Szociológia 1978

1. szám - Tartalomjegyzék

SZOCIOLÓGIA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA A szerkesztő bizottság tagjai: Bertalan László szerkesztő, Gazsó Ferenc szerkesztő, Gyenes Antal, Huszár Tibor, Kulcsár Kálmán, Lick József, Losonczi Ágnes, Mol­nár László, Szabady Egon a szer­kesztő bizottság elnöke, Szalai Sán­dor, Szántó Miklós, Szecskő Tamás főszerkesztő, Szentpéteri István A szerkesztőség munkatársai: Andics Jenő és Tardos Róbert Szerkesztőségi titkár: Heleszta Éva A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, I. Úri u. 62. II. 58. Telefon: 160-160/541. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő posta- hivataloknál és a Posta Központi Hír­lap Irodánál (PKHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalás­sal a PKHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetés bej elenthető az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010). Példányonként beszerezhető: az Aka­démiai Könyvesboltban (1368 Buda­pest V., Váci utca 22. Telefon: 185- 881), a PKHI Hírlapboltjában (1055 Budapest V., Bajesy-Zsilinszky út 76. Telefon: 116-269) és minden nagyobb árusítóhelyen. Előfizetési díj egy évre: 80,— Ft 1 szám ára: 25,— Ft Index szám: 25.781 Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf. 149. Tanulmányok Papp Zsolt: A filozófiától a szociológiáig? Egy problémafelvetés a német polgári történet vetületében 1 Kovács Géza: A műszaki és a társadalmi- gazdasági fejlődés kapcsolatának perspek­tívái 17 Fórum Farkas János: Nemzetközi tudományszo­ciológiai konferencia Budapesten (1977. szeptember 7 — 9.) 33 A konferencián elhangzott előadások rövidí­tett anyaga: P. P. Gajdenko: A tudomány a kultúra rend­szerében 43 W. Van Rossum: A tudomány közösségi struktúrája 47 M. Alestalo: Az interdiszciplinaritás a tu­dományfejlődés és a tényleges kutató­munka fényében 55 G. Küppers: A technológia és a tudomány kapcsolata. Az ismeret célja és az elmé­letek dinamikája — Magyarázó példákkal az égési technológia és a termodinamika valamint a hidraulika területéről 65 K. Müller: Alap- és alkalmazott tudomány és fejlődésének társadalmi, gazdasági fel­tételei. 71 R. Johnston—T. Jagtenberg: A tudomá­nyos kutatás célirányossága 77 Szociográfia Pártos Ferenc: Az ipari szakmunkástanu­lók világa 85 Műhely Angelüsz Róbert —Nagy Lajos Géza— Tardos Róbert: Tendenciák a gazda­sági vélemények formálódásában 101 S. Molnár Edit — Pataki Judit: A lakással való elégedettség mérésének lehetőségei 115 Tájékozódás A funkcionális elemzésről. (Összeállította: Bertalan László) 125 Folyóiratszemle (Összeállította: Kulcsár László) 143 Könyvek Pataki Ferenc: Társadalomlélektan és társa­dalmi valóság (Csepeli György) 152 Csepeli György—Hegedűs T. András — Koz­ma Tamás: Az oktatásügyi szervezetkuta- tás lehetőségei (Veres Sándor) 154 Rudas János: Technika, munka, szakkép­zettség (Nemes Ferenc) 157 Hírek 160 TARTALOMJEGYZÉK (1978/1)

Next

/
Thumbnails
Contents