Makói Népujság, 1947. július (3. évfolyam, 145-171. szám)

1947-07-01 / 145. szám

A választójogból csak a valóban reakciós elemeket zárják ki A választásokra csak aratás után kerülhet sor Rákosi Mátyás nagy beszédet mondott Baján Baja. (MOT) Rákosi Mátyás mi- idszterelnökhelyeítes vasárnap Ba­jája nagy beszédben ismertette az or­szág gazdasági és polititkai helyze­tét. — örömmel állapítom meg, hogy két száraz esztendő után az idén kö­zepes termésre van kilátás, amely -nagymértékben megkönnyíti a la­kosság élelmiszerellátását A hároméves tervről szólva hang­súlyozta, hogy a Kisgazdapárt so­raiban még mindég sok olyan képvi­selő ül, akiket az összeesküvők tet­tek a jelölő listára. Ezek az embe­rek most zavarják a terv végrehajtá­sát De még1 jobban zavarják az olyan elemek, akik a Sulyok-pártba tömörülnek, akik mindenáron® a ré­gi rend mellett agitálnak. Ha meg- akarjuk valósítani a hároméves ter­veit, ehhez hozzátartozik, hogy áll­junk egymás mellé és csináljunk új választásokat. — Néhány nappal ezelőtt írásos ja­vaslatot tettünk a magyar nemzeti függetlenségi front pártjainak. Java­soltuk nekik, hogy a választást kö­zösen, a magyar nemzeti független- íégi front szövetségében hajtsuk végre. Közös programot dolgozzunk foii és ez legyen a választás alapja. Egységes erővel harcoljon a válasz­táson a négy pánt. Nem egymás el­len, hanem a nép ellenségeivel szemben. Meg van a reményünk arra, i Hogy a választásokat a négy de­mokratikus párt szövetkezve egymással, vállvetve és a realc- _dó elleni éllel fogja megvívni.__ .4 Kommunista Párt véleménye g~, hogy a választójogból csak a valóban fasiszta, reakciós ele­jeieket zárja ki. A választásokat aratás után kellette megejteni. Végül a nemzetközi helyzetről beszélt Rákosi Mátyás. Véleménye szerint a nehézség ellenére meg fognak egyezni a nagyhatalmak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mi zsebredugott kézzel törjük, hogy a háborús uszítok dolgozzanak. Hangsúlyozta a továbbiakban, hogy az elmúlt két esztendő alatt a I magyar nép az újjáépítés terén hal­latlan teljesítményeket mutatott fel. — Összes tevékenységünket saját erőnkre alapoztuk, ha azonban kül­földi segítséget kapunk, ez természe­tesen megkönnyíti dolgunkat. Öröm­mel veszünk minden külföldi köl­csönt, ha nincsenek feltételei. Nem akarunk sem Olaszország, sem Franciaország sorsára jutni, mert azt valljuk, hogy Magyarország nem eládó, — fejezte be nagy tet­széssel fogadott és tapssal kísért beszédét a mi Díszterebíökhelyettes. Rajk a dolgozók felemeléséről és a választásokról , Dorog. (MOT) Rajk László bel­ügyminiszter vasárnap a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének Dorogom megtartott asszony-nagy­gyűlésén beszélt. A. gyűlésen 6 ezer asszony jelent meg. Kifejtette, hogy pz ország újjáépítése elképzelhetet­len lett volna a magyar nők támo­gatása nélkül. A miniszter ezután yázolta a munkásság, parasztság és dolgozó értelmiség nehéz helyzetét. .Míg a munkásság, parasztság és ér­telmiség véres verejtékkel keresi meg kenyerét, addig egy szűk réteg, jó életet teremt. Ezen az állapoton sürgősen vál­toztatni kell. 'A 'dolgozók rétegének életszínv onar lát fel kell emelni, úgyanakkor le kell1 csökkenteni a spekulációt, meg leéli akadályozni a lánckereskedel­met. A bérek rendezése mellett a magyar dolgozók életlehetőségét biz­tosítanunk kell és ezt csak úgy biz­tosíthatjuk, ha ^ ipari árakat letörjük és a . dolgozókat ellátjuk mindazzal. amire szükségük van. Ez nehéz feladat, de megfogjuk ol­dani. Ezután a hároméves tervről és a .vagyondézsmáról beszélt. Igazságos, hogy a vagyont kivegyük az arra ér­demtelenek kezéből és a népnek jut­hassuk. Ezután a belügyminiszter a demokratikus pártok összefogásán mák szükségességéről és a választá­sokról beszélt. — A Magyar Kommunista Párt a magyar nép érdekében javasolja, hogy a demokratikus pártok tömö­rüljenek és így menjenek együtt a választások elé. Dinnyés Lajos miniszterelnök Debrecenben Dinnyés Lajos miniszterelnök va­sárnap délelőtt 9 órakor Debrecen­ben nagy beszédet mondott. Hangoz­tatta, hogy a szabadsággal és a függetlenségi gondolattal egybeforrt város falai között a kenyér ünnepé­re jöttek egybe. Az Isten megadta sokat szenvedett népünknek a min­dennapi kenyeret két esztendővel a véres háború után, — jelentette ki — amit a föld annyi sok táján nél­külöz az emberiség. Hangsúlyozta, most a magyar népnek kell döntenie jövő sorsáról és nem úgy, mint azelőtt, amikor kisszámú kiváltságos réteg irányí­totta hazánk sorsát. A demokrácia azt jelenti, hogy minden magyarnak nemcsak kötelességei, hanem jogai is vannak. A húszadik század ural­kodó eszméi a demokrácia és a szo­cializmus évszázadokon keresztül: né piink vezetői miatt elbuktak, és csak kullogtak az események után, — Smondatta. — Kelet felöl jött a fel­szabadító orosz Hadsereg, akik nagy Anyag és életáldozatok árán feltör­ték a fasizmus bilincseit. Az elmúlt két esztendő óta nemcsak az újjáépí­tés és fejlődési olyan magas útját jártuk meg, mely kivívta a világ el­ismerését, — mondotta többek kö­zött. 22.900 hadifogoly érkezett eddig haza Tegnap délután 8 hadifogoly érkezett Ismét 8 hadifogoly érkezett Haza Makóra a tegnap délutáni motoros­vonattal. Leszálltak boldogan sírva és nevetve, mint a gyermekek, szer műkkel végigsiratták az öreg állo­mást. Váratlanul jöttek, de mégis várták őket. Vöröskeresztes kiren­deltség van az állomáson, oda men­tek be az érkezők, frissítőkkel, ci­garettát kaptak, az álLomásfönök fe­lesége délutánját feláldozva gondos- kodott róla, Hogy érezzék városuk szeretet ét és gondoskodását. Néhány perc múlva 8 hadifogoly lassú léptekkel elindult az állomás­ról hazafelé... A debreceni hadifogolyátvevö ál­lomás a következőket jelentette Pongrácz államtitkárnak: Máramarossziget és Foksani felöl eddig 22.900 hadifogoly érkezett és tért haza családjához. A betegek lét­száma egészen minimális. Jelenleg •mindössze 25 áll kórházi ápolás alatt. A hazatért hadifoglyok elbe­szélései alapján az elmúlt napokba® ágén sok hadifogoly hozzátartozó jutazott Debrecenbe és ott a kórhá­zakban keresték hozzátartozóikat. Ennek elkerülése végett a hadifogly- ,állomás értesíti a közönséget, hogy ne üljenek fel1 a szóbeszédnek, mert ■'a kórházi ápoltakról minden esetben táviratilag értesítik a hozzátartozó­kat. Személyi változások az egészségügyi szolgálatban Dr. Kari István csanádpalotai köz­ségi orvos Blistázását a minisztertanács hatálytalanította. A népjóléti miniszter a határozat alapján megbízta a mezőhe- gyesi második községi orvosi állás teen­dőinek ellátásával. A kübekházi orvosi teendők ellátásá­val dr. P ! 1 Endre alispán T i m á r Sán­dor dr. csanádpalotai magánorvost bízta meg behelyettesítés útján. Szolgálatát már meg is kezdte. Ugyancsak a népjóléti miniszter ren­delkezése alapján adott megbízást az alispán dr. Kovács Zoltán battonyai orvosnak, a battonyai második községi orvosi állás teendőinek ellátására, ideig­lenes minőségben. A különböző pártok sajtója utalt a Magyar Kommunista Párt veze­tőségének június 26-án a demokratikus pártokhoz intézett levelére a választási szövetség kérdésében. A lapok azonban hiányosan ismertetik a levelet és így különféle félreértésre adnak okot. He­lyes tájékoztatás céljából teljes egészé­ben közöljük a Magyar Kommunista Párt nagyjelentőségű levelét: „A Szociáldemokrata Párt, a Függet­len Kisgazdapárt és a Nemzeti Paraszt­párt Vezetőségének! A nemzetgyűlés feloszlatása és az új választások meg­tartása elkerülhetetlenül szükséges és sürgős. Az új választásoknak a magyar demokrácia megszilárdítását, a nyu­godt, alkotó munka feltételeinek meg­szilárdítását kell eredményezni. E cé­lokkal szembenáflnak azok- a reakciós erők. amelyek az összeesküvés felszá­molása után is elevenek. A fasizmus a Sulyok-párt mögé és a demokrácia ál­arcába bújva jelentkezik és a dolgozók erőfeszítéseit fel akarja használni arra, hogy a tömegeket a demokrácia ellen fordítsa. A reakciós és fasiszta erők a •-álasztásokat fel akarják használni a demokrácia gyengítésére és aláaknázá- sára. hogy megakadályozzák a de­mokrácia nyugodt, alkotó munkáját a nép jólétének emelésére. A Magyar Kommunista Párt ezért azt javasolja, hogy a demokratikus koalíció négy pártja kössön egymással válasz­tási szövetséget, újítsa fel a reakció és a fasizmus elleni közös harcot, valamint a hároméves terv nagy, országépítő fel­adatának közös vállalása jegyében a magyar nemzeti függetlenségi trontot. A demokratikus pártok választási szövet­sége parancsoló szükségesség, valóban nemzeti érdek, amelynek alá kell ren­delni a szűk pártérdekeket. Választási szövetség nélkül a demokratikus pártok a reakció elleni közös harc helyett egy­mással versengenének. Az 1945-ös vá­lasztás és az azóta eltelt idő tapaszta­latai bizonyítják, hogy az a demokra­tikus párt,, amely a reakciós szavaza­tok elnyerésére vet irányt, amely a reakció elleni közös harc helyett a szö­vetséges demokratikus pártok ellen foly­tat választási harcot, múlhatatlanul arra a sorsra jut, hogy a reakciós elemek fu­rakodnak soraiba és a reakció eszkö­zévé válik. Aki a demokratikus pártok választási szövetségét visszautasítja, félidézi a népi erők testvér! harcát, meg­bontja a nemzeti egységet, amely né­MlÉT MISS* PESHMgBföpF flpipjBMg * ^jr *5^ wi awnBHP 11 s (£MOIRATUD$ POLITIKAI NAPILAP' i hű. Évfolyam, us. szám___________________________ Ár* 40 Otlér ________________juqus i, kedd

Next

/
Thumbnails
Contents