Magyar Lapok, 1937. január-március (6. évfolyam, 1-60. szám)

1937-01-01 / 1. szám

fi. évf. 1. szára. — Péntek. 1937. január 1. iWci^yOf T OpOft 3 JivtiSís ülőit be XL Plus pápa egészségi állapotában Vatikánv ár ősből jelentik: A Szentatya ál­lapotában szerdán javulás állott be. Megnyílt tz egyik megdagadt viszér s ezzel a vérkerin- pési zavarok enyhültek. A Szentatya fájdal- nai is alábbhagytak. Ha a javulás még néhány tápig így folytatódik, az orvosok megengedik, kogy a pápa felkeljen betegágyából és karos- izékében töltsön naponként néhány órát. Szombaton közzéteszik az angol-olasz tengeri egyezménjrt Londonból jelentik: Az Ewening Standard jelentése szerint az angol-olasz földközi-ten­geri jegyzőkönyvet szombaton teszik közzé. A Közzététel először Rómában történik meg. Igazán szép, igazán olcsó ajándék pms neked j 1 cimü legkedveltebb gyermekimaüönyv | 1 l | ara olcsóbb lett, csak 32 lei. IgeD I § szép és csinos, egésznászonkötés, arany nyomással. Minden 10 pél­dány után egy ingyen példány! * Kapható Beszerezhető. kiadóblvatatunKhan. rife óráira helyezetett át, mert féluzenkettótól egyig mindieninap a pontosan ebédlő rókát leste. A ró­ka azonban nem jött. Azaz, hogy kótizben mégis csak próbálkozott; de vagy a szemeivel, vagy az orrával mindig idejekorán észrevette a rálesel- ikedő halált. Ilyenkor nesztelenül visszafordult é6 gyors ütemben elkocogott. Mert akármilyen jó is az a csirkehús, de ezt a kockázatot már nem éri meg. Tapasztalt öreg úr lehetett és kitűnő életis­kolába járt. Később végképpen fel s hagyott az érdéezlak körüli próbáikr,zás5kkil. Alkalmasint ismerte a közmondást, óory addig jár a róka a kaira mig egyszer eltör k. Az erdészsegédnek ma- az idegeire ment a dolog. — Mi lesz már azzal a bundabéléssel? —■ csipkelődött Zsuzska. — Meg lesz Zsuzska, meg .eez. — Nem szeretném, ha nagyon viseltes lenne. — A mostani gazdájának elsőbbségi joga van hozzá s nem szívesen mond le róla. Az erdészsegéd tisztában volt vele, hogy a les ennél az ügynél már túlhajtott álláspont. Meddő, hiábavaló. Valami mást kell kitalálni. Bement a városba és estefelé két kövér hering- gel tért vissza. Azokat faggyúban kisütötte. Majd papirosba göngyülgette, zsebertette és kiment az erdőbe. A kutyákat visszaparancsolta, mert a kifundált sötét terv végrehajtásánál egyáltalán nem volt szükség kutyasegédkezésre. Jócskán bent járt az erdőben, mikor a zsebé­ből elővette a sült. heringeket. Spárgával össze­kötötte őket és huz.nl kezdte magaután a földön. — Na, vörös kaftános, most könyörögj egy kis nátháért, hogy ne érezd meg a földönhuzott sült hering szagát, mert mondom neked, hogy rá­fizetsz! Ilyen módon jókora területet bejárt az er­dészsegéd. Gondosan ügyelve arra tiogy nrnden rókagyanus erdőrészlet útba essék. Késő este iá­A király újévi üdvözlete a hadsereghez Bncnrestlből jelentik: Őfelsége a király december 31-lki kelettel a hadsereghez, hadi­tengerészethez és légi-haderőkhöz a következő napiparancsot intézte: — Szárazföldi hadseregem, haditengeré­szetem és légi-hadseregem katonái! — Az njév alkalmából első gondolatom felétek, hadseregem parancsnokai, tÍ3ztj.:i és katonái felé száll és lelkem mélyéből fakadó legmelegebb üdvözletemet küldöm hozzátok. Napról-napra, amint egyre több alkalmam nyílik látni azokat, akiknek szent kötelességük megvédeni a határokat és a trónt, nagy öröm tülti el a szivemet, látva a fokozatos haladást. — Büszke példákat találhattok a nemzet történtében. Rájuk tekintsetek fel, hogy bár­mely pillanatban eleget tegyetek kötelessége­teknek. Habozás nélkül eleget téve a katonai erényeknek,« amelyek a hit, a fegyelem, az ál­dozatkészség és a bajtársiasság, — mindenki j hivatása magaslatán log állni. — Abban a meggyőződésben, hogy mind- : annyian ezt a szép utat fogjátok követni, kívá­nok néktek boldog újévet n. KAROLT. Élénk njesztendő a belpolitikában A miniszterelnök legutóbbi kihallgatása nyomán ismét föl­vetődött a nemzeti koncentrációs kormányalakulás eszméje. Nagyérdekességű cáfolat a kormány télhiva aios lapjában Bucuresti. Saját tudósitás. Mint tegnapi számunkban jelentettük, Tatarescu miniszter- elnök szerdán délben kihallgatáson jelent meg a királynál. Ugyancsak tegnapi jelentésünk szerint, a kihallgatásról csak rövid közlést ad­tak a sajtónak, mely szerint a resijai tárgyalá­sokról és az újévi ünnepségek sorrendjéről tett a kormányelnök előterjesztéseket. A főváros politikai köreiben mégis élénk feltűnést keltett és sok beszédre adott alkal­mat a kihallgatás híre. Ugyanis a kihallgatást kapcsolatba hozták a kormánypárt hivatalos lapjának, a Viitorul-nzk egy közleményével. rád lan érkezett egy tisztásra, ahol a heringeket egy hokorra akasztotta; ő pedig lestio UK a tisz­tás szélén és várta az eredményt. A hold már magasan járt es szépen bevilá­gította a tisztást. A kilövés pompás volt, csak a lövési alany hiányzott. Némelykor gyenge nesz hallatszott a falevél almon. Éger, vagy valami rosszul alvó fekete rigó. De ni, ni! A szemközti erdőrészhöi lesunyt fejjel üget egy róka a földön húzott hering nyomán. A tisztás közepén megtorpan, mert elvesztette a szimatot Rövid ideig tétován szaglász a levegőben, de csakha­mar felfedezi a bokron függő fölöttébb finom cse­megét és egy ugrással le is kapja. De, óh jaj! Ebben a pillanatban eldördült az erdészsegéd fegyvere és a piros kabát csak úgy párzott. Bizony a komának vége lett. Az erdészsegéd szemügyre vette az elhunytat. A két hátuisó lábát összefogva felemelte, mint a piaci árut Cs megállapította, hogy idősebb évjá­rat, akinek sok bűn terhelheti a lelkét. Azután összekötötte a négy lábát és kézbevéve, hazafelé indult. A háznál már mindenki aludt. Egy ideig té­továzott, hogy talán megnyuzza most. mert mele­gen sokkal könnyebb valakiről lerántani a bőrt, mintha már ráhült. Végül mégis úgy határozott, !'ogy reggel nyúzza meg, mert hatásosabb lesz. ’ra Zsuzska a termelőn látja meg a bundabélést. Bedobta tehát a mosókonvha nyitott ablakán. Majd reggel! És lefeküdt. Reggel még napfe.ljötte előtt felabajgatta az egész házat, hogy meg van a róka! Természete­sen mindenki látni akarta és tódultak a mosó- konvhába. Legelői Zsuzska, mint érdekelt fél. De, óh borzalom! A róka ezer darabban volt A két tacskó most végezte az utolsó szabásokat azokon a bőrdarabokon, amelyeket még nagyo- iottak egy darabban. Ez a közlemény utal arra, hogy néhány lap> tudósítást hozott a miniszterelnöknek a resi- tai találkozó után Timisoaran mondott nyilat­kozatairól. A tudósítások szerint a kormányéi-’ nők azt is mondta volna, hogy a mostani kor­mány „nem távozik a hatalomhói egyköny- nyen.“ Az ilyen közlésekre célozva írja A Viitorul: — Felhatalmazásunk van annak kijelen­tésére, hogy Tatarescu Gh. úr ez alkalom­ból nem tett semmi olyan nyilatkozatot, mely akár a külpolitikával, akár a belpoliti­kával vonatkozásban lehetne. A politikai körök e félhivatalos közlésből is úgy látják, hogy a helyzet változások felé hajlik. Bizonyos mérvű állhatatossággal terjed az a hír, hogy a parlamenti időszak lejárta előtt a belpolitikai viszonyokra való tekintet­tel biztosítani kívánják az erős kormányzatot, s annak folytonosságát. Beszélnek olyan nem­zeti koncentrációról, amelynek élén Jorga, vagy Mironescu, vagy Vajda állana. A KIRÁLY ÚJÉVI BESZÉDE TISZTÁZZA A HELYZETET Bucuresti. Saját tudósitás. Újév első nap­ján Tatarescu vezetésével az egész kormány megjelenik az uralkodónál, hogy kifejezze jó­kívánságait. A király az üdvözlésre beszédben fog válaszolni, melynek politikai tekintetben is irányító jelentősége fog lenni. Vezető politikai körökben nagy érdeklő­déssel várják ezt a beszédet, amelyről azt hi­szik, hogy teljes mértékben tisztázni fogja a kormány helyzetét. Az utóbbi időben ugyanis mind erősebben tartja magát az a hír, hogy a kormány a költségvetés letárgyalása után le fog mondani. Menyes! Schwartz Antal dr. Az isteni kegyelem Anyja ,,Elmélkedések Szűz Mária ke­gyelmi életéről“ Ara 90 lei és portó Kanható: könvvosztálvunknál

Next

/
Thumbnails
Contents