖVKER Arrabona áruházában is. Eddig a ngmzeti hetek győri hagyománya. Az új­donsága viszont az, hogy a fent említett három áruház vezetése ezúttal közösen szervezte az akciót. A lakos­ság látja majd hasznát en­nek a koncentrált kereske­delmi akciónak, amelyben a három jelentős győri keres­ban Púja Frigyes külügymi­niszter és Jean Francois- Poncet magyar—francia jog­segély és kiadatási szerződést írt alá. Az eseményen jelen volt a Külügyminisztérium több vezető beosztású mun­katársa, ott volt Bényi József és Jacques Lecompt. Ezt kö- vetően folytatódtak Púja Frigyes és Jean Francois- Poncet hivatalos tárgyalásai. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székházéban fogadta Jean Francois-Poncet francia kül­kedelmi egység — ha erősen fogalmazunk: versenytárs — összefogva, külön-külön és együtt is növeli árukínála­tát. Jó útra léptek, amely­nek ■ joggal várják majd folytatását a vásárlók. Erről beszélt a nemzeti hét tegnap reggeli rövid megnyitóján Elek Sándor, az MSZMP Győr városi Bizott­ságának titkára. Hangsú­lyozta, hogy a kereskéde- lemtől is elvárja a XII. pártkongresszus határozata az állandó újra való törek­vést, a munkamódszerek ja­vítását, hiszen ez teremti meg a lakossági ellátás szín­vonalának fokozott emelését, a választék növelését, a ke­reskedelem kulturáltságának javítását. A vendégek, köztük Szabó Mihály, az MSZMP Győr- Sopron megyei Bizottságá­nak titkára, Balogh József, Győr város Tanácsának ál­talános elnökhelyettese és Kaszás Kálmán, a Centrum Áruházak vezérigazgatója megtekintették az NDK ügyminisztert. A megbeszé­lés során áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, valamint a nemzetközi hely­zet időszerű kérdéseit. Aczél György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese szin­tén délelőtt az Országházban fogadta a francia külügymi­nisztert. • A szívélyes légkörű talál­kozókon részt vett. Púja Fri­gyes külügyminiszter. Jelen volt Bényi József, hazánk párizsi nagykövete, és Jacques (Folytatás a 2. oldalon.) mmmemmmmmmmmmm nemzeti hét alkalmával kí­nált áruválasztékot a Cent­rum áruházban és az Arra­bona áruházban. Mindkét helyén ízléses tálalásban, külön kis bemutatókat ren­dezve fogadták a vásárlókat. Tizenötmillió forint értékű NDK-termék várta a három győri áruházban a vevőket, szinte a teljes áruskálát képviselve. Bizonyára nagy sikere lesz a gyermek „ör­dögbőr” nadrágoknak, férfi pantallóknak, a játékoknak, üveg—porcelánáruknak, ci­pőknek — dp sorolhatnánk tovább is a Német Demok­ratikus Köztársaság iparának szebbnél szebb — és tegyük hozzá kedvező árfekvésű ter­mékeit. , Bízunk abban, hogy a jövő hét közepéig tartó kereske­delmi akció képünkön jobb oldalon látható emblémája (Á, mint áfész, A. mint Ar­rabona és C, mint Centrum) nemcsak erre az egy alka­lomra érvényes... Cs. A. Hagyomány és újdonság NDK NEMZETI HÉf GYŐR ÁRUHÁZAIBAN A béke földjévé tegyük kontinensünket! Megemlékezés a helsinki záróokmány aláírásának ötödik évfordulójáról A Helsinki záróokmány aláírásának ötödik évforduló­ján csütörtökön kibővített ünnepi ülést tartott az euró­pai biztonság és együttmű­ködés magyar nemzeti bi­zottsága. A Parlament Va­dásztermében megtartott ta­nácskozás elnökségében he­lyet foglalt Sarlós István, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitká­ra és a nemzetközi Len in-b é­kedíjas Raymond Goor kano­nok. az európai biztonság és együttműködés nemzetközi bizottságának elnöke is. Az ünnepi ütést Kállai Gyula, a HNF OT és az EBEMNB elnöke nyitotta meg, a többi között hangsúlyozva: A helsinki záróokmány aláírása a békás egymás mellett élés híveinek sikere volt. Megszületésével a világ haladó közvéleménye joggal remélhette: a dokumentum a különböző társadalmi beren­dezkedésű országok közötti együttműködés alapja leszs Az európai biztonság és együttműködés madridi érte­kezlete előtt feladatunk, hogy közösen, reálisan felmérjük az utóbbi öt évben megtett utat, az elért eredményeket, s megvitassuk azokat a kér­déseket, amelyek a békés egymás mellett élés. az eny­hülés megszilárdítását szol­gálják. A jövő szempontjából a legfontosabb az lenne, ha a madridi találkozón döntés születne az európai katonai enyhüléssel és leszereléssel kapcsolatos értekezlet össze­hívásáról. Az elnöki megnyitót köve­tően Péter János, az ország- gyűlés alelnöke, az európai biztonság vés együttműködés magyar nemzeti bizottságá­nak tagja mondott beszédet. A feszültségek mai hullám­verésében is szilárdak azok az eredmények, amelyekre a helsinki konferencia előké­szítése épült, s tapasztalatai a mostani helyzetre vonatko­zóan is érvényes útmutatást nyújtanak — hangsúlyozta. Az egyik legdöntőbb tanul­ság: Helsinkibe a tárgyalá­sok 'Vezettek el. Ugyanakkor a kölcsönös bizalom megtapasztalt gya­korlatának olyan eredményei léteznek, amelyeknek féltését a francia köztársasági elnök varsói útja és Leonyid Brezs- nyevvel lezajlott találkozója, valamint Helmut Schmindt- nek a Szovjetunióban tett lá­togatása is bizonyítja. — Alapvető és jövőbe mu­tató tanulság az' is, hogy a bizalmatlanság fegyverkezési versenyt. a fegyverkezési verseny pedig bizalmatlansá­got szül. Ezt az ördögi kört kell a politikai és a katonai enyhülés egybetartozásának gyakorlatával megtörni. A Magyar Népköztársaság minden állami és társadalmi testületé részt vett a helsinki felé vezető út egyengetésében. a találkozó után pedig a finn fővárosban elfogadott elvek közös érvényesítésében. A nemzetközi feszültségek nö­vekedésének legelső jeleitől kezdve Magyarország min­dent elkövetett az együttmű­ködésért azokkal, akik fé­kezni szeretnék a feszültsé­gek növekedését és meg kí­vánják tartani az enyhülés eredményeit. Most pedig, amikor kezdenek bontakozni az enyhülés új lehetőségei, a Magyar Népköztársaság va­lamennyi hazai és nemzet­közi fórumon a kölcsönös bi­zalom előfeltételeinek a meg­teremtésén munkálkodik. A helsinki alapokmány aláírá­sának évfordulóján megtar­tott ünnepi ülésünknek az MSZMP XII. kongresszusán is megfogalmazott két szó a jelszava: „béke kell”. Nem szubjektív vágyakról, hanem korunk objektív kö­vetelményéről van szó, amelynek előttünk világosak . a távlatai. Látjuk azokat az utakat és módokat is, ame­(Folytatás a 2. oldalon.) Az Omani Népi Felszabaéílási Front kiildötlsésének tanácskozásai A Magyar Szolidaritási Bi­zottság meghívására július 28—31. között látogatást tett' hazánkban az Omani Népi Felszabadítási Front küldött­sége. A küldöttséget fogadta Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnö­ke és dr. Kovács Béla. a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának titkára, az Orszá­gos Béketanács főtitkára. A küldöttség megbeszélést foly­tatott a szervezetek közötti együttműködés kérdéseiről, a Magyar Szolidaritási Bizott­ság. a SZOT, a KISZ és a DÍVSZ képviselőivel. A kül­döttség csütörtökön elutazott Budapestről. Magyar-szlovák könnyűipari megállapodás Magyar—szlovák . könnyű­ipari megállapodási jegyző­könyvet írt alá tegnap dél­után Győrött, a Graboplast Pamutszövő és Műbőrgyárban dr. Szabó Imre könnyűipari miniszterhelyettes éS Jan Hrebek szlovák iparügyi mi­niszterhelyettes. Jan Hrebek háromnapos látogatásra érkezett hazánk­ba, delegáció — könnyűipari számítástechnikai és rend­szerszervező szakemberek — élén. A látogatásra a két or­szág könnyűipari közgazda- sági együttműködése jegyé­ben került sor. A magyar és a szlovák könnyűipar közti műszaki együttműködést m;ndkét fél igen gyümölcsö­zőnek tekinti, a közgazdasá­gi egvüttműködés azonban csak a legutóbbi években kez­dett kibontakozni. A mostani háromnapos látogatás célja éppen az volt. hogy a magyar és a szlovák könnyűipari vál­lalatok e téren is bővítsék kapcsolataikat. A szlovák szakemberek ki­vált nagy figyelmet fordítot­tak a Magyarországon január elsején érvénybe lépett gaz­dasági szabályozók tanulmá­nyozására. Annál inkább, mivel északi szomszédaink hasonló elképzelések meg­valósítására készülnek. En­nek tükrében tanulmányozták a magyar könnyűipari válla­latoknál az új ösztönzők al­kalmazásának tapasztalatait, s a számítástechnikának a termelés szervezésében, irá­nyításában betöltött szerepét. A delegáció ellátogatott többek között a . Budar>e*tj Bútoripari Vállalathoz, a Mi- no^ési p Tönv­nyűioari Szervezési Tnié7-°+- be tegnapi oroerarnia so-án pedig a maavar könnyűipar egyik fellegváraként számon tartott Győrben kereste fei a Oza Honiért Pamutszövő és Műbőrgyárat. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents