Szabad Magyarország, 1948. január-április (5. évfolyam, 1-88. szám)

1948-01-01 / 1. szám

Csütörtök'. 1948* ?ví Tanűár ?. SZARA» MAGYAKORSZXI? 500 ház összedőlt ­négy köiséiet elöntéssel ftnyigei §i Isis '■ .... . , . ■Ág árvízvédelmi kormányfcfaf osság közlése szerint Hnszka községei körülzárta és részben elöntötte »z árvíz. Tißzabecßen »99 lakóház összedőlt. Az árvíz mintegy 25.ÍÍ6# holdat borított el és a Tor torkolata felé áramlik. Milena. 'J'fezakarád és Magasliget községeket elöntéssel fenyegeti az áradat. kormánybis- tesaág minden intézkedési megtett, hogy m. árvizét megfékezze. Valószínű, hogy a közben beállt fagy meg­szünteti a további áradást\ .....................................................mim atiaii—iMiininiiiiifiBWiirifwnMiiiij nniiMWBBriiiwiiiiii^WiatMMwMawMMBMWwwwianwwiiKwiiwriiiiMnwwi-Wiiiiii-iTwmMiiwnw’nTiTBnnnMTimiwniriinirriw'nrr Íz állam veile ál ~ . a bankéig: rászvényáffiemányál AJ Gazdasági Főtanács keddi ülé­sén foglalkozott az 1948 január havi pénzgaadálkodássak Az állami költségvetés január hó­napban is deficitmentes. A kiadások összege 565.4 millió fo­rint, amely teljes egészében fedezve van, a januári bankjegy forgalom sem fogja meghaladni az utolsó ne­gyedévi átlagot, sőt némileg alatta marad. * A GF a 5 éves terv januári bemhá- césaira 88 millió 490 mer: forintot irányzott elő. - i A beruházást, előirányzat ▼égősz- wege 5.1 millió forinttal múlja felül az előző havit. 1*0 ezer forintot fordítanak ja­nuár hónapban .a borsodi ipar­vidékeket a fővárossal összekötő müút megjavítására. A GF határozata alapján gazda--' jegyzők kerülnék a faluba falugazda elnevezéssel, Ügyelőre 400 községben szerveznek ilyen -állást. Kimondotta a Főta­nács azt is hogy as állásokra okle­véllel nem bíró gazdák is alkal­mazhatók. /A bírói létszámot sz igazság« gy- miiiiszter «7 fővel emelte. Boldog újévei hívőn kedves Tevőinek és jóbaráfaiuGk Tóhisz József sütömesier Boldog új evet kíván a k (ízületeknek És Meg rend élőinek Festöípaií Munkáso* SzimíkezeSe t örömLeljeS és boldog uj ,esstenáőt kíván kedves vevőinek, jóbarátainak és ismerőseinek a Kaiser László italüzem cég Diósgyőr A 1 éts/tárnémelés alapján kineveaés- re kerülő bíráknál l egmaeezebbrne- nően figyelembe kell venni a kine­vezésre kerülőknek' a demokrácia szempontjából való megbízhatóság gát. Ehmek megfelelően a bírói he­lyek betöltése pártköai bizottság véleménye alapján fog megtörténni. Az államosított bankok letétbe­helyezett részvényeinek tulajdon­joga átszáll az államra, tehát gesep befejeződik. A Magyar Nemzeti Bank január 4-én befejeződő államosításával kap esolatos a bank alapszabályának módosítása. Mintán január 7-én a Nemzeti Bank teljee egészébe« álla­mi jegybankká válik, megszűnik a kormány biztosság, a 15 tagú főtanács pedig a* új követelményeknek megfelelően átalakul. > A GF kiváló minőségű szolid tipns bútor és szobaberendezése. két gyártat az iparral, amelyeket a dolgozók bankok államosítása eZzel tény le- részletre is beszerezhetnek. Menekülnek a görög fasiszta csapatok A londoni göiög iiírügynökség je-i leütése szerint a görög monarpho fasiszta csapatok hangulata egyre romlik. Az athéni parlamentben nyjtan bevallották, hogy Déigörögországban a kormány csapatok kénytelenek a nagyobb városokba menekülni, A hadügyminiszter kérte á képvise­lőházat, ne bírálja a kormányt, mert még jobban alááss» a had- perfg erkölcsét-. ’ Boldog újévet kíván kedves vevőinek és ismerőseinek Left ovics Mik. vies jyjLiKsa férfi és ndiszövet kereskedő SZÉCHENYI U, 61. Egy évi börtönre ítélte az azscHrabsrőság Érdi Sándor volt plefflertsta iépvlsetöf Az uzsorabíróság Nagy Fejreuc- tanacsa kedden délután tárgyalta Érdi Sándor vob Pfeiiíer-pártr kép' viselő, a Klilkereskede!ini Rt. vezér­igazgatója és tár3tuiajdonosa forint- kiajánlási bűnügyét. A bíróság a bi­zonyítási eljárás lefolytatása után iorintkiajánlú3 bűntettében bűnös­nek mondotta ki és egy évi bör­tönre, 10-Ü0Ö forint pénz büntetésre és 10.000 forint vagyoni elégtétel megfizetésére ítélte. Az ítélet egy* úttal kimondott» az Érdinél talált 16 dollár elkobzást is . Boldog újévet kíván kedves vevőinek Fischer Gerzson és Fiai cég MISKOLC, Széchenyi u. 103. Tel. 21—25, Boldog új esztendőt kivan minden kedves vevőjének és jó b a r diainak KOVÁCS cukrászda, Hunyadi-utca 2. sz. újévet Urnán öss'ges tagjainak Msgécalk aim *zoüak Szakszervezete miskolci csoportja vezetősége és kerületi titkársága Y E ft M EKEKNEK**"! Alább közöljük legutóbbi két rejt-’ vénypályázatunk megfejtéseit: A karácsony elötM vasárnapi szár inunkban feltett kérdésekre a helyeit válaszok a következők: I. fagyai köztár®asúg. 2. Partizán. 3. Ker«*z**. rejtvény- keretben-: Tildy. Zoltán Somogyi Béla, Toldi Miklós, Nagy* kanizsa- 4, a) Antarktisz, b) Kos* suth Lajos, Petőfi Sándor, Bem apó, 13 aradi -vértanú, Táncsjc* Mihály;« stb. c) Kölcsey Ferenc Himnuszá­ban, d) Te vagy óh szép * Alföld végtelen rónája, lelkem k-gkedve-. sebb mulató tanyája, e) Az alumi- niuim éroe, f) Magyar Állami Széu- .bányák. Nehézipari Központ, Oaz-\ dasági Főtanács, Nehézipari Köz­pont, Gazda9ági Főtanács, Magyar Kommunista Párt, Ennek a rejt1 vénypályázatnak a nyertesei: Jü^zthi Margit Ujdiósgyőr, Görögj szőlő 6. szám. Markovics Éva AP' ponyi u/59. és 'Sajó Aladár Dió*- győr-Majláth, Szent Jmre ü. erdé»z- laki Á karácsonyi rejtvé»ypáíy’áza$ megfejtései a következők: Betű- rejtvények: 1- Róna, 2. Egyenruha, 3. Pénz, 4. Ernő, 5. Két szék között a pad alatt, 6. UtolV) menet. Száitr rejtvény; A fiú 19 'éves. anyja 38» apja 43 esztendős. 2- Három perc alatt, mert egy pohárból) egyszerre csak egy fiú ihat, ha 60 pohárba kv hetne kiönteni a tejet, akkor má®rét perc alatt tudnák kiinni. Kérdések-?-, 1. Kossuth Lajo5, 2. 11 tagból, 3.. Gárdonyi Géza, 4. Kolumbus Kristóf1 (valójában: Amerigo .Vespucci), 5. Bern, 6- Búvár, 7. Titelnél, 8- Egy* forma., 9. Ázfia, 10. Vasaló. A ka­rácsonyi rejtvénypályá'zat nyerte­sei: Tö^gyesj László, Gyár n. 23. Polgár Zoltán, Szamos no 5- és Zsa.- dányi Erzsébet, ^ nyertesék jutal­maikat az újeszfcendő bármelyik nap­ján a délelőtti órákban átvehetik a Szabad Magyarország kiadóhivata­lában (Deák Ferenc u- 16). Mivel legutóbbi két rejtvény-pá­lyázatunk erősen igény bevett-e idő­töket, újévkof'egy ki8 szünetet tar- Mindnyljätoknak,- kedves szüléitek* nek ia boldog úfeszic-ndőt kívánunk, tank, Boldog ipséi hívási Sretfves nviineh és ismeréseink Lisztig* Hagy üveges ‘naesterek £SÜ?EK3 te|H 20 sz. Misi iifini livss kedves vevőinek és ismerőseinek 1 Kedves vendégeimnek és jóbarátaimnak BOLDOG UJ ÉVET kívánok Orb án Károly MÁ V. vendéglős. szaÍró mester HUNYADI U. 5 j

Next

/
Thumbnails
Contents