Studia Slavica 1. (1955)

1-3. szám

STUDIA SLAVICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV, ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI osztályának közleményei SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V. , ALKOTMÁNY U. 2 1. A Studia Slavica szláv és egyéb nyelveken közöl értekezésekét a szlavisztik: tárgyköréből. A Studia Slavioa változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alko egy kb. 20—30 íves kötetet. Évente általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők : Studia Slavica Budapest, 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A Studia Slavica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V., Alkotmán; utca 21. Bankszámla: 04-878-111-46), a külföld számára pedig a «Kultúra» Könyv- é Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., . Sztálin út 21. Bankszámla 43-790-057-181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. «Studia Slavica» публикуют трактаты из области славистики на славянских французском, англйском и немецком языках. »Studia Slavica« выходят отдельными выпусками разного объема. Нескольк выпусков составляют один том. Как правило, ежегодно выходит один том, объемом 20 - 30 печатных листов. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде следует направлять по адресу : Studia Slavica Budapest, 62, Postafiók 440. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми нистрации. Подписная цена «Studia Slavica» 110 форинтов за том. Заказы принимает пред приятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra» (Budapest, VI., Sztálin tit 21 Текущий счет № 43-790-057-181), или его заграничные представительства и уполно моченные.

Next

/
Thumbnails
Contents