Magyar Szó, 1946. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1946-04-01 / 78. szám

f>r»nw «i'F'Nf» ítíonTrtVü Ara 2 dinár Halál a fasizmusra# — Szabadsági a wepneki Hl. évfolyam ■nauBsm Notiaxádf hétfőt 1946. április 1• 78. szám __________ • • A nemzetgaQies hét háza megszavazta az altalános hadhöíelezetísegroi szoio törvényt Szimics Vladimír elnök, a Szövetségi tanács ülését meg­nyitva bejelentette, hogy a na­pirenden az általános hadköte­lezettségi törvény javaslata sze­repel, amelyet a nemzetgyűlés sürgősnek nyilvánított. Közölte az elnök azt is, hogy Broz Jo- szip-Titó marsai mint nemzetvé­delmi miniszter mogbizta Vük- mánovics Szvetozár tábornokot, hogy képviselje őt a törvényja­vaslat vitájában a Szövetségi tanács ülésén. A törvényhozó bizottság előadója Mijuskovics Radován ismertette a törvény? ás felolvasta a törvényjavaslat­hoz fűzött Indoklást, amelyben Titó marsai megindokolta tör­vényjavaslatát Az indoklás a következő: A nemzetgyűlés elvben elfogadta a törvényjavaslatot, majd a részletes vita során Pavlovics Pavle indítvá­nyozta, hogy a családfenntartók szá- mára tegydk lehetővé a hadkötele­zettség alól való felmentést. Vük. mánovics Szvetozár tábornok vála szóban rámutatott arra, hogy ezt az intézkedést nem viletlenüt, hanem szándékosan törölték a törvényből, mert a régi Jugoszlávia rendszere azt mutatta, hogy ez az intézkedés a régi uralom egyik népbolonditó intézkedése volt.. A katonaköteles fiuk családfenntartót minőségben történt felmentését e a legszegé­nyebb néprétegnél volt szükség, amelyet azonban a -felmentés miatt sttlyos hadmentességi adóval suitot tak Az uj Jugoszláviában senki sem mentesülhet ezen kötetezetfség alól, ha a'kalmas és ha becsületes pol­gára az államnak. — Egyébként — mondta a tábor, ttok — demokratikus'államunk kö­telességének tekinti, hogy gondos­kodjék a nép minden rétegéről, te­hát a munkásságról, földművesekről és ellátatlan családokról Is. A csa­ládfenntartó bevonulása folytán te. hát egyetlen család sem marad el­látatlan, mert az állam kötelesség, szerűen gondoskodik róla. Ez az ál­lam természetes kötelessége azok­nak a csalásával szemben akik fegyverben állanak a haza védelmé­ben. A Szövetségi Tanács a továbbiak során vita nélkül egyhangúlag rész­leteiben megszavazta a hadkötele­zettségi törvényt. Az ülés végén az igazoló bizottság Jelentését terjesz­tették be. A NÉPEK TANACSANAK ÜLÉSE A Népek Tanácsának ülésén dr. Vtdmár Joszip elnök bejelentette, hogy a hadkötelezettség! törvényja­vaslat tárgyalásánál Tito »marsait Apostolovics Mihájló altábornagy képviseli, aki egyben előadója is volt az ügynek és beszámolt arról, ,Jiogy az előterjesztett törvényjavas­lat rendezi minden állampolgár vi. szonyát a népi hadsereggel szem­ben. .lel'em/ő. hogy ez a törvény kötelező mmden állampolgárra egy. aránt. A kiképzésre nagy gondot fordítanak és a szolgálati időt en nek megfelelően állapították meg mert a katonák kiképzettségétő' függ nemcsak az ország védelme, hanem magának a katonának a biz­tonsága is háború esetén. A Népek Tanácsa elvben és rész­leteiben is megszavazta a törvényt, amely a hivatalos lapban való meg. jelenésekor életbelép AZ IRÁNI KÉRDÉS TÁRGYALÁSA A BIZTONSÁGI TANÁCSBAN A Biztonsági Tanács legutónbl ülésén Lange Őszkor nagykövet a szovjet-iráni kérdés tárgyalása so­rán felszólít és figyelmeztette a Biztonsági Tanácsot, hogy a tár­gyalások a szovjet és az IKni kor­mány között befejeződtek és Irán­ból kivonták a szoviet csapit-ikit, az. alapokmány rendelkezése értel­mében tehát nincs ok arra. hogy a tanács foglalkozzék ezzel a kérdés­sel. Kétségtelen, hogy a Biztonsági Tar»ics*nv>st folyamatban lévő tár­gyalásai kedvezőtlen kihatással le­hetnek a szovjet-iráni tárgyalá­sokra. A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság alkotmánya (tőirányozza a népköztársaság polgárainak általános hadköietezettgégét. Hogy az alkot- mánynak ezen rendelkezéseit közelebbről meghatározzuk, elengedhetetle­nül szükséges, hogy külön törvényes előírásokkal szabályozzuk a szol. gálától a jugoszláv fegyveres erőkben. Ez a törvény az alapja a fegyve­res erők szervezetének cs életének és ezért a legnagyobb jelentőségű és oagyon sürgős. E törvény fő jellegzetességei a következők: 1. A katonai kötelezettség általános és személyre szóló Jugoszlávia minden alkalmas állampolgára számára. Ennek a kötelezettségüknek a fegyveres erőkben végzett szolgálattal tesznek eleget. A fegyveres erők soraiban való szolgálatra alkalmatlan személyeket nem kötelezik adófizetésre —- tiaumentességi adó fizetésére —, ahogyan ezt egyes országokban teszik, mert véleményünk szerint az Ilyen adó alapjában véve Igazságtalan és főként a legszegényebb rétegeket sújtja, mert éppen ezekből a körökből kerülnek ki legtöbben azok, akik rossz táplálkozás folytán alkalmatlanok a fegyveres erőkben való szolgálatra. 2. A készültségi, mozgósítási és hadiáltapotban fegyverbe szólithatók a tchnikal, egészségi szolgálatbell és egyéb szakképzettséggel rendelkező nők is. A törvény azonban nem irányozza elő, hogy a nőket harct szol- gálatra Is beosszák, csupán szakfeladatokra képzettségűk szerint-kapnak beosztást. 3. A fegyveres erő rendes állományban, továbbá készültségi, mozgó­sított és hadiállapotban lehet. Az alkotmány rendelkezései értelmében a nemzetgyűlés elnöksége dönt ar összes fegyveres erők mozgósításáról. A készültségi állapotot és az egyes részek mozgósítását — a Jelen tör­vény szerint — a legfőbb parancsnok rendeli el. 4. A hadkötelezettség a fegyveres erőknél 20—55 évig tart azzal, hogy a szolgálat a hadműveleti seregekben 2Ó—40 évig, a tartalékot fegyveres erőknél 40—55 évig tart. A nemzetvédelmi miniszter azonban készültségi, mozgósított és hadviselés) állapot esetén szolgálatra hívhatja be az If ja. kát is 17—20 évig. 5. A szolgálati Időt a káderben két évre Irányoztuk elő, kivéve a harcigépkocsik és a repülősök szolgálatát, ahol a szolgálat természete folytán nagyszámú specialista kiképzésének érdekében három évet, to­vábbá a haditengerészet szolgálatát, amelynél ugyanezen okokból négy évet irányoztunk elő. Ez a legrövidebb szolgálati Idő amit előirányozhattunk, mert a mai fegyverkezési lehnika és hadviselési módszerek megkövetelik a katonák hosszas kiképzését. Ez a szolgálati Idő általános és nincs kivétel nincs, sem felmentés (a családfenntartók számára), sem rövidített szolgálat, mert kell. hogy minden alkalmas állampolgár egyforma kiképzésben vészesükön. P.Men- kező esetben, háború eseten, jobban kiképzett társai mellett kedvezőtle- nebb helyzetben volna. Ez az intézkedés megfelel az alkotmány szellemének Is, amely nem enged meg semmiféle kedvezményt sem származási, sem vagyoni, sem képzettségi alapon. 6. Azokat a személyeket, akik a káderszolgálat idején vagy a háború során megfelelő képességeket tanúsítanak. Iskolába vagy altisztek és tisz­tek kiképzésére szolgáló speciális egységekbe utol’ák. Ilyenmódon lehe­tőségei múltának arra. hogv mindenki, tekintet nélkül iskolai képzettsó. gére. altiszt vagy tl«zt lehet, természetesen azzal a feltétellel, hogv ren­delkezik a megfelelő képességekkel, amelyeket egy modern népi sereg * Iránvltó'ától megkövetelnek. A törzsszolgá'atra halasztást etvhep csak kivétele« esetekben adhat­nak és pedig a 27-lk é'etév betöltéséig. S. A fegyvergvakortatra való behívás fontos Intézkedés annak érde­kében. hogv • feeweres erők mindenkor felkészültek tegvenek a háho. rnra, a káderekben szerre*» hi«**«» felfrissítsék és a h»ökö*ftezetteket kioktassák az ul fegyverek kezelésére és ul taktikai et'árásokra. • A tl«7tl«7oleáiat tekintetében leieniös Intézkedést Irányoztunk elő annak érdekében. hnev a vezetik kerete mindenkor eté-né fiatat marad­ion Flőiránvortnk. horv a tényleges tisr«»k a békebeli had«ere<-bfn az aitóhh tisztikarnál az 50-lk é* a törzstisztikarnál a 60-ifc életév betölté­séig sznteálhstnak. Azonos Intézkedéseket Irányoztunk elő a tartalékos tiszteknél I« azzal a hüifinh«éggel. hogv náluk ez nem annyira kényes természetű Intéz­kedés. mint az aktív tiszteknél. IÁ Hogv a hsdkötelezet'ek nyilvántartását réts»ertlen vezethessék előirányoztuk, hogy mindenki, aki a káderszolgálatát kitöltötte, kötetes mars gondoskodni arról, hogv a katonai nvllvántar*ásba bevezessék é« •ehhfl* a célból letentkeznle kett a katonai területi nyilvántart* szerveknél Ez szüksége, már csak azért Is. mert a pvüvántartás* a lekhrtv és nem •r ttietöséri hely szerint vezetik. Hven módon egyébként nagyon egy. szárivá válik a havikötelezetlek nyilvántartása. BROZ JOSZIP-TITO, Jugoszlávia marsalja, nemzetvédelmi miniszter Megalakult a Hazafias Arcvonal második kormánya Bulgáriában. AZ UJ KORMÁNY FOLTTATJA AZ EDDIGI KtJL ÉS 8ELFŐ UTzKÁT AZ ORSZÁG DEMOKRATIZÁLÁSÁRA ÉS A SZÖVETSÉGESEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN A bolgár kormányalakítási tár. gyaiások, amelyek során az ellen­zékkel is érintkezésbe lépett Ceor- giev Kimon, a kormányalakítással megbízott miniszterelnök — mint jelentettük — szombaton megakad­tak. Az ellenzék olyan követelések, kel állott elő, amelyeket a kormány nemcsak nem volt hajlandó teljesí­teni de nem .is teljesíthetett, mert álláspontja szerint ezek a követe­lések ellentétben állottak a mosz­kvai hármasértekezlet határozatai- val Kirszanov szófiai szovjet meg­hatalmazott miniszter szombatra virradó éjszaka megjelent Geor- giev miniszterelnökné' és a bolgár ellenzék követeléseivel kapcsolat, ban, amelyekhez az ellenzék a kor­mányban valón- részvételét kötötte, a következőket közölte: »A Szovjet Szövetség álláspontja szerint az ellenzék feltételei ellen­keznek a moszkvai hármasértekez- let határozataival és ezért elfogad­hatatlanok. A szovjet kormány he­lyeseknek nyilvánítja azokat a fel. tételeket, amelyeket Ceorgiev KI- mon miniszterelnök a tárgyalások során közölt és az ellenzék köteles­sége lelt volna, hogy ezeket a fel­tételeket a moszkvai hármasértekez. let határozata nevébe«# figyelembe vegye.« A miniszterelnök ezután meg­kezdte a tárgyalásokat olyan kor­mány alakítására, amely Ismét a Ha- zafles Arcvonalban lévő pártok so. ra'ból pla'-til meg és vasárnap dél­előtt közölte, hogy megalakult az ul kormány, amelyben a miniszter- elnöki tárcát Georgiev Kimon, a Zveno.szervezet ta<*ia, a helyettes miniszteri tárcá**at Kosztov Prájcsé kommunista és Obovov Atekszandnr földmflvespártl töltik be. Külügyiül- ■észter Kulisev Georgij, belügymi­niszter ismét Jugov Anton lett. A kormányban összesen négy Zveno- szervezetbeli, öt kommunista, há­rom földmüvespárti, két szociálde­mokrata, egy radikális és egy füg­getlen párlonkivüll áll. A helytartói tanács vasárnap reggel atáirla a* uj kormány kinevezését Egyidejű, leg Csolakov Sztancso egyetemi tanárt, eddigi pénzügyminisztert a bolgár nemzeti bank kormányzójá­vá nevezték ki, Sztefanov Iván ta­nár helyére, aki pénzügyminiszter lett A Hazafias Arcvonal hivatalos lapia vasárnapi számában megálla. oltja, hogy a Hazafias Arcvonal uj kormánya becsületes és kipróbált politikusokból alakult meg, akik­nek eddigi tevékenysége legna­gyobb biztosítéka annak hogy c népiprogram megvalósul. Kezükbe veszik az ország uijáépitésínek in­tézését és megszilárdítják a demo. kráclát Bu'gáriíbaii. Külpolitikai vonalon a kormány megmarad az <*ddigi Iránvzat mellett, amelynek középpontjában a legőszlnt^bb ba. '•átság áll. amelyet a bolgár nÄn a °zoviet Szövetség népei iránt érez. Emellett folvtatnl fogiák a szoros együttműködést a testvéri Jugo­szláviával é$ minden ereinkkel arra förek'zenek. hogy baráti és normá­lis viszonyt tartsanak fenn az Egye. cü1t A"«mokka! és Angliával. Igye­kezni fognak hizí'-sltani a méltó és Igazságos bAkét Bulgária «zámára. Az ni kormány me""''akul,<sával b-anosolathan Ko'árov Vaszilii, a 'czobranve elnöke, ánrill* 1-re. hét. főre összehívta a holeár nemzet- r/vü’é? rendklvüM ülésszakát. II szmnyoli árnyéiban folytak le a vasárnapi választások BörBjopszágbuo Az egész demokratikus világ ag­gódó figyelme mellette io'ytak le vasárnap az általános választások .Görögországban. Százezei görög katona, húszezer csendőr, ötezer városi rendő* állt készenlétben már szombattól kezdve nemcsak azért hogy a rendet fenntartsa, hanem hogy a bajonettekkel megfélemlít­ve a nép széles rétegeit terrorizál­ta a tömegeket és arra kényszerít­se, hogy résztvegyen az egyoldalú szavazásokon, amelyeknek egyet­len feladata meghamisítani a nép akaratát és az angol kormány aks- rátát érvényesíteni. Az angol kor­mány akarata az — ezt Bevin kül. ügyminiszter félreérthetetlenül kö­zölte —, hogy a fasiszta királypárti terroristák maroknyi csoportja győzzön és visszaállítsa a királysá­got. A belföldi seregek mellett áll a 80 ezer főnyi angol sereg, mely­nek kivonását mindeddig nem biz­tosították. Egyes lapok úgy közöl, fék. hogy Bevin Ígéretet tett: áp­rilis végéig kivonják az angol se­regeket Görögországból, az angol külügyminisztérium vasárnap nyi­latkozatot adott ki és közölte, hogy ez a nyilatkozat nem hangzott el A görög választásokra jellemző Georgi, az EAM megbízottjának párisi nyilatkozata, amelyből kitű­nik. hogy a választói névjegyzé­kekben 700 ezer halott szerepel és a névjegyzékekbe bevették mind. azokat, akik húsz év alatt Görög­országban elpusztultak Ideszámítva azokat is, akik a háború folyamán elestek. A választól névjegyzékek­ben 1,900.000 szavazó szerepel, de minden királypárti legalább há­romszor van beírva és igy legalább háromszor szavaztak. Nagy megdöbbenést keltett, hogy minden tiltakozás a demokrácia minden képviselőjének megmozdu­lása ellenére az angol kormány ra., gaszkodott a választások megtar­tásához és fokozta ezt a megdöb­benést az a körülmény, • hogy az Egyesült Államok külügyi h-vitait szombaton jegyzéket adott ét a kormánynak, amelvben közölte, hogy Amerika is ragaszkodik a va­sárnapi választások megtartásához. Ilyen körülmények között folytak le vasárnap a választások, melyek, rőt eredményeket mindeddig még nem közölték. Tekintettel azokra a viharos nagy­szabású tiltakozásokra, amelyek so. rén a nép hatalmas tömegei tűn« tettek a választások megtartása el- len, az egész világ demokráciáit aggodalommal várja a görög vá­lasztások. híreit és attól tartanak, hogy Görögország a feltartóztatha­tatlan polgárháború (elé halad. iA.VAJ DA SA G I ^ NÉPFRONT NAPILAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents