Magyarország és a Nagyvilág, 1870 (6. évfolyam, 27-52. szám)

1870-07-03 / 27. szám

Szerkeszti : Megjelen minden vasárnapon. — Szerkesztő- és kiadó-hivatal: Pest, Józseftér 6. sz. Főmtmkatárs : VÉETESI AENOLD, Kiadja a Deutsch-féle könyvnyomda és kiadói-részvénytársaság. CSUKÁSSI JÓZSEF, Előfizetési dij : Negyedévre 2 frt. — Félévre 4 írt. — Egész évre 4 frt. — „Pesti Hetilappal“ eryütt: Negyedévre 3 frt. — Félévre 6 írt. Egész évre 12 írt. Szöveg : Belzebub megjelenik, de Klotild és Fanny örökre eltűnnek : tréfa, Lauka Gusztávtól. — Krisztus urunk és sz. Péter a Hortobágyon ; népmonda Komócsy Józseftől. — Dóré „Don Quichotte“ képeiből. — Egy szárnyas rabló. — A korytniczai fürdő. — Saldanha herczeg, portugalli tá­bornagy és miniszterelnök. — Dickens családi körében. — Chiavone ; olasz beszély, Gaaltieritől. (Folytatás). — A hét története. Áldor Imrétől. - A délamerikai szabadság földé­ről. — Újdonságok. — Szerkesztői üzenetek. — Képek : Egy sas Savoyában elragad egy négy éves gyermeket. — Don Fe rnand minden szentekre hűséget esküszik a szép Dorottyá­nak ; VI. Mutatvány kép Dóré „Don Quichotte“ illustratióból. — Saldanha herczeg, portugalli tábornagy és miniszterelnök. — A korytniczai íürdő. — Urquiza tábornok meggyilkoltatása april 11-én- — Dickens lakhelye: Glads-Hill-Plaee. Belzebub megjelenik, de Klotild és Fanny örökre eltűnnek. (T r é f a.) Irta : Lauka Gusztáv. Cselei, az országosan ismert dul­camara, bűvész és időjós épen éjjeli kalandozásaiból hazatérve nyugalom­ra készült, midőn egy szokatlanul ud­varias kopogtatás után, divatosan öl­tözött fiatal ember lépett szobájába. — Cselei úrhoz van szerencsém ? — Én vagyok. Lehetek tán va­lamivel szolgálatjára ? — Nevem : Karpins Kónya Isi- dór ! Uram! én nagyon szegény va­gyok. — Azt nem mertem volna még gondolni sem, miután Karpins Kó­nya Isidor ur meglehetősen csinosan s tisztán van öltözködve. — Az igaz! Az ízlés velem szü­letett, a tisztaságot szüleimtől örököl­tem. Szerény örökség és becsületemre állitom, hogy szüleim hagyománya között még egy magas tetejű kalapot se bírtam felfedezni. — De mégis csak van valami keresete? Fekete frakkot csaka szélső balpárt győzelme után fogunk ingyen adni, a magastetejü kalap sem te­rem, mint az útilapu, uraságod pedig e két genreből meglehetősen szolid példányokkal rendelkezik. — Pénzért írogatok! Nem verse­ket és novellákat — ezeknek irói nyomorognak — hanem szerelmes leveleket a szobalányoknak, inasok­nak s más e fajta romlatlan kedélyű egyéniségeknek. A levelek rendesen kurták, de a dij még kurtább, csak az érzelem hosszú, mely az írási anyagot szolgáltatja. — Ön szerencsés uralkodó! Ki ily alattvalókat kormányoz , annak trónja rendületlen. — Oh uram! hagyjon fel keserű gunyjaival; segítsen inkább, — Oh, oh! Ha ön nálam pénzt keres, akkor csizmadiát fogott. Én, igaz, ezermester vagyok, de a pénz­szerzés mesterségét soha se bírtam felfedezni. — Jó uram! nekem tanács kell! — Szegény ember, hisz azt in­gyenkap akárkitől. — Nekem oly ügyben kell tanács, minőben csak ön nyújthat használ­hatót. — Kérem beszéljen. — Ma egy éve szerettem meg Klotildot. Klotild hasonlóan szeret, de szülei, gyűlölnek mert szegény va­gyok. Ha Klotild nem lesz enyém, akkor felakasztom magamat, Klotild pedig csak úgy lehet enyém , ha 2000 osztrák értékű forintot bírok ki­mutatni. Emberekhez folyamodtam, kikaczagtak ; — az isten pedig csak azokon segít, a kik dolgoznak s igy megérdemlik. Uram! én iszonyodom a munkától. Végső szükségemben és kétségbeesésemben tehát az ör­döghöz akarok folyamodni. Idézni akarom a feketét, hogy fehérré legyek, de az idézés mesterségében járatlan vagyok. Egyetlen helyett az egész alvilágot magam ellen uszíthatnám, a midőn áldozatul esve a nagyobb erőnek, nem csak Klotildot veszte­ném el őrökre, hanem még az ártat­lannak is velem kellene elkárhoznia. — Magna petis Phaeton ! — Uram, nem értek deákul! — Az nagy baj! A miskomuti- kában a deák nyelv elkerülhetlenül szükséges. — Ugyan instállom, mit nevez­nek miskomutikának? — Miskomutikának azt a tudo­mányt nevezik, mikor az ember a feketék segélyével törekszik vala­mely fehércselédet elnyerni. — Hol lehet ezt a tudományt megtanulni. — Sehol. Ez ördöngös tudomány, melybe csak bizonyos kiszemelt egyé­nek avattatnak be. Időszakunkban so­kan használják, a nélkül, hogy tanul­Г

Next

/
Thumbnails
Contents