Magyar Nemzet, 1954. december (10. évfolyam, 284-309. szám)

1954-12-04 / 287. szám

2 ■Szombat, 1954. december 4, Szovjet javaslat az ENSZ-ben' a koreai kérdés békés rendezésére Az ENSZ politikai bizottsá­gának december 1-i délelőtti ülésén tárgyalták a szovjet küldöttségnek a koreai kérdés vitájára vonatkozó javaslatát arról, hogy a Koreai Nép; De­mokratikus Köztársaság és a Kínai Népköztársaság képvi­selőit hívják meg a vitára. Krisna Menőn, India képvise­lője kijelentette, hogy szüksé­gesnek tartja a Kínai Népköz- társaság, Észak-Korea és Dél- Korea képviselőinek meghall­gatását is. Délután folytató­dott a vita. Szótöbbséggel el­fogadták a thaiföldi határozati javaslatot, amely szerint a vi­tára csupán Dél-Korea képvi­selőit hívják meg. Ezután megkezdődött sz ál­talános vita. V/adsworth, az Egyesült Államok képviselője szólalt fel elsőnek és megje­gyezte: »a jelenlegi körülmé­nyek nem kedveznek a koreai tárgyalásoknak.-- J. A. Malik, a Szovjetunió képviselője rész­letesen kifejtette a Szovjet­unió álláspontját, majd két határozati javaslatot terjesz­tett elő. ^Oszlassák fel a Ko­rea egyesítésével és újjáépíté­sével foglalkozó ENSZ-bizott- ságot« — indítványozza az egyikben —, »a közeljövőben a koreai kérdés békés rende­zése érdekében hívják össze az érdekelt országok értekezletét és azon kössenek egyezményt — javasolja a másikban. Az Egyesült Államok képviselője ezzel szemben azt ismételgette, hogy a Szovjetunió és a népi demokratikus országok "veszé­lyeztetik-" a nyugati világot, Szovjet határozati javaslat az ENSZ-lien a rádió békés felhasználásáról New Yorkból jelenti a TASZSZ, hogy az ENSZ tár­sadalmi, humanitárius és kul­turális bizottsága november 30-én megkezdte a tájékozta­tás szabadsága kérdésének vi­táját. O. F. Szakszin, a Szov­jetunió képviselője emlékezte­tett arra a nemzetközi konven­cióira, amelyet a Népszövetség tagállamai 1936-ban Genfben hagytak jóvá a rádió békés fel- használásáról. Az ENSZ a rá­dióadások békés felhasználásá­ról szóló nemzetközi konven­ciót nem újította meg. A Szov­jetunió és Finnország küldött­ségei javaslatot tettek erre a Gazdasági és Szociális Tanács 17. ülésszakán. A Szovjetunió küldöttsége reméli, hogy ez a kezdemenyezés most támoga­tásra talál. A szovjet határozati javaslat az ENSZ főtitkárára bÍ2iná, hogy gondoskodjék: az Egye­sült Nemzetek Szervezetének adják át azokat a funkciókat, amelyeket a rádió békés fel- használásáról szóló 1936-os nemzetközi konvenció hárított a Népszövetségre. Franciaországban bizottság alakult a francia-szovjet szerződés 10. évfordulójának megünneplésére Párizsból jelenti az MTI; A francia sajtó hírt ad arról, hogy Edouard Herriot-mak. a francia nemzetgyűlés tisztelet­beli elnökének vezetésével bi­zottság alakult a Szovjetunió­val kötött szövetségi és kölcsö­nös segélynyújtási szerződés 10. évfordulójának megünnep­lésére. A bizottság előkészíti a Szovjetunió Franciaország részéről 30 évvel ezelőtt tör­tént elismerése évfordulójának megünneplését is. Az elsők, között írta alá a csatlakozási felhívást Paul- Boncour volt miniszterelnök, Jacques Soustelle, ARS-párti nemzetgyűlési képviselő, Fré- déric Joliot-Curie, a Béke Világtanács elnöke, Pierre Cot volt miniszter, Jean-Paul Sartre író, valamint a francia közélet, a tudományos világ és a művészetek számos ismert képviselője. Az előkészítő bizottság fel­hívása hangoztatja, hogy poli- tikai pártállásra, vallási meg­győződésre és világnézeti szemléletre való tekintet nél­kül csatiakozniok kell mind­azoknak, akik osztják az elő­készítő bizottság felfogását a vállalt nemzetközi kötelezzit- ségek betűjének és széliemé­nek tiszteletbentartásáról és arról, hogy híven teljesítem kell egy olyan szerződést, amely az együttes védelem óráiban jött létre és most hoz­zájárulhat a tartós béke meg­őrzéséhez. Kényes kérdések Adenanerhoz Berlinből jelenti az MTI: Adenauer pénteken Nyugat- Berlimbe érkezik, hogy a va­sárnapi képviselőtestületi vá­lasztások előtt kortesbeszédeket tartson a Keresztény-Demo­krata Unió jelöltjei érdekében. Ez alkalomból Németország Szocialista Egységpártja, amely-szintén részt vesz a nyu- gatberlini választásokon, egész sor kérdést intézett Adenauer- hoz és követelte, hogy a bonni kancellár a myugatber- lini Sport-Palastban tartandó beszédében válaszoljon a fel­tett kérdésekre. íme, néhány kérdés Aden­auer kancellárhoz: »Megfelel-e a valóságnak, hogy a bonni ingatlanforgalmi részvénytársaság, amelynek részvénytöbbsége az ön fia, Max Adenauer birtokában van, több millió márkát kere­sett telekspekulációjával? A milliós hasznot az tette lehe­tővé, hogy Bonnt 1950-ben az ön közbenjárására Nyugat- Németország fővárosává nyil­vánították és így az ottani építkezési telkek ára ugrás­szerűen emelkedett?* »Megfelel-e a valóságnak, hogy ön, második felesége, született Auguste Zinsser ré­vén, rokoni viszonyba került vezető amerikai monopoltőké­sekkel, köztük John Sherman- nal, az amerikai Morgan-bank­ház igazgatójával?* »Megfelel-e a valóságnak, hogy sok milliós vagyonnal rendelkezik és nagyösszegű anyagi érdekeltsége van a kö­vetkező vállalatoknál: Rajna- vidéki Barnaszénbányászati RT., Merton-konszern, Quant és Társa, Essen! Bányászati RT., Rajna-vesztfáliai Villany­művek RT., Német Villany- roűvek Szövetsége, Greven- broich Gépgyár RT., Morgan és Társa?* »Megfelel-e a valóságnak, hogy 75. születésnapján Pferd- menges kölni bankártól egy­millió márkára szóló csekket kapott ajándékba és ön az ajándék átvételekor kijelen­tette, hogy »a baráti figyel­mességet* megfelelő formá­ban viszonozza majd?« „Szégyen a futás, de hasznost . . Nyugatnémet lap a karlsruhei boszorkányperről Berlinből jelenti az MTI: A nyugatnéirnetországi sajtó beszámolóiból kitűnik, hogy a karlsruhei alkotmánybíróság az Adenauer-kormány 'kíván­ságára szakította meg hat nap­ra a Német Kommunista Párt ellen folytatott terrorper tár­gyalását, Az Adenauer-kor- mánynak gondolkodási időre van szüksége. A Német Kom­munista Páirt jogi megbízot­tadnak az a megállapítása, hogy a pért esetleges betil­tása a potsdami egyezmény rendelkezéseinek durva meg­szegését jelentené, nagyfokú zavart és tanácstalanságot váltott ki bonni kormánykö­rökben. Egy nyugaimémetországi polgári lap, a Badisches Tage- blatt csütörtöki számában »Szégyen a futás, de hasznos« című vezércikkében a helyzet alakulására utalva azt taná­csolja a bonni kormánynak, hogy vonja vissza a kommu­nista párt ellen benyújtott vádindítványát és nyugodjék bele a karlsruhei boszorkány- per megszüntetésébe. A Freies Volk közlése sze­rint a karlsruhei alkotmány­bírósághoz a kommunista párt ellen indított perrel kapcso­latban december elsejéig 20.400 levél és távirat érke­zett. A levelek és táviratok a kommunista párt ellen indí­tott terrorper haladéktalan megszüntetését követelik. A (Párizs, TASZSZ) Francia és nyugatnémet bankárok Nyugat-Németország pénzmág­násainak kezdeményezésére az északamerikai francia gyar- matbirtokokra vonatkozó »gaz- dasági együttműködési* tár­gyalásokat folytatnak. A bonni belügyminisztérium letagadta Matzky tábornok kijelentéseit Berlinből jelenti az MTI: Francois-Poncet francia főbiz­tos kormánya nevében kérdőre vonta Adenauert amiatt, hogy Matzky, volt náci tábornok, az úgynevezett határvédelmi ala­kulatok főparancsnoka, csa­patai létszámának 20.000-ről 60.000-re történt felemelését követelte. A >határvédelmi alakulatok* felettes hatósága, a bonni bel­ügyminisztérium pénteken vá­laszolt a francia főbiztos át­iratára. A belügyminisztérium egyszerűen letagadta azokat a kijelentéseket, * amelyeket Matzky tábornok 42 tanú je- 1 lenlétében tett A „John-figy* kivizsgálására alakított bonni parlamenti bizottság feltűnést keltő beismerései Berlinből jelenti az MTI: A »John-ügy« kivizsgálására ala­kított bonni parlamenti bizott­ság csütörtökön tartotta első munkaülését. A zárt ajtók mögött lefolyt ülésen kihallgatták dr. Wlch- mann nyuga/tnémetországi fő- államügyészí. Az ülésről kiadott közle­mény szerint a bizottság meg­állapította, hogy dr. Ottó John, a nyugatnémet salkotmányvé- delmd hivatal« volt elnöke sa­ját elhatározásából, minden kényszerítő körülmény nélkül állt át a Német Demokratikus Köztársaság oldalára. Bonnban oszlrák követelésre nyilatkozatot tettek küzzé Nyugat-Németország ég Ausztria viszonyáról Berlinből jelenti az MTI; Az osztrák közvélemény felhábo­rodással fogadta azt a sem­mitmondó, cinikus nyilatkoza­tot, amelyet Adenauer egy bé­csi lap munkatársa előtt tett Nyugat-Németország és Auszt­ria jelenlegi viszonyára vonat­kozólag. Adenauer ugyanis mindössze annyit mondott, hogy Nyugat-Németország szuverén államnak tekinti Ausztriát. A bonni kancellári hivatal most, Becs erélyes követelé­sére, hivatalos nyilatkozatot tett közzé arról, hogy a nyu­gatnémet kormány érvényte­lennek, nyílvánítja a hitleri Németország által 1938-ban erőszakkal végrehajtott An- schiluset, Az angol polgári sajtó mentegetni igyekszik Chnrehillt Londonból jelenti az MTI: Az angol polgári sajtó a Chur­chill woodfordi »elszólésa« és ezt követő parlamenti maga­mentegető magyarázgatása kapcsán támadt kínos zavart tükröz. Több polgári lap meg­kísérli, hogy védelmébe vegye Churchill't, de a miniszterelnö­köt mentegető cikkeket kellet­len beismerések tarkítják. A Yorkshire Post például >be­látja*, hogy Churchillnek ^gondosabban kellett volna ellenőriznie állításai valódi­ságát, vagy hedyességét«. mi­előtt azt mondta, hogy elküldte azt a bizonyos táviratot Mont- gomerynek. A lap szerint Churchill 1945-ben lényegében kész volt »minden lehetséges eszSközzeL szembeszállni a Szovjetunió esetleges előre­nyomulásával. ^Ugyanezt mondja most, 1954-ben* — írja a lap. A konzervatív Scotsman csí­pős hangom gúnyolja Mont- gcmeryt, aki sietett kijelen­teni, (hogy megkapta a nem­létező táviratot. Ha * tényleg megtalálja ezi a sajátságos akaratot, akkor meghosszab­bíthatja az erre vonatkozó vi­ta életét.;. Churchillnek az az alsóházi kijelentése, hogy a szóbanforgó távirat, ha nem is létezik, nem ellenkezák gondolataival — írja a lap —. »a megbánás hiányát mutat- ja«. A konzervatív Birmingham Post szerint »természetesem súlyos tévedés volt, hogy Chur­chill ezt a dolgot felhoata«. A lap javasolja, hogy Churchill sajnálkozásának kifejezésével zárják le ezt az ügyet, mlnit- hoigy az ilyesmi — a lap sza­vad szerint — ^kényes propa- gamdaanyagot szolgáltát a Szovjetuniónak*. A Daily Telegraph minden alap nélkül azt állítja, hogy a Szovjetunió >xroár 1945-ben a rosszindulat jeleit* mutatta. A lap szerint »Churchill csak. a szöveg és nem a lényeg dol­gában tévedett«. Csou En-laj estebédet adott V jYh barmai miniszterelnök tiszteletére Pekingből jelenti az Űj Kína: Csou En-laj, a Kínai Népköztársaság államtanácsá­nak elnöke csütörtökön est- ebédet adott a kínai kormány meghívására Kínában vendé­geskedő U Nu burmai minisz­terelnök és felesége tisztele­tére. Csou En-laj a több mint 700 vendég részvételével meleg baráti légkörben lefolyt esten mondott pohárköszöntőjében kijelentette: — Ez év júniusában Burma és Kína miniszterelnöke közös nyilatkozatot adott ki, amely­ben leszögezte, hogy a békés együttélés öt alapelve irány­adó Kína és Burma viszonyá­ban. A két ország ezeket az alapelveket valósítja meg köl­csönös kapcsolatban. A Ran- gunbam aláírt kínai-burmai kereskedelmi egyezmény és a Pekingijen aláirt árucserefor- forgalmi jegyzőkönyv példája és bizonyítéka annak, hogy az egyenlőség és a kölcsönös elő­nyök alapján különböző társa­dalmi rendszerű és eltérő vi­lágnézetű országok között nemcsak kívánatos, hanem tel­jes mértékben lehetséges a bé­kés együttélés. E tekintetben egyetlen ország sem kivétel. Mégis vannak olyan országok, amelyek nem látják szívesen, ha az ázsiai nemzetek össze­fognak és együttműködnek egymással. Állandóan szaka­dékokat és ellentéteket pró­bálnak teremteni az ázsiai né­pek között. Az ázsiai országok népeinek érdekeit legközvet­lenebbül veszélyeztető példája ennek az úgynevezett SEATO megalakítása. — A kínai nép — folytatta Csou En-laj — elszántan el­lenzi a háborút, de nem hu- nyászkodik meg a háborús tömb fenyegető ökle előtt. A kínai nép hőn óhajtja a békét; de nem hajlandó könyörögni érte a háborús tömbnél, saját szuverenitásának és érdekei­nek árán. Meggyőződésünk, hogy a békeszerető országok és népek egységük megszilár­dításával, a háborús fenyege­tések és tervek meghiúsításá­val megóvhatják a világ béké­jét és biztonságát és megte­remthetik a boldogulás és a fellendülés feltételeit vala­mennyi nép számára. U Nu burmai miniszterelnök válaszában rámutatott, meny­nyire helytállók Csou En-laj miniszterelnök megállapításai a békés együttélésről. Eltérő politikai világnézetű országok nagyon jól élhetnek békében egymás mellett. A Kínai Nép- köztársaság a kommunizmus­ban hisz, a Burmai Unió nem. Mégis, a két ország, különböző politikai meggyőződése ellené­re, szükség idején őszintén kész segíteni egymáson, — A világ e részének béké­je — mondotta U Nu — a vi­lágbéke hatalmasi erőtényezője lesz. A kínai miniszterelnök burmai látogatása alkalmával elfogadott öt alapelv mind a hasznosság, mind az igazság szempontjából megfelelő irány- mutatással szolgál minden or­szág számára. Ki kell építeni a békés együttélésnek az öt alapelven nyugvó széles térsé­gét és ezt a térséget egyre in­kább ki kell terjeszteni. Aláírták az Egyesült Államok és a Kuomintang-kllkk közötti katonai paktumot A Reuter jelenti, hogy az Egyesült Államok és a Kuo- mintang-klikk képviselői csü­törtökön aláírták a katonai paktumot, amelynek megköté­séről Dulles sajtóérteikezletén már beszámolt. Az úgynevezett kölcsönös biztonsági egyez­mény értelmében az Egyesült Államok ^minden Formoza el­leni támadást veszélyesnek te­kint saját békéjére és bizton­ságára*. Az egyezmény értelmében az Egyesült Államok száraz­földi, légi & haditengerészeti erőket tarthat Tajvanon és a Petscadores szigeteiken; Hegedűs András a moszkvai értekezleten részt vevő országok megbonthatatlan egységéről Moszkvából jelenti a TASZSZ: December 3-án hazaindult Moszkvából a Magyar Népköz- társaság küldöttsége, amely részt vett az európai béke és biztonság kérdésével foglalko­zó értekezleten. A központi repülőtéren a küldöttséget M. Z. Szaburov, a Szovjetunió minisztertanácsa elnökhelyettese, V. A. Zorin, a Szovjetunió külügyminiszter­helyettese, N. I. Dobrovnyi- kov, a moszkvai városi szovjet végrehajtó bizottságának el­nökhelyettese, továbbá a Szov­jetunió külügyminisztériumá­nak felelős munkatársai bú­csúztatták. A küldöttség búcsúztatásá­ra megjelentek a Magyar Nép­köztársaság nagykövetségének munkatársai, élükön Münnich Ferenccel, a Magyar Népköz- társaság követével, továbbá több más nagykövetség veze­tője és munkatársai. A repülőtéren díszszázad so­rakozott fel. Elhangzott a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió himnusza. A re­pülőteret a Magyar Népköz­társaság és a Szovjetunió ál­lami zászlaival díszítették fel. Hegedűs András, a Magyar Népköztársaság minisztertaná­csának első elnökhelyettese Moszkvából való elutazásakor a következő beszédet mondot­ta: — Tisztelt Elvtársak! — A Magyar Népköztársa­ság küldöttsége hatalmas je­lentőséget tulajdonít a moszk­vai értekezletnek. Az értekez­leten egyhangúlag elfogadott nyilatkozat elősegíti, hogy mindazon országok és kor­mánykörök, amelyek nem vet­tek részt az értekezleten, be­lássák a német imperialista agresszió veszélyét és átérez­zék felelősségüket. — A nyilatkozat és a néze­teknek benne kifejezett egysé­ge biztos alapot teremt a to­vábbi szükséges intézkedések megtételére abban az esetben, ha a nyugati hatalmak a pá­rizsi egyezmények ratifikálá­sának és megvalósításának út­jára lépnek. — A moszkvai tanácskozás nagy lépést jelent az európai béke és biztonság biztosításá­ban és elősegíti, hogy Európa népei — köztük a magyar nép is — biztonságban élhessenek; — A moszkvai értekezleten megnyilvánult a részt vevő országok megbonthatatlan egy­sége, amelynek véleményünk szerint minden eddiginél dön­tőbb jelentősége van nemcsak Európa, hanem az egész vi­lág békéjének biztosításában. — A magyar kormánykül­döttség nevében köszönetét mondok a Szovjetunió kormá­nyának, a szovjet népnek és Moszkva lakóinak. a szíves vendégszeretetért, amelyben a küldöttséget részesítették. — Éljen valamennyi béke­szerető ország népeinek meg­bonthatatlan barátsága, a bé­kének ez a legfontosabb bizto­sítéka! Visszaérkezett a moszkvai értekezleten részt vett magyar kormányküldöttség A Magyar Népköztársaság kormányának a moszkvai ér­tekezleten részt vett küldött­sége: Hegedűs András, a mi­nisztertanács első elnökhelyet­tese, Boldoczki János külügy­miniszter és Sik Endre küi- ü gyminis 7,terhel yettes pénteken este visszaérkezett Budapestre. Fogadtatásúkra a Nyugati pályaudvaron megjelent Dobi István, a Népköztársaság El­nöki Tanácsénak elnöke, Apró Antal, Hidas István, Ács La­jos és Szalai Béla, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bi­zottságának tagjai, Bata Ist­ván és Mekis József, a Politi­kai Bizottság póttagjai, Rónai Sándor, az országgyűlés elnö­ke, Piros László belügyminisz­ter, Erdei Ferenc földművelés- ügyi miniszter, Pogácsás György, az állami gazdaságok minisztere, Bebrits Lajos köz­lekedés- és postaügyi minisz­ter, Vas Zoltán, a miniszterta­nács titkárásógának vezetője, Szántó Zoltán, a miniszterta­nács tájékoztatási hivatalának elnöke, Darabos Iván, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának titkára, Hajdú József, a kül­ügyminisztérium II. sz. politi­kai főosztályának vezetője, to­vábbá a politikai élet több ve­zető személyisége, valamint a külügyminisztérium számos felelős munkatársa. Megjelent a fogadtatáson a budapesti diplomáciai képvise­letek több vezetője és tagja. Kínai-angol nyilatkozat a két ország üzleti körei közötti kereskedelmi kapcsolatokról Pekingből jelenti az Űj Kína: A brit nagyiparosoknak és üzletembereknek Kínában tartózkodó küldöttsége, ame­lyet a Nagy-Britamniában mű­ködő kínai-brit kereskedelmi bizottság szervezett meg, tár­gyalást folytatott a Kínai Or­szágos Import-Export Hivatal­lal, más exporttársaságokkal és a Kínai Bankkal. A tárgya­lások 1954 november 22-e óta baráti és szívélyes légkörben folytak. E közel kéthetes időszakban a brit küldöttség több keres­kedelmi szerződést kötött a Kínai Országos Import-Export Hivatallal, valamint más kivi­teli társaságokkal. A tárgyalá­sok folyamján széleskörű esz­mecsere folyt a két fél kölcsö­nös kívánságairól, ami megte­remtette a jövőbeni kínai­angol kereskedelem fejlődésé­nek kedvező alapfeltételeit. Kielégítő eredménnyel vég­ződött a kölcsönös kereskede­lem fejlesztésére irányuló ál­talános jellegű kérdések meg­beszélése is. Előzetes megálla­podások jöttek létre arról, hogy brit nagyiparosok és üzletem­berek a kínai-brit kereskedel­mi bizottság közreműködésé­vel 1955 márciusában újabb látogatást tesznek Pekingben. Amerikai katonai rcpülősjépek hatoltak be Dél-Kína fölé Pekingből jelenti az Űj Kina: Kuangtung és Kuanghszi tar­tományok fölé csütörtökön há­rom csoportban az Egyesült Államok kilenc repülőgépe ha­tolt be. Az UNESCO közgyűlésének munkája Mamtevideóból jelenti a TASZSZ; Az UNESCO 8. köz­gyűlése folytatja munkáját. A közgyűlés részvevői elhatároz­ták, hogy az orosz nyelvet a közgyűlés egyik munkanyelvé­nek tekintik. Jóváhagyták az UNESCO költségvetését ez 1955/56. évekre. A programra és a költség­vetés kérdéseivel foglalkozó bizottság az UNESCO tevé­kenységének programra, iát pontok szerint tárgyalja. Be­fejezéséhez közeledik a :>Ter­mészettudományoké. című piro- grammpotnt tanulmányozása. A vita során India. Francia- ország és Japán küldöttsége határozati javaslatot terjesztett elő az atomerő békés felhasz­nálásáról. A termés zet tudómén yi tár­gyú vita során V. N. Sztoletov a szovjet küldöttség nevében hangsúlyozta: harcolni kell azért, hogy *a tudomány min­den vívmányát kizárólag békés célokra, valamennyi nép javára használják fel«. .Szto­letov kijelentette: »Az atom- erő békés célokra való fel­használása elősegíti a tudo­mány gyorsabb és eredmé­nyesebb fejlődését.« A szovjet küldöttség az in­diai, francia és japán küldött­ség által benyújtott közös ha­tározati javaslatra szavazott, amelyet apróbb módosítások­kal el is fogadtak. A pápa egészségi állapota Róma, 1954. dec. 3. (MTI) XII, Pius pápa egészségi ál­lapota továbbra is súlyos, te­kintettel magas korára. Mint jelentették, a pápa csütörtökön este szívrohamot kapott. Az éj folyamán állapota javult, egyébként azonban állapota továbbra is súlyos. . IRagjff IfeMt _ «

Next

/
Thumbnails
Contents