Magyar Közigazgatás, 1914 (32. évfolyam, 1-52. szám)

Á 1914. EYI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Pécsi ÁJ. úri Levéltár Irányczikkek. A kormány újévi programtnja ......................... ...............................1 A gazdasági háziipar .................................................... ... ... ... 2 A közigazgatás reformja ...................................................__ ... ... ... 3 A közigazgatás reformja ...................................................................... 4 A közigazgatás reformja...................................................... . ... ._ _ 5 A közigazgatás reformja ................ .. ... ... ... • ... _______ 6 A közigazgatás reformja ................ ...................................... ... _ 7 A közigazgatás reformja ................ . ................................ ... 8 Az osztrák közigazgatási reform előkészítésére kiküldött bizottság mun­kálata ........................ ................................. .................................. 9 Az erdőtörvény revíziója ... ._ ................. ................................ 10 Észrevételek a közigazgatás reformjához ........................ _____ ... 11 A közegészségügyi kiadások fedezése ........................ ... ... ... 12 A budget .................. .......... ... ......................... ... ... 13 A belügyminister a vármegyei reformról.. ...................... ... ... ... 14 Az uj sajtótörvény ... .............................. ... ... 15 Az iparbiróság _ ... ... .............................................. .......... 16 Államosítás és önkormányzat... ................ . ... ...____ ... ... 17 A belügyi táreza költségvetése ... ... ... ... .................................. 18 A katonaügyi közigazgatás reformja .................. ... ... ................ 19 Könyv a nemzetiségekről _ _ _ ................................................. 20 A gazdasági munkásköz vetítés ... .............................................. ... 21 Gyermekvédelmünk fejlődése ... ........................ ... ... _ ... 22 Törvényjavaslat az ipari munkának vasárnapi és ünnepnapi szüneteléséről 23 A vármegyei közigazgatás reformja _ ._ ................................ ... 24 A vármegyei reformjavaslatok.......................... ... ........................ 25 A vármegyei reformjavaslatok ... ................. ... ................. 26 A járási közutakról szóló törvényjavaslat ......................... ........... 27 Autonómia a vármegyei közigazgatás reformjában ................ ................. 28 A közigazgatási bizottság a reformban ................................ ... 29 A községi vagyon védelme a reformjavaslatban _ _ _ ... ... 30 Háborúnk Szerbiával. (Hadüzenet) ................. ... ... ... _ _ 31 A király manifesztuma _ _ ..._... _ ... _ ... ..._31 Népeimhez ... .............................................. ... ................. ... ai A magyar kormány kiáltványa ... ................................................. ... 31 A herczegprimás beszéde ......................... ............................... ... 31 Előkészületek a háborúra.......................................................‘ ................... 31 A hadiszolgáltatások iránti kötelezettség................................................. 31 A népfelkelés felhívása ............... ... .............................................. 31 A sorozó- és felülvizsgáló bizottságok működése mozgósítás miatt szünetel 31 A lovak és jármüvek szolgáltatása mozgósítás esetén ........................ 31 A katonai szökevények megkegyelinezése ... _ ... ................. 31 Világháború előtt. (Hadüzenetünk Oroszországhoz) .. _ ... ... ... 32 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Sajtóügy. — Gyülé­sezési jog. — Utlevélügy. — Vegyes rendőri intézkedések ... _ 32 Újabb háborúnk. (Francziaorozág és Montenegró monarkiánknak hadat üzent ... ................. ... ... ... ... ... _ _ ... _ _ 33 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A bejelentési köte­lezettség. — A légi járómüvek rendezése. — A városok és köz­ségek fizetőképességének fentartása ... ... ................. ... ... 33 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A mozgósítás folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult vármegyei tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek szabályozása. — A társadalom segélyezése a háború folytán. A különböző czélokat szolgáló gyűjtési engedélyeknek a háborúba szólítottak és hozzátartozóik érdekében szünetelése. — A mozgósítás folytán bevonultak gyámol nélküli családtagjainak segélyezése. — A hadba vonultak elhagyott vagy elárvult gyermekei érdekében követendő gyámhatósági eljárás. — A papírpénzt az italmérési engedéllyel bírók teljes értékben köte­lesek elfogadni ......................... ....................... ................................. 34 A moratórium ..................................... .......... .............._ ... 35 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések : A magánjogi köte­lezettségek teljesítésére engedélyezett halasztás. (Moratórium). — A gyorsított bűnvádi eljárás. — A mozgósított fegyveres erőhöz tartozó egyénekre vonatkozó anyakönyvi bejelentések. — A mozgó­sítás folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult községi, kór­ós segédjegyzők illetményei. — A mozgósítás folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult községi (kör-) orvosok illetményei. — A hadüzenetek következtében útlevelek kiállítása körül követendő eljárás .............................................................. .......................— — 35 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Hadköteleseknek engedélyezett közkegyelem végrehajtására vonatkozó eljárás. — A vegyes felülvizsgáló bizottságok működése. — A képviseleti hatósá­goknál megvizsgált hadkötelesekkel szemben való eljárás. — A had­viselés érdekében felügyelet (őrizet) alá helyezendőkkel vagy lakó­helyükről eltávolitandókkal szemben követendő eljárás. — Az automobilforgalomnak a katonaság által miként való ellenőrzése. A fegyverek stb. tartásának korlátozása ____, .......................... 36 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A hadbavonultak családjainak állami segélyezése. — A hadbavonuló katonák részére — vasúti állomásokon — szeszes italok nem adományozhatok. — A sebesült katonáknak szeszes italok és nyers gyümölcsök élveze­tétől való óvása. —■ Az élelmiszerek és egyéb elsőrendű szükség­leti czikkek áremelésének megtorlása. — A mozgósítással kapcso­latos közegószsógi intézkedések. — A társadalom bevonása a harcz- téren megsebesültek és megbetegültek ellátásánál való közreműkö­désbe.................................................._ .......................- —................ 37 A háboru tartamára elrendelt kivételes intézkedések: 5z 1894., 1893. és 18)2. évi születésű népfelkelésre kötelezettek felhívása. — Az 1894., 1803. és 1892. évi születésű népfölkelésre kötelezettek fel­hívása, összeírása és behívása. — A uópiölkelési bemutató szemle­bizottságok összeállítása és működése. — A véderőtörvény 30., 31. és 32. §. szerinti kedvezmény iránt benyújtott kérvényeknek első­fokú eljárás alá vétele. — A hadbavonultak és az azokkal egy tekintet alá esők terhére fennálló köztartozások végrehajtás utján való behajtásának korlátozása ... ... ......................... ... ... 38 A háboru tartamára elrendelt kivételes intézkedések : A polgárőrségek szervezése. — A polgári őrség szervezési szabályzata. — A Buda­pest székesfővárosi m. kir. államrendőrség hatósági területén ala­kítandó polgári őrség szervezési szabályzata __________ ... 39 A hadi kplcsönpénztárak felállítása ._ ......................... .................. 39 A háboru tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Moratórium. — Az 1894., 1893. és 1892. évben született népfölkelésre kötelezettek összeírása, bemutatása és behívása iránt a 15,000/eln. 1914. számú honvédelmi ministeri rendelettel kiadott «Utasítás» kiegészítése illetve módosítása, a bemutató szemlén való megjelenés, illetve a nópfölkelési tényleges szolgálat alól való felmentések tárgyá­ban 15,600/eln. 1914. sz. honvédelmi ministeri rendelettel kiadott pótutasitás, a községek (körjegyzőségek) és városok részére. A kolera elleni védekezés. — A beteg és sebesült katonák vasúti szállítása alkalmával felmerülhető fertőző betegségek esetén köve­tendő eljárás. — Hadviselés alkalmából a magyar állam területére menekülő osztrák állampolgárokkal szemben követendő eljárás. — Az üresedésben levő körorvosi állások teendőinek ellátása. — Harcz- téren megsebesültek és megbetegültek ellátásának a társadalom ré­széről való támogatása ... ....................................................... ... 40 Társadalmunk jótékonysági feladata a háborúban ................................. 40 A háboru tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A kolera. — Az állami tör vény hal ósági és községi hatóságok (hivatalok) magatartása az ellenség megszállása esetén. — A jótékony vagy emberbaráti czélra egyesületek vagy bizottságok által forgalomba hozott jelvények hatósági védelem alá esnek. A ki e tilalom ellen vét, ha cselekménye a csalás bűntettének, vagy vétségének tónyálladókát nem állapítaná meg: kifogást képez és tizenötnapi elzárással és kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtandó. — A hadviseléssel kapcsolatos álhirek koholása és terjesztése kihágást képez s a rendőrbiróság által tizenötnapi elzárással és kétszáz koronáig terjedhető pénzbün­tetéssel sújtandó. — A magyar kormány elismerése az orosz be­törések alkalmával kötelességeiket híven teljesített tisztviselők iránt, valamint felelősségre vonása azon tisztviselőknek, kik a betörések eiől helyeikről megszöktek. — A Bosznia-Herczegovina területén illetőséggel bíró, de a magyar szent korona országainak területén

Next

/
Thumbnails
Contents