Magyar Szó, 1948. február (5. évfolyam, 27-51. szám)

1948-02-01 / 27. szám

Jobb egészségből szolgálatot, lelkiismeretesebb ügyvitelt várónk a szociális biztositotál Ä szociális biztositó vajdasági kirendeltségeinek munkája Tito marsai üdvözlő távirata Dinnyés Lajosnak a Köztársaság Évfordulójára Beográdból jelentik: A Magyar I kező táviratot intézte DfmvyósLa­Köztársaság kikiáltásának második jós magyar miniszterelnötohöz: évfordulójára Tito marsai a követ- | »Engedje meg, elnök úr, hogy a Köztársaság kikiáltásának évfor­dulója alkalmából a kormány és Jugoszlávia népe nevében a legszivé- lyesebb szerencsekivánataimat ktildjem önnek és önön keresztül a ma­gyar népnek, sok sikert kívánva az új demokratikus Magyar Köztár­saság továbbépítésének és megszilárdításának munkájához. BROZ JOSZIP-TITO marsai, a JSzNK miniszterelnöke-------- "<W>---------- ■" ..... Á szociális biztosítónak az elmúlt évben nagy feladatot kellett meg­oldania. Gyakorlatban is alkalmaz, nia kellett a szociális biztosítás uj törvényét. Hatásköre kibővült és taglétszáma mintegy 30 százalékkal növekedett. Habár kevés orvos és segédszakerő állít rendelkezésére, meg kellett felelnie feladatának. A szociális biztositó intézményt átszervezték. Uj egészségügyi intéz­ményeket létesítettek s-jobban meg. szervezték az ambulanciák é® poli_ klinikák munkáját Az uj felosztás szerint kilenc uj kirendeltséget létesí­tettek. A már működő noviszádi, zombori, szuboticai és zrenyanim polikliniká- kivül poldklinikai szolgálatot létesi_ tettek Pancsevón és Szrem&zka Mit. rovicán. Újabb átszervezéssel meg­szervezték a körzeti szolgálatot és az orvosi körzeteket. Ezzel az egész. 6égügyi szolgálat közelebb jutott a biztosítottakhoz. Az egészségügyi szolgálat körzetekre osztását sike. résén oldották meg Noviszádon, Zrenyaninban, Szuboticán és Pan­csevón. ÜZEMI RENDELŐK A sok munkást foglalkoztató üze­mek külön, & kisebb üzemek pedig közös, ujtipusu orvosi rendelőt nyi. tottak. Ezeknek a rendelőknek az a célja, hogy megbetegedések esetén csökkentsék a munkások időveszte­ségét. Az elmúlt évben az üzemi ren­delők száma ötről huszonegyre nő. vekedett. Noviszádon netet nyitót, tak, más ipari központokban azon­ban csak kettőt-kettőt Zomborban egyetlen üzemi rendelő sem nyílt. A szociális biztosító kirendeltség e két városban nem értette meg e rende. let jelentőségét. Habár a körzeti és üzemi egész, ségügyi szolgálat kibővült, a tagok gondozása mégsem volt kielégítő. Hiányzott a szociális biztositó és az állami egészségügyi szolgálat együttműködése. Pedig az együtt, működéssel jobban ki lehetne hasz­nálni az egészségügyi intézmények kádereit, orvosait es specialistáit. A jó együttműködés megvolt, az álla. mi és szociális biztosító tüdőgondo­zók között. A tüdövész elleni küzdelem háló­zata Vajdaságban 14 intézmény, nyel bővült az elmúlt évben. K1HASZNALATLAN FOGÁSZATI BERENDEZÉS Vajdaság területén 9 fogászati rendelő van 20 székkel. E rendelők az elmúlt évben 48.589 tagot vizsgáltak meg. De nem minden kirendeltség törő- dött eléggé ezzel. Zentán például egy teljes fogászati állomás bérén, dezése kihasználatlan a szociális biztositó kirendeltség mégsem kez­deményezte a fogászati rendelő megnyitását. SOK AZ ADM1NISZTRACÍÓ A legtöbb kirendeltség az admi­nisztrációs munkára fordította a legnagyobb figyelmet. Nem nyújtott segítséget az egészségügyi szolgá­latnak. Az orvosokat többnyire lekö­tötte a mindennapos gyakorlati munka, nem mélyedhettek el az egészségügyi szolgálat kérdé­seiben. A versed főorvos például az egész­ségügyi szolgálat munkáját áten. gedte a kirendeltség adminisztratív vezetőségének. Emiatt több hiba történt a gyógyításban. Előfordult, bogy a betegek nem kapták meg a gyógyításhoz szükséges gyógyszert. Megtörtént az is, hogy a zombori vasúti egészségügyi rendelőt az ál­lomástól két kilométerre nyitották meg, nem pedig az állomáson, mint azt a biztosított munkások kíván, ták. Versecen pedig mai napig sem nyílt az állomáson rendelő, habár a kirendeltség utasítást kapott érre. Sok orvos munkájában nagy oda. adást tanúsított. Különösen kitűntek munkájuk­kal a tuberkulózis elleni küz. delem orvosai a noviszádi és a zrenyanini rendelő, továbbá a noviszádi körzeti rendelők és a noviszádi Röntgen szolgálat or­vosai. Ezek az orvosok az egészségügyi szolgálat kérdéseit vizsgálhatva elő­segítették a munkásbiztositó fejlő, dését. Meg kell említeni azokat az ese. teket is, amikor az orvosak felelőt­len és felületes munkával elégedet. lenséget és bizalmatlanságot kelte­nek a szociális biztositó iránt és a régi munkásbiztositó iránti gyűlöle­tet elevenítik fel. Egy pancsevói or. vos egy tanonc gyógyítását olyan hanyagul végezte, hogy veszélybe került a beteg élete. Egy zentai ke­rületi orvost le kellett váltani, mert gorombaságával elégedetlenséget keltett a tagok között. A szociális biztositó kirendeltsége« nem ellen­őrizték eléggé az ilyen orvosakat. Ha panasz érkezett hozzájuk nem vizsgálták ki. hanem egyszerűen továbbították a noviszádi fiókhoz. KÜZDELEM A SZAKMAI MEGBETEGEDÉS ELLEN Az elmúlt évben a vajdasági szó. ciális biztosító rendelők 45.0Ü0 uj és 505.892 megismételt vizsgálatot vé­geztek. Kórházba 12.726 esetben utaltak beteget, otthoni látogatást és gyógyításit 42.962 esetben végez, tek. A kirendeltségeknek az üzemi munkások egészségügyi vizsgálatát tervszerűén kellett volna lebonyoli- taniok és megszervezniük a szakmai megbetegedések elleni küzdelmet. A kirendeltségek többsége elhanyagolta ezt, nem hajtotta végre a kapott utasitáso. kát. Különösen a szremszkamitrovi- cai és a zrenyanini kirendeltség munkája volt gyenge. A tanoncob rendszeres vizsgáiása kielégítő, ősz szesen 7000 tanulót vizsgáltak meg. A TANACSADÖ SZERVEK SZEREPE A kirendeltségek fogyatékossága hogy vezetői nem működtek együti a néphatósággal és a tömegszerve­zetekkel és nem «érték segítségü­ket. A szociális biztosító megszervező, sére vonatkozó rendelet értelmében a kirendeltsegekben szaktanácsadó szerv létesül. E tanácsadó szervek a szakszervezetek és a szociális biz. tositó képviselőiből alakulnak, de üléseiken résztvesznek a népbizott. ság munkaügyi osztályának képvi­selői is. Ezek a szervek elősegítik a szó. ciális biztosító kirendeltségek munkáját é® a legfontosabb kér­désekben tanácsot szolgáltat­nak. Ilymidon a biztosított munkások az üzemi csoporton, a helyi és járási szakszervezeti tanácson át részt, vesznek a szociális biztositó mun. kájában. Ezeknek a tanácsoknak a kirendeltségek megalakítása, kiszé­lesítése, az orvosi szolgálat terepi megszervezése, az orvos és a tagok közötti viszonya, a munkások mun­kaképessége, a táppénz magas szá. zalékaránya, valamint az egészség- ügyi és műszaki munkafeltételek kérdésével kell foglalkozniok. Ezen­kívül ellenőrizniük kell mind a mun. kaadó, mind a biztosított tag mun­káját. EGYES KIRENDELTSÉGEKNEK NINCS SEMMI PROBLÉMÁJUK Az elmúlt évben e tanácsok nem feleltek meg feladataiknak, nem sikerült az együttműködés­be bevonulok a biztosított ta. gokat. A versed kirendeltségben például egyetlen összejövetelt sem tartot­tak. A kirendeltség vezetősége a sikertelen összehivá-ok után meg­állapította, hogy az értekezletet nem tarthatják meg, mert semilyen problémájuk nem volt, mivel a tanács foglalkoz­hatott volna. Más kirendeltségekben pedig hóna­pokon át nem ült össze a tanács. TERVSZERŰ BERUHÁZÁSOK ÉS KADERKÉPZÉS A szociális bizíoü* -verdata bő. vült. Az intézményt fejleszteni kell. A tervben elő kell irányozni a szük­séges beruházásokat, Ugyanúgy, mint az üzemekben. A tervező mun. kája igen fontos szerepet játszik az uj káderek kiképzésében is. A kádernevelést a szociális biz­tosító fejlődésének távlatából kell nézni. Olyan kádert kell nevelni, amelyre legnagyobb szükség van. Az embe­reket olyan munkára neveljük, ami. re alkalmasak és amihez kedvet éreznek. A szociális biztosító kirendeltség­ben minden egyes osztálynak meg kell határozni munkakörét. Az osz­tályon belül elvégezni a munkameg­osztást. Minden alkalmazottnak tudnia kell, mi a munkája é9 mi az, amit végez. Ilymódon tudni fogják, ki mit dolgozik, hogyan végzi mun. kaját meg kel!-o jutalmazni érte, vagy pedig figyelmeztetni szabály, talanságáért. A szociális biztositó törvényt ösz- sze kell egyeztetni a dolgozók élet. feltételeivel, mert a törvény csak ily módon éri el azt a célt, amit szolgálnia kell. Harminc éve, hogy Lenin aláírta a munkás-paraszt Vörös Hadsereg alapításáról szóló rendeletet. A Vö­rös Hadsereg központi levéltárában 2 és fél millió különböző okmányt és emléktárgyat őriznek a szovjet fegyveres erők dicső történelméből Köztük van a Lenin és Sztálin által aláirt eredeti okmányok sora és mindazok az okiratok, amelyek az első önkéntes alakulatok megszer­vezéséről szólnak. Ezekből alakult meg azután a jólszervezett milliós hadsereg. Lenin már jóval az Ok­tóberi Forradalom előtt alaposan tanulmányozta a katonai kérdése­ket és személyes utasításai szerint alakultak meg a vörös gárda fegy­veres munkáscsapatai, hogy döntő szerepet játszanak a forradalom győzelmének kivívásában. Lenin és Sztálin, valamint a szovjet kormány és a bolsevik párt többi vezetői minden erejüket és tudásukat a szovjet hadsereg megszervezésének szolgálatába állították és első Ízben ‘ a német imperialisták érezték ma­A közeikeleti brit politika újabb kudarcot kénytelen elkönyvelni. Mint már ismeretes, Bevin tervet dolgozott ki a Nagybritannia és az arab országok között létesítendő katonai szövetségről. A szövetség szükségességét az állítólagos »kom­munista veszedelemmel« indokolta. A tervhez egyedül Abdulah, Tramsz- j ordánia királya járult hozzá. Egyip­tomban, Ibn-Arábiában és más kö­zépkeleti országokban a terv nem talált lelkes fogadtatásra, de az el­ső időben úgylátszott, hogy Irákban sikerült azt keresztülvinni. A tár­gyalások folyamán el is készítet­ték a brit-iróki szerződést és egy iráki kormányküldöttség London­ba utazott annak végleges meg­kötésére. A tárgyalások alatt Transzj ordánióból szintén kormány- küldöttség indult el hogy egyrészt a Nagybritamniával kötött szerződés egyes pontjainak enyhítéséről, más­részt pedig, hogy a brit-irák-transz- jordán katonai szövetség részletei­ről tárgyaljon. Időközben azonban a Közel- és Közép-Keleten váratlan események történtek. Véres zavargások és til­takozó tömegmegmozdulások Bag­dadban végül is lemondásra kész­tették az iráki kormányt és az le­mondása előtt nyilatkozatot adott, miszerint nem hajlandó jóváhagyni a brit-iráki szerződést. A London­ban lévő iráki küldöttség erre ab­bahagyva a tárgyalásokat, repülő­gépre szállt és hazaindult. Alig néhány órával az iráki kor­mányküldöttség elindulása után, Londonba érkezett Transzj ordánia kormányküldöttsége, élén Tevfik gukon az újonnan alakult Vörös Hadsereg csapósait. Erkölcsi erejét ennek a hadseregnek az adta meg, hogy állandóan érezte együvétarto- zását a széles néptömegekikel és bár a Szovjet Hadsereg állományában sok nemzetiség fiai teljesítenek szolgálatot, a hadsereget mégis a belső egység és összetartás jellem­zi. Lenin gondoskodott arról, hogy a fegyelem a hadseregben minél jobban megerősödjék. Közvetlenül irányította a hadműveleteket és en­nek nyomán nőtt ki az a hatalmas hadsereg a Szovjet Hadsereg, amely kivívta a második világháborúban a világ legnagyobb győzelmét. A Le­nin és Sztálin alapította Szovjet Hadsereg a népek biztonságáért és a békéért folytatott harcban döntő fontosságú tényező és az egész ha­ladó emberisig tisztelete övezi Nincsenek hódító céljai. Célja az, hogy megvédje a szovjet emberek békés munkáját és az egész világ békéjét és biztonságát. Abdul Huda pasa külügyminiszter­rel. A brit kormány képviselői csu­pán másodrendű kérdésekről tár­gyalhattak Abdul Hu dévai, mert az előirányzott megbeszélések tulaj­donképpen az angol-iráki szerződés kiegészítését szolgálták volna. T ranszj ordánia külügyminiszterének kíséretében Gtubb pasa is helyet foglalt, aki tulajdonképpen brit tiszt és a transzj ordániai arab lé­gió parancsnoka. Ő a Transzj ordá­nia—Irák és Nagybritannia között megkötendő katonai egyezmény tár­gyalására érkezett és őt jelölték ki a »petróleum-tömb« katonai főpa­rancsnokának. Bevin kártyavára azonban össze­omlott amikor Irák visszautasítot­ta az angol—iráki szerződés jóvá­hagyását. Az a remény, hogy íbn Saud király bekapcsolódik az új rendszerbe, szintén elvesztette je­lentőségét. MIBEN ÄLL BEVIN TERVE? ' Az arab államokkal kötendő szer­ződési rendszerre vonatkozó Bevin­terv azt célozta, hogy a britek Pa­lesztinából való kivonulása után egy látszólag »nem imperialista« befo­lyást biztosítanak maguknak a kö­zépkeleten. Ez a terv három alap- elven nyugodott: először a brit csa­patok formális visszavonása a kö­zépkeletről, ami egy egyiptomi lap szerint tulajdonképpen azt jelenti, hogy »elhagyja a házat, de elviszi a kulcsokat.« A második alapelv szerint a meg­szállást egy szövetségi rendszerre! kívánták helyettesiteni, az lírákkal kötött szerződés mintájára, olyan formában hogy biztosítsák a brit tanácsadóknak kiváltságos helyze­tüket s lehetővé tegyék a brit csa­patok visszatérését, ha annak szük­sége mutatkozik. A harmadik elv értelimében támo­gatnák a reakciós kormányokat, amelyben meg lehet bízni, hogy szétverik a demokratikus nemzeti mozgalmakat és végrehajtják a köz­vetlenül brit, de közvetett amerikai utasításokat. Irák esete mutatja, hogy a veze­tő arab országok visszautasítják mindhárom elvet. Ronald / Campbell brit nagykövet visszatért Egyiptom­ba minden halvány remény nélkül, hogy az egyiptomi kormányt újabb tárgyalások felvételére bírja. A londoni arab diplomáciai kö­rök megállapítják, hogy Bevin »biz­tonsági blokkjából« a középkeleten csak az maradt meg, ami már kez­detben is megvolt — a koronázott brit szolga, Abđulah, Traraszjordá- nia királya.------------- - -W 30 eves a Szó viel Hadsereg megalakításai elrendelő törvény Bevin középkeleti terve kudarcba fulladt

Next

/
Thumbnails
Contents