Magyar Közigazgatás, 1900 (18. évfolyam, 1-52. szám)

A VI FOLYAMÁNAK GYMUTATOJÄ. ÁUmj Lertitir Irányczikkek. A közigazgatási fejlődése a XIX. században .......................... ........... 1 A gyámügyi igazgatás állapotai községeinkben ... ... ... ... ... 1 Az országos betegápolási pótadó kivetése ... ................. ... ... ... 1 A községi igazgatás és az állami adók kezelése ................................ 2 Az ország-gyűlési képviselő-választások feletti bíráskodásról szóló 1899. évi XV. t,-czikk végrehajtása... ... ... ................................................ 2 A szellemi munka vasárnapi szünete........................................................ 3 A jegyzők és az állami adók kezelése ... ... ... ......................._ 3 Észrevételek «a községi közigazgatás és az állami adók kezelése» czimü czikkre ... ................................................ __ .......................... 4 Az adóügy államosítása ............................................................................... 4 A telepítés kérdése ... ... ........................................................ ... 5 A dijnok ............................................................................. ................. ... 5 A községi igazgatás és az állami adók kezelése kérdéséhez... ... ... 6 A magyar államvasutak alkalmazottai ... ......................................... ... 6 A községi vadászterület bérbeadása ... ... ... ... ... .................. 6 Megállapítási (praejudieialis) eljárás a közigazgatásban .......................... 7 A költségvetési vita ................ . ... ............................................... 8 Közegészségügyünk a törvényhozásban... ... ......................................... 9 A közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (I.) ... .................................. 9 A kereskedelmi tárcza költségvetése ... ... ... ... ... .................. 10 A közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (II.) .................. ... ... ... 10 A földmivelési tárcza ............................................................................... 11 A közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (III.)................ ......................... 11 A közigazgatási bíróság 1899. évi működése ......................................... 12 A közigazgatási eljárás gyakorlati egyszerűsítése és gyorsítása... ... 13 Udvarhely vármegye alispánjának évi jelentése ........................ ... 13 Egy főispán az agrár-szoczíálizmusról ................................................. 14 Gulner Gyula ............................................................. .............................- 15 Néhány megjegyzés a közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (I.) ... 15 A községi közigazgatási tanfolyamok ........................................................ 16 Néhány megjegyzés a közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (II.) ... 16 A közigazgatási eljárás egyszerűsítése ......................................... ........... 17 A községi közigazgatási tanfolyamok és a torontáli jegyzői tanfolyam 18 Néhány megjegyzés a közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (III.)... ... 18 A munkástörvény végrehajtása ............................................................... 19 A törvényhatósági városok kongresszusa ... ... ... ... ... ... ... 20 Közigazgatási ügyvitelünk egyszerűsítése a helyi közigazgatás körében (I.) 20 A közigazgatási eljárás egyszerűsítésének kérdéséhez ... ... ... .. 21 Közigazgatási ügyvitelünk egyszerűsítése a helyi közigazgatás körében (II.) 21 A községi közigazgatási tanfolyamokról szóló törvényjavaslat ... ... 22 Közigazgatási ügyvitelünk egyszerűsítése a helyi közigazgatás körében (III.) 22 A törvényhatósági városok kongresszusa (I.) ................................. ... 23 Közigazgatási ügyvitelünk egyszerűsítése a helyi közigazgatás körében (IV.) 23 A törvényhatósági városok kongresszusa (II.) _ ... ... ... ... ... 24 Közigazgatási ügyvitelünk egyszerűsítése a helyi közigazgatás körében (V.) 24 Széli Kálmán gyámügyi közigazgatása .................................. ................. 25 Közigazgatási ügyvitelünk egyszerűsítése a helyi közigazgatás körében (VI.) 25 A földmivelésügy közgazdaságunkban ... ... ._ ... ... .................. 26 Közigazgatási ügyvitelünk egyszerűsítése a helyi közigazgatás körében (VII.) 26 A járási közigazgatás reformja (I.) ... ... ... ... ................. ... 27 A községi közigazgatási tanfolyamokra és vizsgálatra vonatkozó sza­bályrendelet tervezete ................. — ... — ... ... ... ... 27 A járási közigazgatás reformja (II.) — .................. — ... .... ... 28 A járási közigazgatás reformja (III.) ................................. ........... ... 29 Adalék a közigazgatás reformjához (I.) .............. ... ................ 29 A járási közigazgatás reformja (IV.) ....................................... ......... 30 Adalék a közigazgatás reformjához (II.)........... ................................ 30 A járási közigazgatás reformja (V.) ........................................................ 31 Adalék a közigazgatás reformjához (III.) ............................................... 31 A járási közigazgatás reformja (VI.) ...................................................... 32 Adalék a közigazgatás reformjához (IV.) ... .................................. 32 A járási közigazgatás reformja (VII.) ......................................................... 33 Községi közigazgatási tanfolyamok szervezése ........... .................. 33 A járási közigazgatás reformja (VIII.)... ... ... ... .......... ... ... 34 A községi közigazgatási tanfolyamokról szóló törvény végrehajtása ... 34 Az egyenes adók reformja ........................................................................ 35 A községi közigazgatási tanfolyamok szervezése ... .......................... 35 A községi közigazgatási tanfolyamok megnyitása ................................. 36 A közigazgatási elvi határozatok egyetemes gyűjteményének újabb kötete ............................................................... 37 Az adóvégrehajtás és a gabonauzsora.......................................................... 38 A váltóhitel korlátozása és közigazgatásunk ._ ................................. 38 Az árvaszékek államosítása kérdéséhez .................. ... ... 39, 40, 41 Az állami költségvetés ....................................................... 42 A jegyzők országos egyletének közgyűlése ... ... ................ ... ... 42 A belügyi tárcza költségvetése ................................................................ 43 Az árvaszékek államosítása kérdéséhez......................... . ................. ... 44 A magyar polgári törvénykönyv tervezete ........................... ... ... 45 Az adókivetés egyszerűsítése ................................. — ... 46 A gyámügyi közigazgatás kérdése ... ... ........................................- 46 Pár szó az árvaszékek államosítása kérdéséhez ... ._ ............................. 47 Az árvaszékek államosítása kérdéséhez ... ._ ..................... ... ... 47 A közigazgatás egyszerűsítése ... ... .................- .......................- 48 Közpénzeknek postatakarókpónztári utón továbbítása és kezelése ... 49, 50 Az adókivetés egyszerűsítése ^kérdéséhez ... ........... ........... ... — 50 A gazdasági munkások és cselédek segélyezése ... .......................... 51 Egyszerűsítési javaslatok (I.)............................................................... . ... 51 A népszámlálás ................ .. .............................................................- 52 Az egyszerűsítési javaslatok (II.) ........................................................ — 52 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütközé­sekben hozott határozatai. Kiházasitásról gondoskodás Ígérete mellett mindenesként felfoga­dott egyén által, e szerződési viszonyból kifolyólag támasztott igények elbírálása a rendes bíróságok hatáskörébe tartozik ... ... ................. 2 A takarékpénztári könyvvezető által felmondási időre követelt fizetés iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik............................................................................................................. 3 A községi ut, illetőleg mezei közös dülő-ut visszaállítása és újra megnyitása iránt inditott ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatás­körébe tartozik ... .......................... .......................... ................— ... 6 Kiházasitási ígéret mellett háztartási munkák elvégzésére felfogadott rokon által e czimen inditott ügynek elbírálása a rendes biróság hatás­körébe tartozik .. ............................................................................. ......... 9 Népoktatási tanintézeteknél alkalmazottak ellátására vonatkozó törvények (1875. évi XXXII. és 1891. évi XLIII. törvényczikk) szerint, nyugdíjjal egybekötött szolgálatból az 1885. évi XI. t.-cz. körébe tartozó szolgálatba való átlépés esetén vagy viszont, az illető alkalmazott nyug­díjjogosultságába aránylagosan mindkét szolgálat beszámítandó ... ... 10 Útelzárásból származtatott kártérítési keresetnek elbirálása akii'.. bíróság hatáskörébe tartozik ... ... ... ... ... .. ... ............... 12 Legelőn ásott kút be nem fedése miatt inditott ügy elbirálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ................................ ........... 13 Szeszes italoknak engedély nélküli kimérése és titkos bordélyház tartása miatt folyamatba tett ügyben való eljárás a közigazgatási ható­ság hatáskörébe tartozik ... ................................................ ... ... ... 14 Erdei kártételen talált marhák behajtásának meghiúsítása és az eljáró mezőőrnek megsértése miatt inditott ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... ... ................. ... .................. — 16 A pajor nevű férgeknek más szántóföldjére való szórása iránt inditott ügy elbirálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... ........... 18 Ha a büntetendő cselekmények végleges minősítése kétséges: az

Next

/
Thumbnails
Contents