Kisalföld, 1986. július (42. évfolyam, 154-180. szám)

1986-07-01 / 154. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 198«. JÚLIUS 1., KEDD ARA: 1,80 FORINT XIII. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM Az anyák megmentöjére emlékeztek Semmelweis ünnepség Győrött Egészségügyi dolgozók kitüntetése Az anyák megmeri tőjének, Semmelweis Ignácnak a szüle­tésnapjához kapcsolódik hagyomány szerint a magyar egész­ségügyi dolgozók ünnepe. Győr-Sopron megye egészségügyi dolgozói tegnap délután a megyei tanács székházéban tar­tottak megemlékezést és szolid, bensőséges ünnepséget, ame­lyen részt vett Kreiter Mária, az MSZMP Győr-Sopron Me­gyei Bizottságának titkára, Jankovits György, a megyei ta­nács általános elnökhelyettese és Baranyi Tibor, az SZMT titkára. A meghívottakat dr. Várkonyi László megyei főor­vos köszöntötte. Semmelweis Ignác életútjáról dr. Méhes Károly, a Győr-Sopron Megyei Kórház-Rendelőintézet osz­tályvezető főorvosa emlékezett meg. Aratfak az őszi árpát Kádár János üdvözlő távirata Kádár János, az MSZMP főtitkára táviratban üdvö­zölte Milanko Renovicát ab­ból az alkalomból, hogy a JKSZ XIII. kongresszusán a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizott­sága Elnöksége elnökének választották. Eptíniksdés A Magyar—Szovjet Gazda­sági és Műszaki-tudományos Együttműködési Kormány­közi Bizottság hétfőn, Moszkvában, a KGST szék­házában megkezdte 35. ülés­szakát. Az ülésszakon részt­vevő tárgyalóküldöttsége­ket Marjai József, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tese és Alekszej Antonov, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, a bizottság két társelnöke ve­zeti. A magyar küldöttség tagja Kapolyi László ipari miniszter. Az ülésszak mun­kájában részt vesznek a központi irányító szervek vezető munkatársai, szovjet nagyvállalatok vezetői. Szergej Szokolov kitüntetése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa népeink ba­rátságának elmélyítésében, a hadseregeink közötti együtt­működés erősítésében, a szo­cializmus és a béke ügyének szolgálatában szerzett ki­emelkedő érdemei elismeré­seként Szergej Szokolovot, a Szovjetunió marsallját, hon­védelmi minisztert — 75. születésnapja alkalmából — a Magyar .Népköztársaság rubinokkal ékesített Zászló­rendjével tüntette ki. Az orvosoknak és az egész­ségügy minden dolgozójának munkásságával, emberségé­vel. tudományos igényessé­gével mindmáig példát mu­tató tudós 168 éve, 1818. jú­lius 1-én született, Budapes­ten. Életművének, felfedezé­sének köszönhető, hogy a szülő nőket egykor tizedelő ■veszélyt, a gyermekágyi iázat sikerült leküzdeni. Kortársai nem értették meg, nem fogadták el állítá­sát, mely szerint a gyermek­ágyi láz a vérmérgezés egyik formája, és a fertőzést több­nyire maguk az orvosok, me­dikusok okozzák, s hiába bi­zonyította a megfelelő fertőt­lenítés hatékonyságát; csupán az utókor ismerte el munkás­ságát, nevezte el az „Anyák megmentőjének”. Az ünnepség szónoka pár­huzamot vont a nagy előd és mai utódai között, Semmel­weis „Nyílt leveleit”, illetve a nukleáris háború ellen küz­dő nemzetközi orvosmozga­lom tevékenységét említve; a magyar tudós kora legége­tőbb kérdésével foglalkozva fordult kollégáihoz, és a mai orvosok is törődnek korunk legnagyobb gondjával. az atomháború megelőzésével. A megemlékezés után Jan­kovits György kitüntetéseket adott át. A Győr-Sopron Me­gyei Tanács által alapított dr. Petz Aladár díjat az idén dr. Rohonyi Béla, a soproni kór­ház-rendelőintézet osztályve­zető főorvosa, dr. Nyitrai Magdolna, gypri körzeti or­vos és Tóth Imre győri gyógyszertárvezető kapta meg. Az egészségügyi minisz­ter Kivá'ó Munkáért kitün­tetésben huszonhét, Miniszte­ri dicséretben harmincnyolc Győr-Sopron megyei egész­ségügyi dolgozót részesített. A megyei tanács általános elnökhelyettese gratulált a kitüntetetteknek, és a megye lakosságának köszönetét tol­mácsolta munkájukért. A ki­tüntetettek nevében dr. Gun­ther Tamás, a megvei kórház főorvosa kért szót, és tett ígéretet a további jó munká­ra. T. J. + ♦ + Semmelweis-napi ünnepsé­get tartottak hétfőn a Sem­melweis Orvostudományi Egyetem elméleti tömbjében. A nagy orvostudós születésé­nek 168. évfordulója tisztele­tére megrendezett ünnepi ülésen részt vett Pál Lénárd, a Központi Bizottság titkára, Csehák Judit, a Miniszterta­nács elnökhelyettese. Az ülést Pesta László, az Országgyűlés szociális és egészségügyi bizottságának elnöke nyitotta meg, majd dr. Hutás Imre egészségügyi mi­nisztériumi államtitkár be­szédben méltatta a magyar orvostudomány kimagasló alakiának életpályáját, tudo­mányos tevékenységét, majd hangsúlyozta: A magyar orvosok 30 ezres táborának túlnyomó többsége megfelel a magas erkölcsi kö­vetelményeknek. Nemcsak hirdeti az erkölcsös magatar­tást, de gyakorolja is min­dennapi munkájában. Az er­kölcsi magatartás szabályozá­sára Etikai Kódex készül, amely segíti az orvosokról ki­alakított nem hízelgő kép át­formálását, erkölcsi megúj­hodást indít el az orvostársa­dalmon belül, ugyanakkor védelmet nyújt az orvosnak a megalapozatlan vádak, rágal­mak ellen, hogy nagyobb biz­tonsággal végezhesse felelős­ségteljes munkáját. Az ünnepi beszédet követő­en dr. Medve László egész­ségügyi miniszter kitünteté­seket adott át: Kiváló Orvos kitüntetést 39-en, Kiváló Gyógyszerész kitüntetést 6- an, Kiváló Munkáért kitün­tetést pedig 50-en vettek át. Megyénkből Kiváló Orvos kitüntetést kapott dr. Mátrai Tamás. Ugyancsak a központi rendezvényen vehette át a Kiváló Munkáért kitüntetést Liszkai Erzsébet. A gabona betakarítását határszemlék előzték meg, a múlt héten a termelőszövet­kezetek területi szövetsége, valamint a KNR Növényter­melési Rendszer szervezésé­ben kalászosgabona bemu­tatókra került sor, ahol a mezőgazdasági szakemberek nagyüzemi kísérletekkel és a még nem termelt fajták­kal ismerkedhettek meg. Az eddigi felmérések szerint — a Vetőmagtermeltető Válla­lat tájékoztatása' — az őszi vetésekhez a vetőmagellá- tás mennyiségben és válasz­tékban egyaránt jó lesz. A vetőmagfelújítás az őszi ve­tésterület több mint 80 szá­zalékára biztosít elegendő vetőmagot. A megye több mezőgazda­sági üzemében megkezdték már az őszi árpa aratását, elsősorban a homokos, süle- vényes területeken érett meg az árna. A termésbecslések a múlt évinél gyengébb eredményt jeleznek. Az őszi árpa aratásának dandárja ez a hét lesz, s várhatóan si­kerül is levágni a hétvégéig az összes őszi árnát. Vala­mennyi arat.nivaló az idén 85 779 hektár, amiből 10 2R4 hektár az őszi árna. több mint. hatvanezer hektár a búza. Június 30.: délután két órakor alakuló ülését tartja a 6400 dolgozót foglalkozta­tó Győr Megyei Állami Épí­tőipari Vállalat 45 tagú vál­lalati tanácsa a nagyválla­lat győri, Rábca parti csó­nakházában. Előtte, délután egykor a csónakháztól vagy négy kilométerre, a Gyáév házgyárában kibővített fó­rumot tartanak, amelyre a szervezők nem jelöltek meg napirendet. Pedig van napirendje, ha nem is rendkívüli, ám min­denképpen egyszeri. Munka­társai elköszönni készülnek Krankovits István vezér- igazgatótól, attól a dolgozó társuktól, akinek munkássá­ga. életpályája a vállalathoz kötődött, akivel és akinek az irányításával a Győr Me­gyei Állami Építőipari Vál­lalat annyi, de annyi szép sikert ért el. Neki szól, hát A tervezettnél kisebb a kalászosok vetésterülete i s, mint tavaly, valamint a szá­razság következtében a ve­tésállomány gyenge fejlett­séggel került a télbe, így ta­vasszal a fagykár és a bel­víz miatt több mint ezer hektár búza, 157 hektár őszi árpa pusztult ki. A késői ki­tavaszodás csökkentette a te- nyészidőszakot. s a kalászo­sokat a legkritikusabb idő­szakban érte az áprilisi hű­vös idő., valamint a májusi nagv szárazság, tgv c. okként a bokrosodas. a kalászkéo- ződés. A kalászszám kevés helyütt haladja meg a hek­táronkénti 5 milliót, összes­ségében a kalászosgabonák tenvészidőszaka napokban számolva 14—15 nanpal rö­vidült meg, ami 15 száza­lékos hátrányt jelent a fej­lődésben. Természetesen ez a termésben is megmutatko­zik majd. Éppen ezért nagvon fon­tos a veszteségmentes beta­karítás, amire felkészültek a. megye mezőgazdasági üze­mei, 1 igazolják ezt a rend­ben és jóminőségben zajlott gépszemlék. Javult a tavalyi­hoz képest a kombá.jnkapa- citás, s a szállítóeszközök mennyisége is megfelelő. a fórum, Krankovits István­nak, aki 36 eve került a Gyáév jogelődjéhez, a Győ­ri Magasépítő Vállalatnoz segédmunkásként. Ahol az­tán volt raktáros, anyagke­zelő, anyagkönyvelő, tervelő­adó, statisztikus, pénzügyi csoportvezető, majd pénz­ügyi ' osztályvezető, főköny­velő, igazgató, vezérigazga­tó-helyettes, és vezérigazga­tó. Harminchat év, tizenkét állomás: ugyanott. Az egykori földmunkás az építőknél szerzett érettségi bizonyítványt esti tanulás mellett, mérlegképes köny­velői oklevelet, később poli­tikai végzettséget. Segéd­munkásként lépett be, most vezérigazgatóként köszöntek el tőle. Egyszerűség, tapasz­talatokra alapuló bölcsesség, élet logika és világos gon­dolkodás, emberi közvetlen­ség. Munkásságát leginkább életpályája minősíti, kitün­tetéseinél is beszédesebb az az elismerés, amit az jelez, ahogyan számítottak rá. Nem túlzás azt állítani, ezer szállal kötődik a megyé­hez. Három évtized nagy építkezéseihez volt köze a Kisalföldön. ám nemcsak a szűkebb hazában. Rövid fő­városi „kirándulása” a 31- es Állami Építőipari Válla­lat élén lehetőséget adott számára, hogy azok között legyen, akik végül rendben tető alá hozták a Budapest Sportcsarnok nagy munká­ját. A közösség tiszteletéi és köszönetét az őt üdvözlő munkatársai tolmácsolták. A megye, a város a szakma elismerését az eseményen megjelenő vendéeek: Somo­gyi László építésügyi <% vá­rosfejlesztési miniszter, dr. l.akatns László, a Ovőr-Son- ron Megyei Párihizottsás el­ső titkára, dr El”k Sándor, a győri városi nárib'zortság e’ső titkára Ujfalusi Sán­dor. az SZMT vezető titká­ra és Zámbó József, a győri városi tanács elnöke. Somogvi Lá'zló az építés­ügyi kormányzat, dr. Laka­tos I,ászló a szűkebb haza, Tamási Tibor, Gyáév ipari (Folytatás a 2. oldalon) Vezérigazgató választás a Gyáév-nál erő rejlik Ülésezett a TOT elnöksége A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöksége hétfőn Szabó Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a TOT elnökének vezetésével megtartott ülésén a Területi Szövetségek Ellenőrzési Irodáinak múlt évi tevé­kenységét. valamint a jogvédelmi munkákat és a mezőgaz­dasági termelőszövetkezetek tagjainak jogsegályszoigálati helyzetét vitatta .meg. A testület megállapította,' hogy a te­rületi szövetségek ellenőrzési irodái a szövetkezetek belső ellenőrző, valamint tulajdonosi és a vezetői munkát segítő 1985. évi feladataikat a mezőgazdasági szövetkezetek IV. kongresszusának határozataival összhangban, valamint a szövetkezetek belső ellenőrzéséről szóló rendeleteknek meg­felelően a szövetségek elnökségének határozatai szerint vé­gezték el. A TOT elnöksége felkérte a területi szövetségek elnökségeit, hpgy mielőbb tekintsék át az ellenőrzési tevé­kenység hatékonyságának növelése érdekében végzendő fel­adatokat és fokozottan kísérjék figyelemmel az iroda ellen­őrzései szerint az érdekképviseleti kezdeményezéseket és szükség szerint a testületi ülésen is foglalkozzanak az egyes szövetkezetekben tapasztalt kritikus jelenségekkel. A TOT ezután az elnökség a jogvédelmi tevékenység, valamint jog­segélyszolgálat helyzetét értékelte. A jogvédelem és a jogse­gélyszolgálat szervezése a TOT-nak és területi szövetségei­nek alapszabályukból folyó kiemelt kötelességük. ■i A Richards Finomposztógyár csornai üzeme gyűrű,1^fonodájában jegnap-V ífií tonna fésüsfonal készült. Ezzel az üzem első féléves tervét túlteljesítette. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents