Magyar Közigazgatás, 1885 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1885-01-01 / 1. szám

§ III évfolyam. /. szám. Megjelenik minden csütörtökön. Budapest 1885. január /. MAGYAR KÖZIGAZGATAS Szerkesztőség: Koronaherczeg-utcza ß.f hová a lap szelle?7ii részét illető közle?nények czunzendŐk. KÖZIGAZGATÁSI HETILAP Kiadóhivatal: Kigyó-utcza 8.y hová ' a lap 1 ajiyagi részét illető külde77iények czÍ7nzendök. Kéziratok vissza nem adatnak. ElÖfiZ6t6SÍ áfü! N6$y6d6YF6 1 fft 50 lü1, félGYFÖ 3 frt, 6$6SZ 6YF6 6 frt. Hirdetések árszabály szerint. Előfizetési felhivás! A «Magyar Közigazgatás»-ra 1885. évi január 1-vel uj előfizetést nyitunk. Programmja tovább is az leend, melyet átalakításakor ismertettünk : A magyar állam létczéljainak biztosítása, — megfelelő közigazgatási intézmények létesítése, életképes intéz­mények fenntartása és fejlesztése által, — szóval haladás a szükséges reformok terén, a magyar nemzet által elfo­gadott demokratikus irányban. A közigazgatás szakszerű mívelését tűzvén lapunk feladatául, azt akként osztottuk be, hogy egyfelől a köz- igazgatás elvi kérdéseinek elméleti megvitatására, másfelől a mindennapi élet gyakorlati kérdéseinek tárgyalására megfelelő tért jelöltünk ki. E czélból abban a közigazgatás körébe vágó elvi jelentőségű kormányi és fels'óbb hatósági határozatoknak, továbbá a közegészség, közrendészet, közgazdaságnak s lapunk ez uttali bővítése által a tanügy és közmívelődésnek, valamint a külföld e szakba vágó mozgalmainak, végül a törvényhatóságok és községek beléletének s kifejtett tevékenységüknek ismertetésére s közlésére, rendes rovatokat állítottunk. Ezen beosztással a közigazgatás kiválóbb szálai elkülönítve és együttesen oly okszerűséggel tárgyalhatok, hogy ily módon a közigazgatás összevágó feladatai iránt még a kevésbé szakértő' közönség is könnyen tájékoz­hatja magát, mert lapunk egyik közérdekű feladatát abban keresi, hogy az önkormányzati elemek, melyeknek különös feladatuk a közigazgatás közvetett támogatása mellett annak szigorú ellenőrzése, — a közigazgatás szak­kérdései iránt kellőleg tájékozva legyenek. Midőn tehát a közigazgatás terjedt és sokféle anyagával szemben nem kímélünk semmi áldozatot, semmi fáradtságot egy hézagpótló szaklap fenntartására, bizalommal hiszszük, hogy hazafias törekvésünk mind a közigaz­gatási tisztviselők, mind a törvényhatóságok, városok és nagyobb községek, de az önkormányzat gyakorlására jogosított nagy közönség által is, — úgy anyagilag, mint szellemileg, — megfelelő lelkes támogatásban fog részesittetni. E hitünk és reményünk annál erősebb, mivel lehetlennek tartjuk, hogy egy oly államban, melynek köz­igazgatása önkormányzati alapelvekre van fektetve, egy közigazgatási szaklap ne találjon megfelelő pártolásra! Társadalmi és közéletünk közvetlen vezetésére első sorban közigazgatási tisztviselőink hivatvák s ez okból erős meggyőződésünk, hogy jóakaratu pártolásukkal teljesen biztositandják lapunk fennállását. Ezt kérjük s ezt reméljük! A «Magyar Közigazgatás» a szószoros értelmében szaklap lesz ezután is, minden politikai pártállás és színezet nélkül. Nyíltan kitűzött czéljával s határzott törekvésével a kormány és felsőbb hatóságok erkölcsi támo­gatását sikerült kivívnia. Oly méltatás ez, mely mellett módunkban fog lenni, hogy a közigazgatás körébe tar­tozó eseményekről és intézkedésekről közvetlen forrásokból meríthessük értesüléseinket s juttathassuk azokat olvasóink tudomására. Előfizetési ára: Egész évre .....................................6 frt — kr. Fél évre .........................................3 frt — kr. Negyed évre .................................1 frt 50 kr. Az előfizetések legczélszerübben a lap kiadóhivatalához czimzett postautalványokkal eszközölhetők. 1

Next

/
Thumbnails
Contents