Makói Népujság, 1946. május (2. évfolyam, 95-119. szám)

1946-05-01 / 95. szám

MAKÓI KÉPÚJSÁG 1948 májas 1. lapító bizottság, a második az olasz hajóhad sorsát meghatározó bizott­ság, a harmadik pedig a Triesztben járt határmegállapító bizottság. London. Bevin brit külügyminisz­ter a kincstári hivatal egyik főtiszt­viselőjével hétfőn Párizsba utazott, hogy ismertesse Nagybritannia jóvá- tételi szempontjait. Hat emlékirat érkezatt addig a külügyminiszterek értekezletére London. A londoni rádió összefog­laló jelentésben közli, hogy a párizsi külügyminiszteri értekezletre eddig 6 emlékiratot küldtek. Olaszország kéri. hogy vegyék figyelembe a szövetségesek oldalán kifejtett háborús tevékenységé t .> Ausztria emlékiratában Dél-Tirol tar­tományt kéri. Görögország jóvátételi követeléseit hangoztatja Olaszország­gal, Németországgal és Bulgáriával szemben. Bulgária viszont Nyugat- Thráciát követeli. Az Arab Liga a líbiai népszavazás ügyében emel szót, végül Csehszlovákia beterjesztette kö­veteléseit Magyarországgal szemben. A moszkvai rádió május 1 rői Moszkva. Ebben az évben május el­seje a világ valamennyi dolgozójá­nak naéy seregszemléje lesz — álla­pítja meg a moszkvai rádió. — Sok demokratikus erő, amely ezelőtt a föld alatt elnyomva harcolt, most szabadon működhet. Jugoszlá­viában és Franciaországban a parti­zánok hősi harcaikkal felbecsülhetet­len szolgálatokat tettek nemzetüknek. Május 1-én ebben az évben is felvo- liulnak ezek a harcosok és ők bizto­sítják, hogy a világ nem áll meg, ha­nem tovább megy a demokrácia és a haladás útján. Szeged kormánytámogatást kap új üzemek létesítésére Mint az egyik szegedi lapban olvassuk, Szeged város gazdasági program injának végrehajtásával kapcsolatban, egyik tanácsnoka Budapesten járt. aáol a pénz­ügyminiszteri umbun és a belügy­minisztériumban folytatott tár­gyalásokat illetékes faktorokkal. A város megbízottjának e fára­dozása nem járt eredménytelenül, mert mindkét minisztériumban kilátásba helyezték a város ré­szére nyújtandó komoly támoga- • tást az új üzemek létesítése ese­tén. (A szegedi példát ajánljuk Makó városának is. Szerk.) Véres összetűzés a deportált zsidók és németek között Landsberg. Reuter jelentés sze­rint az amerikai övezetben, Lands­berg közeiében súlyos összeüt­közések folytak le deportált zsi­dók és németek között. Az ösz- szetűzés során 2 ember meghalt és 40 súlyosan megsebesült. Az amerikai katonai rendőrségnek erélyes közbelépés folytán sike­rült a rendet helyreállítani. Az összetűzésre a deportáltak tábo­rában elterjedi azok a híreszte­lések szolgáltak, hogy a németek zsidó gyermekeket elraboltak és magöltek. A hír olyan nagy iz­galmat keltett, hogy a zsidók ki­vonultak az országúira, megállí­tottak egy társasgépkocsit és kö­vekkel hajigálták meg utasait. A zsidók bevonultak Landsbergbe, ahol tovább folytatták a vereke­dést1 míg végül amerikai harc­kocsik állították helyre a rendet. i—i r ■ i "Hifii i—n t~~mi ni rmi iiwm — A Makói Gazdasági Egyesület pusztai csikólegelőjére szarvas- marhákat vállal nyári legeltetés­re. Értekezni lehet a Gazdasági Egyesület jegyzői irodájában. Elnökség. A lengyel-francia érdekek közös vonásairól nyilatkozott a lengyel külügyminiszter Varsó. Minden veszély, amely Fran­ciaországot fenyegeti, egyben Len­gyelországot is veszélyezteti és fe­nyegeti — mondotta kedden a len­gyel nemzeti tanács előtt a lengyel külügyminiszter. Külpolitikai beszámolójában hang­súlyozta, hogy Lengyelország a leg­nagyobb megértéssel és rokonszeay- vel tekint Franciaország felé. Mind­két ország ugyanannak a támadás­nak volt áidozata, kétszer is, egy em­beröltő alatt. A világbéke határú a Rajna és Odera mentén halad. A továbbiakban rámutatott a Szov­jetunióval fennálló kiváló kapcsola­tokra, majd ismertette a Jugoszláviá­val megkötött szövetségi szerződés nagy jelentőségét. Hangoztatta, a köztársasági spanyol kormány elis­merésében a lengyel kormányt az a szándék irányította, hogy7 elhárítson minden veszélyt, amely Franciaorszá­got fenyegeti. Prágai lap aggodalma a Hlinka-párf ereje miatt A volt szlovákiai fasiszták még mindig erősek Prága. A cseh fővárosból érkező jelentések szerint a Slobodné Noviny vezércikkében foglalkozik azzal a harccal, amely most a csehszlovák nemzetgyűlési választások előtt a Hlinka-féle, Katolikus Néppárt volt tagjaival folyik Szlovákiában. A lap megállapítja, hogy a kérdés nehezebb és bonyolultabb, mint lát­szik. .4 volt Hlinka-párf. még mindig volt vezetőik felé kacsingat, azok felé, akiket nemsokára nép­bíróság elé állítanak. — Bizonyos aggodalommal kell kí­sérnünk — írja a lap — azt az óriási igyekezetei, amely Szlovákiá­ban .az úgynevezett fehér, üres sza­vazócédulák bevezetése mellett mu­tatkozott. Ezeknek a fehér, üres szavazó- cédv. Iáknak a felhasználása, ugyanis könnyen megmutathat­ná, hány híve van még Szlovákiá­ban a Hlinka-'pártnak. — Kitűnik — folytatja a lap —, hogy nem tagjai egyetlen politikai pártnak sem a nép közül, hanem ötödik párthoz tartoznak. Mindezért a szlovákiai pártoknak nemcsak választási matematikát kell szem előtt tartani, hanem Szlovákia * konszolidációját is. j ipar jogosítványa 1939. évi január 1-e | előtt kelt, végül július 16-tól aug. J 15-ig azoknak, akiknek van 1939 jan. í 1-e előtti és január 1-e utáni ipar- í jogosítványa. I Addig, amíg a kérdőívek megérkez- ; nek, minden érdekelt jól teszi, ha \ már most előkészíti következő okira- i tait, mert ezeket a kérdőívhez csa- i tolni kell: ! az iparjogosítványt, vagy annak má- ( sodlatát, vagy közjegyzőileg nitelesi- jj tett másolatát; 'születési, házassági | anjmkönyvi kivonatot (kiskorúaknál 1 gyámhatósági határozatot); ha a fe­jj lülvizsgálatot kérő önállósulása még I nem haladta meg a 3 évet, úgy a \ szakmai gyakorlatot igazoló hatósági. | vagy munkaadói, vagy érdekképvise- | leti bizonyítvány; iskolai bizonyít- | vány, amely az iskolai végzettséget | igazolja; a nyílt árusítási üzlet bir- | tokát igazoló bérleti megállapodásról Iszóló igazolvány; jelenlegi lakóhelyén. J váló' lakást igazoló bejelentés máso­lj Ista. | Rt. szövetkezet, kft-nél a Cég jegy­it zékkivonat. I 'Az adófizetést igazoló városi (köz- f ségi) adóhivatali tanúsítványt; az ; igazolóbizottság határozatát, j A kamara figyelmezteti azokat, i akik iparjogosítványukat az I. fokú s iparhatósághoz még nem. mutatták, | be. akiknek iparjogosítványa tehát I még nincs ellátva a ,,4900—1945. X. | K. M. rendelet alapján bemutatva11 | záradékkal, iparjogosítványukat mu- l tassák be, mert ha ennek eleget nem f tesznek, ipar-jogosítványuk hatályát, jj veszti és felülvizsgálat alá sem ke- í rülhet. A biztonsági tanács elítélte erkölcsileg a Francé rendszert Ötös bizottság vizsgálja: veszélyezteti e a világbékét Fránca kormányzata Newyork. kz Egyesült Nemzetek biztonsági tnácsának hétfői ülésén a lengyel kiküldött kiegészítést terjesz­tett elő ahhoz az ausztráliai indít­ványhoz, amely öttagú albizottság kiküldését ja­vasolta annak a vádnak kivizs­gálására, hogy Franco tábornok kormányzata fenyegeti-e a világ­békét? A lengyel kiküldött javaslata sze­rint a spanyol-kérdés kivizsgálásával megbízott bizottság május 31-én tesz jelentést a tanácsnak. Javasolta a bizottságnak, hogy az indítványhoz vegyék hozzá azt a függeléket, amely szerint egyöntetűen elítélik erkölcsileg a Franco-rendszert. Az ausztráliai kiküldött hozzájárult a lengyel módosítások elfogadásához. Gromiko szovjet kiküldött bejelen­tette, hogy tartózkodik a szavazástól. A tanács ezután megszavazta az ausztráliai indítványt. Megállapodtak abban, hogy a felállítandó albizott­ság Ausztrália, Brazília, Kína, Fran­ciaország és Lengyelország kiküldöt­teiből álljon. A biztonsági tanács ezután hatá­rozatlan időre elnapolta az ülést. I Jóim Haire: A magyar lékét csak Anglia és Oroszország együttműködése oldja meg Budapest. A Magyarországon tartózkodó rlohn Haire brit kép­viselő nyilatkozatot adott, amely­ben többek között kijelentette, hogy az európai kérdéseket Anglia és Oroszország együrtmd- ködése és kölcsönös megegye­zése oldhatja meg. Csak így íe- i hét a magyar békét is megöl- 5 dani. I m Kinek keli kérni az iparjoga- sftványok felülvizsgálatát? Az utóbbi időben gyakran fordul­nak kereskedők és iparosok a Sze­gedi Kereskedelmi és Iparkamarához, mely jparjogosítványok tartoznak té­lül vizsgálat alá" A kamara e kérdésekre közli, hogy az iparjogosítványok felülvizsgálását kell kérni mindazoknak a iparosok­nak és kereskedőknek, akiknek ipar­jogosítványa az alább felsorolt te­vékenység gyakorlására jogosít: Bármilyen cikkekkel kereskedés (kis- és nagykereskedés, akár bizo­mányi, akár saját számlára); ügynök; a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter ügykörébe tartozó iparok vagy más elnevezésű olyan tevékeny­ség, ametyban a kereskedői jelleg a túlnyomó: fogadó (szálló penzió) ipar, vendéglő és kávéházi iparok, kávémérés, kifőző, ■ korcsma, fala­tozó (biiffct), drogéria, gyógyáru­nagykereskedés, beraktározási válla­latok, foglalkozást közvetítő irodák, fuvarleveleket felülvizsgáló irodák, hirdetések szerzése, hirdetési válla­latok, hitelezők, hitelhírszolgálat és hiteltudósítás, pénzkölcsönközvetítő ügynökök, állati erők felhasználásá­val- űzött személyszállítási (társas- kocsi) ipar, bérkocsi ipar, vagyon­őrző vállalatok, zsibárus üzletek, ál­lati erők felhasználásával helyi és helyközi forgalomban iparszerűen űzött árufuvarozás, bank- és pénz­váltóüzlet, gabonaraktározó ipar, tej. tejtermékek árusítása, kiadóipar, könyvkölcsönzőipar. A rendelet szerint nem esnek felül­vizsgálat alá a fodrász-, manikűr- és pedikűr, kozmetikusipar. A rendelet ezt azért emeli ki, mert ezek az ipa­rok is a kereskedelem- és szövetke­zetügyi miniszter ügykörébe tartoz­nak. Ezek szeririt tehát azok az ipar­jogosítványok, amely árut termelő anyagot feldolgozó vagy megmunkáló tevékenység — ipar — gyakorlására jogosítanak, felülvizsgálat alá nem kerülnek. A felülvizsgálatot a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter által ké­szített kérdőív kitöltésével kell kérni. A kérdőívek még nem érkeztek meg sem a kamarához, sem az iparható­ságokhoz. A kérdőívek benyújtásának legelső időpontja június 15-e, amely idő­pontig azoknak kell kérni a felül­vizsgálatot, akiknek iparjogosítványa 1939. évi január 1-e után kelt. Június Í6-tól július 15-ig azoknak, akik Emelte a miniszter a fontosabb közellátási cikkek árát A legutóbbi hivatalos lap közli a közellátasügyi miniszter leg­újabb rendeletét, amelyben újból megállapította néhány fontos köz­élelmezési cicis, a hagymafélét olajosmagvak és termények saa- badforgalmi és beszolgáltatást árait. A rendelet, szerint az élelme­zési burgonya fogyasztói ára 70 millió pengő mázsánkint. A be­szolgáltatás! vöröshagyma ára 80 millió, a fokhagymáé 240, a dug- hagymáé 320 millió mazsánkin; Az olajosmagvaknál a napra­forgómag termeiéi árát 135, a tökmagét 183 millió pengőben szabta meg. A hatósági beszol­gáltatásra kerülő morzsolt ten­geri ára május 1 tői 70 millió pengő. Emelte a miniszter a vámőrlő malmok által az őröltötöktől az ellátatlanok részére levont 20 százalék búza megváltási árár. is. Eszerint a malmok 80 milliós mázsánkénti árat tartoznak fizetni a levont 20 százídék búzáért. A beszolgáltatásra kerülő te£ termelői árát a miniszter 950 ezer pengőben szabta meg, míg a fo­gyasztási ár 1,440.000 pengő, a szabadfordalmi tej ára pedig li­terenként 3,629.000 pengő. A gyufa fogyasztói árát a mi­niszter dobozonkint 1,500.000 pen­gőben állapította meg, amellyel szemben a feketepiacon olcsób­ban lehet gyufái vásárolni.

Next

/
Thumbnails
Contents