Kossuth Népe, 1945. július-szeptember (1. évfolyam, 51-126. szám)

1945-07-31 / 76. szám

Semmi sem volt rend­kívüli Marikának nagy perében, csak az a pár mondat, amivel Marika kiverekedte igazságát. Véletlenül vetődtem be a bírósági szobába, ahol a kis Marika nagy dolgát tárgyalták. Nem indult érdekesnek a tárgyalás. Sokszáz hasonló esetet tárgyaltak ebben a szo­bában, Marikával baj történt — és karján a mosoly­gós, hajasbabával jóvá­tételt. követelt a kihűlt tzívű papától. Ügy kez­dődött, ahogy kezdődni szokott. Marika „hely­beállt“ egy elvált ma­gántisztviselőhöz. Két szobát kellett vifcszelni, konyhát, mindent rend- bentartani, ebédet tfőzni — gyerekkel nem kellett foglalkozni, mert az nem volt. Minden rendben ment hosszú ideig. Ma­rika nem traccsolt órá­kig a folyosón, nem fo­gadott udvarlót, hanem végezte a dolgát és min­den elsején bevitt a ta­karékba tizenöt pengőt. — Az „úr“ is rendes volt eleinte — mondta a tárgyaláson Marika. MARIKA Reggel halbtiszta abro­szon finom reggelit ka­pott, délben olyan ebé­det, amilyet éppen meg­kívánt. A lakás tiszta volt, kívánatos, úgyhogy az elvált ember még ke­vesebbet járt a kávé­házba, mint azelőtt. Ez volt a baj oka. Szerintem. Marika szerint az, hogy jött az influenza, az úr beteg lett, Marika meg ápolta. Forró limo­nádéval, rumos teával. Az úr két nap alatt olyan egészséges lett, mint a makk. Bátran bemehetett volna a hi­vatalába. — De nem ment, ha­nem még két napig ott­hon maradt — mondotta Marika. Mindennek ez volt az oka. Marika még mindig a maga bajánál tartott, de az úr ügyvédje már ott, hogy biztosan mást ápolt a Marika, mert a hajas­babához semmi köze sincs az ügyfelének. Fel­vonultak a tanuk: ház­mester, szomszédék ina­sa. A házmester úgy emlékezett, hogy egy szőke fiatalember is járt a második emelet ket­tőbe. Az inas pe­dig iszonyúan élvezte, hogy egyszer az életben döntő szerepe volt. — Haragszik rám, mert kinevettem, ami­kor nevemnapjára egy stanicli selyemcukrot hozott át — mondotta Marika, akivel lassan forogni kezdett a terem. Arcából eltűnt a vér. Szemei diónyira nyíltak. Ügy érezte: nincs igaz­ság a földön. Szédült Marika, de a kis mo­solygó babát annál job­ban szorította magához. Paragrafusok cikáztak a levegőben, az úr ügy­védje még egy tanút jelentett be. Marika már semmit sem hallott. Szemeiből megindult két könny- folyó és amikor az ar­cát elhagyta: nagy csep­pekben folytatta útját a baba arcára. A hajas­baba nevetett és csap­kodta a cseppeket. Ma­rika nézte az urat. Az­tán szédületében na­gyon halkan kinyílott a szíve. Onnan rezdültek az elcsendesült terembe a lehelletgyenge han­gok: — Géza... — már így mondta —, nem szé- gyeli magát? ... Meg­hurcol.,. Én nem értem a törvényt... Maga érti... Bocsásson meg magának az Isten ■ ■ ■ És indult. A terem átforrósodott. Pillanatokig templomi volt a csend. Olyan, hogyha gyer­tyák égtek volna, hal­lottuk volna sercegésü­ket. A bíró felfüggesztette az ülést. Negyedóra múlva: Ma­rikát megeskették. Gé­zát nem. A házmestert sem. Az inast sem. Mondjam tovább? Mi­nek? Jogásznemzet va­gyunk. (Hamvy) Színház Azonnali hatállyal megvonják Muharay Elemér színházi engedélyét Váratlanul erélyes lépés történt tegnap a munkás-színházak dol­gában. A munkás-színházak meg­szervezését tavasszal, mint isme­retes, Muharay Elemérre bízták s ő kapta meg a József­városi Színház nyitási engedélyét azzal, hogy ezen a helyen mun­kás-színházat nyit. Azóta eltelt jónéhány hónap, ám a Józsefvá­rosi Színház még sem nyilt meg. Tegnap azután a Színmű­vészeti Szaktanács energikuson közbelépett s arra való hivatko­zással, hogy Muharay Elemér az elmúlt hónapok alatt nem indí­totta meg a színházat, sőt még most sincs jele, hogy hamarosan megindítani szándékoznék, azt a javaslatot terjesztette a polgár- mester elé, hogy Muharay Elemér színháznyitási engedélyét azonnali ha­tállyal vonják meg. A vég­leges intézkedés a munkás-szín­házak, így elsősorban a József­városi Színház ügyében, hamaro­san várható. Erdélyi Mihálynak javasolják a Józsefvárosi Színházat A fenti hírrel szorosan össze­függ egy másik is. A Színművé­szeti Szaktanács ugyanakkor, amikor Muharay Elemértől a koncesszió azonnali megvonására tett lépést, javaslatot is tett a Józsefvárosi Színház nyitási enge­délyének kiadására. E javaslat igen érdekes: a Szaktanács Er­délyi Mihálynak szánja a József­városi Színházat. Ebben az ügy­ben is hamarosan dönt a polgár- mester. nAz ismeretlen imádó ‘ A Városi Színház filmbemutatója Az imádó (Fred Astaire) azért ismeretlen, mert maga sem tudja, hogy a leány (Rita Hay­worth) kiváncsi rá. És csak ad­dig ismeretlen, amíg két szál or­chidea le nem leplezi, amikoris ki­derül, hogy ő valóban „imádó", noha már az első perctől kezdve halálosan szerelmes. Ekkor be­robban még egy kis műbonyoda­lom, majd Fred és Rita fényköny- nyű, mesébeillő Moonshine- tánca következik, mint ráadás, amely után a nézőtér végérvénye­sen szívébe zárja a táncos, éne­kes szerelmeseket. Kedves, derűs, hangulatos haszontalanság az egész, de olyan érdemei vannak, mint aminők: hogy ez a máso­dik, új amerikai film Budapesten, hogy Astaire játssza, hogy új partnerét. Hayworthot, ezt a sokoldalú, szép és színes, finom tánc- és énekjelenséget is magá­val hozza, akire igen kiváncsiak voltunk és ezután, a jövőben, még kíváncsiabbak vagyunk. Továbbá, hogy New York jazz-diktátorát: a Cugat-ot és zenekarát is elhozza és az örökifjú Adolph Men- jout, és fényt, tengerentúli at­moszférát, remek zenét, friss és szédítő angol-tánc koreográfiát, szép lányokat, vidám fiukat, köny- nyed, vidám kaliforniai mosolyt, napfényt és kedvesen ostoba hu­mort. Ennél a film nem is akart többet. Megjegyezzük, mi sem, amikor elmentünk, hogy pont „őt" megnézzük. (—bó) Szabó Margitot. a Nemzeti Színház volt tagját, a most el­hunyt Czunft Vilmos egyetemi tanár özvegyét, tagjai sorába szerződtette a Vígszínház. A Kossuth Népe U ». Bartók VI. vonósnégyesének a bemutatása A sok szürke és közepes hang­verseny áradatában vannak a ze­nekritikusnak ünnepi pillanatai is: amikor egy új remekművet is­mer meg, vagy amikor egy elő­adói lángelme bukkan fel az is­meretlenségből. Bartók VI. vonós­négyesének kéziratát itthagyta Amerikába való elutazása előtt és amikor európai földön most első ízben szólalt meg itt a budapesti Zeneakadémia kánikulai hőségtől párolgó nagytermébeh ez a mu­zsika, éreztük a numen adest... csodáját. Bartók mindinkább magányos költővé válik, kora egyik legki­emelkedőbb géniuszává, aki a végtelen hegycsúcsok felé tart immár magányosan, míg kortár­sai sorba szakadnak le mellőle. Már nem a fiatal alkotó démoniz­musa irányítja tollát, nem keres ősi, ázsiai álmokat, hanem mint Dante, vagy Beethoven, elhagyta a földi lét régióit és muzsikája metafizikai látomássá teljesedik. „Eszakfok, titok, idegenség“ ve­szi körül ezt a muzsikát, amely önmagában teljesen zárt világ és szellemi rokonságába csak Beet­hoven utolsó vonósnégyeseihez hasonlítható, azok között is éppen a legjellegzetesebbhez, a Cisz- moll négyeshez. Bartók lényének legmélyebb értelmét a vonóségye- seiben tárja fel, tehát ép a leg- salaktalanabb muzsikában. Ez a quartettje annyi lázongás és ön- tépelődés után nagy nyugalmat áraszt, mint egy olyan ember val­lomása, aki találkozott a végte­lenséggel, rátalált önmagára és megbékélt a világgal. A megrendítő alkotást a Wald- bauer-vonósnégyes együttes mu­tatta be a Nemzeti Parasztpárt hangversenyén. Ugyanezen az es­tén került bemutatásra Lajtha László értékes gordonka-zongora szonátája és Veress Sándor Jó­zsef Attila verseire írt magvas dalciklusa is. Mennyi magyar ér­ték egy estén, mennyi diadalmas szépség, mely hivatva lesz hely­reállítani megtépázott becsüle­tünket külföldön, ellensúlyozni ostoba és gaz politikusaink gya­lázatát ... (T. D.) MAI SZÍNHÁZI MŰSOR Operaház: Nyári szünet. — Nemzeti Színház: Nyári szünet. — Nemzeti Ka­mara: Nyári szünet. — Vígszínház: A hattyú (%6). — Belvárosi Színház: Já­ték a kastélyban (%6). — Művész Szín­ház: Családi szálloda (V2 6). — Magyar Színház: Nincs előadás. — Fővárosi Ope­rett: Maya (6). — Márkus Park: Van­nak még férfiak (6). — Pódium: Balra át! (*46). — Medgyaszay Színpad: Tl- mosa (^6). — Irodalmi Variété: Nincs előadás. — Űj Színház (Rózsa-u. 501: Mákostészta (%6). — Kamara Variété: F.'Zli Híradó (*!'. - w5r.‘.—' N----­ku sz: Júliusi nagy műsor (%4 és ^3). — Sportcsarnok Népvarlétés Tempó, Bu­dapesti <»>. Szerencsésen végződött baleset érte szombaton délután Med- nyánszky Ágit. A szubrettprima- donna oldalkocsis motorkerékpá­ron igyekezett lakására egy tömbfellépésről. A Rákóczi-téren a kerékpár első gumiját defekt érte és a következő pillanatban, az oldalkocsiból, Mednyánszky Ági széles ívben zuhant a vrHa- mossinekre. A Rókus-kórházba szállították. Könnyebb agyráz­kódás és térdzúzódást állapítot­tak meg. Mednyánszky Ági este saját lábán elhagyta a kórházat. Vasárnap otthon pihent, hétfőn azonban már, ha fájdalmakkal is, de próbálta az Operettszinház következő újdonságát, a „Napsu­gár kisasszonyok“-at, amelynek éppen ő az egyik legszebb Nap­sugár kisasszonya. Rendőrök „szállták meg'“ a Víg­színházát vasárnap délelőtt. A Rendőregyesület tagjai ugyanis végignézték Gorkij: „Éjjeli mene­dékhelynél A nézőteret Sólyom László főkapitánnyal és a rendőr­ség vezetőivel az élén zsúfolásig megtöltötték a rendőrség tagjai. De még egy rendőr-előadás volt a múlt héten. A Kamara Varieté­ben. A rendőrök itt a könnyű mű­fajjal szórakoztak és különösen „tüntető“ tapsban részesítették dr. Hámos Györgynek, a főkapi- tánysági sajtóiroda egyik vezető­jének: „A liba“ című kitűnő tré­fáját. Tartós fiatalság? Hormocith B.- krém. Idegen revűvállalkozás indul augusztus 1-én a Royal Varieté­ben. A színes műsort a hónap kö­zepéig tervezik, amikor is a szín­pad visszakerül házi kezelésbe és a Royal engedélyesei megkezdik Királyhegyi Pál revüjével az új évadot. w Az Ü j Színház, a napokban, vendégül látta nézőterén Heltai Jenőt. A kitűnő író igen ízesnek találta a „M áJcostészt á“-t. Az előadás után fölkereste öltözőjében Ol ty Magdát és Dénes Györ­gyöt és mind nekik, mind pedig Márkus Alfrédnak, a zeneszer­zőnek őszintén gratulált a játékhoz, az előadáshoz és a hangulatos mu­zsikához. W Grete Kellerrel, az osztrák szár­mazású dizőzzel játsszák New Yorkban Lengyel Menyhért egyik darabját * Műtéten esett át Alfonso. Már régebben betegeskedett szemével, m:st a műtét: beavatkozás elodáz- I hatatlanná vált A műtét jól sike Irtüt Angol-szovjet labdarúgó mérkőzés Szombaton játszották Spandau- ban az első szovjet-angol labda­rúgó mérkőzést. A Berlin meg­szállásában résztvevő híres „Si­vatagi patkányok“ hadosztály­válogatottja mérkőzött meg egy orosz katonai válogatottal. Válto­zatos küzdelem után az angol csapat 3 :2 arányban győzött. A mérkőzést, amelyet egy cseh ka­tona vezetett, sok német is vé- gign MOZI Ady: Shanghay expressz (amer.) Mar­lene Dietrich. ^12, 2, 4, 6. — Bethlen: Fra Diavolo (amer.) Stan és Pan. %4, y28> szomb., v. és ü. %12 is. — Capitol: A 3 mákvirág (amer.) 3 Ritz Brothers. Sandy a felhőkarcolón. 3, 5, 7, v. és ü. 1 is. — Corso (Tel. 182—818): Eszményi asszony (amer.). Charles Boyer, Katherina Hepburn. 2, 4, 6, szomb., v. és ü. 11 is. — Corvin: Acélkaraván (amer.). Kaland a galambbal. 3, 5, 7, v. és ü. 11 is. — Décsi: Éljen a szabadság (fr.). René Claire. Amerikai revü. Ma­gyar híradó. 3, 5, 7, szomb., v. és ü. 1 is.'— Fórum: A pásztor csókja (or.). Morina Logyinina. 2, 4, 6, v. és ü. %12 is. — Híradó: Űj amerikai híradó. Heti híradó. Űj orosz híradó. Győzelem észa­kon. Donald és a légi támadás. Előadá­sok: 9-töl este %10-ig. — Kamara: Vi­dám fickó (or.). Sanfranciscói értekezlet. ys12, 2, 4, 6. — Lloyd: Zola (öt év az ördög-szigeten) (amer.). Paul Muni, Jo­seph Schildkraut. 3, 5, 7. — Palace: Akik az eget szántják (amer.). Robert Taylor. 11, 1, 3, 5, 7. — Pátria: Hyppolit, a la­káj (magy.). Csortos, Jávor, Kabos. 3,5, 7, v. 11 is. — Petőfi (Odeon): Andy Hardyt szeretik a lányok (amer.). Mickey Rooney. 3, 5, 7. — Scala: Az utca bo­londja (amer.). Charles Laughton. Vivien Leigh. Üj amerikai híradó. ^3, y»5, %7, v. és ü. Vz 12 is. — Szabadság: Rácsnél­küli börtön (fr.). Magyar híradók. Arc­cal a vasút felé. 3, 5, 7, v. és ü. y212 is. — Tinódy: Andy Hardyt elkapja a szerelem (amer.). Mickey Rooney, Stan és Pan a tilosban. 3, 5, 7. — Uránia: Világos út (orosz). %3, y>5, 347, v. és ü V-jll is. — Városi Színház: Ismeret­len imádó. Rita Hoyvvorth, Fred Astolre. %3, i/25, y27. Rádió Bp. I. (549.5 m.) — Kedd — 7.00: Hírek. 7.15: Reggeli zene. Orosz hanglemezek. 8.00: Mi újság a piacon? 8.15: Bach-müvek. Hanglemezek. 9.00: Magyar vasutasok hangverseny-fúvós- zenekara játszik, vezényel Pécsi József. 10.00: Hírek. 12.00: Harangszó. Hírek. 12.15: Dalok. Hanglemezek. 12.45: Dilet­táns diplomaták. Pödör László előadása. 13.00: „Ifjúság muzsikája.“ A magyar pedagógusok szabad szakszervezete zenei csoportjának műsora. Közreműködik Ve­ress Sándor és Veress Sándorné (zongora és furulya). Az összekötő szöveget Ve­ress Sándor mondja el. 13.45: Rende­letek ismertetése. 14.00 Hírek. 16.00 Hí­rek. 16.10: A magyar pedagógusok sza­bad szakszervezetének műsora. Az iskola és a szülői ház viszonya Fehérné dr. Berend Klára előadása. 16.25: Bánát Gá­bor hegedül, zongorán kíséri Hajdú Ist­ván. 17,00: A munka híradója. 17.10: Palágyi István magyar nótákat énekel brassói Kozák Gábor cigányzenekarának kíséretével. 18.00: Hírek. 18.05: A Vörös- kereszt közleményei. 18.15: Petőfi halá­lára. Lovag Kovách Aladár előadása. 18.30: Pál Sándor jazz-együttesének mű­sora. 19.15: Nagy-Oroszország. összeál­lította Devecseri Gábor. Közreműködik: Tordal Judit, Ascher Oszkár (szavalat), Székely Mihály (ének), zongorán kísér Pless László. 20.00: Hírek. 20.20 Liszt Ferenc-emlékünnep. Major Ervin elő­adása hanglemezekkel. 21.00: Műsor- ismertetés. 21.05: A Vöröskereszt közle­ménye. ''.15: íiéler Béla-, Dezk-Bárdos Lajos- és Dvorzsák-müvek. Hangleme­zek. 22.00: Hírek. Rendeletek ismertetése. 22.20t Hanglemezek. Sp#il A Budai Barátság legyőzte az UTE-t! A futballbajnokság utolsóelőtti vasárnapja hatalmas meglepetést hozott: a már bajnoknak tekint­hető újpesti együttes megérde­melt vereséget szenvedett a B. Barátságnak a kiesés ellen küzdő csapatától. A budai fiatalok min­dent beleadtak ebbe a mérkő­zésbe, szíwel-lélekkel küzdöttek és a mezőnyben óriási fölényben játszó újpesti együttessel szem­ben is kiharcolták a győzelmet, s ezzel a bennmaradást az I. osz­tályban. Az UTE veresége nemi kis mértékben két fegyelmezetlen játékosuk lelkén szárad: Szusza és Kirádi illuminált állapotban jött ki a mérkőzésre, az UTE- vezetőség példát mutatva — a fe­gyelem mindenek előtt! — ki­hagyta őket a csapatból és két tartalékot játszattak. Kisebb meglepetésként könyvelhetjük el az elbizakodott kispesti csapat ve­reségét a magáratalált Vasas­együttestől. Az FTC a Csepel el­leni győzelmével bebiztosította második helyét. A ferencvárosiak győzelme annál értékesebb, mert dr. Sárosi sérülése folytán az I. félidő közepétől kezdve tíz em­berrel játszotta végig az FTC csa­pata a' mérkőzést. A Z. MaDISz fölényesen verte a Ganzot, az EMTK is biztos győzelmet aratott az NSC fölött, az MTK azonban csak kemény küzdelem után tudta legyűrni a MÁVAG-ot. Részletes eredmények: B. Ba­rátság—UTE 2:1 (1:0), Vasas­Kispest 3:2 (1:1), FTC—Csepel 2:1 (0:0), Z. MaDISz—Ganz 6:0 (2:0), EMTK—NSC 3:0 (1:0), MTK —MÁVAG 4:3 (2:1). Atlétika: Németh Imre kitűnő kalapács­vető eredménye (49.46 m.) volt az Óbudai Barátság SE szombati ver­senyének eseménye Garay és Ku- liczy veresége mellett. Garayt 800-on a dunakeszi Villási győzte le (idő: 2:01.7 mp.), Kuliczyt a pécsi dr. Józsa verte le (diszkosz­vetésben 40.90 m.-es gyenge eredménnyel. A többi számok kö­zül a 200 m.-t Árvay MAFC, az 1500 m.-t Hires UTE nyerte. A női számok közül 100 m.-en Egri ÓBSE, magasugrásban Bártfay (IX. kér. MaDISz) győzött. Birkózás: Nem jöttek meg a román bir­kózók, így a BVSC és a DRSE birkózói mérkőztek egymással va­sárnap délelőtt a Sportcsarnok­ban. Sólyom győzelmét Balogh ellen, Káli és Kardos hatalmas küzdelmét, továbbá egy bemuta­tón Szalai jó birkózását említjük meg a gyér érdeklődés mellett vívott mérkőzésekből. Ökölvívás: Az Angol Parkban 2000 néző előtt szombaton este rendezett ökölvívó mérkőzéseken két Bu- dapest-bajnok szenvedett veresé­gett: Kovács BRSE legyőzte a fradista Fehért, Szigeti FTC az angyalföldi Liszauert. Nagy meg­lepetés volt még Budai BRSE győzelme Szumega FTC felett. Űszás: Az UTE szombat-vasárnapi ver­senyén 200 m. mellen Szegedi (Vasas) legyőzte a csepeli Né- methet 2:53.2 mp.-es jó idővel, vasárnap Németh 100 m.-es re- vansot vett 1:15.3 mp.-es ered­ménnyel. A 100 m- gyorson Szat­mári győzött (Tátos nem indult), a 400 m. gyorsot viszont Tátos nyerte 5:07 mp.-es idővel, 10 mé­terrel verve Szatmárit. A 4X200 m.-es gyorsváltót az UTE együt­tese nyerte, idő: 9:56.4 mp. A Fel- szabadulási Kupa vizipóló mér- kőzéseienk eredményei, szomba­ton: UTE—CsMTK 6:1 (4:0), va­sárnap: UTE—Vasas 3:3 (1:1). Kerékpár: A Millenárison a pankrációs mérkőzésekkel együtt szombaton rendezett 30 km.-es motorverse­nyen Pataki MTE r-fy f Uz-.-ygi verte el'" " ' *. *

Next

/
Thumbnails
Contents