Magyar Közigazgatás, 1909 (27. évfolyam, 1-52. szám)

A 1909. EVI FOLYAMÁNAK 4Z4C'JläL TÁRGYMUTATÓJA ■ ■ ■■■1 A->'1 W ftol Ál.tai LstÖUt Iranyczikkek. Közigazgatás és birtokpolitika ............................ ... _ ............ 1 A községi és körjegyzőknek az adóvégrehajtások alóli felmentése ... 2 Erkölcsrendészetünk ... ... ............................................................................ 3 A z adójavaslatok s a pénzügyi bizottság ................._ .................... ... 4 A z adójavaslatok s a pénzügyi bizottság .................. ............................ 5 A husvizsgálati rendelet végrehajtása ................._•............................ 6 A rendezett tanácsú városok fejlesztése .................................. ... ... 7 A rende ett tanácsú Városok fejlesztése.................. .......................... 8 A z uj bortörvény végrehajtása ........................................................... ... 9 A z elhagyott gyermekek menházi gondozása és a községek ... ... 10 Meddig tekinthető kiskorúnak a házassági törvény 8. §-a ellenére házas­ságot kötött nő ? ................................................... .................. ... 10 A birtokpolitika ........................................................................................... 11 A telepek közigazgatása ... ........................................................................... 12 P árbérszolgáltatások .......................................... ... ... ... ... ... 12 A háborujog................. ........................... ... .................................. ... 13 A városok háztartásának rendezése........................... ... .................. 13 A kongnia rendezése... ... ... .......................... ... ... . ............ 14 A z anyaság oltalma ... ... ... ... .................. .................... lö A z uj földadótörvény... ................................................... ............................ 16 A közgyámi intézmény fejlődése a német bir dalomban ................... 17 A bűnügyi nyomozások és a községi jegyzők ... ... ............................ 18 A közutakról és vámokról szóló törvényjavaslat ... ... ... ........... 19 A közutakról és vámokról szóló törvényjavaslat ... ... ... ... ... 20 A városok országos kongresszusa ................................. ................... 21 A városok első kongresszusa ........... ......................................................... 22 A vármegyei tisztviselők országos értekezlete ................... ... _ 23 A fővárosi törvény revíziója ._ .......................................................... ... 24 K atonaügyi előadók a vármegyékben .......................................... ... 25 A rehabilitáczió.......................................................... .................................... 26 A z özvegyasszonyok gyámhatósági jogvédelme ... ... .. 27 Felsőbb hatóságok elvi Hatásköri ügyekben hozott határozatok Tanítónő temetési járulékából nyugdijintézeti tartozásának levonása miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási bíróság hatáskörébe tartozik 1 A közbirtokosság egyik tagja által a közbirtokosság ellen a legel­tetési jogban szenvedett sérelem miatt indított ügy elbírálása a rendes biróság hatáskörébe tartozik.................................... „...............................- 2 Eltiltott gyógyszerkülönlegességre megrendelés gyűjtése az 1903. évi 90,000. B. M. sz. rendeletbe ütköző kihágást képez ... ........................... 2 A cselédkönyv hiánya a szolgálati viszony jogi minősítésére befo­lyással nem lehet. Abból, hogy a gazda a szolgálatában levő egyént nagyobb bizalomban részesíti s a házvezetés teendőit is reá ruházza: a cselédszolgálat jogi természetének megváltoztatására következtetni nem lehet .................................................................................................... ... ... 4 A községi bíró távollétóben, ennek szamár és marha kitótekkel való becsmérlése miatt indított ügy a rendes biróság hatáskörébe tartozik ... 7 A ki magát szerződésileg bizonyos háztartási, személyes és foly­tonos szolgálatnak legalább is, egy havi időtartamon át bérért való tel­jesítésére kötelezi: cselédnek tekintendő. Azon köiülmény, hogy a cseléd­nek nincs cselédkönj ve, vagy hogy a gazda a szolgáló egyént nagyobb bizalmába fogadja s arra a házvezetés teendőit is átruházza ; a szolgálat jogi minősitósére befolyással nem lehet. Az ily ügy elbirátása nem a polgári biróság, hanem a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik 10 A népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános kisdedóvóinté- zetek tanítói s nevelői nyugdíj és gyámpénztára irányában a tanítót, (évót, nevelőt) terhelő járulék nem érvényesíthető az özvegyet és árvá­kat megillető nyugdíj- és gyámpénztári ellátás vagy részeltetés ellen 13 Annak a kérdésnek elbírálása, hogy a közigazgatási tisztviselő nyugdíjazási feltétele, vagyis szolgálatkóptelensége beállott-e s ennek A rehabilitáczió kérdése ._ .................... .................... ... ... _ ... 28 A rehabilitáczió kérdése ... ... ................................. .................... 29 A gyakorlati közigazgatási vizsga................... _........................................ 30 A gyakorlati közigazgatási vizsga ... ................. 31 A gyakorlati közigazgatási vizsga................................ 32 A gyakorlati közigazgatási vizsga .................. 33 A gyakorlati közigazgatási vizsga................................ 34 A gyakorlati közigazgatási vizsga ... 35 A gyakorlati közigazgatási vizsga... ... ............................................ ... 36 A rendezett tanácsú városi alkalmazottak és a községi jegyzők vasúti kedvezménye ... ... _ _ _ ... ... ... ... __ ... 37 A z állami tisztviselők kolozsvári kongresszusa .................................... 38 Emberbaráti kongresszusok .................................. .................................. 39 A z egységes rendőri büntető eljárás................. ... .......................... 40 A z egyévi önkéntesi kedvezmény... ... ................... ... .................... 41 A z állattenyésztés fejlesztéséről szóló törvény végrehajtása ... _ 42 A nagyvárosok kialakulása ... .......................... ... .................. ... 43 A z ingatlanok értékelése az illotékszabásban.................. .. ........... 44 A z alapszámos irattári rendszer és az árvaszókek ... _ _ _ _ 45 A gyakornoki intézmény szervezése_ ._ ... ................................... 46 . A z amerikai kivándorlás és az 1877. évi XX. törvényczikk................... 46 A kir. közigazgatási biróság VI. sz. döntvénye ... ................ ... 47 A rendőri bíráskodás........... .......................................................... ... ... 48 A z elöfogatozási szolgálmány kérdése ........................................... .. 48 A z önkéntelen munkanélküliség elleni küzdelem ... ._ ... ... ... 49 A gépkocsi (automobil) közlekedó- szabályozása ................................... 50 A z elöfogatozási szolgálmány kérdése............................................................ 5) A tiszti ügyészi intézmény a rendőri büntető eljárásban ................... 51 A testi vagy lelki fogyatkozásban szenvedők gondnoksági megvédése... 51 A városok felsogélése .......................... ... .... ................................... 52 j elentőségű határozatai. alapján nyugdíjazása helyesen történt-e vagy sem : a közigazgatási ható­ság és nem a közigazgatási biróság hatáskörébe tartozik ................... I A szomszédjogon beltelek határvonalán elkorhadt kerítés helyre­állítása iránt indított ügy elbírálása, ha azt nem közrendőri érdek köve­teli : nőin közigazgatási, hanem a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... 15 Ha a viz már elhagyta azon birtok határát, melyen fakadt: akkor az a viz hatósági rendelkezés alatt álló viz s annak árkokon való veze­tése és akként öntözésre való felhasználása hatósági engedélyezés alá esik. Az ily ügy elbírálása nem a kir. biróság, hanem a közigazgatási hatóság hatáskörébs tartozik................................................................... — 16 H a valaki ugyanazon alkalomból elkövetett vallás elleni és köz­rend elleni kihágással van vádolva: akkor mindkét eset elbírálása a szélesebb hatáskörrel biró kir. biróság hatáskörébe tartozik ..................... 1 A zon panasznak elbírálása, hogy a községi állatorvos egy tehén ollósénál az orvosi közreműködést alapos ok nélkül megtagadta: nem a közigazgatási hatóság, hanem a rendes biróság hatáskörébe tartozik ... 19 A szabadon élő vad uratlan jószág ugyan, de tételes törvénynél fogva csak a vadászatra jogosítottnak van joga a vad tulajdonát foglalás utján megszerezni. A ki a más vadászteiUletén vadat fog s azt magának tartja: vadászati kihágást követ el. Az ily ügy elbírálása nem a rendes biró­ság, hanem a közigazgatósági hatóság hatáskörébe tartozik ... ... — 20 Ha az idegen nemzeti jelvények nem nemzetiségi üzelmek és izgatások czóljából viseltetnek: akkor az ily cselekmények a m. kir, belügyminister 1885. évi 62,693. sz. rendeletébe ütköző kihágást képez­nek. Elbírálásuk nem a kir. biróság, hanem a közigazgatási hatóságok hatáskörében tartoznak ......................... .......................................... ... 21 A ki, bár hatósági közeget a legmagasabb fokú durva és sértő kifejezéssel Illet, de kifejezése nem alkalmas arra, hogy azzal a sértéssel

Next

/
Thumbnails
Contents