Magyarország, 1965. július-december (2. évfolyam, 27-52. szám)

1965-07-04 / 27. szám

2 MAGYAROK SZAG 1965/27 a következő lapszámban kezdi meg új, nagy, tizenkét hetes rejtvénypá­lyázatának közlését. „Ez Európa!" - a címe a pályázatnak. Tizenkét héten át minden alkalommal tíz-tíz kérdésre várunk választ olvasóinktól, a pályázat résztvevőitől, — olyan kérdésekre, amelyek világrészünk egy-egy államának történetére, gaz­daságára, politikai helyzetére, föld­rajzára stb. vonatkoznak. Ismét a Magyar Televízióval kö­zösen, a televízió nézőtáborának nagy nyilvánossága előtt megrende­zendő külpolitikai fejtörő műsorban dől majd el a pályázat díjainak sor­sa, hová kerülése. A rejtvényeink legjobb megfejtői a tizenkét hetes verseny végén, pontszámaik alapján kapnak meghívót a selejtezőben való részvételre (legalább 50—60 ver­senyzőre számítunk itt, az eddigi ta­pasztalataink szerint...) és a selej­tező szóbeli és írásbeli kérdéseire megfelelő versenyzők jogot nyernek a televízió külpolitikai fejtörőjében való indulása .Elképzelésünk az — és ezt a két eddigi, hasonló pályzat kimenetelére alapozzuk - hogy 25- 30 versenyző jut el a televízióbeli döntőbe. A pályzaton résztvevőkről „kettős könyvelést" vezetünk majd: minden helyesen megválaszolt kérdés 1 pon­tot jelent, a legjobb eredmény te­hát a végén 120 pont lehet. A selej­tezőbe a pontverseny végeredménye szerint hívjuk meg a legjobbakat, - a szokásos heti könyvjutalmakat vi­szont a már ismert „létramászás" módszerével osztjuk ki, egy könyv- jutalom ellenében 10 pontot levo­nunk a jutalmazottól, hogy így a heti díjazottak cserélődjenek és azok is esélyesek legyenek a jutalomra, akik egyszer-kétszer téves válaszokat adnak a megfejtésben. A jutalom ellenében történő pontlevonás vi­szont nem vonatkozik a pályázat pontversenyére. A tizenkét hetes pályázat díjai ismét vonzóak lesznek: társasutazási utalványoktól értékes könyvekig és a lapunkra adandó egyéves, féléves előfizetésekig terjednek. A televízió fejtörő műsorában legjobbnak bizo­nyult tíz versenyző nyeri el a zsűri ítételetei alapján a fődíjakat. Ismételten közöljük, hogy mint az eddigi nagy pályázatainkon, most is lehetőséget adunk az olvasóknak a menet közbeni bekapcsolódásra. Mind a 120 kérdésre a végén is be léhet küldeni a megfejtéseket, ha tehát valaki a nyári szabadsága, külföldi útja stb. miatt egy-két for­dulóban nem tudná eljuttatni a megfejtéseket, a pályázat végső határidejéig, október 2-ig megte­heti! Viszont érdemes hetenként is jelentkezni a megfejtésekkel, hiszen a mindenkori legjobbak minden hé­ten külön könyvjutalomban is része­sülnek! A szerkesztősége várja a rejtvényfej- tők tömeges jelentkezését. Bízunk abban, hogy ismét sokan vesznek részt külpolitikai jellegű szellemi tornánkon. Jó versenyzést! Álláspont A KB-ülés után Szocialista hazánkban az emberek létbiztonsága, nyugalma, jövőbe vetett hite szoros kapcsolatban van az MSZMP politiká­jának stabilitásával, folyamatosságával. Népünk becsüli és ma­gáénak érzi ezt a politikát és eredményesen dolgozik megvaló­sításáért, a társadalom szereti és elismert vezetőinek tekinti e politika képviselőit, irányítóit. Ezt igazolja az is, hogy a köz­vélemény az MSZMP Központi Bizottságának június 25-i ülését elsősorban abból a szempontból értékeli, vajon a tavalyi párt­határozatok nyomán sikerült-e előrelépnünk a hatékonyabb és takarékosabb gazdálkodás területén, vajon a vezető tisztségek­ben bekövetkezett változások befolyásolják-e jelenlegi politikánk irányát. Mindkét kérdésből a párt politikája melletti kiállás és e po­litika kimagasló képviselői iránti őszinte megbecsülés csendül ki. Ezt a két tényt a közéletben sokszor tapasztaljuk, de belpoli­tikai életünk vagy a nemzetközi helyzet egy-egy nagyobb ese­ményekor még szembetűnőbb a tömegek spontán, és csaknem egységes fellépése politikánk mellett. A Központi Bizottság leg­utóbbi ülése éppen e politikai vonal töretlenségét bizonyította. A gazdasági kérdésekről adott jelentés a decemberi párt- határozatok megvalósításának komoly kezdeti eredményeiről és az ország gondjairól egyaránt őszintén tájékoztatja a közvéle­ményt. S ez a nyílt hang segíti a társadalmat, hogy értékelni tudja a tavalyi párthatározatok hatékonyságát, fel tudja mérni, hol állunk most és mi a teendő. A magyar milliók sajátjuknak tekintik az ország gondját és tesznek még az eddiginél, sőt a kötelezőnél is többet azok megoldásáért. S erre most, amikor a tavaszi munkák eltolódása miatt az aratási időszakban nagy munkatorlódás várható, amikor az árvíz okozta károk helyre- állítása sokszoros erőfeszítést követel, különösen nagy szükség van. A közvélemény megnyugvással veheti tudomásul, hogy min­denki, aki résztvett jelenlegi politikánk megalapozásában, s mind a mai napig annak tervezője, végrehajtója, a Központi Bizottság által javasolt vagy választott új megbízatásában továbbra is hasznosíthatja tudását, tapasztalatait a közösség javára. A mind bonyolultabb gazdasági és kulturális építőmunka egyre nagyobb tervszerűséget, tudatosságot és szervezettséget követel. Ennek a magasabb követelménynek kíván még jobban megfelelni párt­ós állami vezetésünk, s erre épült a Központi Bizottságnak az az állásfoglalása, hogy Kádár János a jövőben kizárólag az or­szág vezető erejének, a pártnak legmagasabb tisztségében fog­lalkozzék az ország legfontosabb kérdéseivel, a kormány élére pedig jelenlegi politikánk megbecsült harcosa, Kállai Gyula áll­jon. Az MSZMP immár kilencedik éve minden önreklám és sa­ját vezető szerepének állandó dicsőítése nélkül, a nép szolgála­tához illő szerénységgel, felelősségtudattal, kitartással igyekszik célt és irányt adni a tömegek tevékenységének. Ez a magyará­zata annak, hogy a társadalom élénken reagál a Központi Bi­zottság politikát formáló tevékenységére, mint elsőfontosságú közéleti éseményre. ötfokozatú „rakéta” A vietnami angol „békemisszió” kudarca nemcsak azt bizo­nyítja, hogy nem lehet annak erkölcsi és politikái alapja a köz­vetítésre, aki nem határolja el magát teljesen és egyértelműen az Egyesült Államok vietnami agressziójától, hanem ismételten igazolja azokat, akik már előzőleg felvetették, vajon szükség van-e egyáltalán közvetítőkre a szóban forgó kérdésben. A prob­léma megoldása ugyanis ez esetben nem az álláspontok közele- -désétől függ, hanem egészen egyértelmű cselekedetektől: az Egyesült Államok szüntesse be a VDK elleni agresszióját és a dél-vietnami nép ellen irányuló gyarmati háborúját. Arról sincs szó, hogy az amerikai kormánynak vagy dél-vietnami ügynökei­nek angol követítőkön keresztül kellene megtudniok a vietnami nép és az indokínai agressziót elítélő szocialista államok állás- foglalását, hiszen ezt a szavak és a tettek ötfokozatú „rakétája” már több ízben teljes nyíltsággal tudatta a világgal. Az első fokozat a politikai állásfoglalás volt: a Szovjetunió és a többi szocialista országok kormánya elítélte az indokínai amerikai agresziót. Ezt hamarosan követte a második fokozat: az említett kormányok népük teljes és tevékeny szolidaritásáról, sokrétű segítségnyújtásáról biztosították a vietnami népet. Nem sokat váratott magára a harmadik: a szocialista országok be­jelentették, hogy anyagi és egyéb segítséget nyújtanak a Viet­nami Demokratikus Köztársaságnak. Sor került a negyedik fo­kozatra is: a szocialista országok konkrét segítséggel hozzájárul­tak a VDK védelmi képességeinek fokozásához. S végül az ötö­dik: a szocialista országok kormányai, népük akaratát teljesítve készek hozzájárulni ahhoz, hogy a VDK kormányának kérése esetén Vietnamba utazzanak azok, akik önként részt kívánnak venni a vietnami nép szabadságáért vívott harcban. A tevékeny szolidaritás erői a jövőben is Vietnam oldalán sorakoznak fel. S a „rakéta” minden újabb fokozata közelebb hozza az agresszorok .vereségét*, MAGYARORSZÁG politikai és társadalmi hetilap Szerkeszti: D/. Pálfy József főszerkesztő és Gárdos Miklós h. főszerkesztő ! Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc a Hírlapkiadó Vállalat igazgatója Külföldi tudósítók: ACCRA: Éliás Béla BECS: Heltai András BELGRAD: Marton László BERLIN: Dr. Pinczési Pál BONN: Dr. Dobsa János BUKAREST: Korányi János LONDON: Köves Tibor MOSZKVA: Pirityi Sándor PÁRIZS: Léderer Frigyes PRÁGA: Nyárádi Róbert RÓMA: Róbert László SZÓFIA: Nagy Károly VARSÓ: Hegedűs Dániel WASHINGTON: Kis Csaba az MTI állandó külföldi tudósítói. Szerkesztőség: Budapest, Vili., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220, 140-234. Postafiók: Budapest 62. Pf. 634. Kiadóhivatal: Budapest, Vili., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220. Terjeszti a Magyar Posta Előfizetési díj: 1 hónapra 8,- Ft, ’/< évre 24,- Ft, fél évre 48,- Ft, egész évre 96,- Ft Előfizethető minden postahivatalban és a kézbesítőknél 65.2150/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 78. F. v.: Bolgár I. Index: 25 606 Lapunk külföldre előfizethető közvetlenül a KULTÚRA Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál, BUDAPEST 62. P. O. B. 149, vagy ANGLIA: Collet’s Holdings Ltd. 44-45 Museum Street, London W. C. 1. - Danubia Book Company 11. Archer Street, London C. 1. AUSZTRÁLIA: A Keesing, Sydney, G. P. O. Box 4886. AUSZTRIA: Vertrieb Ausländischer Zeitungen, Höchstädtplatz 3. Wien 20. BRA­ZÍLIA: Livraria Brody Ltda., P. O. B. 6366. Sao Paulo. FRANCIAOR­SZÁG: Nouvelles Messagerie de la Presse Parisienne, 111 Rue Réau­mur, Paris 20. - Société Balaton, 12. Rue de la Grange Bataliére. Paris 9. KANADA: Pannónia Books, 2. Spadina Avenue, Toronto 4., Ontario. NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZ­TÁRSASÁG: Kunst und Wissen, Erich Rieber, Wilhelmstrasse 4., Stuttgart N. - Griff Verlag, Sedan­strasse 14., München. Kubon und Sagner, München 34., Schliessfach 68. USA: Joseph Brownfield, 15. Park Row, New York 38. N. Y. — Farm Book Service, 69 Fifth Avenue New York 3. N. Y. - Stechert and Hafner Inc. 13. East 10th Street, New York 3. N. Y. A MAGYARORSZÁG 1965/27. (75.) számának fényképei: MTI külföldi képszolgálat - MTI Foto: Keleti Éva, Tóth Ella, Tormai Andor, továbbá Bozsán Endre fel­vételei: valamint a Legújabbkori Történeti Intézet, a Die Presse: Lé Nouvel Observateur, Le Figaro és a Photo Stores (Khartoum, Sudan) anyagából.

Next

/
Thumbnails
Contents