Közjegyzők Közlönye, 2003 (7/50. évfolyam)

2003 / 1. szám

' ' <,£' U S£ t 2. hatályosított, bővített kiadás Hamarosan megjelenik! Apasági perek, apaságvizsgálat Szerzők: Dr. Csiky Ottó, Dr. Bujdosó Györgyi, Dr. H. Váczy Zsuzsa Világszerte előtérbe kerültek a gyermeki jogok, ezért alapvető jelentőségű a gyermek családi jogállásának rendezése. Ehhez különösen fontos érdeke fűződik annak a gyermeknek, aki házasságon kívül születik és apjához nem fűzi még jogi kötelék. Sokszor fontos kérdés a valódi apa és anya kilétének a tisztázása. Milyen védekezési lehetősége van annak a férfinak, akit az anya - alaptalanul - a gyermek apjaként nevez meg? Hogyan ítéljük meg a pót- és a béranyaságot? Ez a könyv segít eligazodni a bonyolult vélelmi rendszerek és eljárási szabályok alkalmazásában. Várható ára: 3800 Ft + áfa Az élet és test feletti rendelkezések joga Szerző: Dr. Gyöngyösi Zoltán - Lektor: Dr. Sándor István A könyv - a magyar jogi könyvkiadás történetében először - átfogóan igyekszik tisztázni a magyar jog jelenlegi állás­pontját elsősorban a meg nem született gyermek státusza, az abortusz, az eutanázia, a mesterséges megtermékenyí­tés, a fagyasztott embriók felhasználása, a szerv- és szövetátültetés, az önkéntes és kényszereutanázia, az orvosi ellá­tás visszautasítása, a prostitúciós szerződések és a holttestekkel való bánásmód kérdéskörében. Ára: 4300 Ft + áfa A hagyatéki eljárás 1960-2001 Szerző: Dr. Söth Lászlóné • Lektor: Dr. Solt Pál • Szerkesztő: Dr. Horeczky Károly A kötet a hagyatéki eljárás közel fél évszázados gyakorlatát foglalja össze. Ára: 6200 Ft + áfa Családjogi és öröklési jogi iratmintatár Szerzők: Dr. Bodorné dr. Szűcs Ilona, Dr. Bókái Judit, Dr. Katonáné dr. Pehr Erika, Dr. Kőrös András, Dr. Szegedi Noémi A kiadvány célja, hogy megkönnyítse a szerződéskötést és az okiratkészítést a családjog és az öröklési jog területén. Ennek érdekében a kötet egyaránt tartalmaz szerződéseket, egyoldalú jognyilatkozatokat (végrendelet, gyámnevezés) perbeli egyezséget és hatósághoz intézett beadványokat is, amennyiben a jogvita megegyezéses rendezése a hatóság közbeiktatása nélkül nem oldható meg. Ára: 4500 Ft + áfa Az öröklési eljárások Szerzők: Dr. Adorján Lívia, Dr. Anka Tibor - Szerkesztő: Sáriné dr. Simkó Ágnes A könyv áttekinti a Polgári Törvénykönyv, a hagyatéki eljárási törvény, az anyakönyvezésről, az illetékkiszabásról, a nem­zetközi eljárásokról szóló jogforrások által használt fogalmakat, tömören, lényegre törően magyarázza azokat. A továb­biakban az öröklési eljárásokat, mint a halotti anyakönyvezés, a holttá nyilvánítás, a hagyatéki leltár, a hagyatéki eljárás, az öröklési perek stb. feldolgozása következik. A könyv harmadik részében az öröklési eljárás során hozott öröklési ha­tározatokat mutatja be. Iratminták, öröklési modellek és számítási példák nyújtanak még a fentieken túl további segítsé­get a gyakorlati jogalkalmazóknak. Ára: 4800 Ft + áfa MEGRENDELŐ Megrendelem.........................................................................................című kiadvány(oka)t ............... A kiadvány(ok) árát átvételkor átutalással vagy utánvéttel (postaköltség felszámolásával) fizetem. Megrendelő neve, telefonszáma:............................................................................................................. Pontos címe, irányítószámmal:..............................................................E-mail címe:........................... Ü gyintéző neve, telefonszáma: .............................................................Aláírás:................................... K K 0301 példányban. Megrendelésüket a következő címre szíveskedjenek küldeni: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 1384 Bp., Pf.: 797 Telefon: 340-2304, 340-2305 ♦ Fax: 349-7600 ♦ Könyvesbolt címe: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2. • Telefon: 329-2672 Internet: www.hvaorac.hu • E-mail: hvgorac@hvgorac.hu

Next

/
Thumbnails
Contents