Kisalföld, 1983. április (39. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

Moszkva FeiszáiÉisi líiooeiüiékszés Hazánk felszabadulásának közelgő évfordulója alkal­mából csütörtökön kitünte­téseket adtak át Moszkvában a magyar nagykövetségen a szovjet—magyar kapcsolatok fejlesztése és bővítése terén kifejtett kimagasló tevé­kenységért több szovjet sze­mélyiségnek. Az MSZBT aranykoszorús jelvényét Vladlen Puntusz- nak, az SZKP KP titkára tanácsadójának, Alekszandr Szorokinnak, az SZKP KP alosztályvezetőjének, Igor Ssavolszkijnak, az SZKP KP munkatársának és Ivan Aboimovnak, a külügymi­nisztérium alosztályvezető­helyettesének Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagyköve­te nyújtotta át. Petar Sztambolics elutazóit hazánkból (Folytatás az 1. oldalról) kai Bizottságának tagjai, Pé­ter János, az országgyűlés ál­éin öke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke. Katona Imre, az El­nöki Tanács titkára. Púja Frigyes külügyminiszter, a kormány több más tagja, s az állami, a társadalmi élet számos vezető képviselője Ott volt Simon Pál, Magyar- ország belgrádi és Milan Ve­res, Jugoszlávia budapesti nagykövete, valamint a Bu­dapesten akkreditált diplo­máciai képviseletek számos vezetője és tagja. Kürtszó harsant, a dísz­zászlóalj parancsnoka jelen­tést tett Petar Sztambolics- nak, majd felcsendült a két ország himnusza. A magas­rangú vendég Losonczi Pál társaságában elhaladt a ka­tonák sorfala előtt, majd üd­vözölte a búcsúztatásra a téren összegyűlt budapesti dolgozókat, fiatalokat. A ju­goszláv államfő és kíséreté­nek tagjai elköszöntek a ma­gyar közéleti vezetőktől, s a budapesti diplomáciai testü­let megjelent képviselőitől. Az ünnepélyes esemény a zászlóalj díszmenetével zá­rult Ezután a vendégek Loson­czi Pál és felesége társasá­gában gépkocsikba - szálltak és díszmotorosok kíséretében a Keleti pályaudvarra hajtat­tak. A pályaudvaron Losonczi Pál és felesége baráti- búcsút vett Petar Sztambolicstól és feleségétől, s néhány perc múlva az elnöki különvonat kigördült a pályaudvarról. Apartheid-ellenes üzenet New Yorkban, az ENSZ apartheid-ellenes különbizottsága fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartott rendkívüli üléshez üzenetet intézett Holtai Imre, a világszervezet köz­gyűlése 37. ülésszakának elnöke. A különbizottság elnöke által ismertetett üzenetben Hollai Imre elítélte a Déi-Afrikában uralkodó fajüldöző rendszert és hangsúlyozta, hogy az apartheidet a nemzetközi közösség az emberiség elleni bűntettnek nyilvánította. Nem sikerüli- előbbre lépni Reagan Javaslatának nemzetközi visszhangja Az európai nukleáris fegy­verzetelv korlátozására vo­natkozó legújabb amerikai javaslat figyelmen kívül hagyja a felek egyenlő biz­tonságának elvét, mivel — az úgynevezett nulla-változathoz hasonlóan — kizárólag a szá­razföldi telepítésű rakétákról szól — állapítja meg a Rea- gan-élnök által előterjesztett közbülső megoldással foglal­kozó’ első szovjet állásfogla­lás,' a moszkvai rádió angol nyelvű adásának kommen­tárja. Az amerikai javaslat em­lítést tesz a tengeri és légi indítású középhatótávolságú fegyverekről, s változatlanul nem veszi tekintetbe az an­gol és francia nukleáris fegy­vereket, amelyek képesek elérni a Szovjetunió terüle­tét. A kommentár hangsúlyoz­za: a Szovjetunió előítéletek nélkül fogad minden új fegyverkorlátozási javasla­tot —, ezeknek azonban az egyenlőség és egyenlő bizton­ság elveiből kell kiindulniok. Ezzel kapcsolatban idézi a kommentár Jurij Andropov- nak, az SZKP KB főtitkárá­nak kijelentését, hogy a szo­cialista országoknak joguk van ugyanolyan biztonságra, mint amilyenre a nyugati államok igényt tartanak. Hiá­bavaló az Egyesült Államok­nak a katonai fölény meg­szerzésére vonatkozó törek­vése, mert a Szovjetunió so­ha nem fogja ezt megenged­ni. Végezetül a kommentár megállapítja: a rakéták csök­kentésével egyidőben meg­állapodást kell elérni az egyéb közepes hatótávolságú nukleáris hordozóeszközök azonos szinten történő csök­kentéséről. A nyugat-európai főváro­sokban általában kedvezően, bár változó hangvételű nyi­latkozatokkal fogadták az amerikai javaslatot a Szov­jetunióval kötendő közbülső rakétamegállapodásról. A francia külügyminiszté­rium szóvivője szerint Pá­rizs „üdvözöl minden erőfe­szítést, amelynek célja az európai érdekeket kielégítő megoldás elérése”. A francia kormány már a múltban is jelezte, hogy a „nullamegol­dást” ne kezeljék „mindent vagy semmit” alapon. Helmut Kohl nyugatnémet kancellár üdvözölte az „új amerikai megközelítést”. Eár az ő szemében a nullaválto­zat a ,.legjobb megoldás”, Kohl is azt kívánja, hogy a genfi tárgvalások vezessenek „a lehető leggyorsabban konkrét és kiegyensúlyozott eredményre”. A spanyol kormány „po­zitívnak” ítéli Reagan javas­latát. és „végső célként” a nullamegoldást támogatja — teleztek szerdán Madridban hivatalos forrásból. A spa­nyol külügyminisztérium megítélése szerint az új ame­rikai javaslat „hozzájárul a genfi tárgyalások élénkítésé­hez”. Belga részről hangoztatják, hogy a Reagan által előter­jesztett közbülső megállapo­dást csak az első állomásnak tekintenék a nullamegoldás, a közép-hatótávolságú szá­razföldi rakéták teljes fel­számolása felé. Brüsszel sze­rint a Szovjetunión a sor, hogy Genfben válaszoljon er­re az indítványra. A holland külügy- és had­ügyminisztérium ugyancsak kedvezően nyilatkozott az új amerikai javaslatról, és szin­tén hangsúlyozta: átmeneti­nek tekintené az ilyen meg­állapodást a nullamegoldás­hoz vezető úton. Az olasz sajtó kételyeinek ad hangot az amerikai elnök szerdai javaslatának célját és várható eredménvét illetően. A jobboldali II Giornale szerint Reagan azt és úgy mondta, amit és ahogy a ra- kétatelepítésben érintett nyugat-európai kormányok vártak. „Moszkva valószínű­lég nem fogadja el ezt a ja­vaslatot. mert a lényeg nem változott”. A L’Unitá vezércikke sze­rint e beszéd után semmivel sem sikerül előbbre lénni Genfben: Reagan ugyanis f;- gyelmen kívül hagyta az an­gol és a francia rakétákra vonatkozó reális szovjet ag­gályt. 81 Izraeli járőr a megszállt Ciszjordániában,STab!usz városában, ahol az elmúlt napokban •leves tüntessek zajlottak le. Kaurtda washingtoni látogatása Reagan elnökkel, majd George Bush alelnökire! folytatott szerdán megbeszé­léseket Kenneth Kaunda, az amerikai látogatáson tartóz­kodó zambiai államfő. Az eszmecserék középpontjában a namíbiai helyzet állt, de a közel-keleti kérdés, a kelét— nyugati kapcsolatok és más nemzetközi kérdések is napi­rendre kerültek. A megbeszélésen és az azt követő ebéden jelen volt George Shultz külügyminisz­ter, William Clark nemzet- biztonsági főtanácsadó és Donald Regan pénzügymi­niszter is. Kaunda tárgyalá­sainak másik fontos témája ugyanis a kétoldalú, elsősor­ban a gazdasági kapcsolatok fejlesztése volt. A zambiai vezető nem tagadta, hogy or­szágának gazdasági helyzete a legfontosabb zambiai ex­portcikk, a réz világoiaci árának csökkenése miatt so­kat romlott. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén tájékoztatást kapott a lakásgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok végrehajtá­sát, valamint a lakbérrendezés előkészítését szolgáló mun­kálatok menetéről és a további tennivalókról. Ennek kere­tében elfogadta azokat az irányelveket, melyek alapul szol­gálnak a lakásépítés- és fenntartás helyi támogatási rend­szerének véglegesítéséhez. A kormány elfogadta a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter jelentését, amelyben számot adott az 1983. évi feladatokra való felkészülésről. Megállapította, hogy az idő­ben és jó minőségben elvégzett őszi és tavaszi munkák, va­lamint a rendelkezésre álló anyagi-műszaki eszközök — át­lagos időjárással számolva — megfelelő induló letétele­ket biztosítanak a termelési előirányzatok teljesítéséhez. A kormány felhívta az irányító szerveket, hogy a mezőgazda­ság előtt álló további feladatok végrehajtásához adják meg a szükséges támogatást. A Minisztertanács megtárgyalta az országos anyag- és árhivatal elnökének jelentését a termelői és a fogyasztói árak ellenőrzésének 1982. évi tapasztalatairól. Megállapí­totta. hogy az előző évekhez viszonyítva a helyzet javult, de tovább kell erősíteni az árak1 ellenőrzését és nagyobb szigorra] kell fellépni a szabályok megsértőivel szemben. A tapasztalatokat az árrendszer továbbfejlesztésében is hasznosítani kell. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottság állás- foglalását. amely feladatul tűzi ki, hogy a számítástechni­kai központi fejlesztési program végrehajtásának meneté­ben az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni a számí­tástechnika alkalmazását, különösen a mikroszámítógépek tömeges elterjedését segítő társadalmi, műszaki és gazda­sági feltételek összehangolt fejlesztésére. Befejeződött a varsói immkástanácskozás Varsóban szerda éjszaka befejeződött • az országos munkásaktíva értekezlet. Wojciech Jaruzelski, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt KB első titkára, a Miniszter- tanács elnöke zárszavában elmondotta: a tanácskozáson építő szándékú javaslatok és megállapítások egész sora Háborús jelentések Nicaraguából Mintegy 200 somozista el­lenforradalmár van még Ma-’ tagalpa nicaraguai tartomá­nyában — jelentették be szerdán Managuában. Az el­lenforradalmárokat a sandi­nista hadsereg alakulatai kö­rülzárták. a lakosság védel­me érdekében több telepü­lést katonailag megerősítet­tek. Sergio Ramirez Mercado, a Nicaraguai Kormányzó Tanács tagja ugyanakkor szerdán cáfolta azokat a hí­reket, hogy jelentősebb ka­tonai összecsapás lettek volna az ország északi ré­szén. A nicaraguai ellenfor­radalmárok hondurasi terü­leten működő rádióadója kö­zölte, hogy „a felkelők elfog­laltak két települést és je­lentős veszteségeket okoztak a sandinista hadseregnek”. A nicaraguai politikus új­ságírók kérdésére válaszolva elmondta azt is. hogy Nica­ragua nem szádékozik az el­lene elkövetett hondurasi— amerikai agresszió miatt fel­függeszteni adósságainak tör­lesztését. Az ország folytatni kívánja adósságának vissza­fizetését, de „ehhez szüksége van a nemzetközi pénzügyi szervezetek segítőkészségére is” — tette hozzá. Honduras szerdán tiltako­zó jegyzéket juttatott el Ni! caraguának a sandinista had­sereg alakulatainak hondu­rasi területre történt állító­lagos betörése miatt. hangzott el. A pártot és a néphatalmat az az elv ve­zérli, hogy a népgazdaság számára alapvető, létfontos­ságú törekvéseket széles kör­ben ismertessék, országos megvitatásra bocsássák. A néphatalom egymagá­ban nem küzdheti le a ne­hézségeket, ezt csak az egész nép, mindenekelőtt az ország elsőszámú gazdája, a mun­kásosztály teheti meg — mondotta Wojciech Jaru­zelski. A tanácskozással kapcso­latban a LEMP KB első tit­kára hangsúlyozta: az ülésen elhangzott javaslatokat és hozzászólásokat közvetlenül az érintett minisztériumok és intézmények vezetéséhez juttatják el. A párttal, a nép­hatalommal, az állami veze­téssel kapcsolatos javaslato­kat, megjegyzéseket a párt központi bizottsága gazdasá­gi és szervezési csoportjának szakértői elemzik majd, s valamennyi hozzászóló érde­mi választ kap. Igazságügyi szakértői iroda nyílt Győrött Tegnap új létesítménnyel gazdagodott Győr. A Molnár Ferenc utca 8. szám alatt megnyílt az igazságügyi or­vosszakértői, valamint az igazságügyi műszaki szakér­tői iroda. A megnyitó üti- nepségen dr. Gyepes István, a Győr Megyei Bíróság el­nöke köszöntötte a megielen- teket. közöttük dr. Boriét Gyula igazságügyi miniszté­riumi államtitkárt. Horváth Jánost, az MSZMP Győr- Sopron megyei Bizottságá­nak titkárát. Az irodák Győr- Sopron. Vas és Komárom megyék igazságszolgáltatását segítik. Mindkét iroda leg­korszerűbb műszerekkel, va­lamint könyvtárral van el­látva. Dr. Bajnoczlcy István, az igazságügyi orvosszakértői iroda vezetője mutatta be az új létesítményt a vendégek­nek. A megyei tanács tárgyalta (Folytatás az 1. oldalról) gyermekvédelem intézményi központja a Gyermek- és If­júságvédő Intézet legyen. K; kell dolgozni azt a jelzőrend szert és folyamatos informs cióáramlást. amely a feltár munkát teljesebbé, a védő és óvintézkedést gyorsabb és hatékonyabbá teszi. Mo­sonmagyaróváron és Sopron­ban is szükséges megterem­teni a nevelési tanácsadás feltételeit. Az elemi szülői kötelezettséget nem teljesí­tőkkel szemben eredménye­sebben és erélyesebben kel' fellépni. A tanácsülés ezt követően >eszámolót hallgatott meg a Megyei Népi Ellenőrzési Bi­zottság és a területi bizott­ságainak munkájáról. Ezután a megyei tanács elnöke 12 megyénkben népi ellenőrnek átadta a Minisztertanács ál­tal alapított Kiváló társadal­mi munkáért kitüntetést. El­fogadta a tanácsülés a me­gyei tanács és a KISZ me­gyei bizottságának 1983—86. évekről szóló együttműködé­si megállapodást. Megtár­gyalták és elfogadták a ta­nácsi a megyénk környe­zet- és természetvédelmi hosz- szú távú koncepcióját, amelv- nek ismertetésére visszaté­rünk. IB. KllfUPÖlB ■ 1983. április 1., péntek 2

Next

/
Thumbnails
Contents