Szociológia 1983

1-2. szám - Tartalomjegyzék

SZOCIOLÓGIA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG NÉVSORA: Andics Jenő, Andokká Rudolf, Bebtalan László szerkesztő, Cseh- Szombathy László a szerkesztő bi­zottság elnöke, Gazsó Ferenc szer­kesztő, Hanák Katalin, Huszár Ti­bor, Kulcsár Kálmán, Papp Zsolt szerkesztő, SZALAI SÁNDOR |,SZÁNTÓ Miklós, Szecskő Tamás főszerkesztő A szerkesztőség munkatársa: Tardos Róbert Szerkesztőségi titkár: Heleszta Éva A szerkesztőség címe: 1014 Budapest L, Úri u. 62., II. 68. Telefon: 160-160/641. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesltő posta- hivataloknál és a Posta Központi Hír­lap Irodánál (PKHI1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalás­sal a PKHI 216-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetés bejelenthető az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010). Példányonként beszerezhető: az Aka­démiai Könyvesboltban (1368 Buda­pest V., Váci utca 22. Telefon: 185-881), a PKHI Hírlapbóltjában (1066 Buda­pest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. Telefon: 116-269) és minden nagyobb árusítóhelyen. Előfizetési díj egy évre: 160,— Ft Egy szám ára: 40,— Ft Index szám: 26.781 Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf. 149. Tanulmányok KolosiTamás—Ttjcek, Milan: Differenci­álódás és közeledés 1 Kelen András: A synoikismostól a városig 17 Farkas Zoltán: Munkások érdek- és érde­keltségi viszonyai 27 Varga Csaba: Makroszociológiai jogelmé­letek: a ’jogászi világképtől’ a jog társa­dalomelmélete felé 63 Szociográfia — Esettanulmányok Kőhegyi Kálmán: Szervezeti változások végrehajtásának érdek- és hatalmi viszo­nyai 79 Műhely Angelusz Róbert—Tardos Róbert: Fel­fogások a szociálpolitika néhány általá­nos kérdéséről 117 Figyelő Bognár Gábor: A vétkességtől a közvetí­tésig. A válások kezelése az Egyesült Ál­lamokban 135 GROSMANN-nó Hortobágyi Katalin: Tár­sadalmi szerkezet és az iskolarendszer öszszefüggése az NSZK-ban 163 Tájékozódás Az út-elemzésről. II. rósz. Összeállította: Bertalan László 171 Visszhang Ferge Zsuzsa: Társadalmi újratermelés és társadalomtpolitika c. könyvéről. (Tóth Pál Péter, Bíró Dávid) 193 Akadémiai értekezések vitája A népi szociográfia 1930—38. Némedi Dá- nes kandidátusi értekezése (Török L. Gá­bor) 206 Könyvek A magyar gazdaság és társad alom a hetvenes években (F. Vida Éva) 211 A. Giddens: Central problems in social theory (Némedi Dénes) 214 U. Himmelstrand—G. Ahrne—L. Lund- berg—L. Lundberg: Beyond welfare capitalism (G. Márkus György) 217 TARTALOMJEGYZÉK 1983/1 — 2

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents