Kisalföld, 1982. június (38. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1982. JÚNIUS 1., KEDD ÁRA: 1.40 FORINT XXXVIII. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM Magyar-szovjet gazdasági tárgyalások ■ A Hídépítő Vállalat győri előregyártó üzemében új termékként hídszegély-elemek készülnek. Ebben az évben mintegy kétezer darabot juttatnak el az ország különböző hídjainak építkezésére. Lázár György fogadta Rudolf Roliliceket Rudolf Rohliceket. a cseh­szlovák kormány elnökhe­lyettesét hétfőn fogadta Lá­zár György, a Miniszterta­nács elnöke. Jelen volt Marjai József miniszterel­nök-helyettes. valamint Ko­vács Béla. hazánk prágai és Andrej Barcák. Csehszlová­kia budapesti nagykövete. A magyar—csehszlovák gazda­sági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság megtartotta az ülésszak első plenáris ülését. Egy gyárnak beillő üzem, amelynek mennyezete a csil­lagos ég. Csőkígyók egymás felett, vagy három-négy eme­let magasságig, közt ük utak. Maga a gyár 30 lépés mind­két irányban, s az üzemet ha­tároló falak helyett betonke­rítés. Hihetetlen bonyolult­nak látszó rendszer. 1500 mé­ter hosszúságú cső tekereg a nem túl nagy alapterületen, mégis minden kiszámított, a be nem avatott számára is megnyugtatóan elrendezett. A MOTIM új. ma avatandó qsőfeltáró üzemét írtuk le. azt a gyárat, amely Magyar- ország legrégebbi timföldgyá­rában. a Mosonmagyaróvári Timföld- és Műkorunggyár- ban épült, s melynek költsé­gei a hozzá kapcsolódó ki­szolgáló és irányító rendsze­rekkel együtt meghaladták a 220 millió forintot. Ami a csőfeltáró üzem le­írását illeti, végtelen leegy­szerűsítése a valóságnak, s erre most az úiságírót laikus mivoltán kívül az a körül­mény is készteti, hogy a MOTIM-ban alkalmazott technológia a Magyar Alumí­niumipari Tröszt dolgozóinak szolgálati szabadalma, s .a maga nemében egyedülálló a világon. A feltárás a bau­xitból való timföldgyártás meghatározó fontosságú mű­velet. Jó hatásfokkal való el­végzése jelentős mértékben növeli a technológia gazdasá­gosságát — fogalmazza a •Kik ember. Tekintve, hogy a Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja. a KB titkára hétfőn a KB székházában fogadta Le- onyid Szmirnovot. a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettesét. és szívé­lyes. elvtársi légkörű esz­mecserét folytatott vele az országaink egvüttműködését érintő időszerű kérdésekről A találkozón jelen volt Vla­gyimir Bazovszkij. a Szov­jetunió magyarországi nagy­követe. MOTIM tovább dolgozza fel a timföldet, a származékok, a szemcse, vagy a mullit előállí­tása alapvetően attól függ. milyen gazdaságossággal ké­szül maga az alapanyag. A most elkészült nagy ér­tékű üzemnek az előbbi a maghatározója. Persze nem csupán ez. A Mosonmagyar­óvári Timföld- és Műkarund- gyárban eddig tizenhat, egyenként 33 köbméteres autoklávban állították elő a timföldet. Ezek közül nyolc már 1942. óta üzemben van. Nemcsak korszerűtlenek, mondhatni életveszélyeseik is voltak már. Mindenképpen megértek a felújításra. A MOTIM a tröszttel egyetér­tésben úgy határozott hogy nem a régi. hanem annál jó­val magasabb szinten korsze­rűsíti timföldgyártását. Ala­pul' szolgált ehhez á sokat ígérő magyar csőfeltárásos szabadalom. Európában egy NSZK-beli üzemben alkal­maznak hasonlót, s az Egye­sült Államokban próbálkoz­tak vele. A hazai eljárás azonban teljesen eredeti. A hagyományos timföld- gyártási módszer szerint 210 Celsius fokon. 30 bar (at­moszféra) nvomáson nyerik ki a bauxitból a timföldet. Az úi eljárás szerint, a hőmér­sékletet 240 Celsius fokra nö­velve. 40—50 bar nyomáson, zárt csőrendszerben megy végbe a folyamat. Előnyének ígérkezik a feltárási hatásfok növelése, és nem lebecsülen­Leonyid Szmirnov ma­gyarországi tartózkodása so­rán megbeszélést folytatott Marjai József miniszterel­nök-helyettessel. a magyar- szovjet gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműkö­dési bizottság magvar társ­elnökével és Méhes Lajot ipari miniszterrel. A szovjet miniszterelnök- helyettes meglátogatott több ipari és mezőgazdasági üze met is. dó energiamegtakarítás. Az eddigi eljárással a bauxit a 1 um í ni umox id - tor talma nyolc van-nyolc van két száza­lékban nyerhető ki, már egy­két százalékos hatékonyság­javulás is óriási eredménnyel járhat. A MOTIM-ban 1974. óta működik egy kísérleti csőfel­táró üzem. A tervezők és ter­mészetesen a mosonmagyar­óváriak bátorságát dicséri, hogy ennek alapján a gyár teljes .alapanyagellátását” az új technológiára alapozva valósítja meg. A MOTIM dolgozói, beru­házók, műszakiak és termé­szetesen a timföldgyártók nagy buzgalommal követték a fejlesztést, vállalva a beruhá­zással járó többlelfeladato- kat. A timföldüzemiek egy­mást helyettesítették a beta­nulási idő alatt a régi üzem­ben. Hogy végül is a csőfeltá­rás miként váltja be a hozzá fűzött reményeket, arról méa korai lenne szólni. Az ma­gáért beszél, hogy egvharmad annyi anyagból készült mint amennyire a régi technológiá­hoz lett volna szükség. A MOTIM-ban biztosak a si­kerben. s ezt jelzi az is. hogy a csőfeltáró üzem mellett már készül egy új részleg ahol az eddigi tapasztalato­kat is felhasználva még na­gyobb hőmérsékleten és még nagyobb nyomás alatt nyerik majd ki a bauxitból a jim- föidet. F. J. Kanadába utazott Púja Frigyes Púja Frigyes külügymi­niszter Mark Macguian ka­nadai külügyminiszter meg­hívására hivatalos látoga­tásra tegnap Kanadába uta­zott. Búcsúztatására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Dorothy Jane Armstrong, Kanada budapesti nagykö­vete. Kanadai tárgyalásait kö­vetően a magyar diplomácia vezetője New Yorkba utazik, ahol részt vesz az ENSZ- közgvűlés 2..- rendkívüli le- szerelésí ülésszakán. ________ A z előtérben könyvárusí­tás, a teremben beszélgető, gyülekező közönség, a kezek­ben itt-ott dedikálásra váró kötetek — az író—olvasó ta­lálkozók megszokott képe. Jó a dologban a meghittség, a megszokás, de jó az eszten­dőről esztendőre való válto­zás is, hiszen a közönség min­dig más, más az érdeklődés, más az író, újak, reménykel­tők a könyvhét kiadványai. Mert a megszokott és változó kép ezúttal tegnap este Ka­puvár város Tanácsán fogad­ta az érdeklődőket, ahol az ünnepi könyvhét megnyitóját tartották. A tanács díszterme .zsúfolásig megtelt. Megérke­zett a két író, Galgóczi Erzsé­bet és Zala hat Zsigmond. minden feltétel adva volt, hogy író, olvasó és könyv, úgy ahogyan az megvan írva — találkozzék. A vendéglátó kapuváriak nevében Nagy András, Ka­puvár város Tanácsának el­nöke köszöntötte a megjelen­teket, majd Mónus Imre, a győri Kisfaludy Károly me­gyei Könyvtár igazgatóhe­lyettese mondott megnyitót. Fennkölt szavak, szónoki for­dulatok méltatták az ünnepi könyvhét, a könyv jelentősé­gét. Mintegy százezer kisebb- nagyobb rendszrességgel olva­só ember él a megyében, a fellapozott kötetek száma kétmillióra rúg, hatszáz he­lyen vásárolható is a könyv, 3 hogy valóban vásárolják, arra egy másik adat: tavaly nyolcvanmillió forint érték­ben talált gazdára olvasni­való. Sok ez, vagy kevés? Ke­vésnek semmiképpen nem kevés, de nem is ez a lényeg, hanem az, vajon olvassák-e a könyvet, vajon hat-e a nyomtatott betű, hat-e, aho­gyan szeretnénk? Hat a betű — tanúskodott erről az ünnepi megnyitó. Ahogyan megnyílt a hallgató­ság előtt Galgóczi Erzsébet, számos sikeres és szenvedé­lyesen közéleti töltésű mű szerzője, ahogyan vallott az irodalom, az esztétikai minő­ség, érték emberformáló ere­jéről Zalabai Zsigmond, úgy nyílt meg és fordult a könyv felé készen a befogadásra a kapuvári Tisztelt Olvasó. Is­mét megnyílt egy könyvhét és ismét több történt a sima megnyitónál. r. m. ■ Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hajózási üzemének dolgozói Győrött a Kos- suth-híd cs a Rábca torok közötti részen folyamszabályozási kotrást végeznek a Mosoni- Dunán. A meder mélyítésével jelentős mértékben javul az aranyparti szabad strand vi­ze. A munkával június 10-ig végeznek. Magyar szabadalom alapján (Jj módon ny erik a timföldet Technológiai váltása MOTLVl-ban Az Impozáns külsejű, modern üzem egy részlete. YILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A szövetkezetek és a jog Az Országos Szövetkezeti Tanács elnöksége hétfőn Rév Bajos elnökletével meg­tartott ülésén megvitatta a szövetkezetek jogi szabá­lyozásának továbbfejleszté­séről készült tájékoztatót. Elhatározta, hogy a beszá­molót. s az elnökség indít­ványait az OSZT legközeleb­bi teljes ülésén napirendre tűzi. Foglalkozott az elnök­ség a szövetkezetek nemzet­közi szövetsége oktatási programjával, a fejlődő or­szágok szövetkezeti mozgal­mát segítő kutatási tapaszta­latok rendszeres közzétételé­vel. ebben a magyar szö­vetkezeti mozgalom közre­működésével. Elismerését fejezte ki a 25 évfolyamába lépő — négy nyelven meg­jelenő. a világ minden ré­szébe eljutó — Magvar Szö­vetkezetek című folyóirat szerkesztő bizottságának. Az elnökség elhatározta, hogy az OSZT teljes ülését júli­us 3-ra Szolnokra összehívia. /sámliin Batinüiih látogatása Lázár Györgynek, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjá­nak. a Magvar Népköztársa­ság Minisztertanásca elnö­kének meghívására bambin Batmönh, a Mongol Népi Forradalmi Párt Politikai Bizottságának tagja, a Mon­gol Népköztársaság Minisz­tertanácsának elnöke június első felében hivatalos baráti látogatást tesz hazánkban. Szemtől szemben az íróval Könyvheti megnyitó Kapuváron

Next

/
Thumbnails
Contents