Kisalföld, 1983. április (39. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

Kitüntetési ünnepségek Elismerés kiemelkedő munkáért AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1983. ÁPRILIS 1., PÉNTEK ARA: 1,40 FORINT XXXIX. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Várkonyi Péter és Najef Havatmeh találkozója Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra csütörtökön fogadta ‘Najef Havatmeht, a Demokratikuf Front Palesztina Felszabadí­tásáért szervezet főtitkárát aki küldöttség élén tartózko­dik hazánkban. A szívélyes légkörű találko­zón véleményt cseréltek a nemzetközi politika aktuális kérdéseiről, különös tekintet­tel a közel-keleti helyzet leg­utóbbi eseményeire. Az MSZMP képviselője megerő sítette a magyar nép szolida­ritását a palesztínai nép igaz ságos harcával, amelyet a PFSZ vezetésével folytat. A megbeszélésen részt vet* Nagy Gábor, az MSZMP KE külügyi osztályának helyettes vezetője és Szaid Abdul Hádi. a front központi bizóttságá- nak tagja. Kádár János fogadta Petar Sztambolicsot A jugoszláv államfő elutazott hazánkból Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székházában fogadta Petar Sztambolicsot. a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság Elnökségének elnö­két, aki hivatalos, baráti lá­togatáson tartózkodik ha­zánkban. Kádár Jánnc és Petar Sztambolics áttekintette a két szomszédos szocialista or­szág kapcsolatainak alakulá­sát és véleménycserét foly­tatott a nemzetközi helyzet néhány kérdéséről. Megelé­gedéssel állapították me« hogy országaink együttmű­ködése kiegyensúlyozottá^ gyümölcsözően fejlődik és megerősítették készségüket a kölcsönösen előnyös kapcso­latok további elmélyítésére, ami megfelel népeink érde­keinek. A szívélyes, baráti légkö­rű találkozón jelen volt Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke. Puia Frigyes külügyminiszter. Lazar Moj- szov. a JSZSZK külügymi­nisztere, továbbá Simon Pál hazánk belgrádi és Milan Ve­res. Jugoszlávia budapesti nagykövete. Hivatalos, baráti látogatá­sát befejezve csütörtökön, a délutáni órákban elutazott Budapestről Petar Sztambo- lics. A szomszédos baráti szocialista ország államfőjét ünnenélyesen búcsúztatták. Ülést tartóin, tegnap Gyor- Sopron megye Tanácsa. Lombos Ferenc megyei tanács­elnök kegyelettel emlékezett meg a közelmúltban elhunyt Fördös Andrásnéról, a ta­nácstagok egyperces néma felállással tisztelegtek emlé­kének. A tanácsülés első napiren­di pontként megtárgyalta a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetét, különös tekintette! a veszélyeztetett gyermekekre és fiatalkorúakra. A gyámhatóságok az or­szágban a 18 éven aluli né­pesség 3,5 százalékát tartják nyilván veszélyeztetettként, megyénkben számúik évek óta 1700—1800 között mozog. A jelenlegi nyilvántartásban szereplő 1823 veszélyeztetett 967 családban él. Tavaly a gyámhatóságok megyénkben 1493 helyszíni ellenőrzést vé­geztek. 128 védő-, óvóintéz­kedést hoztak. Az eredmé­nyes intézkedés hatására 381 esetben megszűnt a gyermek veszélyeztetettsége. Az emlí­tett 1823 veszélyeztetett kö­zel húsz százaléka csonka csa­ládban. közel fele pedig ci­gány családban él. A veszélyeztetettség okait négy csoportba: az anyagi, környezetig egészségügyi és magatartási okok közé sorol­juk. Az anyagi, környezeti és egészségügyi okok szinte tel­jes egészében a szülői mu­lasztással függnek össze. Az antiszociális, bűnöző családok hatosa különösen veszélyes, mert a büntetésüket töltő fia­talkorúak 23 százalékának szülei között van büntetett előeleíű. Számos példa van arra. hogy főleg a 14 éven felüli gyermekeknél a beil­leszkedési zavarokkal küzdők egymásra gyakorolt hatása súlyos veszélyeztető tényező Sok becsületes család életét keseríti meg. hogy nem talál­nak eszközöket csavargó gyer­mekeik jó útra térítéséhez. Említést kell tenni azokról a családokról is, akik az anya­gi jólét formális biztosításá­val letudni vélik gvermekeik iránti kötelezettségüket. A gyermek védőiem "Két:" ro területén, a megelőzésben és a gondozásban a hivatássze­rűen eljáró állami szervek mellett a Vöröskereszt, a Ha­zafias Népfront, valamint a szakszervezet nagy részt vál­lal. A veszélyeztetettség fel­tárásában azonban a legtöb­bet az óvodai, iskolai gyer­mekvédelmi felelősök tesz­nek. Jelentős felderítő mun­kát végeznek az egészségügyi hatóságok és intézmények dolgozói, a tanácstagok. A feltárt veszélyeztető kö­rülmények ismeretében a vé­dő- és óvóintézkedések sora veszi kezdetét, amelyek az egyszerűbb esetekben csak pedagógiai célzatba,k és fi­gyelmeztetéssel párosulnak. Az anyagi gondok esetében a tanácsok különböző segélyek­kel törekszenek javítani az érintett családok helyzetén Tavaly gyermekenként átlag­ban közel hatzer forint ke­rült a rendszeres segélyezésre szoruló 167 családhoz. Rend­kívüli segélyben 3068 kisko­rú (1163 családi részesük. Nekik 1,4 millió forintot fi­zettet- ki. Szülői scAdat'lansás esetében néha oártfosó ki­rendeléséről esetenként a munkahelv írásos meckere?/-, sétől reméli a evámhatósá" a helyset megváltozását. Az esetek 80—85 százalé­kában az alkalmazott védő és óvóintézkedések megfele­lőek arra. hogy a gyermek élete, a csa'ád körülményei rendezetté váljon. Mintegy 10 százaléknál a hatástalan in­tézkedés eredményeként a problémák, a gondok csa'- halroozódnak. Az. esetek ö* százalékában ke" kiemelni h gyermeket a családból, am1 évente 50—70 gyermeket érint. Az állami gondozásba vé­tel nagy körültekintést igény­lő igazgatási eliárás. Az. álla mi gondozott gyermekek sor­sát a törvényes cn-ám iosá- a Megyei Gve- és Ifjú ságvédő Intéze* figye­lemmel. Az á)1»m: tw-mrO-iza' ba vett gyermekek 70—-75 százaléka nevelőotthonba ke­' rüf' minőéi! ' hegyeiül k állam! gondozott gyógypedagógiai ellátásra szorul. A tanácsülés a legsürgő­sebb teendőként az alábbia­kat jelölte meg: a megyei (Folytatás a 2. oldalon) A jugoszláv államelnök lá- ■ togatásának utolsó napján is sor került tárgyalásokra*: Kádár János és Petar Sztam- bolics megbeszélésén kívül a baráti ország elnökének kí­séretében érkezett politiku­sok is véleménvcserét foly­tattak magyar partnereikkel. Púja Frigyes külügyminiszter íugoszláv kollégáiéval. Lazar Mojszovval megvitatta a köl­csönös érdeklődésre számot- tartó nemzetközi kérdéseke* valamint a kétoldalú kapcso­latok alakulását. Hetényi István pénzügyminiszter, a magvar—jugoszláv gazdasági együttműködési bizottság macvar t.ps'^zatának elnöke v"deliko Mandics-csal. a Szövetségi Végrehaitó Ta­nács tagjával, az egvüttmű- ködési bizottság jugoszláv ta­gozatának elnökével találko­zott, A társelnökök áttekin­tették a külkereskedelmi for­galom, valamint a kooperá­ciós kapcsolatok helyzetét, s kölcsönösen tájékoztatták egymást a legutóbbi találko­zóik óta végzett munkáról. Petar Sztambolics és kísé­retének ünnepélves búcsúz­tatására a magvar és iu»osziáv zászlókkal díszített Ország­ház előtt, a Kossuth Lajos téren került sor, ahol felso­rakozott a Magyar Néöhgd- *cr« dísz-zászlóalja. A ven­dégek búcsúztatására megie- lent Losonczi Pál. az. Elnök’ Tanács elnöke. Sarlós István a Minisztertanács elnökhe­lyettese. az MSZMP PoliF­(Folytatás a 2. oldalon) Gombás Gyuláné átveszi a Munka Évdcmrencl arany fo­kozata kitüntetést Háry Bélától. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk fel- szabadulásának 38. évfordu­lója alkalmából a Munka Ér­demrend arany fokozatát ado­mányozta: Gombás Gyuláné- nak, a megyei pártbizottság párt- és törpegszervezetek osztálya politikai munkatár­sának. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapták: Berke Ká­roly, a Magyar Vagon- és Gépgyár termelésirányítója, Horváth István, a Győr me­gyei Állami Építőipari Válla­lat pártbizottsági titkára. Pinczés Gyula, a bácsai ter­melőszövetkezet függetlenített pártvezetőségi titkára. A Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetésben része­sült: Barna László, a moson­magyaróvári konzervgyár fi­zikai csoportvezetője, Kiss József, az Oktatási Igazgató­ság tanára, Kubicsek József, a nagycenki termelőszövetke­zet gépesítési ágazatvezetője. Molnár Aladárné, a soproni Pamutipari Vállalat műveze­tője. Koszorúzás a szovjet hősi emlékműnél Örmény vendégeink Nagycenken és Sopronban Nagveenkre és Sopronba látogatott tegnap az Örmény Szovjet Szocialista Köztársa­ság megyénkben tartózkodó pártküldöttsége. A helyi általános iskola úttörői, valamint Hencz Jó­zsef és Pilz Károly. az MSZMP Sopron városi, il­letve járási bizottsága első titkárai köszöntötték délelőtt fél tízkor a vendégeket Nagycenk határában, akik el­helyezték a kegyelet koszo­rúit. az ott álló szovjet hősi emlékmű talapzatán. Szabó Mihály, a meavei oárfbizott­ság titkára kíséretében ér­kezett küldöttség ezután megtekintette, a Széehenvj István Emlékmúzeumot, s a kastélvesvüttesben belvet kaoott lótenyésztési felügye- i ded« mén telepét. örmény vendégeink útia ezután Sooronba vezetett. Üzemlátogatáson vettek részt a Soproni Sörgvárbah. a Ruhagyárban. Rövid város­nézés után a küldöttség tag­jait a városi pártbizottságon Hencz József tájékoztatta a város életéről. Az Örmény Szovjet Szo­cialista Köztársaság pártkül­döttségének tegnapi prog­ramja a balfi gyógyfürdő- kórház megtekintésével ért véget. A honvédelmi miniszter a megyei honvédelmi bizottság javaslatára a Haza Szolgála­táért Érdemérem arany foko­zatával tüntette ki dr. Kóbor Lászlót, a megyei pártbizott­ság osztályvezetőjét. A Haza Szolgálatáért Ér­demérem bronz fokozatát egy, a Honvédelmi Érdemérem 25 év után kitüntetést kettő, a 15 év után kitüntetést pedig 5 személy kapta. A kitüntetéseket tegnap dél­után a megyei pártbizottsá­gon Háry Béla, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsá­gának első titkára adta át. Résztvett az átadási ünnep­ségen Horváth János, a me­gyei pártbizottság titkára, valamint dr. Papp József, megyei honvédelmi bizottság titkára. A pártküldöttscg tagjai a Széchenyi kastélyban. Tegnap délután a megyei tanácson Lombos Ferenc, a Győr-Sopron megyei Tanács elnöke adta át a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa által adományozott Munka Érdemrend arany fokozata ki­tüntetést Pájer Imr ének. a beledi Előre termelőszövetke­zet elnökének. A Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést kapta: Konsza Ferenc, a győri 400-as számú Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet igazgató-helyette­se, Somogyi Géza, a Fe'rtő- szentmiklós nagyközségi Kö­zös Tanács vb-titkára, Szüts Ferenc, a Dunasziget községi Tanács elnöke, Varga Alajos, a lébénymiklósi Lenin téesz személyzeti vezetője, Völgyi György megyei tanácsos, a megyei tanács vb tervosztály főelőadója. A Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetésben része­sült: Bak Ervin, a Győr-Sop­ron megyei Tanács vb gépko­csivezetője. Czucz Lajos, a győrszentiváni Lenin terme­lőszövetkezet fogatosa, Goda Mátyás, a sarródi Haladás té­esz elnöke, Igaz Antal, a Sop­ron és Környéke Víz- és Csa­tornamű Vállalat lakatosa, Jezsó György, a Győr megyei városi Tanács vb építési, köz­lekedési osztály vezecője, Szabó János, a Győr-Sopron megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat vezető raktárosa, Tánczos Rudolf, a tápi Egyesült Téesz lakatosa. Résztvett a kitüntetések át­adásánál Háry Béla, az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottságának első titkára. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi feladat A megyei tanács ülése

Next

/
Thumbnails
Contents