Magyar Közigazgatás, 1908 (26. évfolyam, 1-52. szám)

- - - , -. A 1908. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA1: Irányczikkek. A vármegyei tiszt újítások után ................ .....................................„ ... l A törvényhatósági tisztviselők minősítése (f.)... .............. ... ... 2 A vármegyei tiszti ügyészi hivatalok ... _ ... . _• ... ... ... ... 2 A törvényhatósági tisztviselők minősítése (II.) 3 Az adóhivatali tisztviselők mozgalma ... ................................................. 4 Kivételes nősiilés a hadköteles kor előtt.............................................. . 5 Az uj adótörvény ............................................................................ 6 A magyar állam symboiumai .............................................. ................. 7 Állami határrendőrségünk ........................ ... ............................... 8 A kiskorúak és gondnokoltak hatályosabb jogvédelméről ... 9 Gazdasági igazgatásunk ........................ ....................................... ... 10 A m. kir. közigazgatási bírót ág 1907. évi működése .......................... 11 A kiskorúak és gondnokollak hatályosabb jogvédelmének kérdéséhez _ 11 A hét éven felüli közsegélyre szoruló gyermekek költségeinek viselése 12 Az állami telepítések. ........................................................................... ... 13 A kiskorúság meghosszabbítása .................. .................................. 13 A katonai előfogatozás ...................................................... ........................ 14 Megyei tisztviselők fizetés rendezése ... .............................................. 15 Az iskolás leánygyermekek menhelyei Németországban.......................... 15 A községi jegyzőegyietek ........................ ......................................... 16 A vármegyei tisztviselők status-rendezése .................. ................. ... 17 A hatásköri bíróságról szóló 1907. évi LXI. t.-czikk életbeléptetése... 17 Járási mérnökök.. ......................................................................................... 18 Az uj adójavaslatok ........................ ... ...................................... 19 Status-rendezés kérdéséhez ... ................. ......................................... 19 Az uj adójavaslatok ................ ............................... .......................... 20 Az uj adójavaslatok ................................ ................................................. 21 Az uj adójavaslatok ............................................................................... 22 A községi közegészségügyi szolgálat reformja ... ........................ ... 23 Az ingyenes népoktatás ................................................................ ... 24 Az uj kivándorlási törvényjavaslat ... .......... ........................ ... 25 Közgazdasági igazgatásunk uj szerve ........................ ................... 26 Az egyenes adókra vonatkozó törvényjavaslatok s a jegyzők országos egylete ................................. ... ... ............................... ... 27 A végrehajtási törvény novellája ... ... ... ................................ 28 A magy. kir. közigatási bíróság két elvi jelentőségű Ítélete ................ 29 A magy. kir. közigazgatási bíróság két elvi jelentőségű határozata... 30 A községi és körjegyzők leányaiért ... ................................. ... ... 31 A vasárnapi munkasziiuet ... ........................................ .................. 32 Az adókezelés reformja _ _ .... ... ...................................... ... 33 Az adókezelés reformja ........................................................ ... — 34 Az adókezelós reformja ....................................................... -................ 35 Az adókezelés reformja ... .................. ......................... ... ... 36 Az általános választójog és a községek .... ........................ ... ... 37 A vasárnapi mnnkaszünet gyakorlati végrehajtásának kellékei... ... 38 Az 1909. évi állami költségvetés ........... ... ................................ — 39 A községi rendőrség szervezése ...................................................... ... 40 Az állatvédelem s a közigazgatás ............................................................... 40 Az uj végrehajtási törvény és az adóvégrehajtás .... ... ... .......... 41 A vármegyei árvaszók irattározási rendjének kérdése .. .................. 41 Egyházi követelések behajtása ... ... ... .................................. 42 A jegyzők országos egyesülete emlékiratának tervezete ... _... 43 A gyermekbiróság... _ _. ... ... ......................... ................. 44 Városaink .... ... ..................................................................................... 45 A választási reform ........................ ... ... . . ... ... ... — 46 «Az országgyűlési képviselők választásáról» szóló törvényjavaslat ... 46 A választói reform ... ... ... ... ................................................ 47 A választói reform _ _ _ ...........................................—____48 A választói reform ... ........... _ ....................................... ... 49 A választói reform ................................................. .................................. 50 A választói reform ............................................................................. .. 51 Jz adóreform és az adóügyi judikatura ... .................. .................. 60 Az év végén................ . ... ... ......................................................- 52 A czigánykérdés és a tankötelezettség .......................... ... ................... 52 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütközé­sekben hozott határozatai. Az 1890. évi I. t.-ozikk 1. §-a alá nem eső községi uteza meg- szűkitése iránt inditott ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik........................................................ ................................................. 1 Csendőrökkel szemben nyomozás alkalmával elkövetett hatóság elleni kihágás miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatás­körébe tartozik ..................... ..................................................................... 6 Az istenkáromlás miatt inditott ügy elbírálása nem a közigazga­tási hatóság, hanem a királyi bíróság hatáskörébe tartozik ................. 7 Régi időről hátralékban levő oselédbór meg'üzotóse iránti ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ................. ... 10 A hitközségi adó szolgáltatásának alapját tevő jogviszony nem magánjogi, hanem közjogi természetű s az abból származó követelés érvényesítése a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik .................. 12 Ha a vasúti jegyvizsgáló vasúton utazó férfit és nót közösülésen tetten ér, az ily cselekmény a btkv. 249. §-ába ütköző szemérem elleni vétség ismérveit foglalja magában és elbírálása a kir. bíróság hatás­körébe tartozik ... ................................. .......................... .................. 14 Korcsolyapálya jegének felvágása és eltulajdonitási őzéiből való elvitele miatt inditott ügy a kir. bíróság hatáskörébe tartozik .......... 15 Az 1883. évi XX. t.-ez. 13. §-ának rendelkezése szerint a raga­dozó vagy kártékony állatok elpusztítása, a hivatalból való vadászatok kivételével — csak a tértijét bit tokosának, illetve bérlőjének van meg­engedve. Idegen vadászterületen vadmaeskának kutyákkal való elfoga- tása miatt inditott ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tar­tozik ... .... ....................................... ........... — ... -- --- — 17 Gazdasági terményeknek felbujtás következtében történt elidege­nítése miatt a tettes és felbujtó ellen intézett ügy elbírálása a közigaz­gatási hatóság jogkörébe tartozik ... ... .... ... ... ................- — 19 Papirkereskedő ellen, ki a bekötött könyveken a könyvkötő bélyeg­zőjének lenyomatából eltávolította a nevet s ennek helyére sajat bélyeg­zőjét nyomta, inditott ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe A csábitás miatt indított ügy elbírálása, ha a feljelentés nem a btk. 217. §-ában meghatározott cselekmény ellen irányul — nem tarto­zik a kir. büntető bíróság hatáskörébe, — azonban annak feideritése, hogy a cselekmény megáll api tja-e a Kbt. 81. §-ában körülirt, vagy vala­mely törvényhatósági vagy városi szabályrendeletbe ütköző kihágás tény- álladékát: a közigazgatási hatóság van hivatva s ennélfogva elbírálása is a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ...............................- — Kertből 60 K értéket meg nem haladó viráglopás miatt inditott ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ... ........... Vészfék indokolatlan használata miatt inditott ügy elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik. Ha a vószfék használata nem oly körülmények között történt, hogy az az utasok testi épségét veszélyez­tethette volna, úgy a vasúti üzletrendtartás szerint bírság kiszabásának van helye ........... ........... — —.............- — — — — — — 23 24 25 A vizi mű fentartási költségeihez a hozzájárulási arány szerint járó összeg megfizetése iránt inditott ügy elbírálása a közigazgatási ható­ság jogkörébe tartozik .. ... ... ...............................-........................ 26 Beltelket elválasztó kerítés felállítása tárgyában felmerült magán­jogi vitás kérdés elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ... ... 29 Az üzletvezető követelése szolgálatadójától és szolgálatadójának vele szemben támasztott kávkOvetelése iránt inditott ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ... ... ... .. — ... — 30 Több személy által elkövetett erdei falombvágás iránt indított

Next

/
Thumbnails
Contents