Szabad Vajdaság, 1945. április (2. évfolyam, 74-96. szám)

1945-04-01 / 74. szám

HUSI a fasizmusra - Szabadság a Rágnak I Szerkesztőség és kiadóhivatal: NOVISZÁD. Fütcfka ul 50 Telefonok; Szerkesztőség . , . , 28—24 Titkárság 27—15 Kiadóhivatal .... 21—37 Nyomda...................... 20—58 a vajdasági Egységes Nfepffel sasai»«* difiiö Front kiapllapfa 11« éwlalfam 74. szám Nodszád, vasárnap, 1945 április 1 Ära 10 dinár Megnyíló isáoláá Alig távolodott el a trónt a Vaj­daságiéi, a felszabadult területeken « meginduló élet egyik legbiztatóbb jele az iskolák nyílása volt. Meg­nyílnak az iskolák kapui és az uj 'ország uj életére nevelednek gyerme­keink. És mintha most az iskolapa­dok hívása erősebb volna, mint az­előtt: sorra jelentkeznek a tanwlni- vágyók, sorra nyitnak az iskolák. Hogy Vajdaság népé belekóstolt a szabadságba és demokráciába, an­nak egyik nagyszerű jele az, meny­nyire látja a népiskolák kulturális emelkedésének szükségét. Olyan él- hagyott helyekről, ahol eddig nem is gondoltak talán rá, jönnek a de- putádók, a kérvények népiskoláért, Olyan községek, ahol erről eddig szó sem volt, jelentkeznek s kérik a középiskolát. A szabadság és de­mokrácia nagyarányú iskolanyitás­sal kezdődik hazánkban. Hogy csak a magyarnyelvű középiskolákat em­lítsük: megnyílt a szerdai és petrov- grádi főgimnázium, a sznboticai most nyílik. Megnyílt a topolyád, kanizsai, kikindai algimnázium, iaz < adat most van nyilában. Magyar­nyelvű tanítóképző nyitása is napi- rendbe került már s hamarosan sorra jön annak megnyitása is. Vissza kell emlékeznünk a régi Jugoszláviára, hogy felismerjük az trjban az map. Három, mondvacsinált magyar főgimnáziumí tagozattal és ‘egy algimnáziummal indult, a végén egy eilen név becs főgimnázium ma­radt, amiben < vedül a magyar nyelv és iroda bm folyt magyar nyelven. Sziiboiicán az egyelten ma­gyar tagozat egyetlen magyar­nyelvű tantárgyát tankönyv nélkül egy pár szánalmas jegyzetből Ja­vulták a magyar diákok. A tankönyv elfogyott, a tanárokai leküldték Szerbiába. Ma három teljes főgim­názium mellett négy algimnázium nyílik meg, a tanítás nyelve telje­sen magyar, a magyarnyelvű taná­rokat mindenütt felkutatják és al­kalmazzák. Ennél beszédesebb, éke- t ebben szóló bizonyság nem kell arra. hogy ez uj Jugoszlávia. Eezkérí az iskolákért nem kellett évekig instanciázm, mint annak ide­jén. Nem kellett előbb jó helyre »voksolni«, hogy valami szánalmas ígéretet kapjunk sohanapjára. Be­csületesebb, jobbhiszemü iskolapoli­tikát el sem lehet képzelni. A mai iskolapolitika alapjában demokrati­kus, egyedül az anyagi feltételeket nézi: megfelelő számú tanuló, meg­felelő számú tanerő és megfelelő is­kolahelyiség. Ahol ez megvan, ott megnyílik az iskola, akármilyen nyelvről van szó. A mai iskolapoli­tika kiindulópontja egy -egész szé­les, generózus demokrácia. Ennek nagy indulását láthatjuk a megnyitó iskolakapukon keresztül Jő és be­csületes politikai iskolájuk volt azoknak, akik ennek az iskolapoliti­kának fektették le alapját. Ez a becsületes iskolapolitika azonban csak akkor tesz. számmkra A szovfetcsapatok Nagykanizsá­nál Eltörték £t német vonalakat ■CörülzflíartfáKs a Iisi»ei otajforr««»** vidélcéí Kesartkely és fel$2€hl>SLCluIi — Ü4&n3£lcfof nrse«jáiS5B­tStoffák ellenségtől — Asz amerikai p&ncéloskiSieléKe&c. 200 kilométernyire ír ecjközeSIíeií^R Berlini Uj, nagy szovjeígyőzelmekről számol be Sztálin marsai három napi- parancsa. Rokoszovszki marsai seregtestei befelezték a Danzigi-öböl területének megtisztítását az ellenségtől és rohammal elfoglalták Danzig városát, a németek legfontosabb Balti-tengeri kikötőjét. Danzig felett lengyel zászló leng — hangsúlyozza a szovjetjelentés. A németek a Dan­zig körüli harcokban közel negyvenezer halottat vesztettek. Malinovszki marsai kötelékei a Dunától északra szintén támadásba lendültek. Otven kilométert elotörveáttépték a Garant, mjajd á Nyitra fo­lyót és elfoglalták Komáromot. A' városnak a Dunától délre fekvő ré­szét ugyanennek a hadseregnek csapattestei már néhány nap előtt bir- tokbavették. Komárom környékén Érsekújváron kívül 450 további hely­ség került az előnyomuló szovjetcsapatok kezére. A dunántúli szakaszon két irányban is sikereket értek el Tolbuhin marsai kötelékei. Az Ausztria falé nyomuló csapattestek balszárnya dél- felé kanyarodott és elfoglalta Keszthelyt és Zalaegerszeget. Most már mindössze három város van német kézen, magyar területen: a körül­zárt Sopron, Moson-Magyaróvár és délen Nagykanizsa. A nagykanizsai szakaszon a szovjetseregek — mint Sztálin marsai napiparancsa közölte, — bolgár csapatokkal együtt nagyszabású áttörést értek el. Több hely­ség elfoglalása után megközelitettéka Balaton déli partján a lispei olaj- forrásokat, az utolsó hajtóanyagforrást, amely még nemet kézen van. Magyarország területe minden jel szerint rövidesen teljese?? megtisztul a német-fasiszta csapatoktól A nyugati arc vonalon tovább tart az angol és amerikai páncélosok elóretöré^e^Nem tudni még, hol alakul ki német védelmi vonal s hogy lesz-e összefüggő arcvonal. Tegnap Montgommery tábornok páncéloskö­telékei elérték Münszter városát ésüsnabrücköt. Északnyugat-Németor- szág legfontosabb vasúti csomópontját veszélyeztetik: Ez az előretörés az egész holland partvidéket elvágással fenyegeti. A középső és déli szakaszon az amerikai jelentések még.mindig tartózkodnak a helyne­vek közlésétől. Csak annyit jeleztek,hogy a harc a bajorországi Asch- affenburgtól keletre folyik és hogy az amerikai páncélosok 200 kilomé­terre megközelítették Berlint. Heidelberg városát egyébként a hetedik amerikai hadsereg kötelékei elfoglalták. Csapataink Szaraiévá közeiében elfoglaltak több ellenséges támaszpontot Ivan-Szédlonál Ksdzel ezer fealottaf' veszteti az ellenség A Jugoszláv Hadsereg - vezérkarának hivatalos jelentése: A szerémségi fronton nem volt jelen­tősebb esemény. Kelet-Boszniábau Brcskó területén folytatódnak a heves harcok. Az ellen­ség itt széles arcvonalszakaszon támad, erős tankosztagok támogatásával. Szarajevó területén csapataink kétna­pos harc után Makrától nyugatra elfog­laltak több ellenséges támaszpontot és elzárták az ellenség állásait. Crna Sti- jenánál, Pala területén visszavertük az ellenség támadásait. Ivan-Sedlo ellen intézett eredményte­len támadásaiban az ellenség az utóbbi napodon több mint 800 halottat vesztett. ' Megseaimisitetünk egy ellenséges rak­tárt, hadianyaggal több tehergépkocsit és szekeret, azonkívül nagymennyiségű ha­dianyagot és fegyvert Zsákmányoltunk. Buszovacsa—Zenica területén csapata­ink támadóba dművelete folyamatban van. Visszavertünk néhány támadási, amely- ivei az ellenség Goszpics felől megkísé­relte a nemrég elvesztett és általunk birtokbávett Ilkái hidat, öt kilométerre Goszpicstól, Bijaláuál felrobbantani. Osztrosac területén kötelékeink ered­ménnyel verték vissza az ellenség tá­madásait. Az Osziiek—zagrebi vasútvonalon sza­badcsapataink levegőbe röpítettek egy páncélosvonatot, valamint egy tehervo- natot. igazán hasznothozó, ha a magyar népnek megnyitja szemét és ezek a meg nyíló iskolák a magyarság po­litikai iskoláivá is válnak. Olyan iskolává, amelyberímegtanulja a de­mokráciát. megtanulja megbecsülni, szeretni és védeni azt a széles de­mokráciát, amely ennek az ország­nak alapja. Jó volna, ha az iskolák nyílása a magyarokban az öntudat nyílása is volna, ha megnyílna sze­me arra az uj országra és világra, amelyre felszabadult, arra a sza­badságra és demokráciára, amely­hez nekünk is kötnünk kell sorsun­kat. Ha ezeken a megnyitó iskola- kapukon át a demokrácia nyitott ka­puit látná, amely a magyart is hívja s megmutatja, hogy hol a helye, hová kell állnia, mit kell védenie és szeretnie, mit kell harccal, munká­val, áléamttal építenie és erősíte­nie. Olyan iskolái nyílnak meg gyer­mekeink és népünk előtt a demok­ráciának, amelyben nagyon sok régi rosszat el kell felejteniük és nagyon sok uj s igaz dolgot kell megtanul- niok.1 k. 2s. Szlovéniában, Karmuk területén meg semmisítettünk egy hatvan németből á’M csoportot, két tehergépkocsi kigyulladt Zidani Moszt és Ljubljana között szin­tén levegőbe repült egy vonat, a vasúti vonal több helyen megszakadt. Légierőnk a nap folyamán a külön­böző harciszakaszokon 24 tehergépko­csit és hat szállítókocsit semmisített meg emberre! és hadianyaggal, azonkívül egy légelháritó üteget; több helységben ka­tonai célpontokat bombázott, A SZOVJETCSAPATOK a BALATON* TÓT'DÉLRE IS ÁTTÖRTÉK A NÉME> vonalakat Moszkvából jelentik: A • szovjet információs iroda közi? az orosz ha­dijelentést: A második fehéroroszországi arc- vonal csapatai felszámolva a danzígi német ellenállást március 30-ikán ro­hammal elfoglalták Gdanszk (Dan­zig) városát, a legfontosabb német kikötőbázist a Balti-tengeren. Dan­zig fölött a lengyel nemzeti állam zászlója leng. A Danzigért folyó harcokban az arcvonal kötelékei 1G.OOÖ német ka­tonát és tisztet fogtak .el, a hadi­zsákmány a következő: 84 repülő­gép, 140 tank és motorizált üteg, 338 tábori ágyú, 570 aknavető, 139? gépfegyver, 15 páncélosvonat, 43 tengeralattjáró, 36 vasúti mozdony 6675 vasúti kocsi, 151 hajó különbö­ző űrtartalommal és 214 fegyver- raktár. Az ellenség ezekben a har­cokban 39.000 halottat vesztett Glogati területén "és Brcsiráiban folytatódott a körülzárt egységek felmorzsolása. második ukrajnai arcvona! köte­lékei támadásba mentek át. átlépték a Garam és Nyitra folyókat, áttör­ték az ellenséges állásokat a folyók jobbpartján 50 kilométert nyomultak előre és elfoglalták Komarno (Ko­márom), Novin! Zamke (Érsekújvár), Sureny (Nagysurány), Pomiacsíca és Vrbahle erős ellenséges támaszpon­tokat, valamint 450 helységet, köz­tük Nova Banja (Újbánya), Voiko- vee, Lok, Kadelkut, Muzsla, Tokok csanki, Marceolovo, Jerskava. Nova Vas, Zsírén és Ivanka népes helysé­geket, valamint több vasútállomást. Ugyanakkor az arcvonal kötelékei a Duna jobbpartján előnyomulva har­minc helységet foglaltak el, köztük Nagybajcsot, Rábapatonát és Bar- bácsot. Március 29-ikén ezen a íróit- szakaszon ezernél több ellenséget katonát és tisztet fogtunk el A harmadik ukrajnai arcvona! csa­patai folytatták tárna dőtevékenysé- güket, a Balatontól nyugatra @iő- nyomultak és 30 kilométert előtörve elfoglalták Zalaegerszeget és Keszt­helyt, valamint további 250 helysé­get. Ugyanakkor az arcvonal köfé­lékéi a bolgár csapatokkal .sgxütt.:.»

Next

/
Thumbnails
Contents