Szabad Magyarország, 1948. január-április (5. évfolyam, 1-88. szám)

1948-01-01 / 1. szám

léiiiiiiiinirnT r r~....if" ~irr rrtrr r A HA6YAH KOMMUNISTA PART ÉSZAKH AS Y AROR9ZA«! &.&PJA Sfiskoio, 1948 január 1, csütörtök ÄTC 4Ö ÍÜiér ■V. évfolyam — > 1. szám' Kiöntött a Iisi® — ncftj községet araszt ott cl az ami Aratok és zsidók ears! állanak haretan Palesztinában Uj esztendő — uj távlatok Irta: VAJDA GÁDOR Az óra teeutottedík ütésévé üj értendőbe lép a világ- Lezárul egy év, hogy az úi esztendővel új kor­szak i3 kezdődjék számunkra, dolgo­zó magyarok szántára. Mi tteai *zofctadl a történetem változásait melyen évszámokboz kötni. Ha Kíost még»0 megtesszük azt; akkor száz eszieadő távolából sugároznak időnk az évszámok » • dicsőséges esztendő »agy népi »zabadságbar- ptnk évét., melynek jegyébe® kezd­jük el az új korszakot. Évek téltek el azóta, hogy el- voí*«it a háború városunk és me­;véok fölött, békés terótetó si .unká­ban! dolgozik már a inézőkön a pá­rását a föld mélyén a bányász, a gyárakban az ipari munka3, az író­asztal fölött az értelmiség- A sza­badság békéje azonban mégsem ál­talános ma még. Görögországban, • Kínában, Spa^yoifőldön fegyverre® a kezükben küzdeóek a szabadság- harcosok az egész nép támogatásá­tól kísérve, Franciaországban, Olasz országban, de Németországban és Amerikában is mind szorosabbra zá- niíöak a demokratikus erők sorai, hogy biztosítsák a békét a szabad­ság számára és biztosak a sza­badságot egy békés világ számára. Mi magyarok az újesztendő kü­szöbén a békeszerető nemzetek kö­zött a haladó demokratiku3 arcvo­nal élcsapatában íoglalunk már he­lyet, akár csak száz esztendővel ezelőtt. Nevünk, hírünk a yilágba« ísn'ét becsült és tisztelt a- haladó milliók előtt, Szomszéd&iuk, a jugo- »íJávok, románok, a Szovjetunió, Csehszlovákia, Lengyelország Bul­gária, a Dana-medence . és Kelefc- Középeurópa népei barátaink, akik­kel kapcsolataink egyre szorosab­bak. 1848 hagyatékát valósítjuk meg ezzel is.. A (földreformmal fel­számoltuk a feudális Magyarorszá­got és végigvittük a magyar pa­rasztság felszabadítását,' amit 184% kezdett meg.- Hazánk - függetlensé­gi éí, amelyért szűz esztendeje őseink szülitek síkra, mo^t már végkép biztosítottuk és megteremtettük a Dunavölgye népeinek testvéri «gyüttnniküdéaét A, (továbbhaladva ezzel Szemere nemzetiségi politiká­iba^, Ko*?n% konföderációs elgon­dolásának korszerű étetrehrvása felé. Megnyitotta az utat 1848 a magyar társadalom polgári demo- kratiku3 fejlődés előtt é5 most ®záz esztendővel később visszavonhatat- lauul a magyar társadalom népi de- mokratáku3, fejlődésének jAiáu hala­dunk már. „Hazánk nem kapitalista utón halad többé“ szögezte le a magyar, demokrácia munkájáért annyira tisztelt hídépítő minisztere. Nagyüzemeink, bányáink nem a dolgozók k'szipolyozcrinak, hanem maguknak a dolgozóknak termel­nek. Bankhálózatunk, nemzetgazda­ságunk üiteJszervezete nem a ma- gántőkés kapzsiságának szabad va­dászterülete, hanem a népi á'Jaim gazdasági bástyája. Az üj esztendőtől várjuk a magyar demokrácia további erősö­dését, a dolgozó népek békefrontjá­nak Szélesedését és szilárdítását. Békét, nyugalmat, fokozódó terme­lést, ennek nyomán több kenyeret és több ruhát, erősebb, boldogabb ma­gyar demokráciát várunk az új esz-' tendőtől- Ennek a további fejlődés­nek előfeltétele a magyár demokra­tikus erők egysége, soraink Ura­sabbra zárása. Éppen ezen a téren vámnak feladataink’, hiszen köztől domásu, hogy pl. éppen a munkád egység tekintetében hátrább vasi gyünk még nem egy baráti W szédos népi demokratikus áUaiű®á$j holott a mnnkásosztály megbonthat tatfen egységé a magyar nép fe& emelkedésének legbiztosabb zálogai3 Az áj értendőtől várjuk nme zetközi viszo®ylatban a szabadság* harcos, békeszereíő és demokratikus erők további előretörését és ezzofi nemzetközi viszonylatban is a béke* és a demokrácia táborának diadal-' -(na? megerősödését» v * Valóban 'biztatóan mutatja ez qj| távlatokat a szilvesztert hangulat és éppen ezért hivalkodó8 nélkül vár* hatunk az éjféli sötétséggel kezdődő évre derűs, békés, boldog-éieszten-j dőt Groza lesz a köztársasági elnök; Gheorgiu Dej a minisz­terelnök — Mihály ma repülőgépen elhagyta Romániát Mihály király lemondását köve­tően a román nemzetgyűlés rendkí­vüli ülésre ült öS6zé. Groza miniszterelnök bejeiéi&eHe a Jíépviseiőházban Mihály király lemondását és te1őlvasta a lemon­dásról kiadott kiáltványt. Ezt kö­vetően a képviselőház felkes he­lyeslése közepette olvadta fel a kor­mány kiáltványát az ország népé­hez. Sadoveanu, a kcpviteiöház elnöke bejelentette, hogy 25 országgyűlési képviselő törvényjavaslatot terjesz­tett be, amelyet áz egyik képviselő felolvasott. A törvény javaslói szerint a parla­ment tudom&ül veszi a király 16- mondását és kikiáltja a népi köztár­saságot. A jövőben a román állam einevezésex tornán népi köztársa­ság"- A^törvényhozói hatalmat a nemzetgyűlés gyakorolja az alkot- mányozó gyűlés összehívásáig. Az ország ügyeit az alkotmá­ny ózó gyíífé9 összehívásáig, vala­mint a köztá. sasági elnök megvár kt&ztasáig egy többtagú elnöki ég irányítja, amelynek lp.gjatt a rimán politikai, társadalmi, tudományos és gazdasági élét kimagasló alakjai kö­zül választják meg. Ezután egy .másik' képviselő egy úiabb förvényjiav&slatot olvasott fel, amelyben a tanáé* tagjaiul a következő személyek megválasztá­sát javasolja: Pariion professzor, Mihail Sadoveanu, Jón Nisuii, Ste­fan Voitec, George Stere. A képviselőház mindkét förvény- íavaMaitot egyhangúan elfogadta­Az elnökség, tagjai ezután a tcépvi-*’ selőház előtt letették az. eskük Román parlamenti körökben úgy, tadják, hagy a köztársaság £lnöh$vá Groza jelenlegi minisztetelnfíköl vő- á-^ztják meg. a kormány elnöke, pedig Ghioí-ghu D&] elvtárs, a ror mán KP főtitkára, lesz. Román parlamenti körökben - figyj tudják, hogy Mihály vaH rontó11 ki-» rály kedden délután 5 órakor repü­lőgépen elhagyta az országot Gyilkosságok, csatározások, bombamerénylet Palesztinában tegnap csata tom­bolt a naifai olajfínounító telepek körül. A késő esti, órákban az angol katonaság és katonai rendőrség tagjai megszállták a haifai olaj­finomítókat. J$<­Kedd délután újabb gyilkosságok történtek Palesztinában. Jeruzsá. lem zsidónegyedében kézigránáttal megöltek két rendőrt, egy harmadi­kat pedig az arabok lőttek te egy temetőben. i A kgddí háláló» áldozatok száma 59. a sebesülteké 62. Haifában bombát dobták a kő^ olajfinomító '-egyik numkifttermébe; Rövidesen, .....1-__ 2999 zsidó és arab aiunkái- állt egymással szemben. A harcok során 46-an vesztettéi életűket — köztük 36 zsidó és W arab ezenkívül 60-an megsebe­sültek. Jeruzsálem közeiében a z4iuó5c megtámadtak egy ar»b teleffíilésí. Két arab mgbalt. Az ftvabob viszont egv autóbuszt támadtak meg és . zsidót megsebesítettek*j W ' Nt- ^ ‘ rí /V ' * * * ’ ^^M&MRORkI j Petőfi-bndadíos Kikiáltották a román fi ^COz2áÍ!^l52í j|

Next

/
Thumbnails
Contents