Kisalföld, 1983. március (39. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-01 / 50. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1983. MÁRCIUS 1., KEDD ÁRA: 1.40 FORINT XXXIX. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM Hazánkba érkezett a román külügyminiszter Az ÉDOSZ elnökségi ülésé A baromfiipar vállalatai­nál az önállósulás nyomár megnövekedett a szakszerve zet szerepe, a gazdálkodó színvonalának javításában i — állapította meg az ÉDOS7 elnöksége hétfői ülésén, ame Íven a baromfiipar helyzet' került napirendre. Tavaly s szakszervezet szakmai bizott­ságot hívott életre az önálló sült baromfiipari vállalato' tevékenységének1"’ vizsgálata ra, s a tapasztalatokat az ülésen vitatták meg. A bizottság nem csupán t d -Igozók szociális ' elyzetét s a munkakörülmények ala­kulásait vizsgálta, hanem a vállalatok gazdasági helyzc tét is elemezte. Eszerint a baromfiipar sikerrel teljesí­tette éves tervét, ám még jobbak lehetnének az ered­mények, ha a közös érdekelt­ség a baromfitermelő mező- gazdasági üzemek és a fel­dolgozók között szélesebb körben bontakozott volna ki Az Idén a tavalyihoz ha­sonlóan mintegy félmilliárd forint értékű beruházást va­lósítanak meg az iparág vál­lalatai, eisősdrban a rako­dás, csomagolás gépesítésére törekednek. A szakszervezet nagy súlyt helyez a továbbiakban is a szociális helyzet javítására, annál is inkább, mert az iparág dolgozóinak megköze­lítően 80 százaléka nő. A ko­rábbi évek fejlesztéseinél a vállalatok többségénél meg­épültek a korszerű bölcsődé': óvodák, s ezek mellé tavaly újabbakat alakítottak ki. Púja Frigyes külügyminisz­ter meghívására hétfőn hi­vatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Stefan Andrei román külügyminisz­ter. A vendéget a Ferihegyi re­pülőtéren Púja Frigyes fo­gadta. Jelen volt Barity Mik­lós, hazánk bukaresti és Vic­tor Bolojan. a Román Szo­cialista Köztársaság buda­pesti nagykövete. A megér­kezést követően a Külügymi­nisztériumban megkezdődtek a hivatalos magyar—román külügyminiszteri tárgvalások. A megbeszélésen részt vett Barity Miklós és Victor Bo­lojan. Este Púja Frigyes díszva­csorát adott vendége tiszte­letére a Külügyminisztérium vendégházában. Képünkön' StéPjit» Endreit (halra) Rína Frigyes üdvözli. Szigorú követelmények Az fiszak dunántúli tramszn'gáltató Vállalat sryffr-nidor- városi »(állomása a győri Tanácsköztársaság úttól délre eső. valamint a Gyárváros ipari és kommunális fogyasztói terü­letét látja e! villamos energiával A szolgáltatott energia az esti csúcsidőszakban eléri a 18—20 MVV-ot. Szövetkezeti exsiert Erosods epyuftimikodes, növekvő árukivitel Dr. Szabados Gyula, a já­rási pártbizottság első titká­ra azzal kezdte szóbeli ki­egészítését. hogy a gazdasá­gi egységek eredményes esz­tendőt zártak. A gazdálkodás tavalyi eredményei á helye­sen kialakított gazdaságpoli­tikai célok megvalósulását bizonyítják. Növelték a mi­nőségileg jobb. az eladható termékek termelését, többet állítottak elő, ezek több nye­reséget hoztak. Javult ja gaz­daságosság. a szemléleti és cselekvési egység. Az ered­mények mögött becsületes munka van. A mezőgazdasági üzemek 34 ezer tonna gabonával. 34 ezer hektoliter tejjel és 2400 tonna cukorral termeltek többet, mint az előző évben. Az üzemi termelési érték 10.1 százalékkal, az alapte­vékenység termelési értéke nedig 7,7 százalékkal haladta meg az 1981. évit. Az előző három év átlagához viszo­nyítva az üzemi termelési érték 21,8, az alaptevékenvség termelési értéke 16 9 száza­lékkal nőtt. A mezőgazdasáei nasvüzemek bruttó jövedel­me 12.4. a nveresése 17.1 szá­zalékkal több. Néhánv gaz­daságban — D unaszeg. Ko­ronád. Kunsziget, Nyúl — alacsonyabb lett a nyereség az előző évinél, ugyanakkor több termelőszövetkezetben — Bőnnrétalan, Győrzámolu Tán, Kajárpéc, győri Kos­suth — azt lényegesen meg­haladta. Javultak a gazdál­kodás mutatói a ténvői és a »•ábanatonai termelőszövet­kezetben 198‘1-ben sem Ellán-, sem mériesb’ánvos gazdaság nem volt a járásban. A politikai-gazdasági mun­kával kapcsolatban azt álla­píthatta meg a testület, hogy az eredményességében tük­rözte a határozatokban meg­fogalmazott célokat és irá­nyokat. A járási pártbizott­ság á felsőbb szintű és salát határozatai alapján segítette a közbeeső pártbizottságokat, pártvezetőségeket. önálló alapszervezeteket a gazdasá­gi tervek kialakításával és végrehajtásával összefüggő politikai munkában. A vég­rehajtó bizottság folyamato­san figyelemmel .kísérte az 1981. október 15-1 határozat feladati részének megvalósu­lását. A testület tizenegyszer tárgyalt gazdaság-politikai témát, amélv hét pártszerve­zet. illetve gazdasági egvség beszámoltatását, négy átfogó járási értékelést és feladat meghatározást, továbbá egv munkabizottsági vizsgálat megvitatását ielentette. A bi­zottság állásfoglalásait, ha­tározatait — a felszólalók többsége utalt erre — jól hasznosították a pártszerve­zetek. A munkatervek napi­rendjei lobban énültek az éves pártmunka főbb felada­tait magába foglaló munka- programra. megfelelő arány­ban és sulival tartalmazták a helvi gazdasági feladatok­hoz kapcsolódó célkitűzése­ket. Ezek sikeres teljesítése érdekében — ez a tapaszta­lat — sziaorúbb követelmé­nyeket támasztottak mindé" olvan területen, ahoi a g"” dálkodásban indokolatlan le. maradás, visszaesés mutat kozott, netán a mnnkasze” vezésben, a munkafegyelem­ben lazaságok történtek. A gazdaságpolitikái munka ak­tív segítői és részesei voltak a helyi társadalmi- és tömeg­szervezetek is. Egyebek között elhangzott a pártbizottsági ülésen: a mezőgazdasági . termelésben megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gabona- és húsprogramra a hatékony­ság. a hozamok növelése a takarmányhasznosítás javítá­(Folytatás a 2. oldalon.) A szövetkezeti külkereske­delmi vállalatok, az Áfész-ek, és a Meszöv-ök vezetői hét­főn a SZÖVOSZ székházában a fogyasztási szövetkezetek exportáru termelésének hely­zetét és a fejlesztés lehetősége­it vitatták meg. A külgazdasági feltételek romlása, .a túlkínálat és a nyomott árak ellenére az ex­port fokozását eredményesén segítették elő a szövetkezeti külkereskedelmi vállalatok Új piacokat szereztek, bőví­tették az exportálható cik­kek körét, és esetenként más külkereskedelmi vállalatok­nak is adtak üzleti megbízá­sokat. Az idén az export-ö—7 szá­zalékos növelése a cél. Énnek elérésére fokozni kell a szö­vetkezeti szervek együttmű­ködését. a többi között gvors piaci információk szolgálta­tásával. Törekedni kell — ál­lapították meg a1 tanácskozás résztvevői — új cikkek beve­zetésére, s a külföldi szövet­kezeti partnerekkel a kap­csolatok bővítésére. Hasznos lenne az is, ha a fogyasztási szövetkezetek fokozottabban élnének az áruházi cserék ad­ta lehetőséggel, ennek kere­tében ugyanis fokozottan já­rulhatnak hozzá a belföldi el­látás javításához, az áruvá­laszték bővítéséhez. Össze! islofások gesznek Beíratás márciusban Mintegy 180 ezer gyermek kezdi meg idén szeptember­ben általáijos iskolai tanul­mányait. A' tankötelesek be- iratására az egész országban március 1—15 között kerül sor — táiékoztatták a Mű­velődési Minisztériumban az MTI munkatársát. A beiratásról tudni keiL hogy törvény íria elő: min­den gyermeknek iskolába kell iárnia a hatodik szüle­tésnapiát követő szeptember 1-től. A szülő vasv .gondvi­selő kötelessége bogv be­írassa a körzethatár szerinti iskola első osztályába gyer­mekét. ha az 1983 augusz­tus 31 -ia betölti hatodik életévét vagyis, aki 1976. szeptember 1 és 1977. au­gusztus 31. között szüle­tett. Behatáskor a gyermek adatait a szülő a saiát sze­mélyi igazolványával, a gondviselő a gvermek szü­letés* anvakönvvi kivonatá­val igazoiia Az iskolaérett­ség elismertetéséhez orvosi bizonyítvány szükséges, te­hát a szülőnek, a gondvise­lőnek ezt az okiratot is be kell szereznie Az óvodába iáróknak van ilven a nem óvodások számára oedig a körzeti gyermekorvostól kell kérni azt. A behatáskor azt is be kell jelenteni hogv a gyermeket napközibe kíván­ják adni. vagy nem. így győztünk Diósg> őrben C7 J CT v CT J Kereken 25 éve nem rúgott 7 gólt vendégcsapat a diósgyőri VTK «ti'innKhan 4 i?íba F.TO megtette, s az imponáló győzelem, értékén semmit sem válíoztal a s*ogy a hazai csa­pat néhány kulcsjátékosa sérülés miatt nem léphetett pályárí. A Ráha FTO-ból is hiány­zott az együttes játékát meghatározó Miié és Magyar, s Szentes is csak az utolsó félórában lépett pályára. Kénünkön a mérkőzés egyik jellemző pillanata: a diósgyőri Görgei Burcsa mellett még elsimítja a labdát, ám a közelben helyezkedő újonc Rezi már ellentámadást in­díthat. (Visszapillantó írásunk a 7. oldalon.) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Jobbat, többet, nyereségesebben Eredményes év a győri járásban Az MSZMP győri járási bizottsága tavaly augusztusban értékelte a járás 1982. évi gazdaságpolitikai céljainak idő­arányos teljesítését, valamint a pártszervek és szervezetek ezzel kapcsolatos munkáját. A testület meghatározta a felada­tokat az év hátralevő hónapjaira és az 1983-as évre történő felkészülésre. A legutóbbi pártbizottsági ülés témája ehhez kapcsolódott: az 1982. évi gazdasági építőmunka eredményei az idei tervek értékelése és a Központi Bizottság 1982. de­cember 1-i határozatából adódó további feladatok.

Next

/
Thumbnails
Contents