Makói Népujság, 1946. július (2. évfolyam, 143-167. szám)

1946-07-02 / 143. szám

II, Éi V b 'ULf. £ Á3.1, Ár sí. &C britté jpaw&é 194<3 JULJUS 2. KEDD. NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA „Nem várhatunk segítséget sehonnan, csak a saját erünkre építhetünk" Veres Péter és Erdei Ferenc nagy beszéde a inakéi Parasztnapon Hét esztendős fennállását ünnepelte a párt makói nagygyűlésén Nagy napja volt Péter Pál napján, íizombaton »Makó város, Csanád, Bé­kés és. Csongrád vármegyék paraszt­ságának. A Nemzeti Parasztpárt Ma­kón rendezte meg a ,.Parasztnap“ ke­retében a három vármegye parasztsá­gának hatalmas seregszemléjét. Péter Pál napján az égész ország mépe az aranyló, hullámzó búzaföl­dek, a dolgos, termelő parasztsága felé fordul és a legnagyobb elismeréssel adózik a mindnyájunk kenyeréért ve­rejtékező dolgozóknak. Ezalkalommal a nap jelképes je­lentőségén túl fokozottabb érdeklő­déssel fordult 'Makó várass 0 három vármegye' parasztsága Makó felé, ahol a Nemzeti Parasztpárt városi és megyei szervezete rendezte meg a kornyék és a három vármegye pa­rasztságának, népi ifjúságának és ér­telmiségének nagy találkozó jáí: ~ ” • t . • Habár a parasztságot az éppen most kezdődött aratás teljes mérték­ben igénybe veszi, mégis impozáns számban és díszes külsőségekben vo­nult fel a parasztság, hogy lássa és hallja nagy vezérét, Veres Pétert és meghitt főmunkafársát, földinket, dr. Erdei Ferencet, a Parasztnap két ki­emelkedő vezérszónokát. Zeneszóval ébredt a nagy napra a város lakos­sága. Kora hajnaltól kezdve érkeztek mindenfelől a külöawonatok, amelyek hozták 5. környék, Keletcsanád, Békés és Csongrád. vármegyék ünneplőbe öltözött parasztságát. Három rezes­banda fogadta az állomásokon az ér­kezőket és kísérte fel a református polgári iskolához, a főgyülekező helyre, ahonnan azután a templomok­ban tartott intentiszteleteken vettek részt. A felvonulás délelőtt 11 órakor kezdődött meg a városháza szépen feldíszített és fel­lobogózott erkélye alá. Jött a kör­nyék és távoli falvak, városok pa­rasztsága gyalog, kocsin nemzeti szí­nű lobogók alatt, jelszavas táblákkal, Veres Péter képmásával, népi művé­szettel kötött búza-, vöröshagyma-és fokhagymakoszorúkkal és ajándékba hozott kisbárányokkal. Veres Péter és dr. Erdei Ferenc ekkor már az er­kélyen állott Kiss János főispán, dr. Páll Endre alispán, Kiss Imre pol- pármester és a pártok vezérszónokai­nak társaságában. Szemet-lelJcet gyö­nyörködtető volt'a festői felvonulás, amelyet élénken tarkított a nagy­számban megjelent pártós, magyar­ruhás lányok színpompás viseleté. Harsány éljenzéssel vonultak el az erkély alatt a kocsisorok, majd a fel­vonulás után az ünneplő tömeg el- "helyezkedett d városháza előtt és a vidéki résztvevők búza- és hagyma- koszorúval, valamint két pirosszala­gos báránnyal ajándékozták meg Ve­res Pétert és dr. Erdei Ferencet. . Az üdvözlések. Jóval elmúlt 11 óra, amikor meg­kezdődött a nagygyűlés és annak be­vezetőjeként az üdvözlések hangzot­tak el a Nemzeti Parasztpárt, a Szo­ciáldemokrata Párt és a Kommunista Párt részéről. Nagy István, a Nemzeti Parasztpárt megyei .tit­kára lépett először a mikrofon elé és szólalt meg: A Nemzeti Parasztpárt makói szer­vezete nevében — mondotta — ma­gyaros szeretettel köszöntőm a meg­jelent vendégeket. Legyen ez ajjmeg- emlékezés a múltról való megeapke- zés mellett kiinduló pontja a paraszt­ság oly politikai megmozdulásának, a. lövőt teremtsen itt ezen a földön 'és ennek a .néonek. Üdvözlések. A Szociáldemokrata Párt nevében T-’ Ilagi Ferenc szólott: _ •-— Üdvözlöm Veres Pétert, a pa­rasztság vezérét. Jól esett üdvözöl­nöm a parasztságot a Szociálde­mokrata Párt nevében, annál is in­kább, mert a magvetés és nevelés in­nen indul ki. Mostmár lássunk mun­kához, lássunk az újjáépítéshez, amelynek olyannak kell lennie, hogy minden dolgozó, akár földmunkás, akár ipari munkás, a szocialista Ma­gyarország pillére legyen. Barátság! A Kommunista Párt nejében Szabó János üdvözölte a Nemzeti Paraszt­pártot és annak vezérét: Veres Pé­tert'a délmagyarországi nagygyűlés alkalmából. Üdvözölte, mint a. Balol­dali Blokk egyik páu'tját, a dolgozó parasztság harcos pártját, amely ed- •iAi munkájával bebizonyította, hogy * ííe:)! elkövet kv ip".:i ká--sággal együtt a magyar demokrá­cia megsziárdításáért. — A másik lényeges kérdés az államháztartás egyensúlyának bizto­sítása. Az ev^ik oldalon úgy tudjuk biztosítani, hogy az adózást komo- 1 lyan vesszük. Komoly adórendszert keli bevezetnünk. Ez terhet fog je-' lenteni a dolgozó rétegekre is, de ki­sebb terhet, mint eddig kellett viselni | és a bizonytalanság állapotát, meg­szünteti. Az elmúlt másfél esztendő : alatt nem volt komoly adóztatás, mert í könnyen fizették ki a pénzt, egyedül i a parasztságot terhelte komoly adó­E hó 7-én, vasárnap tí. e. 10 órakor nép-parlament a Hagymaházban. Érttel Ferenc beszéde Ezután Erdei Ferenc dr. lépett a mikrofon elé: Í Hét esztendővel qzelőtt - Mon­dotta — ezen a napon itt Makónál, a Maroson egy bárkán alakítottuk meg a Nemzeti Parasztpártot. Azóta eltelt hét keserves esztendő és ha visszatekintünk erre az időre, önér­zettel láthatjuk, hogy lett belőlünk valami. — Jó volt az illegalitás ideje, hogy elkészüljünk arra az időre, amikor a nyílt országszervezés munkája elkö­vetkezik és akkor felléphessünk. Ez az idő a felszabadulás első peresben elkövetkezett. Ott voltunk és erőn­kön felül vállaltunk részt minden munkájából a demokráciának. A ne­hézségek ezután is jelentkeztek azzal, hogy a közvéleményben mindenféle vádakat és elferdítéseket igyekeztek ránk szórni. Ezután azokról a vádakról emlé­kezett meg Erdei Ferenc, amely a Parasztpártot érte. Valamennyire megfelelt, majd a pártra váró felada- I tokát ismertette és azokat a célokat, amelyeket meg kell valósítani. Szó­lott elsősorban a Parasztpárt helyze­téről a koalícióban, a legutóbb lezaj­lott belpolitikai válságról, majd így folytatta: — Mi egyetlen egy politikát tehe­tünk magunkévá, azt, amely a dol­gozó parasztság érdekeinek megfelel. A parasztság felemelkedése, felsza­badulása érdekében azokkal kell szö­vetkeznünk, akinek az érdekük ugyanaz. Fel kell számolnunk a régi rendszer ittmaradt maradványait és igazi demokráciát csinálnunk a pa­rasztoknak és a munkásoknak Ma­gyarországon. Mi nem szövetkezhe­tünk Sulyokkal, de ugyanakkor sze­retnénk szövetkezni a dolgozó, de­mokrata felfogású kisgazdákkal. Ezek akkor szolgálják saját érdeküket, ha nem a gyárosokkal és kapitalisták­kal szövetkeznek, hanem a többi dol­gozó paraszttal. Mi is ezért vagyunk benne a Bal­oldali Blokkba és ezért kritizál­juk a kisgazdák téves politikáját és ezért vagyunk ellensége a Kisgazdapárt jobboldalának. Nem lehet itt■ békét teremteni addig, amíg a Kisgazdapárt demokrata elemei világosan el nem tudják magukat határolni a mellettük jelsorokozott reakciótól. Az néni elég, ha kizárják ezeket- Már kizártak 2Ó képviselőt, de a belső egyetértés úgylátszik nagyon meg­van közöttük. Tehát azon múlik^ a válságnak a megoldása, hogy a Kis­gazdapárt el tudja-e választani ma­gát a reakciós résztől. Abban a pil­lanatban őszinte, komoly barátság^ le­hetséges és a koalíció újra a négy párt együttműködésével haladhat elő­re. Rajta vagyunk, hogy a Baloldali Blokk pártjai olyan politikát csinál­janak, hogy félre ne értsenek ben­nünket és hajlandók vagyunk enged­ményekre, amit az adott helyzet pa­rancsol, • csak arra nem, hogy feladjuk de­mokratikus felfogásunkat úgy, ahogyan azt a Kisgazdapárt né­mely része kívánja. — Nézzük meg néhány kérdését a szanálásnak. Uj pénz kell, azt már tudja mindenki. Az aranyfedezet as új pénz megteremtéséhez mostmár megvan. De nem ez az egyetlen kér­dése a stabilizációnak. teher azzal, hogy természetben fize­tett jóvátételt és egyéb kötelezettsé­geit természetben róta le. Olyan mér- ékben igénybe volt véve, hogy abba majdnem belegebedt. Mostmár nem fogja sújtani az adó, mint eddig sújtotta s a jóvá­tétel kérdésében is könnyebbség fog bekövetkezni. \y. ... eélo'iL hogy az adózásban ? kirívó aránytalanságokat szüntessük meg. Az adórendszer kidolgozásánál a Parasztpárt előáll azzal, hogy a kisparasztság jobban nem terhelhető meg, mint más társadalmi réteg! — Az államháztartás egyensúlyá­nak másik oldala, hogy minél na­gyobb megtakarításokat érjen el. Az államapparátusnak a csökkentése kü­lönösen alkalmas arra, hogy csök­kentse az államháztartás terheit. Vi­gyáznunk kell azokkal az ipari hite­lekkel is, amelyeket olyan bőkezűen osztott az állam. A gazdasági élet megszilárdulásának idején ezeket a hitelezéseket nagyon komolyan le kell csökkentenünk. Végül a kötött gazdálkodásról kell megemlékeznem, Ha nem is lel­kesedik senki a kötött gazdálkodásért, mégis az adott helyzetben nem tu­dunk semmit sem kitalálni és ez Angliában éppenúgy megvan, mint Európában, tehát nekünk is ezt kell csinálni, természetesen úgy. hogy el­viselhető legyen. A beszolgáltatásban komoly mértékben csökkenteni fog­ják ezt a terhet. Részint azért, mert halasztást kaptunk, részint azért, mert a Vörös Hadsereg létszáma lé­nyegesen csökkent. Áruiért teljes ér­tékű térítést fog kapni a mezőgazda azért, amit beszolgáltatott. A mostani beszolgáltatási rendeletben komoly hiba van. Ilyen, hogy a gyermekek­nek a számát nem méltányolja, a ki­sebb birtokosokat aránytalanul sújt­ja, továbbá, hogy nem ad méltány­lást elemi károsodás esetére. Ezután a békekötésre és a köz- igazgatás átalakításáról szólott, majd így fejezte be beszédét: Tegyük olyanná demokrácián­kat, amely valóban népi demokrácia és fegyelmezett munkával igyekez­zünk élői járni és, elérni, hogy egy valóiban demokratikus Magyarország, a parasztok és munkások új országa legyen. Sokszor szakította félbe a tetszés F igyelem! 4398 Barackot mindért mennyiségben a legmagasabb napi áron vásárolunk. Makó, Deák Ferenc-ufca 14. szám

Next

/
Thumbnails
Contents